Vergadering 248 (10-06-2010)

UT-logo

OPUT nr. 010/

VERSLAG

van de 248e vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

donderdag 10 juni 2010 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter CvB)

Dhr. Mr. M. van Doorn (PA&O, secretaris)

Mw. I. Miessen (PA&O, stafmedewerkster)

Mw. M.H. C. Blijleven (notulen)

ABVAKABO Dhr. dr. K. Poortema

Dhr ing. H.R.L. Bolscher

Dhr. M. Schuurman (adviseur)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk

Mw. M. Scholten (secr.bonden)

1. Opening & Mededelingen

·

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

·

Deze week gaat er van het OPUT uit nog een voordrachtsbrief inzake Wim Beekman naar het college.

·

OPUT heeft het Jaarverslag van bezwarencommissie ontvangen, graag in volgend overleg kort over spreken.

·

Het OPUT heeft 16 juni een lunchbijeenkomst georganiseerd; informeren over cao onderhandelingen. Gastspreker is Martin Schuurman.

·

Kadernota employability ligt bij UR. UR heeft brief laten liggen omdat gewacht wordt op een advies van OPUT. OPUT zal met UR contact opnemen.

·

Reorganisatietraject communicatiefuncties. Nieuwsbrief ontvangen maar OPUT is hierin niet opgenomen. OPUT wil hier graag inzicht in hebben. Tijdens het bestuurlijk overleg in september zal het besproken worden.

·

Met onderhandelingen over de CAO wil het niet vlotten. Nieuwe pogingen op 28 juni. Mocht dit weer niet lukken dan wordt het landelijk overleg opgeschort.

2. Conceptverslag 246ste vergadering
blz 2:

1ste alinea: bij de bedragen: K moet worden gewijzigd in M

3e alinea: “deze posten worden uit de reserves betaald.” Deze zin kan worden verwijderd.

7e alinea: “zijn bereid de kosten te dragen voor”. Dit zinsdeel kan worden verwijderd. De bonden willen pas een definitief besluit nemen over de bekostiging van WIW-medewerkers, als er een uitspraak ligt m.b.t. het geschil over de hoogte van de arbeidsvoorwaardengelden.

Actiepuntenlijst: punt 2 (uitkomst & Plan van aanpak MTO) wordt voor volgende vergadering geagendeerd.

3.

Afschaffen gratificatie 25 jarig UT-jubileum per 1 juli 2010

Zoals het stuk er nu ligt stemt het OPUT hiermee in.

4.

Verlagen BHV-toelage

Gesteld wordt dat de toelage BHV vergelijkbaar moet zijn met de andere universiteiten. TuE is als model voor de vergelijking genomen.

OPUT heeft geconstateerd dat de BHV op de UT meer uren besteedt aan oefeningen. Toch is OPUT van mening dat de toelagen op de UT dichter bij de toelagen van andere universiteiten mag liggen.

Het volgende voorstel wordt aangenomen:

Afbouw in 3 stappen, per 1/7-2010; 2011, 2012. Mensen die meer dan een jaar, dus voor 1 juli 2009, BHV-er zijn komen in aanmerking voor de afbouwregeling en de mensen die minder dan een jaar BHV-er zijn meteen afgebouwd.
Nieuwe BHV-ers ontvangen de nieuwe bedragen.
De nieuwe regeling komt in de nieuwsmail PA&O van juni te staan.

Ireen Miessen maakt een overzicht en stuurt dit naar het OPUT.

5.

Verlofregeling 2010

OPUT vindt de afspraken die in het Lokaal Overleg van 8 april gemaakt zijn, niet terug in de regeling.
Wat er met de verlofstuwmeren gaat gebeuren staat niet vermeld in de regeling, aldus het OPUT. Er wordt gediscussieerd over de afbouw van de uren.

Dhr. Flierman stelt dat als een medewerker ontdekt dat hij per 1/10 toch nog bijvoorbeeld 40 uren teveel overhoudt, dan het dan aan de leidinggevende is om daar met de medewerker afspraken over te maken. Als de uren niet opgenomen kunnen worden, dan moeten er op hoger niveau afspraken gemaakt worden. Bij de faculteiten is dat dan de decaan.
Als leidinggevenden in de loop van het jaar merken dat er een probleem ontstaat, dan zijn zij gerechtigd afspraken met de medewerkers te maken en vervolgens, als dat niet lukt, vakantie toe te wijzen. Dit vooral ter voorkoming van het ontstaan van verlofstuwmeren.
Verzoek van de bonden is om de afbouw en het voorkomen van verlofstuwmeren conform de CAO op te nemen in de regeling. In het technische overleg moet de tekst over dit onderwerp worden afgestemd. De bepaling over langdurig ziek zijn moet volgens Europese wet worden gehandhaafd. De regeling wordt voor finale besluitvorming geagendeerd voor de volgende vergadering.

OPUT en College zijn het er over eens dat de afbouw van verlofstuwmeren een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werknemer en werkgever is.

Er wordt afgesproken om de regeling over 2 jaar te evalueren.

6.

W.V.T.T.K. & Rondvraag
S&O: heeft een eigen ziekteregistratie regeling, aldus de bonden. In die regeling is de werknemer verplicht de aard en oorzaak van hun ziekte mede te delen.

Dit is in strijd met de wet.

Na overleg wordt besloten dat de medewerker de aard van de ziekte niet hoeft door te geven.

Na overleg wordt afgesproken dat in de centrale regeling vermeld wordt dat een medewerker zich tijdig ziek moet melden. In de checklist komt een voetnoot, waarin staat dat de aard van ziekte niet hoeft te worden doorgegeven. Uiteindelijk moet dit wel aan de bedrijfsarts worden gemeld nadat een oproep daartoe heeft plaatsgevonden.

7.

Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

-0-0-0-