Vergadering 262 (14-02-2013)

Datum: 18 maart 2013

Kenmerk: 399.891/LO

Kort verslag van de 262ste vergadering van het Lokaal Overleg gehouden op

Donderdag 14 februari 2013 in Vleugel 100

Aanwezig Dhr. ir. K.J. van Ast (CvB, voorzitter Lokaal Overleg) KvA

Mw. drs. M.C.J. Spit (directeur HR) MS

Mw. mr. E. Hooftman-van Rietschoten (secretaris)

Mw. I.M. Miessen (HR – t.b.v. agendapunt 8)

ABVAKABO-FNV Dhr. dr. K. Poortema (lid)

Dhr. R.F. van ’t End (lid)

CNV-PZ Dhr. R. Klapwijk (lid) RK

Dhr. M. van Gessel ing (adviseur) VG

VAWO Dhr. A. Chariffi (adviseur)

 

Mw. M. Scholten, coördinator OPUT MSch

1.

Opening & Mededelingen

Opening/agenda

Kees van Ast (KvA) opent de vergadering om 15.05 uur.

Mededelingen OPUT

Marianne Scholten (MSch) geeft aan dat zij voor bloemen zorgt voor Deanne van der Vegte namens het Lokaal Overleg.

Rob Klapwijk (RK) deelt het volgende mede:

-

dhr. Houweling, dhr. Schuurman en mw. Sprokholt hebben zich afgemeld;

-

het OPUT heeft een brief ontvangen van de Tripartite Commissie inzake dr.ir. U.F.A. Karim;

-

het OPUT heeft het idee om een Sociaal Jaarverslag van het Lokaal Overleg op te stellen (wat heeft het LO bereikt in het afgelopen jaar). In 2006 zijn een aantal KPI’s afgesproken om te monitoren. Die zouden we daarin op kunnen nemen. In TO wordt dit plan verder uitgewerkt;

-

er zal een aanvraag worden ingediend voor komend jaar voor subsidie voor de vrouwenloop;

-

in verband met het vertrek van MSch is het OPUT op zoek naar vervanging. Het OPUT is in overleg met de URaad over samenwerking (mede in het licht van initiatieven medezeggenschap).

Mededelingen CvB

KvA heeft de volgende mededelingen:

-

CAO-akkoord is inmiddels getekend. De CAO-tekst wordt nog uitgewerkt;

-

Anne Flierman gaat de UT verlaten. Hij is per 1 mei a.s. benoemd als voorzitter van de NVAO. De Raad van Toezicht is bezig met de procedure voor vervanging van Anne. Ed Brinksma is waarnemend voorzitter na vertrek van Anne. KvA en Ed Brinksma zullen de taken van Anne tijdelijk verdelen;

-

Monique van der Burg is aangesteld als nieuwe Campusmanager;

-

de adviezen van de gammacommissie (o.l.v. prof.dr. P.G. Klandermans) en de bètacommissie (o.l.v. worden op korte termijn verwacht. Verwachting is dat er op korte termijn een beslissing zal worden genomen over de vraag of de faculteiten GW en MB zullen gaan fuseren (o.b.v. advies gammacommissie);

-

Anne Flierman zit in de Medezeggenschapscommissie vanuit de VSNU. In verband met het vertrek van Flierman neemt KvA dit over.

2.

Conceptverslag van de 260ste LO-vergadering van 15 november 2012, incl. actiepuntenlijst

Verslag

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

Actiepuntenlijst

De actiepunten bij het verslag van het 261e Lokaal Overleg worden langsgelopen. De actiepunten die nog niet zijn afgehandeld, blijven staan als actiepunt:

1.

TO: Mirjam Spit (MS) laat weten dat zij Janneke de Sousa zal vragen het OPUT bij te praten over employability. Er is ruimte gecreëerd om een extra beleidsmedewerker op dit terrein aan te trekken. RK verzoekt aan HR de plannen op het gebied van employability in een Delegatieoverleg toe te lichten;

2.

moet nog in het TO komen;

3.

dit is een lopend traject en een gefaseerde discussie;

4.

lopend traject;

5.

lopend traject. Dit actiepunt staat vandaag op de agenda;

6.

Eveline Hooftman en MSch stellen voor om een hapje en drankje te doen in de Faculty Club. Dit voorstel is akkoord. Eind maart of 1e helft april;

7.

dit actiepunt staat vandaag op de agenda.

8.

het onderwerp Sociaal Statuut staat vandaag op de agenda (tekstuele opmerking n.a.v. actiepuntenlijst: “afhankelijk van actiepunt 7” i.p.v. 6).

3. Jaarplan HR 2013

MS geeft een toelichting op het Jaarplan HR 2013. MS geeft aan dat HR veel ambities heeft, maar ook een taakstellingsopdracht heeft voor de totale HR-kolom. Dit kan de ambities gaan doorkruizen.

