Vergadering 233 (20-02-2007)

OPUT nr. 07/001

VERSLAG

van de 233e vergadering van het Lokaal Georganiseerd Overleg gehouden op

dinsdag 20 februari 2007 om 10.00 uur in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter College van Bestuur)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (hoofd dienst Personeel Arbeid en Organisatie)

Dhr. Mr. M. Van Doorn (PA&O, secretaris)

Mw. J.A. Rebel (PA&O, notuliste)

ABVAKABO Dhr. Dr. K. Poortema (lid)

Dhr. L. Veldhuizen (afwezig m.k.)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid)

Dhr. H. Strootman (adviseur CNV-Publieke zaak)

Dhr. Ir. F. Houweling (lid)

AC/FBZ Dhr. R. Weenink (lid)

Mw. Mr. B. Sprokholt (adviseur AC/FBZ)

VAWO Dhr. Dr.ir. H.L. Offerhaus (lid)

Dhr. Dr. J. Svensson (Voorzitter en lid)

Mw. Mr. B. Waayenberg (adviseur Vawo) (afwezig m.k.)

Mw. M. Scholten (secr. bonden)

1.

Opening
De heer Flierman opent de vergadering en heet een ieder welkom.

2.

Mededelingen
Mevrouw Sprokholt vraagt of er al meer bekend is t.a.v. de tijdsindicatie van het uitbestedingstraject bij de Faculty Club. De heer Flierman antwoordt dat de aanbesteding van de catering ongeveer in de tweede helft van 2007 zal gaan plaatsvinden. Het personeel van de Faculty Club gaat echter niet mee in die aanbesteding. Men overweegt om de Faculty Club en de Drienerburght inéén te schuiven. Daarbij wordt vastgesteld dat het personeel van de Drienerburght onder de horeca CAO valt en het personeel van de Faculty Club (6 personen) onder de CAO-NU. Mevrouw Sprokholt geeft het signaal van haar bij de FC werkzame leden af dat zij niets voelen voor een overgang naar de horeca CAO gelet op de veel slechtere arbeidsvoorwaarden, en voegt daaraan toe dat een overgang naar de horeca CAO een zwaar onderhandelingstraject is waarbij zij zich afvraagt of dat voor zes werknemers wel de moeite is. De heer Flierman geeft aan dat wellicht ook gedacht kan worden aan alleen een beheersmatige overgang waarbij op een werkvloer twee CAO’s van toepassing zijn met een uitsterfconstructie, mede gelet op de intensiteit van het onderhandelingstraject en het geringe aantal personen dat erbij betrokken is. Tot de zomer 2007 wordt geen verdere actie verwacht rond de Faculty Club.
Het OPUT heeft negatieve signalen ontvangen over de leiding van de Bewakingsdienst en is verheugd dat in maart een evaluatie is gepland. Het OPUT wil hierbij graag betrokken worden en laat nog weten wie hun vertegenwoordiger zal zijn.

3.

Verslag vergadering donderdag 21 december 2006

Pagina 1:

-

Het gestelde onder punt 1 dient te luiden: Het OPUT stemt in met deelname van de heer Harkema in de AWB-commissie.
Pagina 3:

-

Het gestelde in de derde alinea dient te luiden: De heer Strootman geeft aan dat vanuit het OPUT op korte termijn concrete afspraken gemaakt kunnen worden over de besteding van de arbeidsvoorwaardengelden.

-

6A. Keuzemodel. Tweede alinea, derde zin dient te luiden: “…moet door het College worden bezien hoe daarmee om gaan…”. Aan het eind van de laatste alinea wordt de volgende zin toegevoegd: Het College stemt daar mee in.

Overigens werden m.b.t. het Keuzemodel in december de volgende afspraken gemaakt:

o

Vanaf 2008 wordt besloten de CAO volledig te volgen.

o

Het ruilen van verlofdagen voor voltijders in geld wordt opgetrokken van 15 uur naar 38 uur.

o

Vanaf 2008 worden nieuwe afspraken gemaakt. Er is een werkgroep samengesteld die voorshands bestaat uit: Rob Klapwijk, Frans Houweling en Ireen Miessen.

