Vergadering 266 (27-08-2013)

Datum: 2 september 2013

Kenmerk: LO-2013-213

Verslag van de 266ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op
dinsdag 27 augustus 2013 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter Lokaal Overleg)

Mw. drs. M.C.J. Spit (concerndirecteur HR)

Mw. mr. E. Hooftman-van Rietschoten (secretaris Lokaal Overleg)

Mw. I.M. Miessen (beleidsmedewerker HR - t.b.v. agendapunt 3)

ABVAKABO-FNV Dhr. dr. K. Poortema (lid OPUT)

Dhr. R.F. van ’t End (lid OPUT)

Dhr. M. Schuurman (adviseur OPUT)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid OPUT)

Dhr. ir. F. Houweling (plv. lid OPUT)

1.

Opening & Mededelingen

Opening/agenda

Kees van Ast opent de vergadering om 14:30 uur.

Mededelingen OPUT

Rob Klapwijk heeft de volgende mededelingen:

-

Afmeldingen: Martin van Gessel heeft zich afgemeld;

-

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van Deanne van der Vegte-Morsink;

-

Er wordt gezocht naar een kandidaat die namens AV-FBZ in het OPUT zal deelnemen;

-

Per 1 september 2013 start Brenda Benders als secretaris van het OPUT;

-

Het OPUT en de URaad hebben schriftelijk advies uitgebracht aan het CvB over het medezeggenschapstraject van het promovendistatuut (brief d.d. 21 augustus 2013, kenmerk: UR 13-134);

-

In reactie op een e-mailbericht van Mariëlle Winkler aan de Arbo-coördinatoren over het stopzetten van de stoelmasseur per 1 januari 2014: daarover is in het Lokaal Overleg (nog) geen besluit genomen. Het OPUT vraagt om een rectificatie. In reactie hierop geeft Mirjam Spit aan dat Mariëlle Winkler op de hoogte is en zorgt voor de communicatie hierover. Rob Klapwijk geeft nog aan dat de berichtgeving hierover niet van invloed zal zijn op de beslissing van het OPUT over al dan niet voortzetten van de stoelmasseur;

Mededelingen CvB

Kees van Ast heeft de volgende mededelingen:

-

De nieuwe voorzitter van het CvB, Victor van der Chijs, start op 1 oktober 2013;

-

Reorganisatie Route ‘14+: wordt gemonitord en we lopen op schema m.b.t. de voorziene uitstroom. CvB heeft m.b.t. enkele medewerker ingestemd met een uitgesteld vertrek, in verband met o.a. afwikkeling van promotietrajecten;

-

De vooraanmeldingen voor bacheloropleidingen zijn dit jaar met 17% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voor de techniekopleidingen geldt zelfs een stijging van 25% ten opzichte van vorig jaar. De UT loopt qua stijging in de vooraanmeldingen voor op andere Nederlandse universiteiten. Landelijk gezien heeft 6% meer studenten zich opgegeven voor een universitaire studie.

-

Prof. Maarten IJzerman is benoemd tot waarnemend WD van MIRA, i.v.m. het vertrek van Vinod Subramaniam. Er wordt een BAC ingesteld voor het aanstellen van een nieuwe WD MIRA.

2.

Conceptverslag van de 265ste LO-vergadering van 27 juni 2013, incl. actiepuntenlijst

Verslag

Het verslag wordt, met onderstaande wijzigingen, vastgesteld:

-

Pagina 1, mededelingen CvB, 3e gedachtenstreepje: “concerndirecteurschap” wijzigen in “directeurschap”;

-

Pagina 3, agendapunt 6: toevoegen wie de opmerkingen heeft gemaakt (1e gedachtestreepje Rob Klapwijk, 2e gedachtestreepje Mirjam Spit, 3e gedachtestreepje Mirjam Spit, 4e gedachtestreepje Martin van Van Gessel).

Opmerkingen naar aanleiding van het verslag:

-

Pagina 1, mededelingen CvB, 3e gedachtenstreepje: Kees van Ast merkt op dat Ton Wennink per 1 juli is benoemd in de functie van directeur Centre for Educational Support;

-

Pagina 2: 1e gedachtenstreepje: het OPUT vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot de Eenheid Campus en wat de gevolgen zijn voor het personeel. Kees van Ast merkt op dat er onderzocht wordt of er een aantal wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, of dat er een reorganisatie nodig is. Pim Fij is interim hoofd Sportcentrum en Cultuur. Ronald van ’t End merkt op dat er met enige medewerkers van het Sportcentrum al informeel is besproken dat zij mogelijkerwijs hun baan verliezen. Kees van Ast sluit niet uit dat er over verandering gesproken wordt. Er moet echter wel op de formulering gelet worden, nu er nog geen definitief plan of besluit is genomen.

Actiepuntenlijst

De actiepunten bij het verslag van het 265ste Lokaal Overleg worden langsgelopen. De actiepunten die nog niet zijn afgehandeld, blijven staan als actiepunt:

1.

Staat op de agenda voor Lokaal Overleg van 12 september 2013. Actiepunt blijft staan;

2.

Nog niet gebeurd. Actiepunt blijft staan;

3.

Staat op de agenda voor Lokaal Overleg van 12 september 2013. Actiepunt blijft staan;

4.

Actiepunt is afgehandeld.

5.

Staat op de agenda voor Lokaal Overleg van 12 september 2013. Actiepunt blijft staan;

6.

Actiepunt blijft staan.

De bijlage bij het verslag, te weten presentatie Arbeidsvoorwaardengelden 2014-2019, wordt voor kennisgeving aangenomen.

Afgesproken is dat de actiepunten voortaan worden doorgenummerd.

