Vergadering 242 (21-01-2009)

Logo

OPUT nr. 09/2

CONCEPT-VERSLAG

van de 242e vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

woensdag 21 januari 2009 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter CvB)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (directeur PA&O)

Dhr. Mr. M. Van Doorn (PA&O, secretaris)

Mw. J.A. Rebel-de Boer (notulen)

ABVAKABO Dhr. Dr. K. Poortema

Dhr. R.F. van ‘t End

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk

Dhr. Ir. F. Houweling

AC/FBZ ---

VAWO ---

Mw. M. Scholten (secr.bonden)

Dhr. R. van Baalen (afwezig m.k.)

Dhr. H. Strootman (afwezig m.k.)

Mw. B. Sprokholt (afwezig m.k.)

Mw. B. Waayenberg (afwezig m.k.)

1. Opening & Mededelingen

De heer Flierman opent de vergadering.

2. Conceptverslag 241ste vergadering

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. actiepuntenlijst:

·

Punt 4

Toezending Notitie Functieroulatie evaluatie mentorennetwerk. Volgt z.s.m.

·

Punt 5

Het agendapunt “vervolgde wetenschapper” zal in het eerstvolgende TO geagendeerd worden.

3. Levensloopregeling

De levensloopregeling wordt door het OPUT vastgesteld.

4.

Samenstelling AWB commissie

De namen van de leden van de commissie zijn bij het CvB en het OPUT bekend. Voor de functie van Ambtelijk Secretaris zullen deze week de sollicitatiegesprekken gevoerd worden. De functie plaatsvervangend voorzitter is nog vacant.

5.

Regeling Bezwarencommissie

De regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden UT wordt door het OPUT vastgesteld.

Er wordt één artikel gewijzigd t.w. 3.1 e.

Afgesproken is dat er een toevoeging wordt ingelast en die luidt, “gehoord de leden van de Commissie”.

6.

Detacheringsovereenkomst

Besproken wordt de brief van het CvB aan het OPUT d.d. 6 januari 2009 betreffende de gedatcheerden bij de Catering.

Het OPUT gaf aan toch nog problemen te hebben met de constructie voor de gedetacheerden met een min-max contract. Uitgangspunt is dat de rechtspositie van deze personeelsleden gehandhaafd blijft. Door slechts een mincontract aan te bieden wordt hier geen recht aan gedaan. Dit geldt te meer nu kennelijk blijkt dat overuren niet meer worden uitbetaald maar worden omgezet in verlof.

Afgesproken is dat wordt bezien of het bovenstaande al dan niet juist is en over hoeveel personen het gaat. In het eerstvolgend TO-OPUT kan dit dan worden besproken. Voorts werd gemeld dat gedetacheerden de voorgelegde detacheringsovereenkomst niet tekenen en dat er voor donderdag 22 januari a.s. een voorlichtingsbijeenkomst door het OPUT is belegd. Ik neem aan dat de overeenkomsten voorlopig dus niet getekend zullen worden, zolang de gewraakte passage daarin is opgenomen.

7.

Route 14

Het OPUT vraagt zich af (pagina 18) hoe er wordt omgegaan met: “voor de wetenschappelijke staf zal op termijn de vaste aanstelling dus niet meer de norm zijn”.

De heer Flierman geeft aan dat dit ook feitelijk juist is. De Tenure Track zal in behoorlijke mate toegepast gaan worden, zo is het ook in de Nota Personeelsbeleid verwoord.

Met de Universiteitsraad is afgesproken het Tenure Track systeem te evalueren met de decanen en de voortgang te rapporteren. Uiteraard wordt het OPUT hiervan op de hoogte gebracht.

8. Rondvraag

De heer Klapwijk zou graag in het bezit komen van het personeelsplan van het FB. De heer Van Doorn geeft aan dat er hier door het FB aan gewerkt wordt. In het eerstvolgende TO zal de heer Van Doorn de stavaza m.b.t het personeelsplan FB aan het OPUT mededelen.

T.a.v. de evalutie EMB.

De Universiteitsraad gaat de doelstellingen evalueren in mei 2009. De universiteitsraad zal het OPUT op de hoogte brengen van deze evaluatie.

Om 11.45 uur wordt de vergadering, na drie kwartier, gesloten.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.

Onderwerp

Wie

Wanneer

1.

Toezenden Notitie Functieroulatie Evaluatie Mentorennetwerk vrouwen

PA&O

TO/z.s.m.

2.

Agenderen onderwerp “vervolgde wetenschappers”

PA&O

TO/z.s.m.

Vergaderschema 2009.

Technisch en Agenda-overleg

Bestuurlijk Overleg

Vergaderzaal

Donderdag 26 februari

 

Spiegel 538 /

15.00 – 17.00 uur

 

 

 

 

Donderdag 12 maart

Vleugel 100

10.30 – 12.30 uur

 

 

 

Donderdag 2 april

 

Spiegel 538 /

15.00 – 17.00uur

 

 

 

 

Woensdag 22 april

Vleugel 100

10.30 – 12.30 uur

 

 

 

Donderdag 28 mei

 

Spiegel 538 /

15.00 – 17.00 uur

 

 

 

 

Donderdag 11 juni

Vleugel 100

13.30 – 15.30 uur

 

 

 

Donderdag 13 augustus

 

Spiegel 538

15.00 – 17.00 uur

 

 

 

 

Woensdag 27 augustus

Vleugel 100

10.30 – 12.30 uur

 

 

 

Donderdag 24 september

 

Spiegel 538 /

15.00 – 17.00 uur

 

 

 

 

Donderdag 15 oktober

Vleugel 100

10.30 – 12.30

 

 

 

Donderdag 26 november

 

Spiegel 538

15.00 – 17.00

 

 

 

Donderdag 17 december

 

Vleugel 100

10.30 – 12.30