MS geeft desgevraagd aan dat OBP Groeimodel/Talentmanagement OBP een lagere prioriteit heeft. Learning en Development staat hoog op de agenda. Met betrekking tot Talentmanagement OBP wil het OPUT op beleidsniveau in gesprek met HR.

MS geeft voorts aan dat de HR jaarplanning, zodra deze definitief is, ter informatie aan het OPUT zal worden gezonden.

MS geeft voorts desgevraagd aan dat de ontwikkeling van de jaargesprekkencyclus volgend jaar op de HR-agenda zal komen. Thans is een afstudeeropdracht gaande over dit onderwerp. Nu focust HR zich op hoe we leidinggevenden kunnen ondersteunen voor wat betreft jaargesprekken.

Verder staat de Arbocatalogus op de agenda voor dit jaar.

4.

In kennis stelling reorganisatie EWI

RK: het OPUT stelt zich op het standpunt dat de in kennis stelling reorganisatie EWI niet volledig is. De brief is niet gericht aan het OPUT. Het OPUT mist een procedurebeschrijving in volgorde en tijd, status van het proces en wanneer de bonden een rol hierin gaan spelen. Voorts wil het OPUT ook weten of de reorganisatiecode voor deze reorganisatie van toepassing is, alsmede duidelijke informatie over rechtspositionele gevolgen.

KvA: er zal een schriftelijke aanvulling komen op de brief van 3 december 2012.

RK: als de in kennis stelling volledig is, ontvangt het CvB daarover bericht van het OPUT.

KvA: er zal een Sociaal Plan moeten komen ter zake van de reorganisatie EWI, gelet op de verwachte rechtspositionele gevolgen.

5. Begroting AVWG 2013

MS: de werkgroep is eenmaal bij elkaar geweest. Het is daarom nog niet gelukt om een concept begroting toe te zenden. In het volgende LO zal dit op de agenda komen.

RK: Het voorstel zal besproken worden in het delegatieoverleg van het OPUT.

6.

Sociaal Statuut

KvA: het CvB heeft de brief van 29 januari 2013 (kenmerk: OPUT/2013/001/MS-RK) ontvangen, waarin de standpunten van het OPUT met betrekking tot het concept Sociaal Statuut zijn opgenomen. De achtergrond voor het CvB om een Sociaal Statuut te willen, is dat er een aantal reorganisatie aankomen. Het scheelt tijd als wij niet iedere keer opnieuw een Sociaal Plan hoeven overeen te komen, maar als we kunnen volstaan met het van toepassing verklaren van het Sociaal Statuut (feitelijk een doorlopend Sociaal Plan). Het OPUT stelt zich op het standpunt dat er bij iedere reorganisatie moet worden bekeken of er aanvullend een Sociaal Plan moet komen. Dan is het de vraag of een Sociaal Statuut wel zinvol is. Als we inderdaad bij iedere reorganisatie toch nog gaan bekijken of er een Sociaal Plan moet worden opgesteld, dan zou het Sociaal Statuut enkel een bepaald minimum aan faciliteiten kunnen bevatten. Ik vraag me af of het zinvol is om de discussie over het Sociaal Statuut voort te zetten.

RK: het OPUT acht gelijke behandeling essentieel.

KvA: ik heb al aangegeven dat er een verschil zal blijven bestaan tussen medewerkers met een aanstelling voor bepaalde en voor onbepaalde tijd.

Van Gessel (VG): het is zinvol om in een Sociaal Statuut de basis voor sociaal beleid in geval van veranderingen vast te leggen. Het is goed om de basisbegrippen en basis handelen vast te leggen voor de universiteit in het geheel. Herplaatsingsonderzoek, termijnen etc. staan niet in de CAO. Dat zou in het Sociaal Statuut moeten staan, dat dient concreter te worden gemaakt. Dan zou je in alle organisatiewijzigingen op die manier moeten doen. Ingeval van een reorganisatie kan dan een sociaal plan worden overeengekomen.

KvA: er ligt een vrij veel omvattend voorstel.

VG: het onderscheid tussen organisatiewijziging/reorganisatie, daar hikten we het meest tegenaan. Het Sociaal Statuut zou bepalingen moeten inhouden voor elke organisatiewijziging. Reorganisatie is daar een verbijzondering van, waarvoor dan extra faciliteiten kunnen worden afgesproken. Is er met die uitgangspunten te leven? Meer dan helft van universiteiten heeft het op die manier geregeld.

KvA: het CvB zal niet akkoord gaan met toepassing van de Route 14+-vertrekpremies. Laten we nog een serieuze poging doen om een Sociaal Statuut te maken. Hierbij de oproep om daarover in het volgende LO een besluit te nemen.