3.

UT-Verlofregeling

Nadat het voorstel tot wijziging van de UT Verlofregeling in het Lokaal Overleg van 27 juni 2013 is besproken, is het voorstel tweemaal besproken tussen HR (Ireen Miessen en Eveline Hooftman) en het OPUT (Rob Klapwijk en Marty Schuurman). Ter vaststelling ligt voor versie 3 (d.d. 21 augustus 2013) van het voorstel tot wijziging van de UT Verlofregeling.

Afgesproken wordt om in artikel 6 lid 1 “of de Koningin” te schrappen. Met deze wijziging wordt de UT-Verlofregeling vastgesteld.

Kees van Ast merkt op dat de regeling ingaat, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2013. De HR-kolom zal zo spoedig mogelijk bespreken of er voldoende afspraken zijn gemaakt tussen leidinggevenden en medewerkers over opname van het verloftegoed in 2013, ter voorkoming van verlofstuwmeren.

Afgesproken is dat Ireen Miessen aan het OPUT cijfers zal aanleveren met betrekking tot:

-

het schrappen van verlofuren in 2012 (i.v.m. beperking tot maximaal 120 verlofuren meenemen naar 2013);

-

uitbetaling van verlofuren bij einde dienstverband;

-

aantal medewerkers die geen verlof hebben geregistreerd in 2012.

OPUT en HR willen beiden de uitwerking van de nieuwe verlofregeling monitoren.

Mirjam Spit spreekt haar waardering uit over de samenwerking tussen HR en OPUT met betrekking tot het proces om te komen tot wijziging van de UT Verlofregeling, te weten de voorbereiding in tripartiete werkgroepen (zo ook met betrekking tot het onderwerp Sociaal Plan reorganisatie EWI en het onderwerp Arbeidsvoorwaardengelden). Rob Klapwijk geeft aan dat de werkwijze binnen het OPUT nog geëvalueerd zal worden, maar dat het naar zijn mening een effectieve manier van werken is.

4.

Rondvraag & sluiting

§

Rob Klapwijk geeft aan dat het OPUT geïnformeerd wil worden over de stand van zaken van alle lopende reorganisaties.

In reactie hierop merkt Kees van As op met betrekking tot:

-

Reorganisatie B&A: het duurt waarschijnlijk nog een paar maanden voordat het reorganisatieplan definitief is;

-

Reorganisatie I-kolom: binnenkort zal dit onderwerp in het CvB worden besproken, te weten of de gekozen richting akkoord is. De medezeggenschapsorganen hebben een inkennisstelling ontvangen met betrekking tot een reorganisatie van de I-kolom. Het is nu echter wel de vraag of het een reorganisatie moet zijn of niet. Ook het plan rond de I-kolom zal in de komende maanden definitief worden.

Kees van Ast stelt voor dat in een volgend Lokaal Overleg de planning van reorganisaties als agendapunt kan terugkomen, zodat de planning voor het OPUT inzichtelijk is.

§

Kees van Ast merkt op dat hij het voorstel van het OPUT van 11 juli 2013 over de begrotingsdiscipline m.b.t. de AVWG heeft ontvangen. Kees van Ast geeft aan dat hij een keuzebonus niet passend vindt in de huidige tijd. Kees is van mening dat moet worden gezocht naar alternatieven. Bonussen uitdelen via het Keuzemodel is administratief ook een lastig proces. De kosten worden nl. in een volgend jaar gemaakt. Kees geeft dan ook aan behoefte te hebben aan meer alternatieven, naast de keuzebonus.

Rob Klapwijk merkt in reactie hierop op dat uitgangspunt is dat de AVWG jaarlijks besteed worden. De

bedoeling is dat jaarlijks tijdig wordt geëvalueerd, zodat waar nodig tijdig kan worden bijgestuurd. Dus de afspraken over de begrotingsdiscipline betreffen de uiterste situatie dat de gelden niet volledig worden besteed.

Ireen Miessen merkt nog op dat het maar de vraag is of een keuzebonus binnen de nieuwe werkkostenregeling nog wel een optie is of dat er over een eventuele keuzebonus 80% eindheffing moet worden betaald.

De voorzitter sluit de vergadering om 15:15 uur.

Actiepunten van 266ste LO

1.

Reactie op voorstel van OPUT over reserve AVWG (bij overschot van max k€200 naar algemene reserve, bij overschot van meer dan k€200 totaal overschot als keuzebonus in keuzemodel)

LO (als onderdeel van de gefaseerde AVWG-discussie)

2.

In TO voorstel van OPUT uitwerken over Sociaal Jaarverslag Lokaal Overleg

OPUT

3.

In een werkgroep bepalen welke thema’s er kunnen worden geformuleerd ter besteding van het reguliere budget AVWG, inclusief bedragen. Nieuwe CAO (indien mogelijk) daarbij betrekken.

Werkgroep AVWG

5.

LO september 2013: stand van zaken AVWG 2013 bespreken

CvB/OPUT

6.

Aanvulling op inkennissttelling reorganisatie B&A, indien reorganisatieplan definitief is

CvB

7.

Verlofuren-cijfers aan OPUT toesturen m.b.t.

-

het schrappen van verlofuren in 2012 (i.v.m. beperking tot maximaal 120 verlofuren meenemen naar 2013);

-

uitbetaling van verlofuren bij einde dienstverband;

-

aantal medewerkers die geen verlof hebben geregistreerd in 2012.

HR

8.

Monitoring UT Verlofregeling

HR

9.

Planning van reorganisaties: OPUT informeren m.b.t. stand van zaken /agendapunt voor Lokaal Overleg van 28 november 2013

HR