Vergadering 235 (19-06-2007)

OPUT nr. 07/03

VERSLAG

van de 235e vergadering van het Lokaal Georganiseerd Overleg gehouden op

dinsdag 19 juni 2007 om 10.00 uur in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. Dr. A.H. Flierman (voorzitter College van Bestuur)

Dhr. Drs. A.H.G. Brunger (hoofd dienst Personeel Arbeid en Organisatie)

Dhr. Mr. M. Van Doorn (PA&O, secretaris)

Mw. J.A. Rebel (PA&O, notuliste)

ABVAKABO Dhr. J. van Alsté (lid) (afwezig m.k.)

Dhr. Dr. K. Poortema (lid)

Dhr. L. Veldhuizen (adviseur AbvaKabo) (afwezig m.k,)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid)

Dhr. H. Strootman (adviseur CNV-Publieke zaak) (afwezig m.k.)

Dhr. Ir. F. Houweling (lid)

AC/FBZ Dhr. R. Weenink (lid)

Mw. Mr. B. Sprokholt (adviseur AC/FBZ)

VAWO Dhr. Dr.ir. H.L. Offerhaus (lid) (afwezig m.k,)

Dhr. Dr. J. Svensson (voorzitter en lid)

Mw. Mr. B. Waayenberg (adviseur Vawo) (afwezig)

Mw. M. Scholten (secr. bonden)

1.

Opening
De heer Van Doorn opent de vergadering. De heren Flierman en Brunger komen later onder meer i.v.m. het bijwonen van de UR vergadering.

2.

Concept – verslag 234e vergadering.

Het verslag wordt vastgesteld.

3.

Convenant UR-OPUT-CvB

Het OPUT houdt dit punt aan en besloten wordt dit door te schuiven naar de OPUT- vergadering van 21 september a.s. Het OPUT wil het convenant op een aantal punten alsnog opnieuw bezien. Uitgangspunt blijft wel dat over hetzelfde onderwerp niet op twee overlegtafels wordt onderhandeld (UR en OPUT). Over het personeelbeleid en met name de personeelsnota zijn twijfels: opgenomen is dat de nota personeelsbeleid ter instemming wordt voorgelegd aan de UR en ter informatie aan het OPUT.

4.

Octrooiregeling.

Op een paar kleine tekstuele onderdelen na is het OPUT akkoord.

Art.1: Betreft: Top-20 universiteiten. De hele zin verwijderen.

Art.13: “te allen tijde” verwijderen. Formuleren als hardheidsclausule.

5.

Verzoek P-nut.

Het verzoek van het P-nut om een bijdrage uit de arbeidsvoorwaardengelden wordt door het OPUT niet gehonoreerd. Het OPUT heeft moeite met nieuwe inspraakorganen en vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Indien een bijdrage gevraagd wordt die ten goede komt aan voorzieningen voor het personeel kan daar over gepraat worden bijv. lunches, ruimtes enz.

OPUT ziet wel een oplossing nl. het aanspreken van de Van Rijngelden.

Dit punt zal in de vergadering van 21 september a.s. nogmaals aan de orde komen (nb:

inmiddels zijn de van Rijngelden aangesproken).

6.

Voornemen reorganisatie catering.

Het OPUT heeft uitgesproken dat zij het zgn. overnamemodel (alle medewerkers gaan over naar een externe cateraar) onaanvaardbaar te vinden in het licht van eerdere mededelingen van het CvB als zou alleen gekozen zijn voor detachering. De reorganisatie is inmiddels door de UR akkoord bevonden. Het OPUT dient zich uit te spreken over een sociaal plan maar stelt zich op het standpunt dat daar nu niet over gesproken kan worden. Het OPUT vraagt het CvB om herbezinning op de voornemens.

Een overleg in kleiner verband is vastgelegd op dinsdag 10 juli .a.s. van 16.00 – 17.00 uur.

7.

Keuzemodel.

De bedoeling is de administratieve last van de uitvoering van het Keuzemodel terug te dringen. Daartoe heeft een werkgroep voorstellen gedaan. Deze lag voor instemming voor bij het OPUT. Met enkele kleine wijzigingen is het OPUT akkoord gegaan. PA&O kan nu aan een nieuwe uitvoeringsregeling en webapplicatie werken.

8.

Rondvraag.

-

Wat is de stand van zaken t.a.v. de SUAC-kaart. Er zal navraag gedaan worden bij Mariëlle Winkler (nb: de zgn. gratis SUAC-kaart voor medewerkers wordt per september ingevoerd. Daarbij wordt de huidige medewerkerskaart als SUAC-kaart ingezet. De Student Union wordt gecompenseerd voor €44.150,-).

-

Stand van zaken t.a.v. de regeling internetvergoeding. Dit kan nog wel even duren. Het voorstel ligt bij de belastingdienst, het ligt niet in de lijn der verwachting dat de belastingdienst voor 1 januari a.s. uitsluitsel geeft (nb: belastingdienst is inmiddels akkoord).

9.

Sluiting.

Om 12.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

-0-0-0-

ACTIEPUNTENLIJST

Nr.

Onderwerp

Wie

Wanneer

 

 

 

 

1

Aanpassen Sociaal Convenant en ondertekenen

PA&O / bonden

juni 2007

2

Agenderen arbeidsvoorwaardengelden 2006

PA&O

Sept. 2007

3

Overzicht besteding arbeidsvoorwaardengelden 2006

PA&O

Sept. 2007

4

Agenderen Reglement inzake uitvindingen

PA&O

Sept. 2007

VERGADERSCHEMA 2007

Technisch en Agenda-overleg

Regulier overleg met CvB

Vergaderzaal / Kamer

 

Vrijdag 21 september 2007

09.30 – 12.30 BV 100

Dinsdag 16 oktober

 

14.00 – 16.00 / 538

 

Vrijdag 16 november 2007

09.30 – 12.30 BV 100