Extra Vergadering 259 (06-11-2012)

Datum: 8 november 2012

Kenmerk: 398.927/LO (conceptversie 1)

Kort verslag van de 259ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

dinsdag 6 november 2012 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter Lokaal Overleg)

Mw. drs. M.C.J. Spit (directeur HR)

Mw. mr. E. Hooftman-van Rietschoten (secretaris)

ABVAKABO Dhr. dr. K. Poortema (lid)

Dhr. R.F. van ’t End (lid)

Dhr. M. Schuurman (adviseur)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid)

Dhr. ir. J. de Goeijen (lid)

Dhr. S. Harkema (waarnemend adviseur)

VAWO Dhr. A. Chariffi (adviseur)

Mw. M. Scholten, coördinator OPUT

1.

Opening & Mededelingen

Opening/agenda

Dhr. Van Ast (KvA) opent de vergadering om 13:04 uur.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen OPUT

Rob Klapwijk (RK) heeft de volgende mededelingen:

-

Mw. D. van der Vegte-Morsink en mw. mr. B. Sprokholt hebben zich afgemeld.

-

De VAWO heeft een adviseur afgevaardigd, te weten dhr. A. Chariffi.

Mededelingen CvB

KvA heeft de volgende mededeling:

-

Ten behoeve van agendapunten 2 en 3 zijn de heer dr.ir. K.D.J.M. van der Drift, a.i. directeur ICTS en de heer J.W.C. Somsen, HR-manager van ICTS, aanwezig.

2.

In kennis stellen voornemen tot reorganisatie ICTS 2.0 ex artikel 9.2 CAO NU

De brief van 8 oktober 2012 van het College van Bestuur over de in kennis stelling van het voornemen tot reorganisatie van ICTS is door het OPUT, inclusief bijlagen, ontvangen. Bij de agenda voor het LO van 6 november 2012 zijn de bijlagen overigens niet bijgevoegd. In het vervolg zullen alle bijlagen bij brieven wel bij de LO-agenda worden gevoegd, ook al heeft het OPUT e.e.a. reeds ontvangen.

Aan artikel 9.2 CAO NU is voldaan.

3.

Plaatsingsprocedure reorganisatie ICTS 2.0 ex artikel 9.3 en 9.10 CAO NU

De Plaatsingsprocedure reorganisatie ICTS 2.0 is besproken met het OPUT, waarmee is voldaan aan het bepaalde in artikel 9.3 CAO NU.

Voorts is de Plaatsingsprocedure reorganisatie ICTS 2.0 op grond van artikel 9.10 CAO NU aan het OPUT voorgelegd ter instemming.

Het OPUT heeft een aantal opmerkingen naar aanleiding van de voorgestelde plaatsingsprocedure:

-

Punt 14 (pagina 1): de samenstelling en taak van de Toetsingscommissie moet verder uitgewerkt worden. HR doet hiervoor een voorstel aan het OPUT;

Koen van der Drift stelt de vraag welke rolverdeling geldt tussen Dienstraad en Toetsingscommissie. Waarom is de Toetsingscommissie nodig naast de Dienstraad.

Het OPUT laat weten dat de Toetsingscommissie kan worden ingezet door een individuele medewerker en de Dienstraad er juist niet is voor het individuele belang. De Toetsingscommissie kijkt of de procedure voor de individu goed is toegepast en bekijkt inhoudelijk of iemand een juiste passende functie aangewezen krijgt. De Toetsingscommissie is bedoeld om zoveel mogelijk bezwaren nadien te voorkomen.

RK: het is bedoeld om juist het traject van bezwaren achteraf zoveel mogelijk te voorkomen. Voor wat betreft de samenstelling is het voorstel dat iemand vanuit de bonden en iemand vanuit de werkgever wordt voorgedragen en dat deze twee een onafhankelijke voorzitter aandragen.

KvA: dat is in principe akkoord, bilateraal kan de uitwerking worden geregeld;

-

Stap 13 bij het hoofdstuk “Procedure medewerkers ICTS 2.0” (pagina 9): schrappen: “Wie behandelt bezwaren: HR-AVRM (team arbeidsvoorwaarden en rechtspositie) (in opdracht van College van Bestuur). Dit moet geschrapt worden, aangezien niet HR-AVRM (Arbeidsvoorwaarden, Rechtspositie en Medezeggenschap) dit behandelt, maar de Bezwarencommissie Personele Aangelegenheden Universiteit Twente;

-

In aanvulling op bovenstaande punten, merkt KvA op dat alle schuingedrukte tekst in de plaatsingsprocedure kan worden geschrapt, aangezien dat enkel bedoeld is voor de interne behandeling van de plaatsingsprocedure. Dus de tekst met : “Wie ....” kan geschrapt worden;

-

Punt 11 onder “Sociale uitgangspunten bij de plaatsing” (pagina 1) blijft staan zoals het is voorgesteld. Daarbij is de nadere uitleg gegeven dat ook een functie met een hogere salarisschaal passend kan zijn;

-

Punt 13 onder “Sociale uitgangspunten bij de plaatsing” (pagina 1) wordt gewijzigd en als volgt geformuleerd: “T.a.v. een werknemer die niet binnen ICTS geplaatst kan worden, wordt in overleg met de werknemer een andere oplossing gevonden.”;

-

Stap 5: sollicitatiegesprek (pagina 3): het OPUT vraagt zich af wie het assessment afneemt en wat het assessment zal inhouden. Mw. Spit geeft aan dat het assessment door een onafhankelijk extern bureau zal worden afgenomen en dat de inhoud van het assessment zal afhangen van het bureau en de inhoud van de sleutelfunctie.

