Vergadering 246 (18-2-2010)

UT-logo

OPUT nr. 10/2

van de 246e vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

Donderdag 18 februari 2010 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter CvB)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (directeur PA&O)

Dhr. Mr. M. van Doorn (PA&O, secretaris)

Mw. S.P. Boekholt (notulen)

ABVAKABO Dhr. Dr. K. Poortema

Dhr. R.F. van ’t End

Dhr. M. Schuurman

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk

Dhr. F. Houweling

Mw. A. Scholz

VAWO Mw. B. Waayenberg

Afwezig

CNV-PZ Dhr. H. Strootman

AC/FBZ Mw. B. Sprokholt

Mw. M. Scholten (secr.bonden)

1. Opening & Mededelingen

De heer Flierman opent de vergadering en heet eenieder welkom.

Mededelingen OPUT: Afwezigen zie hierboven.

2. Conceptverslag 245ste vergadering

Het verslag is nog niet gereed. Wordt op een later moment toegezonden.

3. Besteding decentrale arbeidsvoorwaardengelden 2010

Ter bespreking ligt opnieuw een conceptbegroting arbeidsvoorwaardengelden 2010 voor. Deze sluit op K€ 2000. Tijdens de vorige vergadering is men niet tot een eensluidende conclusie gekomen.

Het keuzemodel 2010 is inmiddels opengesteld. Medewerkers die de keuzebonus in 2009 nog niet hebben opgenomen worden in de gelegenheid gesteld dit tot 1 oktober 2010 te alsnog doen.

De heer Klapwijk geeft aan dat de bonden niet kunnen instemmen met de begroting en geen akkoord kunnen geven op de hoogte en de besteding van de decentrale arbeidsvoorwaarden- gelden.

De bonden menen dat de hoogte van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden voor universiteiten is vastgelegd door de centrale overheid en dat de middelen loonsomevenredig aan de instellingen worden toegekend. Derhalve stellen de bonden dat op dit punt het College de hoogte niet eenzijdig kan verlagen.

Flierman antwoordt dat gezien de slechte financiële situatie o.a. door de economische crisis het CvB zich genoodzaakt ziet het budget op K€ 2 te zetten. In 2011 wil het CvB het budget zelfs op K€ 1,5 te zetten. Het College meent wel de bevoegdheid te hebben de gelden te verlagen omdat deze niet meer door het Ministerie van OC&W geoormerkt zijn.

Na overleg komen het CvB en de bonden overeen dat er een geschil is op 2 punten:

-

de hoogte en bestedingsdoelen van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden en de reserves;

-

het eenzijdig opheffen van de meerjarenafspraken. De bonden menen dat de meerjarenafspraken onderdeel uitmaken van de CAO en kunnen derhalve niet opgezegd worden zolang de CAO loopt.

De bonden zijn van mening dat de reserves arbeidsvoorwaardengelden besteed moeten worden aan arbeidsvoorwaarden.

Flierman meldt dat 2 punten t.a.v. de besteding van de reserves wel mogelijk zijn gemaakt, nl. het restant keuzebonus 2009 en kosten die voortvloeien uit komende reorganisaties, zoals de reorganisatie van de communicatiekolom.

Op de wijziging in het keuzemodel, t.w. afschaffing internetvergoedingsregeling en keuzebonus is naar de mening van de bonden het overeenstemmingsvereiste van toepassing.

Besloten wordt dat Van Doorn een beargumenteerd gezamenlijke brief opstelt die zal worden gericht aan de geschillencommissie. Er zal in eerste instantie een uitspraak worden gevraagd over de bevoegdheid van het CvB om eenzijdig de hoogte van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden te bepalen.

De begroting arbeidsvoorwaardengelden 2010 wordt maandag 22 februari a.s. ter vaststelling aan het CvB voorgelegd. Het CvB zal dan tevens een beslissing nemen t.a.v. de afschaffing van het UT-ambtsjubileum; BHV-toelage en de verlofstuwmeren. Deze punten zullen in de volgende vergadering aan het OPUT worden voorgelegd.

4. Kosten WIW-medewerkers

Bij het FB zijn 3 WIW-ers (Wet Inschakeling Werkzoekenden) werkzaam. Tot 1 januari 2010 is 50% inleenvergoeding betaald aan Activa. Per 1 januari is de vergoeding verhoogd naar 90% en per 1 januari 2011 gaat de vergoeding naar 95%. Het FB wil deze mensen blijven inhuren maar kan die gevraagde vergoeding niet meer dragen. Voorgesteld wordt de kosten voor genoemde personen ten laste te brengen van de reserves decentrale arbeidsvoorwaarden.

De bonden willen pas een definitief besluit nemen als er een uitspraak ligt m.b.t. het geschil over de hoogte van de arbeidsvoorwaardengelden.

Flierman merkt op dat een deel van de reserves zal worden ingezet voor employability maatregelen. Dit zal samen met de spelregels wat wel en wat niet wordt betaald uit de reserves decentrale arbeidsvoorwaarden worden voorgelegd aan het OPUT.

Gezien het geschil t.a.v. de decentrale arbeidsvoorwaardengelden kunnen de gelden voor de WIW-ers nog niet formeel worden toegewezen.

5.

W.v.t.t.k. + rondvraag

* De exploitatierekening arbeidsvoorwaardengelden 2009 zal in de aprilvergadering worden besproken.

* Klapwijk merkt op dat er nog een verouderde tekst over het keuzemodel op de
website staat. Er wordt nl. nog gesproken over de keuzemaand oktober.

Om 15.00 uur wordt de vergadering gesloten.