vergadering 239 (11-06-2008)

UT-logo

OPUT nr. 08/06

CONCEPT-VERSLAG

van de 239e vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

woensdag 11 juni 2008 om 13.30 uur in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter College van Bestuur)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (directeur PA&O)

Dhr. Mr. M. Van Doorn (PA&O, secretaris)

Mw. J.A. Rebel (PA&O, notuliste)

ABVAKABO

Dhr. Dr.ir. J. van Alsté (afwezig m.k.)

Dhr. Dr. K. Poortema

Dhr. L. Veldhuizen (adviseur AbvaKabo) (afwezig m.k,)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid)

Dhr. Ir. F. Houweling (lid)

Dhr. H. Strootman (adviseur CNV-Publieke zaak)

AC/FBZ Mw. Mr. B. Sprokholt (adviseur AC/FBZ) (afwezig m.k.)

VAWO Dhr. Dr.ir. H.L. Offerhaus (lid) (afwezig m.k.)

Dhr. Dr. J. Svensson (lid)

Mw. Drs. M. Telgenkamp (afwezig m.k.)

Mw. Mr. B. Waayenberg (adviseur Vawo) (afwezig)

Mw. M. Scholten (secr. bonden) (afwezig m.k.).

1. Opening & Mededelingen

De heer Flierman opent de vergadering.

-

De heer Flierman constateert dat er een aantal OPUT leden hun functie neerleggen.

-

De Abva-Kabo heeft de heer R. van ’t End bereid gevonden om zitting te nemen in het OPUT.

-

Het is op dit moment nog niet bekend wie de voorzittersrol van het OPUT na 1 september a.s. gaat vervullen.

-

Het onderwerp op de agenda bepaalt de al dan niet aanwezigheid van adviseurs bij BO vergaderingen.

M.b.t. de Catering.

Het gehele proces staat onder tijdsdruk en legt ook veel druk op het personeel van de catering. Het OPUT stelt voor dat op het gehele proces door het College van Bestuur toezicht wordt gehouden op een zorgvuldige afhandeling van dit proces.

Het College van Bestuur vindt het van belang dat naar iedereen toe helderheid wordt verschaft en dat er z.s.m. duidelijkheid komt voor de betrokken medewerkers.

N.a.v. actiepuntenlijst.

- Punt 2. Het reglement van de klachtenprocedure wordt aangepast. De bedoeling is een onafhankelijk, juridisch geschoolde voorzitter voor de klachtencommissie aan te trekken waardoor de professionaliteit van de commissie versterkt wordt. De griffier van de commissie zal -net als nu- niet in de p-kolom werkzaam zijn. Tevens zal een vertrouwenspersoon als vast lid van de commissie benoemd worden. Dit onderwerp wordt voor het eerstvolgende BO overleg geagendeerd.

- Punt 3. N.a.v. de lage spaarloonrente vraagt de heer Svensson zich in dit verband af of het mogelijk is om het levensloopsaldo op te nemen en over te hevelen naar een andere bank met hogere rente. Dit wordt uitgezocht.

2.

Conceptverslag 238e vergadering

Het verslag wordt geaccordeerd.

3.

Notitie uitwerking Tenure Track (aangepaste versie 6.3 bijgaand ter vaststelling)

De notitie is in het TO besproken, de aanvullingen zijn verwerkt. De notitie ligt nu in finale zin voor. Het OPUT geeft aan dat het een goede notitie is. Het OPUT vraagt zich wel af of de notitie wervend genoeg is; dat moet uit de praktijk nog moeten blijken. De volgende aanpassingen worden voorgesteld en overgenomen:

-

Pagina 1 onderaan: kan worden verlengd wordt vervangen door zal worden verlengd.

-

Laatste pagina bijlage 2: Criteria die in de beoordeling worden meegenomen moeten soepel worden gehanteerd. De heer Flierman geeft aan dat per discipline heldere en controleerbare afspraken worden gemaakt. Die afspraken kunnen per discipline verschillen. Het UFO profiel geldt overigens voor iedere UHD.

-

Het OPUT spreekt met het College af, dat na twee jaar de regeling wordt geëvalueerd.

Het OPUT stemt in met de regeling.

4.

Begroting Arbeidsvoorwaardengelden

-

De meerjarenbegroting dient overeenkomstig het gestelde in de CAO NU voor 1 juli a.s. te worden vastgesteld.

-

Deze begroting is reeds in het TO voorbesproken. In hoofdlijnen worden gelden gereserveerd voor de komende vijf jaar en worden de reserves geleidelijk aan afgebouwd.

-

Nieuwe voorstellen zullen in het Lokaal Overleg besproken worden.

-

Jaarlijks, in de maand april, zal een duidelijke evaluatie/verantwoording in het BO besproken te worden.

Het OPUT stemt in met het voorstel Begroting Arbeidsvoorwaardengelden 2009 – 2013.

5.

Rondvraag

Het volgende wordt afgesproken:

-

De afrekening arbeidsvoorwaardengelden 2007 wordt nog in BO besproken.

-

De faciliteitenregeling wordt in oktober 2008 in het keuzemodel opgenomen. De regeling van Tilburg wordt zoveel mogelijk aangehouden. Er wordt nog overleg gepland met de bonden over de maximale hoogte van het spaarbedrag.

-

In het e.v. BO wordt de Personeelsnota geagendeerd.

-

De reorganisatiecode zal ter informatie aan de OPUT-leden verzonden worden.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.

Onderwerp

Wie

Wanneer

1.

Voorstellen nieuwe opzet herplaatsings- en bezwarenprocedure

PA&O

z.s.m. in TO

2.

Aanleveren concrete voorbeelden ongewenst promotiewerk door niet-medewerkers

OPUT

z.s.m.

3.

Notitie Personele Kaders Opleidingsdirecteur. Brief naar OPUT

CvB

z.s.m.

4.

Mededeling aan personeel inzake vakantieverlof concerndirecties

PA&O

z.s.m.

5.

Nazien of het mogelijk is binnen de spaarloonregeling het levensloopsaldo op te nemen en eventueel over te hevelen naar een andere bank met een hogere rente.

PA&O

z.s.m.

6.

Bespreken Eindafrekening Arbeidsvoorwaardengelden 2007

PA&O

e.v. BO

7.

Agenderen Nota Personeelsbeleid

PA&O

e.v. BO

8.

Nieuwe Reorganisatiecode naar OPUT-leden sturen ter informatie

PA&O

z.s.m.

-0-0-0-