Vergadering 236 (21-09-2007)

OPUT nr. 07/04

VERSLAG

van de 236e vergadering van het Lokaal Georganiseerd Overleg gehouden op

vrijdag 21 september 2007 om 10.00 uur in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter College van Bestuur)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (hoofd dienst Personeel Arbeid en Organisatie)

Dhr. Mr. M. Van Doorn (PA&O, secretaris)

Mw. J.A. Rebel (PA&O, notuliste)

ABVAKABO Dhr. J. van Alsté (lid)

Dhr. Dr. K. Poortema (lid)

Dhr. L. Veldhuizen (adviseur AbvaKabo) (afwezig m.k,)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid)

Dhr. H. Strootman (adviseur CNV-Publieke zaak) (afwezig m.k.)

Dhr. Ir. F. Houweling (lid)

AC/FBZ Mw. Mr. B. Sprokholt (adviseur AC/FBZ)

VAWO Dhr. Dr.ir. H.L. Offerhaus (lid) (afwezig m.k,)

Dhr. Dr. J. Svensson (voorzitter en lid)

Mw. Mr. B. Waayenberg (adviseur Vawo) (afwezig)

Mw. M. Scholten (secr. bonden)

Mw. V. Liebers – Alewijn (vertegenwoordiger van de Dienstraad van het FB)

1.

Opening
De heer Flierman opent de vergadering.

De heer Flierman deelt mede dat in het kader van de reorganisatie MEB er geen gedwongen ontslagen aan de orde zijn.

2.

Concept – verslag 234e vergadering.

Aanpassingen 234ste vergadering kenmerk OPUT 07/002b.

Ad punt 2. Openstelling vacatures: “Tijdelijke” moet zijn “permanente”.

Het OPUT heeft problemen met het op permanente basis aanstellen van externe kandidaten.

Ad punt 4. Catering: AbvakaboFNV-delegatie meldt dat de heer Veldhuizen naar de stavaza heeft gevraagd bij uitbesteding Catering. Volgens de heer Flierman is over detachering gesproken als zijnde een optie. Geconcludeerd wordt dat de partijen het niet eens zijn over de inhoud van het verslag voor wat betreft dit onderwerp.

Aanpassingen 235ste vergadering kenmerk OPUT 07/03.

Ad punt 2.

Het verslag van de 234ste vergadering wordt pas vastgesteld, indien opmerkingen van het OPUT op de agendapunten 2 en 4 zijn opgenomen.

Ad punt 6 Voornemen reorganisatie catering.

Na schorsing deelt Flierman het volgende mede: CvB wil tot een Sociaal Plan komen.

De opties lopen van detachering tot overname en alle modaliteiten daartussen.

Ad punt 7. Keuzemodel.

Dient aangevuld te worden met:

Sabbatical leave: bij beëindiging van dienstverband is verlof vervallen. Dat is in strijd met CAO. Verlof wordt zoveel mogelijk gebruikt, anders afspraken c.q. uitbetaling conform de verlofregeling.

In de aanvulling op de CAO wordt voor betaalde werkduur gerelateerd aan de 38-urige werkweek en zal het woord 'dag' uitgelegd worden als ( het financiële equivalent van ) 7,6 uur.

Er zijn doelen geschrapt: Ouderschapsverlof en studieverlof: Om het simulatiemodel over- zichtelijk te houden en omdat deze doelen weinig gekozen worden, zijn deze doelen uit het model geschrapt. Wil men toch gebruik maken van deze doelen, dan kan dat buiten het model. Dit wordt in de brochure / uitvoeringsregeling aangepast

De heer Flierman zal aan mw. A. Luijten – Lub vragen om een contact te leggen tussen de Student Union en het OPUT.

3.

Convenant UR-OPUT-CvB

Het OPUT stemt in met het Convenant CvB-UR-OPUT. Het OPUT tekent hierbij aan dat indien uit de personeelsnota zaken voortvloeien die medewerkers betreffen instemmingsrecht vanuit het OPUT noodzakelijk is.

4.

Octrooiregeling.

De wijzigingen zijn aangebracht en door het OPUT akkoord bevonden. Het OPUT verleent instemming.

5.

Sociaal Plan Catering.

Vanuit CvB is steeds aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar uitbesteden van de werknemers met minimaal gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor het betrokken personeel. Het OPUT vindt dit geen goed voorstel en is er voorstander van om meerdere werknemers in dienst van de UT te nemen/houden. Het OPUT stelt het op prijs om over een aantal gegevens te beschikken hoe om te gaan met een aantal zaken. De leeftijdsgrens van de betrokken werknemers is op dit moment het belangrijkste.