Het OPUT stemt in met de voorgestelde Plaatsingsprocedure Medewerkers ICTS 2.0 ex artikel 9.10 CAO NU, mits voormelde punten worden aangepast, en de plaatsingsprocedure wordt daarmee vastgesteld.

De heer dr.ir. K.D.J.M. van der Drift, a.i. directeur ICTS en de heer J.W.C. Somsen, HR-manager van ICTS verlaten de vergadering.

4.

Bespreking of in aanvulling op het Kader Sociaal Beleid als opgenomen in de CAO NU een Sociaal Plan wordt opgesteld

Overeengekomen wordt dat in aanvulling op het Kader voor Sociaal Beleid als bedoeld in hoofdstuk 9, paragraaf 2 CAO NU geen Sociaal Plan wordt opgesteld (ex artikel 9.4 CAO NU).

5.

Voorstel besteding k€600 2012

Het OPUT gaat akkoord met de volgende vier bestedingsdoelen voor 2012:

-

De compensatieregeling senioren zoals voortkomend uit de cao - k€ 275

-

Ouderschapsverlof; een gefixeerd bedrag van - k€ 330

-

Contributie Sofokles (sociaal fonds voor de kennissector) - k€ 30

-

Tegemoetkoming financiële problemen FB/beveiliging - k€ 40

De verdere notitie wordt in een van de volgende LO-vergaderingen besproken.

Tekstuele opmerking van Marianne Scholten: 4e punt noemen conform de betreffende notitie.

De besteding van het bedrag van k€600 aan AVWG voor 2012 is hiermee vastgesteld.

6.

Discussie hoogte en besteding AVWG a.d.h.v. benchmark universiteiten

KvA: het is wenselijk dat wij een meerjarenafspraak maken. Uit de verkenning bij andere universiteiten naar de AVWG is gebleken dat de Universiteit Twente de besteding van de AVWG beperkter interpreteert dan andere universiteiten. Wij interpreteren het als aanvullend op arbeidsvoorwaardenbeleid. Het misstaat niet dat het College van Bestuur de discussie voert over een lager jaarlijks bedrag aan AVWG.

Het OPUT wil de discussie graag structureren:

-

Bestedingsdoel

-

Hoogte

-

Zeggenschap

Bestedingsdoelen

RK: het OPUT wil meer op hoofdthema’s financieren, zoals levensfasebewust personeelsbeleid, werkgelegenheid, begeleiding van werk naar werk, loopbaanbegeleiding, employability. Daaronder kunnen ook CAO-zaken vallen. Bijlage 1 bij de notitie “Bijstelling budget arbeidsvoorwaarden 2012 van 24 oktober 2012 met kenmerk 398.885/LO moet opnieuw, aan de hand van de vast te stellen thema’s, ingedeeld worden.

KvA: de thema’s en bestedingsdoelen moeten wel aansluiten op de nieuwe CAO NU.

Hoogte/zeggenschap

Het OPUT wil eerst de bestedingsdoelen en daarna de hoogte van de AVWG en zeggenschap bespreken.

Afgesproken is dat in een werkgroep bepaald zal worden welke thema’s er kunnen worden geformuleerd ter besteding van het reguliere budget AVWG, inclusief bedragen. De nieuwe CAO wordt daarbij (indien mogelijk) betrokken. In januari 2013 wordt dit opgenomen als agendapunt op de LO-agenda.

7.

Vaststelling vervolg onderwerpen AVWG-discussie in Lokaal Overleg 15 november 2012

HR zal een overzicht verschaffen van de doorlopende verplichtingen naar 2013.

8.

Rondvraag & sluiting

MS en KvA: dankwoord aan OPUT voor hun flexibiliteit.

KvA: - de begrotingsbesprekingen voor 2013 zijn weer begonnen, er is minder overheidsgeld. Er zijn knelpunten gesignaleerd bij de faculteiten EWI en CTW;

-

morgen ligt de Clusterindeling voor bij de Universiteitsraad voor instemming in het kader van de Onderwijsvernieuwing.

De voorzitter sluit de vergadering om 14:16 uur.

Actiepunten van 259e LO

1.

HR doet een voorstel m.b.t. de uitwerking van samenstelling en taakstelling van de Toetsingscommissie als bedoeld in de Plaatsingsprocedure Medewerkers ICTS 2.0 (HR)

2.

In een werkgroep bepalen welke thema’s er kunnen worden geformuleerd ter besteding van het reguliere budget AVWG, inclusief bedragen. Nieuwe CAO (indien mogelijk) daarbij betrekken. In januari 2013 op de LO-agenda (HR en OPUT gezamenlijk)

3.

HR zal een overzicht verschaffen van de doorlopende verplichtingen naar 2013 ten behoeve van het Lokaal Overleg op 15 november 2012 (HR)