Vergadering 263 (11-04-2013)

Datum: 1 mei 2013

Kenmerk: LO-2013-78

Verslag van de 263ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op
donderdag 11 april 2013 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter Lokaal Overleg) KvA

Mw. drs. M.C.J. Spit (directeur HR) MS

Mw. mr. E. Hooftman-van Rietschoten (secretaris) EH

ABVAKABO-FNV Dhr. R.F. van ’t End (lid)

Dhr. M. Schuurman (adviseur)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid) RK

Dhr. ir. F. Houweling (plv. lid) FH

Dhr. M. van Gessel ing (adviseur)

Mw. M. Scholten, coördinator OPUT

1.

Opening & Mededelingen

Opening/agenda

Kees van Ast (KvA) opent de vergadering om 15:03 uur.

Mededelingen OPUT

Rob Klapwijk (RK) heeft de volgende mededelingen:

-

De volgende personen hebben zich afgemeld: Klaas Poortema, Brigitte Sprokholt en Achmed Chariffi;

-

Dhr. ing. H.R.L. Bolscher heeft zijn deelname aan het OPUT als plaatsvervangend lid namens ABVAKABO-FNV opgezegd. Er is nu een vacature voor deze positie;

-

OPUT heeft de in kennis stelling reorganisatie B&A van 27 maart 2013 (kenmerk 399.971/HR) ontvangen. Het OPUT wil graag weten of en zo ja welke reorganisatie er nog meer aankomen in de nabije toekomst;

-

Het OPUT heeft bij brief van 3 april 2013 (kenmerk OPUT/2013/003/ms) een voorstel ingediend over de aanschaf van I-pads;

-

Het OPUT heeft het voorlopig overzicht van 10 april 2013 (kenmerk LO-2013-05) van de rechtspositionele gevolgen van de reorganisatie EWI ontvangen.

-

Op 28 mei, 27 augustus en 17 december 2013 zijn extra Lokaal Overleggen ingepland. Deze Lokaal Overleggen zullen worden gebruikt voor agendapunten van de reguliere Lokaal Overleggen die nog niet afgewikkeld zijn. De extra Lokaal Overleggen zijn niet bedoeld voor nieuwe agendapunten.

In reactie hierop geeft KvA aan dat, indien mogelijk, ook nieuwe zaken ingepland moeten kunnen worden op deze extra Lokaal Overleggen.

Mededelingen CvB

KvA heeft de volgende mededelingen:

-

Afgelopen vrijdag heeft de UT kennis genomen van de Nota Ontwikkelingshulp van het kabinet, o.a. een bezuiniging op ontwikkelingshulp. Dit kan gevolgen hebben voor de faculteit ITC. Het CvB is nog in afwachting van nadere informatie;

-

In het kader van het uniformeren van het promovendibeleid binnen de UT is onder andere een PhD Charter (promovendistatuut) opgesteld. Aangezien onduidelijk is of het charter aan URaad of OPUT moet worden voorgelegd, zal het charter, conform het Convenant CvB-UR-OPUT van juli 2008, aan de voorzitters van URaad en OPUT ter advies worden voorgelegd met betrekking tot de vraag aan welk medezeggenschapsorgaan het charter moet worden voorgelegd. Het CvB is voorlopig van mening dat het charter aan het OPUT moet worden voorgelegd;

-

Het integreren van TOM, begeleid door projectgroep TOO (Top Onderwijs Ondersteuning) onder leiding van Ton Wennink, kan mogelijk tot organisatiewijzigingen leiden;

-

Binnen de volgende eenheden zullen op termijn organisatiewijzigingen of reorganisaties gaan spelen (of zijn reeds aan de orde): EWI, Internationaliseringskolom, B&A, CTW. Ook sport en cultuur wordt bekeken. We hebben te maken met een gespannen krimpsituatie;

-

Mirjam Spit (MS): in aanvulling daarop geldt dat er prestatieafspraken met OCW zijn gemaakt over o.a. de verhouding WP-OBP. OBP zal in 2015 van 21% naar 19% gedaald moeten zijn. Voor een aantal functiekolommen zijn specifieke fte-taakstellingen opgedragen of zullen opgedragen worden. Dit geldt voor FEZ, HR, Internationaliseringskolom en de secretaressekolom. Met betrekking tot FEZ, HR en secretaressekolom is een fte-taakstelling opgedragen. Met betrekking tot de secretaressekolom wordt thans bekeken wat een verstandige target is.

