Vergadering 245 (28-01-2010)

UT-logo

OPUT nr. 010/

VERSLAG

van de 245e vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

donderdag 28 januari 2010 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter CvB)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (directeur PA&O)

Dhr. Mr. M. van Doorn (PA&O, secretaris)

ABVAKABO Dhr. Dr. K. Poortema

Dhr. R.F. van ’t End

Dhr. M. Schuurman (adviseur)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk

VAWO Mw. B. Waaijenberg (adviseur)

Mw. M. Scholten (secr.bonden)

Afwezig m.k.

CNV-PZ Dhr. H. Strootman

Mw. A. Scholz

Dhr. F. Houweling

AC/FBZ Mw. B. Sprokholt

1. Opening & Mededelingen

De heer Flierman opent de vergadering en heet allen welkom. Mededelingen: aantal afwezigen (zie hierboven). Mw. Boekholt komt later. Dhr. Van Doorn notuleert.

2. Conceptverslag 244ste vergadering

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

3. Besteding Decentrale Arbeidsvoorwaardengelden 2010

Voorstel van de bonden met toelichting ligt voor. De begroting 2010 sluit op K€ 2210. Extra uitgaven tot een bedrag van K€ 2425 worden in het voorstel ten laste van de reserves gebracht. Bovendien worden de kosten die verband houden met de Seniorenregeling 2004 en 2006 geacht voor rekening van centraal te komen omdat het CAO-regelingen betreft.

Dhr. Flierman meldt, met onder meer verwijzing naar de brief dat het college (d.d. 7 januari 2010), dat het college in het kader van de bezuinigingen genoodzaakt ziet het jaarlijks budget voor de arbeidsvoorwaarden in 2010 terug te brengen van K€ 2210 naar K€ 2000 en op termijn naar K€ 1500. Bovendien vindt het College dat er geen beslag meer mag worden gelegd op de reserves arbeidsvoorwaardengelden. De voorzitter bespeurde in de decembervergadering een begin van overeenstemming over het niet meer inzetten van deze reserves. Gezien het voorstel van de bonden is dat kennelijk nu niet meer aan de orde.

De bonden geven namens dhr. Klapwijk aan uit te gaan van een zekere continuering van de besteding van de reserves. Op termijn zijn ombuigingen echter wel bespreekbaar. M.b.t. het jaarlijks budget blijven de bonden uitgaan van het bedrag van K€ 2210. Dit betreft een geoormerkt budget vanuit OC&W.

Overigens geeft het OPUT aan dat al bezuinigd wordt door ca. K€ 200 minder te reserveren voor levensfasebewust personeelsbeleid. Daarnaast meent het OPUT 2 à 3 ton te laten vallen door af te zien van het indexeren van het jaarlijks budget. Ook de arbeidsvoorwaardengelden van het ITC zitten niet in de begroting.

Dhr. van Doorn merkt op dat uit informatie van de VSNU is gebleken dat de decentrale arbeidsvoorwaardengelden al geruime tijd niet meer door OC&W geoormerkt zijn.

De kosten voor het gebruik van de arbeidsvoorwaarden door voormalige ITC medewerkers, worden overigens ten laste gebracht van het ITC omdat de gelden dit jaar nog niet kunnen worden samengevoegd. Dit gebeurt wel vanaf 2011.

Dhr. Poortema merkt op dat, hoewel het geld niet meer geoormerkt is, er nog wel de overeenstemmmingseis bestaat.

Dhr. Flierman neemt kennis van het standpunt van de bonden maar stelt voor om ook te kijken naar de posten in de begroting waar wèl overeenstemming over kan worden bereikt.