4.

Ingekomen stukken

o

N.a.v. de concept-Reorganisatiecode
De heer Flierman deelt mede dat met de Universiteitsraad is afgesproken dat de huidige reorganisatie onder de huidige reorganisatiecode wordt afgehandeld. Het OPUT deelt deze zienswijze.

o

Webapplicatie FJUT.
De webapplicatie c.a. wordt in het Technisch Overleg van 20 maart verder besproken omdat het OPUT van menig is dat hier sprake is van zekere regelgeving.

5.

Kader Arbeidsvoorwaardengelden

Het College van Bestuur kan zich vinden in het door het OPUT aangegeven kader (zie OPUT /07/003/JS-MS). Dit betekent onder meer dat arbeidsvoorwaardengelden niet besteed worden aan zaken die onvermijdelijk uit de reguliere bedrijfsvoering voortvloeien, alsmede uit vigerende CAO-afspraken. De gelden kunnen wel worden ingezet voor zaken die aanvullend zijn op de CAO.

6.

Aanvullende voorstellen Arbeidsvoorwaardengelden 2007

Extra posten goedgekeurd voor 50% van de kosten

·

Bestuurskosten (zaalhuur, huur apparatuur, koffie e.d) voor loopbaanoriëntatie, cursussen timemanagement, workshops en stressbeheersing

·

Aanpassen van functies m.b.t. belastingsnormen (zware fysieke arbeid voor o.a. transport, bewaking, technici, sportinstructeurs, theaterpersoneel)

·

Onderzoek naar het uitdagender maken van functies en het vergroten van de mogelijkheden voor ontwikkeling in het bijzonder voor het coachen van jongeren door ouderen.

·

Gezondheidsprojecten (Thema/seizoensactieweken, gezondheidstesten/lifestylescan, zeskamp/sportdag aansluitend feest, stoelmassage, studiereisintegraal gezondheidsmanagement)

Internet/Inbelvergoeding. De werkgroep Keuzemodel buigt zich eveneens over de (on)-mogelijkheden om een ieder al dan niet een vergoeding te geven.

SUAC-kaart Er wordt een voorstel aan het OPUT gezonden om naar verwachting per september 2007 te starten met een gratis SUAC-kaart.

7.

Levensloopregeling

Twee onderdelen hangen samen met de vraag die op dit moment nog op de landelijke tafel ligt. Het betreft ontslag tijdens de levensloopverlofperiode (artikel 6 lid 6) en het vaststellen van de eerste ziektedag tijdens de verlofperiode (artikel 11), hetgeen samenhangt met de vraag of de CAO NU een standaard- of een minimumCAO is. In afwachting van het antwoord op die vraag kunnen beide genoemde punten nog niet worden afgehandeld, waardoor het OPUT nog geen definitieve instemming met de regeling kan geven. De andere voorstellen bij de artikelen zijn wat het OPUT betreft akkoord met de volgende kanttekeningen:

Artikel 3 lid 4: tussen ‘…toegestaan geld te’ en ‘storten….’ toevoegen: (doen).

Artikel 6 lid 2.
Betreffende het opnemen van levensloopverlof voor minder dan twee maanden wordt een verwijzing naar de regeling zorgverlof opgenomen.

Bij een volledig levensloopverlof bedraagt het verlof niet langer dan 18 maanden tenzij sprake is van zware personele belangen. Deze argumenten dienen tevoren door werkgever en werknemer te worden besproken en vastgelegd. Aan deeltijdlevensloopverlof wordt geen maximum gesteld.

Artikel 6 lid 5.
De landelijke tekst wordt overgenomen

Artikel 8 sub 2c.
Er wordt opgenomen wat de zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn zoals opgenomen in de concepttekst onder artikel 8 lid 2 sub a, b en c. Ten aanzien van sub c wordt in de toelichting een passage opgenomen ten aanzien van functies die voor de veiligheid binnen onderdelen zo wezenlijk zijn dat het denkbaar is dat honoreren van een aanvraag voor verlof op een bepaald tijdstip, voor een bepaalde duur of in een bepaalde vorm niet verantwoord is.

