Vergadering 247 (08-04-2010)

UT-logo

OPUT nr. 010/

VERSLAG

van de 247e vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

donderdag 8 april 2010 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter CvB)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (directeur PA&O)

Dhr. Mr. M. van Doorn (PA&O, secretaris)

ABVAKABO Dhr. R.F. van ’t End

Dhr. M. Schuurman (adviseur)

Dhr. Ing. H.R.L. Bolscher (plv)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk

CNV-PZ Mw. A. Scholz

VAWO

Mw. M. Scholten (secr.bonden)

Afwezig m.k.

ABVAKABO Dhr. Dr. K. Poortema

Afwezig z.k.

CNV-PZ Dhr. H. Strootman

AC/FBZ Mw. B. Sprokholt

VAWO Mw. B. Waaijenberg (adviseur)

1. Opening & Mededelingen

·

Dhr. Brunger opent de vergadering en meldt dat de heer Flierman 10 minuten later komt.. Mededelingen: aantal afwezigen (zie hierboven).

·

De brief over de advocaat voor rechtsbijstand voor het aanwenden decentrale arbeidsvoorwaarden is verstuurd.

·

Frans Houweling is lid van de UR geworden. Zijn plaats in het OPUT wordt ingenomen door Andrea Scholz.

·

Er moet gezorgd worden voor een kandidaat bezwarencommissie want mevrouw Denissen heeft opgezegd.

·

Voor wat de verandering keuzemodel betreft hebben de medewerkers van het ITC nadelige gevolgen ondervonden. De vraag is of deze personen (13) gecompenseerd worden? In het bestuurlijk overleg met Erna Leurink is besproken om een regeling te treffen met aflopende percentages. Volgende vergadering wordt het onderwerp opnieuw besproken.

2. Conceptverslag 245ste vergadering

Het verslag wordt met de volgende wijzigingen vastgesteld:
pagina 2, 5e alinea het woord ‘de’ wordt geschrapt en pagina 3, 2e alinea punt 1 wordt ‘kan’ geschrapt.
Actiepunt 1 is afgedaan.

3.

Geschil in zake decentrale arbeidsvoorwaardengelden

Er staan volgens de bonden een paar onjuistheden in de conceptbrief. In de laatste alinea kan de volgende zin worden verwijderd: ‘Overigens heeft de Universiteitsraad positief geadviseerd over de begroting 2010 inclusief de verlaagde financiering van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden.’

Aangezien het geschil wordt voorgelegd aan de CAO-partners, betekent het volgens het OPUT dat ook het wijzigen van de meerjarenraming (2008 – 2013) onderdeel van het geschil dient te zijn.

Over de inhoud van de brief wordt een tekstvoorstel door Rob Klapwijk aan Rinus van Doorn gemaild.
De bonden stellen vast dat de Seniorenregeling UT 2005 per 1 maart 2010 niet is verlengd. Omdat er niets in de plaats is gekomen wordt ook op dit punt een tekstvoorstel naar Rinus van Doorn gemaild. Vervolgens kan de brief worden opgesteld met de besproken punten en verzonden.

4.

Definitief standpunt bonden inzake het rapport fysieke belasting

De bonden hebben kennis genomen van het rapport. Zij zijn het eens met de voorgestelde maatregelen. Echter de Interne Dienst is hierin niet opgenomen en er wordt verzocht alsnog een onderzoek te laten plaatsvinden. Hier is geen overeenstemming over. Wel is toegezegd dat het OPUT inzage krijgt in de verschillende RI&E’s daar waar het de medewerkers van de Interne Dienst betreft. Wordt vervolgd in het technisch overleg.

5.