2.

Conceptverslag van de 262ste LO-vergadering van 14 februari 2013, incl. actiepuntenlijst

Verslag

Het verslag wordt, met onderstaande wijzigingen, vastgesteld:

-

P. 3, agendapunt 7: “Dit agendapunt is komen te vervallen en schuift door naar april” wordt vervangen door: “Het agendapunt Vergoedingsregeling Dienstreizen is komen te vervallen en schuift door naar april”.

-

P. 3, agendapunt 8, 1e alinea: “Het OPUT wil niet meewerken aan wijziging van de UT-Verlofregeling op basis van het Onderhandelaarsakkoord CAO NU, aangezien de CAO-tekst nog niet is uitgewerkt” wordt vervangen door: “Het OPUT kan nog niet instemmen met de voorstellen, aangezien de definitieve CAO-tekst nog niet is uitgewerkt en de CAO nog o.a. de vraag over de verlofopname in geval van ziekte onbeantwoord laat”.

-

P. 3, agendapunt 8, 2e alinea: “Met betrekking tot de verlofopbouw en –opname ingeval van ziekte gaan we de BW-systematiek nu al uitvoeren, en deze uitvoering zullen we ook communiceren.” Wordt vervangen door: “Met betrekking tot de verlofopbouw en –opname in geval van ziekte, zal het CvB vooruitlopend op de definitieve CAO-tekst, de BW-systematiek nu al gaan uitvoeren, en deze uitvoering communiceren naar de medewerkers.”

Actiepuntenlijst

De actiepunten bij het verslag van het 262ste Lokaal Overleg worden langsgelopen. De actiepunten die nog niet zijn afgehandeld, blijven staan als actiepunt:

1.

De afspraak wordt gepland. Waarschijnlijk wordt dat 23 april 2013;

2.

Blijft staan;

3.

On hold, komt gefaseerd aan de orde in de AVWG-discussie;

4.

Blijf staan, HR verzoekt het OPUT om het voortouw te nemen;

5.

Werkgroep is hiermee bezig, blijft staan;

6.

Is gebeurd, staat op de agenda voor dit Lokaal Overleg;

7.

De informele bijeenkomst CvB/HR/OPUT is gepland op 13 mei 2013 van 16.30 – 18.30 uur bij de Faculty Club;

8.

Is gebeurd;

9.

Is gebeurd;

10.

Is gebeurd;

11.

Blijft staan, komt aan de orde als de tekst van de nieuwe CAO NU beschikbaar is;

12.

Is gebeurd, staat op de agenda voor dit Lokaal Overleg;

13.

HR is in afwachting van de uitnodiging van het OPUT. HR wil graag met het OPUT in gesprek om nader te bespreken wat onder “spoedeisende zaken” wordt verstaan. Frans Houweling (FH) geeft aan dat het OPUT hierover geen definitie wil vaststellen en daarom geen gesprek nodig acht met HR hierover. HR zal zich hierover beraden.

3.

In kennis stelling reorganisatie EWI

Het OPUT merkt op dat de in kennis stelling reorganisatie EWI nu volledig is.

FH merkt op dat in de in kennis stelling bij de globale tijdsplanning is opgenomen dat er een formele melding van het voornemen tot reorganisatie plaatsvindt aan de Faculteitsraad. FH merkt op dat hiermee het vragen van advies of er wel sprake is van een reorganisatie wordt bedoeld. FH verzoekt om de formulering in volgende in kennis stellingen te gebruiken als opgenomen in de Reorganisatiecode. HR zal dit bekijken.

4.