Artikel 10 lid 3.
In de toelichting van de regeling opnemen dat de oude afspraken t.a.v. de flexibele werkduur uitgangspunt zijn van het gesprek na afloop van de verlofperiode.

8. Reorganisaties.

Het OPUT is verheugd over de toegezonden informatie rond de Reorganisatie van TNW en EWI. Op deze wijze wordt beter inzicht verkregen in de personele gevolgen. Naar aanleiding hiervan merkt het OPUT op dat het signalen krijgt dat bij de Herplaatsingscommissie niet alles naar wens verloopt. Het OPUT wil daarom graag zicht hebben op het verloop van de plaatsing van betrokkenen en hoe wordt omgegaan met geschillen die ontstaan.

De heer Flierman geeft aan uiteraard geen bezwaren te hebben met het beschikbaar stellen van feitelijke informatie. Dat zal ook blijven gebeuren. De inzet van de Herplaatsings- commissie is een ander zaak. Het is en blijft een taak van deze commissie om zaken op een redelijke en correcte manier af te handelen. Als dat naar de mening van een personeelslid niet het geval is dan zijn er andere kanalen om dit kenbaar en bespreekbaar te maken.

Door het College is een herziene nota Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering toegestuurd aan de Universiteitsraad. De nota is gedateerd 15 februari 2007 en zal in de e.v. OPUT-vergadering worden besproken. In die vergadering zal zeker gesproken worden over de passage over het omzetten van vaste formatie in flexibele formatie (laatste pagina).

Sociaal Plan Reorganisatie MEB

Het OPUT zal zo spoedig mogelijk een eerste reactie geven op het Sociaal Plan EWI/TNW dat uitgangspunt is voor het nieuwe Sociaal Plan. Vervolgens worden door het College de personele gevolgen bekend gemaakt op 15 maart a.s. en volgt er een Technisch Overleg met het OPUT op 20 maart a.s. Afgesproken wordt het Sociaal Plan formeel af te handelen op een ingelast extra Bestuurlijk Overleg op dinsdag 3 april a.s.

Het Technisch Overleg is gepland op dinsdag 20 maart a.s. van 15.30 – 17.00 uur.

Een extra Bestuurlijk Overleg inzake het Sociaal Plan is gepland op dinsdag 3 april a.s. van 12.00 – 14.00 uur in Vleugel 100.

9. Aanvullende inkomensverzekering bij arbeidsongeschiktheid

OPUT en College zijn akkoord over een aanvullende inkomensverzekering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid per 1 januari 2007 zoals dat vandaag is besproken. De kosten ad € 245.000,-- komen ten laste van de arbeidsvoorwaardengelden.

10.

Regeling UFO

Het OPUT en het College zijn akkoord. De toestemming van PA&O voor bepaalde functies (zie bijlage C) wordt omgezet in een advies. Indien een beheerder wenst af te wijken dient deze toestemming te vragen aan het College.

11.

Rondvraag

De heer Offerhaus vraagt zich af of de nieuwe ouderschapsverlofregeling niet in het OPUT ter bespreking voorgelegd had dienen te worden. Kortheidshalve wordt verwezen naar het gestelde in artikel 10.9 van de CAO NU.

Om 12.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.

Onderwerp

Wie

Wanneer

2

Vertegenwoordiger OPUT t.b.v.evaluatie bewakingsdienst

OPUT

z.s.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGADERSCHEMA 2007

Technisch en Agenda-overleg

Regulier overleg met CvB

Vergaderzaal / Kamer

 

Dinsdag 24 april 2007

14.00 – 17.00 BV 100

Dinsdag 22 mei

 

14.00 – 16.00 / 538

 

Dinsdag 19 juni 2007

09.30 – 12.30 BV 100

Dinsdag 21 augustus

 

14.00 – 16.00 / 538

 

Vrijdag 21 september 2007

09.30 – 12.30 BV 100

Dinsdag 16 oktober

 

14.00 – 16.00 / 538

 

Vrijdag 16 november 2007

09.30 – 12.30 BV 100