Inperken verlofstuwmeren

De bonden staan achter het idee van het college. Zij zien het inperken echter als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker. De bonden staan wel op het standpunt dat men aanspraak behoudt op het opgebouwde verlof. Verlof boven de jaargrens is echter niet vrij opneembaar. Over de afbouw dient met de direct leidinggevende in het jaargesprek bindende afspraken te worden gemaakt. Tenslotte dient alleen tot uitbetaling ofreservering van niet opgenomen verlofdagen te worden overgegaan als die dagen om redenen van bedrijfsvoering niet kunnen worden opgenomen, aldus de bonden.

Dhr. Flierman wil uitzonderingen maken als er sprake is van ziekte en bedrijfsredenen. Hij stelt voor dat er in het Technisch Overleg een regeling wordt uitgewerkt.

Op verzoek van de bonden wordt de vergadering geschorst. Na schorsing blijven de bonden op het standpunt staan dat er geen verlof mag worden weggestreept bij stuwmeren. Men behoudt de aanspraak op het opgebouwde verlof. Over verlof boven de 120 uur moeten over de afbouw hiervan tussen medewerker en direct leidinggevende wel bindende afspraken worden gemaakt. Jaarlijks dienen de bonden te worden geïnformeerd over bestaande verlofstuwmeren per eenheid.

Het CvB kan zich niet vinden in de opstelling van de bonden daar waar het de aanspraak betreft op verlofuren boven de 120 uur. Die aanspraak kan niet voor altijd blijven bestaan.

Het CvB en de bonden gaan wel akkoord met :

·

Het vaststellen van de jaargrens op 120 uur. Alle uren daarboven worden als verlofstuwmeer beschouwd.

·

Het afbouwen van verlofstuwmeren boven de 120 uur, door per werknemer bindende afspraken in het jaargesprek op te nemen.

·

Het opstellen van een nieuwe verlofregeling waarin bovengenoemde afspraken worden verwerkt.

·

Het medio 2012 evalueren van de nieuwe regeling, waarbij het CvB het recht behoudt de jaargrens naar 80 uur te verlagen.

6.

Verlagen BHV- toelage

De bonden zijn het eens met de stelling dat de vergoeding in overeenstemming moet worden gebracht met de overige universiteiten. Daarbij moet echter ook gekeken worden naar het takenpakket van de BHV’ers. Bij het OPUT leven dan ook nog de volgende vragen:

·

Zijn er verschillen in taken t.o.v de andere universiteiten?

·

Wat verwacht het CvB van de BHV?

·

Kunnen taken naar reguliere medewerkers worden verschoven of naar de bedrijfsarts?

Het OPUT merkt op dat in het verleden al bezuinigingen zijn doorgevoerd op de BHV, waarbij de hoogte van de vergoedingen zijn gedifferentieerd. Zij vreest dat de voorgestelde maatregelen de continuïteit en de kwaliteit van de BHV in gevaar brengt.

Afgesproken wordt dat PA&O bij andere universiteiten informatie zal opvragen over het takenpakket van de BHV. Zodra het takenpakket bekend is wordt dit in het technisch overleg besproken, zodat de regeling per 1 juli in werking kan treden.

7.

Afschaffen UT-jublileum

De bonden en het CvB gaan akkoord met het afschaffen van het 25 jarig UT-jubileum met behoud van speld en oorkonde. Het 12,5 jarig-jubileum wordt gehandhaafd.
De regeling wordt z.s.m in het technisch overleg besproken, zodat de regeling per 1 juli in werking kan treden.

8.

W.V.T.T.K. & Rondvraag

·

Stukken en agenda van deze vergadering worden vanaf heden standaard naar de (griffie van de) Universiteitsraad gestuurd.

·

Vervanging Arjan Brunger: de werving is gestart en gedurende de interim periode zal Rinus van Doorn als plaatsvervanger optreden.

·

Dhr. Flierman deelt mee, dat als het College in het geschil over de decentrale arbeidsvoorwaardengelden in het gelijk wordt gesteld, en er dan minder geld beschikbaar is aan arbeidsvoorwaardengelden, dan zal het College alle seniorenregelingen uit de reguliere middelen financieren.

-0-0-0-