Sociaal Plan EWI

Naar aanleiding van het concept Sociaal Plan reorganisatie EWI stelt het OPUT voor het Sociaal Plan Route 14+ op de reorganisatie EWI van toepassing te verklaren. Het CvB verwerpt dit voorstel, gelet op de gewenste aansluiting bij de nieuwe CAO NU voor wat betreft de mobiliteitspremie (waarvan de tekst op het moment van vergadering nog niet definitief is vastgesteld) en het feit dat bij het voorgestelde Sociaal Plan reorganisatie EWI (juridisch) de puntjes nog meer op de i zijn gezet. Het CvB wil een nieuw Sociaal Plan voor de reorganisatie EWI afspreken.

Met betrekking tot de vertrekpremies vraagt het OPUT zich af waarom er niet is aangesloten bij de vertrekpremies uit Sociaal Plan Route 14+, aangezien die een afgeleide zijn van de BWNU-aanspraken die thans nog gelden. De huidige BWNU blijft gelden voor reorganisaties die vóór 1 januari 2014 zijn vastgesteld. Verder loopt het Sociaal Plan Route 14+ nog en wil het OPUT dat medewerkers gelijk worden behandeld.

Het CvB wenst niet vast te houden aan de vertrekpremies als opgenomen in het Sociaal Plan Route 14+. Voor de nieuwe CAO NU is een tabel voor mobiliteitspremies tussen de werkgeversorganisaties en vakbonden op landelijk niveau afgesproken en daarbij wil het CvB aansluiten. Voorts acht het CvB dit ook reëel, omdat er in de praktijk enkel aanspraak wordt gemaakt op de vertrekpremies door de met ontslag bedreigde medewerkers die een andere baan hebben gevonden. Dan is het niet wenselijk om in die situatie de medewerker in het uiterste geval 30 maandsalarissen mee te geven. In de praktijk wordt er slechts gebruik van gemaakt als mensen een andere baan hebben. Bovendien zijn de termijnen waarop met ontslag bedreigde medewerkers uit de reorganisatie Route 14+ aanspraak kunnen maken op een vertrekpremie verstreken. Wel wil het CvB nadenken over een uitbreiding van de faciliteiten bij verzelfstandiging (art. 17).

Voorts geeft het OPUT aan dat artikel 19.7 Sociaal Plan EWI (remplaçantenregeling) in strijd is met de reikwijdte bepaling.

Voorts wenst het OPUT dat het scholingsrecht (om- of bijscholing) ook geldt voor medewerkers die binnen de reorganisatie EWI vallen, maar die niet met ontslag bedreigd zijn.

Voorts dient het personeelsplan genoemd te worden in het Sociaal Plan.

Het OPUT zal, nadat er overeenstemming is bereikt in het Lokaal Overleg over het Sociaal Plan, de achterban moeten raadplegen.

Afgesproken wordt dat vóór het extra LO van 28 mei a.s. twee overleggen zullen worden gepland met Rob Klapwijk, Martin van Gessel en Eveline Hooftman-van Rietschoten om de verschillende opmerkingen te verwerken in een aangepast voorstel voor het Sociaal Plan reorganisatie EWI. Marty Schuurman zal “op afstand” meelezen met de teksten. Doel is om op 28 mei a.s. overeenstemming te bereiken over het sociaal plan.

5.

Begroting AVWG 2013

De werkgroep AVWG heeft een concept begroting AVWG 2013 opgesteld.

Het OPUT heeft tijdens het LO een aantal opmerkingen gemaakt met betrekking tot dit concept, te weten:

-

Het OPUT wil de Twentse vrouwenloop toevoegen;

-

Het OPUT wil de stoelmassage toevoegen (voorstel is om daarvoor de nog niet begrote 8k€ te gebruiken (2.410 k€ - 2.402 k€);

-

Het OPUT is van mening dat het niet correct is dat de post Onderzoek employability beveiliging FB voor 2013 opnieuw op de begroting is opgenomen. In 2012 is deze post ook opgevoerd;

MS geeft aan dat de stoelmasseur een discussiepunt blijft, ook voor de lange termijn. Voor 2013 zal deze post op de begroting worden opgenomen, ten laste van de post “Employabilitypoint”.

KvA geeft aan dat hij met het OPUT spreekt over M€ 2,4. In de begroting AVWG is M€ 1,8 beschikbaar en

6 €ton HR-budget.

