vergadering 240 (27-08-2008)

UT-logo

OPUT nr. 08/025

CONCEPT-VERSLAG

van de 240e vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

woensdag 27 augustus 2008 om 13.30 uur in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter College van Bestuur)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (directeur PA&O)

Dhr. Mr. M. Van Doorn (PA&O, secretaris)

ABVAKABO Dhr. Dr. K. Poortema

Dhr. R.F. van ‘t End

Dhr. R.C. van Baalen (adviseur)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk

Dhr. Ir. F. Houweling

AC/FBZ ---

VAWO Dhr. Dr. J. Svensson

Mw. Drs. M. Telgenkamp

Mw. M. Scholten (secr. bonden) (afwezig m.k.)

Mw. B. Sprokholt (AC/FBZ) (afwezig m.k.)

1. Opening & Mededelingen

Dhr. Flierman opent de vergadering en heet een ieder welkom in het bijzonder dhr. Van Baalen, de nieuwe adviseur van de ABVAKABO.

Dhr. Klapwijk meldt dat het OPUT een potentiële kandidaat heeft (een juriste) voor de nieuwe bezwarencommissie. Afgesproken wordt dat dhr. Svensson contact zal opnemen met mevr. Willems (PA&O) over in ieder geval de conceptregeling en de samenstelling van de commissie.

2. Conceptverslag 239ste vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd vatgesteld.

N.a.v. actiepuntenlijst:

·

Punt 1

Een mogelijk andere opzet van de herplaatsingscommissie wordt opgepakt zodra een nieuwe commissie is gevormd. De nieuwe leden kunnen dan meedenken. De huidige leden zijn niet meer beschikbaar.

·

Punt 2

Het OPUT kan geen voorbeelden van ongewenst promotiewerk aanleveren. Betrokkenen kunnen/willen niet uit de anonimiteit treden.

·

Punt 3

Staat op de huidige agenda

·

Punt 4

De actie ligt bij de Secretaris van de Universiteit teneinde een uniforme reactie te geven.

·

Punt 5

Het probleem rond de lage spaarloonrente al dan niet in combinatie met de levensloopsaldo is niet helder. PA&O zal contact opnemen met dhr. Svensson en dit punt zal vervolgens schriftelijk worden afgedaan.

·

Punt 6

Staat op de huidige agenda

·

Punt 7

De nota Personeelsbeleid wordt na behandeling in de UT geagendeerd voor het bestuurlijk overleg met het OPUT op 30 oktober 2008. Aldus is afgesproken op 14 augustus jl. in het technisch overleg van het OPUT.

·

Punt 8

De Reorganisatiecode is ter informatie naar de OPUT-leden gezonden.

3. Conceptverslag extra OPUT-vergadering inzake Sociaal Plan Catering op 26 juni 2008

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. dit agendapunt wordt desgevraagd bevestigd dat:

·

zij die eerder een contract met Sodexo hebben getekend op de hoogte zijn gebracht van het nieuwe sociaal plan met de mogelijkheid hun beslissing bij te stellen

·

een herberekening is gemaakt van de afkoopsommen inzake de min-max contracten

7. Personele kaders Opleidingsdirecteur

Bij brief van 21 augustus (OPUT/08/010/RK-MS) heeft het OPUT aangegeven twee punten in de regeling te willen wijzigen. Het betreft:

·

ook anderen dan UHD’s en HL-en moeten de functie van opleidingsdirecteur kunnen bekleden en

·

uitgangspunt ook voor deze functie is zoveel mogelijk open werving.

Dhr. Flierman geeft aan geen problemen te hebben met de door het OPUT voorgestelde wijzigingen. Vastgesteld wordt dat met deze wijzigingen definitief overeenstemming is bereikt over dit onderwerp.

Dhr. Flierman verlaat na dit agendapunt de vergadering i.v.m. de voorbereiding van de opening van het academisch jaar. Dhr. Brunger neemt het voorzitterschap over.

5. Convenant CvB-UR-OPUT

Het voorliggende concept wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. Eindafrekening Arbeidsvoorwaardengelden 2007

Met een marginaal verbeterpunt (twee bedragen in het overzicht onder de kolom ‘budget 2007’ onderdeel Seniorenregeling 2004/2006 en 2005 zijn abusievelijk omgekeerd) wordt de eindafrekening goedgekeurd.

6. (Aanvullende) Financiering GSW / Gezondheidsprojecten

Punten A. en B. zijn akkoord.

Het OPUT wenst een verbeterde onderbouwing bij de punten C1 t/m C4.

C5 (Hulpmiddelendepot) kan in het geheel van de lijst af. Dat is een taak van het CvB en het OPUT wil dat niet financieren uit de arbeidsvoorwaardengelden.

Bij C1 (Xcard - SC) moet met name worden aangegeven hoeveel meer inzet van personeel nodig is en hoe zich dat verhoudt met de meerinkomsten die het Sportcentrum krijgt voor sport voor medewerkers. Daarnaast worden getallen gemist zoals hoeveel meer medewerkers zijn gaan sporten en hoeveel meer personeel was daar voor nodig.

De toelichting bij punt C. wordt aangepast en voorgesproken in het TO-OPUT van 2 oktober 2008.

8. Rondvraag

Dhr. Klapwijk vraagt of er al een detacheringsovereenkomst is met Sodexo. Dit is inderdaad het geval, zij het in concept. Het betreft een onderdeel van het totale contract dat de UT met Sodexo gaat afsluiten en wel voor 1 oktober 2008.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.

Onderwerp

Wie

Wanneer

1.

Beoordelen voorstel PA&O nieuwe opzet bezwarenprocedure en samenstelling commissie

Svensson

z.s.m.

2.

Mededeling aan personeel inzake vakantieverlof concerndirecties

Secr. UT

z.s.m.

3.

Mogelijke combi spaarloonregeling en levensloopsaldo

PA&O

schriftelijk

4.

Agenderen Nota Personeelsbeleid

PA&O

BO 30/10

5.

Voorstel GSW /G bespreken aanpassen en opnieuw bespreken

PA&O

TO 2/10.

-0-0-0-