Vergadering 249 (18-11-2010)

UT-logo

OPUT nr. 010/def

VERSLAG

van de 249e vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

donderdag 18 november 2010 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Ir. K.J. van Ast (Voorzitter Lokaal Overleg)

Mw. Drs. M.C.J. Spit (Directeur PA&O)

Dhr. Mr. M. van Doorn (PA&O, Secretaris)

Mw. I. M. Miessen (PA&O, bij agendapunt 3)

Mw. Mr. A.H. Smit (PA&O, bij agendapunt 4)

ABVAKABO Dhr. Dr. K. Poortema

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (Voorzitter OPUT)

Mw. M. Scholten (secr.bonden)

Afwezig m.k.

ABVAKABO Dhr. R.F. van ’t End, Dhr. Ing. H.R.L. Bolscher, Dhr. M. Schuurman (adviseur)

CNV-PZ Mw. A. Scholz , Dhr. H. Strootman (adviseur)

AC/FBZ Mw. B. Sprokholt (adviseur)

VAWO Mw. B. Waaijenberg (adviseur)

1. Opening & Mededelingen

·

Kees van Ast opent als nieuwe voorzitter de vergadering en heet allen welkom en m.n. Mirjam Spit, de nieuwe directeur PA&O. De voorzitter stelt zich voor en verwijst o.a. naar de brief die het OPUT heeft gekregen over de portefeuillewisseling per 1 september 2010. Een aantal profilerende onderwerpen blijven overigens bij Anne Flierman (onder andere Leiderschapsontwikkeling en tenure track). Overigens blijft Kees van Ast portefeuillehouder Financiën en hij houdt zich daarnaast ook bezig met het Kennispark en de Nieuwbouw.

·

Mirjam Spit stelt zich eveneens voor. Zij is op 4 oktober in dienst getreden. Is daarvoor 24 jaar bij Philips werkzaam geweest in verschillende (HR)functies. Mirjam Spit vond het tijd elders een nieuwe werkkring te aanvaarden en verwacht in de functie van Concern-directeur PA&O snel haar draai te vinden.

·

De Voorzitter haalt de bezuinigingen van het nieuwe Kabinet aan. Voor 2011 heeft dit voor de UT nog weinig betekenis. Als de voornemens beleid worden, breken er vanaf 2012 onmiskenbaar slechte tijden aan voor onze universiteit. Er dient rekening te worden gehouden met tenminste M€ 15 minder inkomsten, onder meer korting langstudeerders en vermindering FES-gelden (aardgasbaten). Veel is echter nog onzeker. Het college bespreekt intern al mogelijke bijstellingen.

·

De bonden geven aan dat, hoewel het landelijk overleg met de VSNU (formeel) opnieuw is stilgelegd, het aan de bonden wordt overgelaten of op lokaal niveau overleg wordt gevoerd. Het OPUT heeft besloten het overleg weer op te starten en alleen onderwerpen op de agenda plaatsen die namens de bonden direct in belang zijn van de werknemers en onder het overlegprotocol CAO-NU C 9 vallen. Reorganisaties zal het OPUT sowieso bespreken. De Voorzitter geeft aan dat zeer op prijs te stellen.

·

Het OPUT heeft kennisgenomen van het afschaffen van de compensatie voor de seniorenregelingen en geeft aan dat daarover wel overleg met de bonden had mogen plaatsvinden. De Voorzitter meldt dat het inderdaad eleganter was geweest dit te melden. Omdat het percentage sociale lasten gelijktijdig is verlaagd maakt het voor de eenheden budgettair overigens niet veel uit. Uiteraard houden personeelsleden recht op deze vorm van verlof.

2. Conceptverslag 247ste vergadering (8 april 2010)

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Het conceptverslag van de 248e vergadering van 10 juni 2010 wordt in het e.v. technisch overleg besproken.

3.

Verlofregeling 2010

De bonden hebben het laatste concept bezien en onderschrijven de intentie van de regeling. Zij kunnen zich vinden in de teksten, met uitzondering van het gestelde in artikel 4. Dit artikel handelt over het meenemen van vakantieverlof naar het volgend kalenderjaar. De voorgestelde teruggang van 232 uur per 1 januari 2011 naar 120 uur per 1 januari 2012 wordt beschouwd als te abrupt. Een “tussenstop” van 176 uur, zoals in een eerdere versie naar voren gebracht, kan wel de instemming van de bonden krijgen.