Het OPUT wil voorts afspraken maken over de begrotingsdiscipline. Het OPUT wil vaststellen dat de bedragen ook besteed worden aan de zaken die op de begroting gemeld staan en afspraken maken over wat er met niet bestede gelden gebeurt.

KvA geeft aan dat hierover nog zal worden gesproken, ook over de reserves. Uitgangspunt is dat we de gelden besteden. Afgesproken wordt dat in het LO van september 2013 de stand van zaken AVWG zal worden besproken. Indien nodig kan er dan bijgestuurd worden. Het OPUT stelt voor per kwartaal voortgangsrapportages te bespreken. KvA geeft aan dat in het LO van september 2013 afspraken zullen worden gemaakt over de rest van het jaar.

Na een korte schorsing op verzoek van het OPUT gaat het OPUT akkoord met de voorgestelde begroting, onder de voorwaarde dat er afspraken worden gemaakt over het afbouwen van de reserves en over het niet besteden van een jaarlijks overschot. Voorstel van het OPUT is om het in 2013 niet bestede bedrag ten gunste te laten komen van de medewerkers; het geld mag niet terugvloeien naar de algemene middelen.

6.

Arbeidsvoorwaardengelden

KvA licht toe dat het totale AVWG-budget wordt opgebracht door de eenheden middels het sociale lasten percentage. De eenheden staan financieel onder druk. Het CvB wil daarom een lastenverlichting voor de eenheden bereiken, met name voor wat betreft de kosten van onderzoek en onderwijs. Gelet op het feit dat uit de benchmark blijkt dat de UT in vergelijking met andere universiteiten een hoog bedrag (in sommige gevallen zelfs het dubbele) reserveert aan AVWG, acht het CvB het reëel om het totale budget AVWG kritisch te bekijken. Daarom wordt door het CvB het voorstel gedaan als opgenomen in de notitie van 13 maart 2013 (kenmerk: 399.907/LO) om de jaarlijkse AVWG-bijdrage af te bouwen van M€1,8 in 2013 naar M€,1,5 in 2014 en €1,2 vanaf 2015 structureel.

OPUT: bij invoering van de AVWG is afgesproken dat de gelden ten gunste moeten komen van de medewerkers. Het CvB en het OPUT moeten gezamenlijk afspraken maken over de besteding. Het is geoormerkt geld. Dat heeft ieder Lokaal Overleg van de verschillende universiteiten op zijn eigen manier geïmplementeerd. Het OPUT verwerpt het standpunt dat de UT in vergelijking met andere universiteiten een hoge AVWG-bijdrage kent. De wijze van besteding is bij iedere universiteit verschillend. Bij sommige universiteiten is de besteding zelfs gedecentraliseerd. Andere universiteiten hebben de AVWG-en deels gebruikt voor regelingen die vervolgens zijn ingetrokken. Uit de benchmark valt niet op te maken dat de UT teveel geld besteed aan AVWG. Echter, het OPUT begrijpt wel het probleem waarvoor het CvB staat. Daarom heeft het OPUT ook de handreiking gedaan om AVWG niet enkel meer aan “buiten-CAO-zaken” te besteden, maar ook aan CAO-zaken. Dat is ook goed voor de medewerkers. Het OPUT denkt dat op die manier ook de sociale lasten kunnen worden beperkt. Meer reikwijdte ziet het OPUT niet. Een andere oplossing zou zijn om het geschil, dat nog steeds bij de landelijke geschillencommissie ligt, weer voort te zetten.

KvA: het CvB gaat de jaarlijkse AVWG-bijdrage afbouwen zoals in de notitie is opgenomen. Dit gaat gebeuren om de O&O kosten wat te verlichten. In het Lokaal Overleg zullen CvB en OPUT in de toekomst scherper de discussie moeten voeren over de besteding van de AVWG. Indien wij niet tot overeenstemming kunnen komen over de besteding, hebben wij een geschil.

7.

Vergoedingsregeling Dienstreizen (Ireen Miessen, Beleidsmedewerker HR, is te gast)

In eerste instantie worden door het OPUT (per abuis) een aantal vragen gesteld over de oude Vergoedingsregeling Dienstreizen. Ireen Miessen geeft vervolgens een korte toelichting op de voorgestelde regeling. Wellicht is 1 juli 2013 ICT-technisch niet haalbaar voor inwerkingtreding van de nieuwe regeling. Mocht dat aan de orde zijn, dan wordt dat nog bekend gemaakt.

