Vergadering 234 (24-04-2007)

OPUT nr. 07/002b

VERSLAG

van de 234e vergadering van het Lokaal Georganiseerd Overleg gehouden op

dinsdag 24 april 2007 om 10.00 uur in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter College van Bestuur)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (hoofd dienst Personeel Arbeid en Organisatie)

Dhr. Mr. M. Van Doorn (PA&O, secretaris)

Mw. J.A. Rebel (PA&O, notuliste)

ABVAKABO Dhr. J. van Alsté (lid)

Dhr. Dr. K. Poortema (lid)

Dhr. L. Veldhuizen (adviseur AbvaKabo)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid)

Dhr. H. Strootman (adviseur CNV-Publieke zaak)

Dhr. Ir. F. Houweling (lid)

AC/FBZ Dhr. R. Weenink (lid)

Mw. Mr. B. Sprokholt (adviseur AC/FBZ) (afwezig m.k)

VAWO Dhr. Dr.ir. H.L. Offerhaus (lid)

Dhr. Dr. J. Svensson (voorzitter en lid)

Mw. Mr. B. Waayenberg (adviseur Vawo) (afwezig)

Mw. M. Scholten (secr. bonden) (afwezig m.k.)

1.

Opening
De heer Flierman opent de vergadering en heet in het bijzonder dhr. Van Alsté welkom.

2.

Concept – verslag 233e vergadering.

Na overleg met dhr. Flierman worden de opmerkingen van mw. Sprokholt opgenomen in het verslag.

N.a.v. punt 2. De evaluatie van de bewakingsdienst heeft in februari plaatsgevonden. De interim-directeur FB realiseert zich dat er m.b.t. de undermanagementconstructie een probleem ligt bij de bewakingsdienst. Dit is niet geëvalueerd. De voorzitter zal dit signaal overbrengen naar dhr. Van Ast. Na de zomervakantie krijgt het FB overigens een nieuwe directeur. Voor het OPUT is het van belang om dan op korte termijn kennis te maken met de nieuwe directeur.

N.a.v. brief 378.677 / openstelling vacatures. Het OPUT heeft problemen met het op tijdelijke basis aanstellen van externe kandidaten. De heer Veldhuis oppert dat dit probleem misschien opgelost kan worden door een lijst met “externen” toe te voegen aan het Sociaal Plan. Dit onderwerp wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.

3.

Sociaal Convenant Reorganisatie EMB.

De bonden dringen aan op het wegnemen van de ontslagdreiging omdat gedwongen ontslagen naar verwachting niet te verwachten zijn. Het CvB schat echter in dat een dreiging de bereidheid vergroot gebruik te maken van de afvloeiingsmogelijkheden. Besloten wordt na 15 mei a.s. alle betrokkenen een brief te sturen waarin wordt aangegeven dat getracht wordt de reductie in eerste instantie op te lossen zonder gedwongen ontslagen. Dat betekent via FPU (suppletie) en overplaatsing.

Blijkt medio september dat deze maatregelen onvoldoende zijn, dan kan alsnog gedwongen ontslag noodzakelijk zijn. Het sociaal convenant wordt dienovereenkomstig aangepast.

4.

Catering.

Geconstateerd is dat er (te) weinig voortgang is in de procedure die moet leiden tot aan- en uitbesteding van de cateringactiviteiten. Er ligt onder meer nog geen tijdpad. Dhr. Brunger neemt in deze het voortouw mede omdat het contract met de huidige interim manager per 1 juli afloopt. De personele gevolgen van de uitbesteding van de catering moeten eerst helder zijn voordat tot aanbesteding kan worden overgegaan. Dat betekent in ieder geval een reorganisatie- en personeelsplan. Op 22 mei komt dit onderwerp weer terug in het Technisch Overleg.

5.

Besteding Reserve Arbeidsvoorwaardengelden.

De stand van de reserves is per 1 januari 2007 M€ 5,2. Een aantal posten is reeds eerder ten laste van deze reserves gebracht en wel voor 50%. Het CvB heeft een verzoek aan het OPUT gedaan deze posten eenmalig voor 100% te financieren mede i.v.m. de hoogte van de reserves en het relatief geringe bedrag van deze posten. Het OPUT is hiermee akkoord onder de volgende twee voorwaarden (1) een gratis SUAC-kaart voor alle personeelsleden. Het CvB zegt toe dit te kunnen realiseren per 1 september a.s.

(2) een (thuis) internetvergoeding voor alle personeelsleden, mits fiscaal en administratief uitvoerbaar. Een werkgroep gaat zich buigen over de (on)mogelijkheden om een ieder al dan niet deze vergoeding te verstrekken.

De kosten voor deze posten worden zoveel mogelijk ten laste gebracht van de arbeidsvoorwaardengelden 2007 (totaal elk jaar M€ 2,2).

Deze twee onderwerpen komen in het eerstvolgende Technisch Overleg weer terug.

Dhr. Flierman wil aandacht voor het substantiële deel van de reserve arbeidsvoorwaarden- gelden dat nog niet is besteed Het betreft twee onderwerpen t.w.:

-

Ontwikkeling talent (HRM) voor leidinggevenden

-

In- en doorstroom vrouwen in hogere posities.

6.

Eindafrekening Arbeidsvoorwaardengelden 2006.

Het OPUT neemt kennis van de afrekening en is akkoord. Wat echter nog ontbreekt is een beschrijving van wat er met de gelden daadwerkelijk is gebeurd zodat de doelmatigheid kan worden vastgesteld. Afgesproken wordt dat dit alsnog op de agenda komt.

7.

Rondvraag.

Dhr. Offerhaus heeft een vraag over de stand van zaken t.a.v. de octrooiregeling. Hij ziet dit onderwerp graag geagendeerd voor de volgende vergaderingen van het Technisch- en Bestuurlijk Overleg .

Dhr. Flierman deelt mede dat hij het voorstel van dhr. Meijer over het Convenant OPUT-UR heeft ontvangen. Op korte termijn zal er een gesprek gepland worden met CvB, OPUT en UR zodat het kan worden vastgesteld.

8.

Sluiting.

De 15.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.

Onderwerp

Wie

Wanneer

1.

Kennismaken OPUT met nieuwe Directeur FB

PA&O

Sept. 2007

2.

Openstellen vacatures en externen aanstellen op tijdelijke basis

PA&O

Juni 2007

3.

Aanpassen Sociaal Convenant en ondertekenen

PA&O / bonden

Juni 2007

4.

Agenderen arbeidsvoorwaardengelden en talent & vrouwen

PA&O

Sept. 2007

5.

Overzicht besteding arbeidsvoorwaardengelden 2006

PA&O

Sept. 2007

6.

Agenderen Reglement inzake uitvindingen

PA&O

Sept. 2007

VERGADERSCHEMA 2007

Technisch en Agenda-overleg

Regulier overleg met CvB

Vergaderzaal / Kamer

Dinsdag 22 mei

 

14.00 – 16.00 / 538

 

Dinsdag 19 juni 2007

09.30 – 12.30 BV 100

Dinsdag 21 augustus

 

14.00 – 16.00 / 538

 

Vrijdag 21 september 2007

09.30 – 12.30 BV 100

Dinsdag 16 oktober

 

14.00 – 16.00 / 538

 

Vrijdag 16 november 2007

09.30 – 12.30 BV 100