Na discussie wordt vastgesteld dat we naar verwachting in feite te maken hebben met slechts een tiental gevallen waarin het wellicht moeilijk zal zijn in één jaar tijd het verlofstuwmeer terug te brengen naar 120 uur. Voor die gevallen wordt afgesproken dat een beroep kan worden gedaan op artikel 20 van de regeling. Daarin is opgenomen dat, in gevallen waarin de regeling niet voorziet of kennelijk onredelijk uitwerkt, de directeur PA&O namens het college een beslissing neemt. In een addendum zal e.e.a. worden vastgelegd. Het concept daarvan wordt via de mail voorgelegd aan de voorzitter van het OPUT. Op 30 november wordt het addendum behandeld in het informeel delegatie overleg OPUT. Op 1 december zal het OPUT een schriftelijke reactie hierover geven.

Bij instemming van het addendum treedt de regeling zoals die nu voorligt per 1 januari 2011 in werking.

4.

Reorganisatie Marketing & Communicatie (MC)

Het reorganisatieplan MC ligt voor om de rechtspositionele gevolgen te bespreken (par. 5, blz. 22 & 23). De Voorzitter stelt dat een apart sociaal plan volgens het college niet noodzakelijk is. Het sociaal kader, als bedoeld in de CAO-NU, is voldoende nu voor het uitgangspunt “mens volgt functie” is gekozen.

Het OPUT vraagt zich af of het college, met zijn brief van 20 augustus 2010 (km. 391.032/PA&O), heeft voldaan aan de bepalingen die genoemd zijn in artikel 9.2 CAO-NU (in kennisstellen van voornemen tot reorganisatie). In dat kader hebben de bonden de volgende vragen:

-Wat gebeurt er met de communicatiefuncties die achterblijven in de eenheden?

Reactie: er blijven geen communicatiefuncties achter.

-Wanneer wordt de geplande teruggang van 5,3 fte gerealiseerd?

Reactie: de teruggang is al gerealiseerd.

-Wordt de reorganisatie per 1 januari 2011 ingevoerd?

De planning loopt wat achter. In plaats van instemming van de UR in november wordt dit nu naar verwachting 15 december a.s. Na de UR wordt z.s.m. het betrokken personeel geïnformeerd over het plaatsingsplan. Dat plan is gereed als helder is wanneer de plaatsen zijn ingevuld. Geschat wordt ergens in februari.

Het OPUT kan op dit moment nog niet goed overzien of al dan niet een aanvullend sociaal plan noodzakelijk is. In verband met de komende UR-vergadering zal het OPUT evenwel voor 15 december schriftelijk een reactie geven. Voor die tijd zullen de bonden contact opnemen met Anja Smit voor aanvullende informatie.

5.

Eindafrekening Decentrale Arbeidsvoorwaardengelden 2009

Omdat de gevraagde informatie laat is aangeleverd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar het e.v. lokaal overleg. Overigens vinden de bonden het vreemd dat geen rente meer wordt vergoed over de reserve arbeidsvoorwaardengelden.

De Voorzitter meldt dat voor faculteiten en instituten geen rekenrente meer wordt berekend. Deze rente gaat normaal gesproken van het centrale budget af en is er in feite sprake van rondpompen van geld.

Naast het niet meer aanspreken van de reserves van de UT is deze algemene maatregel ingevoerd waardoor minder geleend geld nodig is voor onze nieuwbouw.

6.

W.V.T.T.K. & Rondvraag

·

Desgevraagd geeft de Voorzitter aan dat er geen Kerstpakketregeling is. De eenheden regelen dit zelf. Bij een aantal eenheden is er geen kerstpakket maar bijvoorbeeld een personeelsbijeenkomst. In enkele gevallen krijgt een medewerker twee keer een pakket omdat hij/zij bij twee eenheden werkt.

Mocht zulk een regeling er komen dan wordt uiteraard overleg met het OPUT gevoerd.

·

Waarom staat de tekst van de 60+ regeling uit de nieuwe verlofregeling al op het web?.

Antwoord College: deze tekst is al opgenomen in de CAO – NU artikel 4.5.

De Voorzitter sluit de vergadering om 15:00 uur.

-0-0-0-