Op verzoek van het OPUT zal in de regeling worden opgenomen dat alle bestaande centrale en decentrale regelingen en voorschriften voor vergoeding van uitgaven voor dienstreizen per de datum van inwerkingtreding van de nieuwe regeling komen te vervallen. De regeling wordt vastgesteld, met voormelde aanvulling.

HR zal een instructie aan faculteiten en diensten geven om interne websites op de nieuwe vergoedingsregeling aan te passen.

8.

Integriteitscode ICT-functionarissen (Ireen Miessen, Beleidsmedewerker HR is te gast)

Na enige tijd over de Integriteitscode te hebben gesproken, wordt door CvB en OPUT besloten dat de code niet ter instemming hoeft te worden voorgelegd aan het OPUT, aangezien daarin enkel verwezen wordt naar geldende wet- en regelgeving. De code zal worden ingevoerd door het CvB.

9.

Advies Tripartite Commissie

Het OPUT onderschrijft de conclusie van de Tripartite Commissie. Het Lokaal Overleg besluit het voorstel af te wijzen.

In verband met de privacy zal in voorkomende gevallen enkel het advies van de Tripartite Commissie worden meegezonden bij de vergaderstukken van het Lokaal Overleg, zonder bijlagen.

10.

Aangepaste werkwijze OPUT

Het OPUT heeft bij brief van 3 april 2013 (kenmerk OPUT/2013/003/ms) een voorstel ingediend voor de aanschaf van I-pads. In de kosten is voorzien in de begroting AVWG voor 2013. Het CvB honoreert het voorstel. Marianne Scholten regelt de aanschaf van de I-pads conform het voorstel.

De werkwijze OPUT wordt aangepast als volgt: in de figuur van de 8 weken cyclus OPUT wordt “I. Alle benodigde stukken voor op agenda geplaatste onderwerpen moeten 24 kalenderdagen voor het LO in bezit van alle leden en adviseurs zijn” wordt gewijzigd in: “I. Alle benodigde stukken voor op agenda geplaatste onderwerpen moeten 24 kalenderdagen voor het LO in bezit van de coördinator van het OPUT zijn”.

11.

Sociaal Statuut

De discussie over een Sociaal Statuut wordt afgesloten. Er is geen Sociaal Statuut tot stand gekomen.

12.

Rondvraag & sluiting

Geen opmerkingen voor de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering om 17:24 uur.

Actiepunten van 263ste LO

1.

In TO voorstel van OPUT bespreken om projectevaluaties, gefinancierd uit AVWG, op de HR-website te plaatsen

HR/OPUT

2.

Reactie op voorstel van OPUT over reserve AVWG (bij overschot van max k€200 naar algemene reserve, bij overschot van meer dan k€200 totaal overschot als keuzebonus in keuzemodel)

CvB (als onderdeel van de gefaseerde AVWG-discussie)

3.

In TO voorstel van OPUT uitwerken over Sociaal Jaarverslag Lokaal Overleg

OPUT

4.

In een werkgroep bepalen welke thema’s er kunnen worden geformuleerd ter besteding van het reguliere budget AVWG, inclusief bedragen. Nieuwe CAO (indien mogelijk) daarbij betrekken.

Werkgroep AVWG (als onderdeel van de gefaseerde AVWG-discussie)

5.

In kennis stelling reorganisatie: opmerking over formele melding voornemen tot reorganisatie aan medezeggenschapsorgaan bekijken en waar nodig aanpassen

HR

6.

I-pads aanschaffen conform voorstel van 3 april 2013 van OPUT

Coördinator OPUT

7.

Brief naar betrokkene inzake agendapunt 9

CvB/HR

8.

Aanpassen werkwijze OPUT (agendapunt 10)

Coördinator OPUT

9.

Sociaal Plan reorganisatie EWI: 2 overleggen plannen vóór 28 mei a.s.

HR/OPUT

10.

LO september 2013: stand van zaken AVWG bespreken

CvB/OPUT