Na inventarisatie gaat het om de volgende posten met in totaal een bedrag van K€ 1.070:

·

Sport & Gezondheid 250

·

Diversiteit 200

·

Werkdruk/Loopbaanbeleid/Scholing 160

·

IPAP 300

·

Compensatie OPUT etc. 160

Overigens betwijfelt de voorzitter of overeenstemming nodig is over de hoogte van de arbeidsvoorwaardengelden en hij wenst vast te houden aan het totaal bedrag van K€ 2000 voor 2010. Daarnaast heeft het CvB mede in verband met de financiering van de huisvestingsplannen noodgedwongen een rem moeten zetten op alle reserves.

Voorts wil het CvB de arbeidsvoorwaardenreserves onder meer gebruiken voor de kosten die verband houden met reorganisaties zoals die b.v. rond de communicatiekolom aan de orde zullen zijn. Bij verbetering van de financiële situatie, kunnen op termijn mogelijk gelden terug naar het OPUT.

Na een korte schorsing geven de bonden aan dat zij bereid zijn de reserves in te zetten met als uitgangspunt “van werk naar werk”. Om over een verantwoorde besteding te kunnen spreken dient een planning te worden opgesteld. De voorzitter geeft aan dat zodra deze zaken spelen aan de bonden voorstellen worden gedaan.

Dhr. Flierman meldt verder dat het college:

·

niet voornemens is de Seniorenregeling UT 2005, die geldt tot 1 maart 2010, opnieuw te verlengen. De kosten die gepaard gaan met deze regeling zijn al hoog en kunnen bij verlenging niet meer worden gedragen.

·

de internetvergoeding wenst te stoppen. Deze vergoeding is niet meer van deze tijd. Zoals voorheen de telefoonkostenvergoeding is afgeschaft kan dat nu ook gebeuren met de internetvergoeding. Vrijwel elke medewerker heeft thuis inmiddels een PC met internet.

·

niet opnieuw een keuzebonus wenst te introduceren zoals in 2009. Volgens het college is dat financieel niet langer haalbaar.

De bonden doen aansluitend een voorstel bestaande uit het volgende pakket aan maatregelen:

·

Het oprichten van een solidariteitsfonds voor de seniorenregeling

·

De UT-seniorenregeling te versoberen door te verplichten over te stappen naar de CAO-seniorenregeling op het 59ste levensjaar

·

De keuzebonus voor 2010 te halveren naar € 250,- en de internetvergoeding onder te brengen in het keuzemodel.

Na schorsing stelt de voorzitter vast dat er alleen overeenstemming is over de besteding van de bovengenoemde posten met in totaal een bedrag van K€ 1.070.

Voorts geeft dhr. Flierman aan dat het college de verantwoordelijkheid neemt m.b.t. het niet verlengen van de Seniorenregeling UT 2005 per 1 maart 2010. Deze regeling loopt nl. formeel af per die datum.

Financieel gezien heeft het CvB vastgesteld dat geen keuzebonus in 2010 geïntroduceerd kan worden (mogelijk wel weer in 2011). Voorts kan de internetvergoeding in het keuzemodel indalen.

Na opnieuw een schorsing en overleg besluit de voorzitter dat:

(1)

het CvB geen keuzebonus voor 2010 kan en zal vaststellen. Dat het restant keuzebonus 2009 door personeelsleden alleen nog in 2010 kan worden opgenomen

(2)

de internetvergoeding in het keuzemodel wordt opgenomen, anders is de bezuiniging niet te realiseren

(3)

de Seniorenregeling UT 2005 na 1 maart 2010 niet wordt verlengd

(4)

overeenstemming is over een aantal posten in de begroting tot een totaalbedrag van
K€ 1.070. In het e.v. technisch overleg de posten nader in te vullen tot de opgegeven bedragen

(5)

navraag zal worden gedaan in hoeverre bij OC&W nog sprake is van geoormerkte arbeidsvoorwaardengelden.

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.

Onderwerp

Wie

Wanneer

1.

Navraag doen inzake geoormerkte OC&W-gelden

PA&O

z.s.m.

mvd/pao/01042010/1.2