Mw. Sprokholt geeft aan dat zij graag een onderbouwing zou zien t.a.v. de getallen waaruit blijkt waarom is gekozen voor uitbesteding / ontslag van het personeel. Zij had verwacht voorafgaand aan deze vergadering uitsluitsel te krijgen van o.a. de volgende zaken:

-

Maximale inzet t.a.v. ontslag van het personeel (geen steekhoudende informatie ontvangen)

-

Leeftijd

-

Is er nagedacht over andere oplossingen

-

Afweging van de belangen voor het personeel

-

Te weinig garanties voor het personeel (wat houden de garanties in?)

-

Contract personeel (wat gebeurt er met het personeel)

- De heer Flierman deelt mede dat het een bestuurlijke overweging is geweest om te kiezen voor uitbesteding. Het is noodzakelijk om de catering aan andere partijen over te laten. Dat is dus niet de hoofdzaak van de discussie. Deze keuze is door het CVB gemaakt.

- Undermanagement levert te veel problemen op. De voorkeur van het CvB gaat uit naar uitbesteden aan een externe cateraar met overname van personeelsleden.

- Over de randvoorwaarden kan gesproken worden.

- De cijfers t.a.v. de leeftijdsgrens zijn gemaakt. In het Technisch Overleg kan dit onderwerp besproken worden, als aan de overige zaken wordt voldaan. Het kader moet vaststaan. In een Technisch Overleg kunnen zowel de leeftijdsgrens (57 – 60), als de cijfers besproken worden.

De vergadering wordt geschorst.

Na schorsing deelt mw. Sprokholt mede dat er een grote stap is gezet.

-

Het OPUT gaat met de uitbesteding accoord.

-

In een Technisch Overleg zal er gesproken worden over de grenzen t.a.v. de dienstjaren en leeftijd.

-

Daarna komt er een ledenraadpleging.

-

T.a.v. personeel van de Faculty Club ( 3 personen in de bediening en 1 kok) wordt duidelijk aangegeven dat zij onder de CAO NU vallen, dat staat ook vermeld in het Reorganisatieplan.

6.

Concept Begroting 2008

De begroting is nog niet volledig en zal in het eerstvolgende Technisch Overleg besproken worden.

Het OPUT deelt mede dat zij over een aantal begrotingsonderwerpen hun twijfels hebben. Wel gaan zij ervan uit dat dit jaar en komend jaar de volledige begroting besteed zal worden. De reserves moeten afgebouwd worden. De heer Svensson tekent hierbij aan dat, indien het vluchtelingenbeleid op een breder plan gebracht kan worden, ook hier arbeidsvoorwaardengelden voor ingezet kunnen worden.

Het CvB vraagt aandacht voor:

-

doorstroming van vrouwen naar hogere functies

-

omgang met talentvolle aio’s.

6b. Notitie Tenure Track

De heer Flierman geeft het volgende aan:

-

Het is van belang dat Tenure Track op de UT wordt ingevoerd.

-

Er moet een beleidskader geformuleerd worden.

-

Daarna moet er een regeling/richtlijn voor de decanen komen hoe het instrument Tenure Track binnen de UT gebruikt zal gaan worden.

De heer Svensson heeft zich verbaasd over het aanbod van Tenure Track en voor wie het aanbod is bestemd. Het aanbod lijkt de heer Svensson niet zo aantrekkelijk en het lijkt hem moeilijk om toppers binnen te halen. Hij vraagt zich verder af hoe het aanbod zich verhoudt met de UFO richtlijnen.

Er zal een gesprek gepland worden met de heer Brunger, de heer Van Doorn en Mevrouw Sprokholt.

De formatie moet binnen de leerstoel onderzoeksinstellingen vallen. Daar is geld voor beschikbaar. Een uitzonderingspositie wordt gemaakt voor drie talentvolle vrouwen om door te stromen. Daar stelt het CvB geld voor beschikbaar.

Echt getalenteerde deelnemers krijgen 6 jaar een tijdelijk contract als UD en kunnen daana, als men aan de verwachtingen voldoet, 6 jaar doorstromen naar UHD met een tijdelijk contract. Daarna kan er doorstroming plaatsvinden naar het traject hoogleraar. De ervaring leert dat getalenteerde mensen daar op in stappen.

De heer Svensson heeft nog een vraag over het NIKOS. De heer Flierman kan hem mededelen dat er nog deze maand een procedurele reactie wordt verwacht.

7. Rondvraag:

- Op verzoek van mw. Sprokholt zal het Bestuurlijk Overleg van het OPUT van 16 november a.s. aanvangen om 09.30 uur.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.

Onderwerp

Wie

Wanneer

1

Kennismaken OPUT /Student Union

PA&O

Z.s.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGADERSCHEMA 2007

Technisch en Agenda-overleg

Regulier overleg met CvB

Vergaderzaal / Kamer

Dinsdag 16 oktober 2007

 

14.00 – 16.00 / 538

 

Vrijdag 16 november 2007

09.30 – 12.30 BV 100