RK: het OPUT wil graag schriftelijke reactie naar aanleiding van de brief van 29 januari 2013.

7.

Agendapunt vervallen

Dit agendapunt is komen te vervallen en schuift door naar april.

8.

Nieuwe UT-Verlofregeling (Ireen Miessen (HR) te gast)

Het CvB wil de UT-Verlofregeling aanpassen op grond van de afspraken in het Onderhandelaarsakkoord CAO NU. Het OPUT wil niet meewerken aan wijziging van de UT-Verlofregeling op basis van het Onderhandelaarsakkoord CAO NU, aangezien de CAO-tekst nog niet is uitgewerkt. Het OPUT stelt voor een addendum op te nemen bij de UT-Verlofregeling, waarin staat dat leeftijdsdagen en ongewijzigde opbouw verlofdagen ingeval van ziekte niet meer van toepassing zijn (en de overige rood gearceerde teksten uit het voorstel kunnen in het addendum worden opgenomen). Met de geel gearceerde teksten uit het voorstel kan het OPUT niet instemmen, eerst moet de nieuwe CAO-tekst uitgewerkt zijn.

Ireen Miessen legt de urgentie uit van het aanpassen van de Verlofregeling aan de afspraken die thans bekend zijn. Zaken kunnen veelal niet achteraf gerepareerd worden. We willen duidelijkheid verschaffen aan medewerkers. Met betrekking tot de verlofopbouw en –opname ingeval van ziekte gaan we de BW-systematiek nu al uitvoeren, en deze uitvoering zullen we ook communiceren. Er komt op korte termijn een nieuwsmail aan alle medewerkers over de uitvoering van het onderhandelaarsakkoord. Formeel zullen we de regeling nog niet aanpassen, gelet op de reactie van het OPUT, maar we zullen al wel gaan handelen op basis van het onderhandelaarsakkoord. Zoals verzocht zal Ireen de nieuwsmail ter informatie aan RK mailen.

RK: we committeren ons niet aan die werkwijze.

In het onderhavige LO wordt geen overeenstemming bereikt over de wijziging van de UT-Verlofregeling.

9.

Rondvraag & sluiting

VG: in de CAO staan nog meer zaken die moeten worden geïmplementeerd, zoals de ontwikkelingsdagen (bedoeld om dat op instellingsniveau van beleid te voorzien). Het is naar de mening van het OPUT goed om samen met HR eens door te praten over die CAO verplichtingen, wat verwachten wij van elkaar, wanneer doen we wat, wanneer pakken we het aan. Er komt een lijst van “kan- en moet”-verplichtingen vanuit Sofokles. Op basis van die lijst en de uitgewerkte CAO-tekst kunnen wij hierover verder praten in informele setting..

RK: in het volgende LO zal de aangepaste werkwijze OPUT op de agenda komen ter vaststelling. MSch stuurt het stuk naar HR.

MS: In geval van spoedeisende zaken moeten we in onderling overleg kunnen afwijken van de werkwijze OPUT. In een delegatieoverleg wil ik graag met het OPUT bespreken wat we onder spoedeisende zaken verstaan en hoe we dan handelen.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur.

Actiepunten van 262e LO

1.

Voortgang employability (OPUT in een DO bijpraten door Janneke de Sousa) CvB/HR

2.

In TO voorstel van OPUT bespreken om projectevaluaties, gefinancierd uit AVWG, op de HR-website te plaatsen CvB/HR

3.

Reactie op voorstel van OPUT over reserve AVWG (bij overschot van max k€200 naar algemene reserve, bij overschot van meer dan k€200 totaal overschot als keuzebonus in keuzemodel) CvB

4.

In TO voorstel van OPUT uitwerken over Sociaal Jaarverslag Lokaal Overleg CvB en OPUT

4.

In een werkgroep bepalen welke thema’s er kunnen worden geformuleerd ter besteding van het reguliere budget AVWG, inclusief bedragen. Nieuwe CAO (indien mogelijk) daarbij betrekken. Werkgroep AVWG

5.

Concept begroting AVWG 2013 in LO van april 2013 ter vaststelling werkgroep AVWG

6.

Informele bijeenkomst CvB/HR/OPUT organiseren HR + Marianne Scholten

7.

HR Jaarplanning aan OPUT zenden ter informatie HR

8.

Schriftelijke aanvulling op in kennis stelling reorganisatie EWI CvB

10.

Nieuwsmail n.a.v. onderhandelaarsakkoord CAO NU naar OPUT sturen CvB/HR

11.

O.b.v. “kan- en moet”lijst van Sofokles en de uitgewerkte CAO-tekst met OPUT in gesprek over beleid op basis van nieuwe CAO NU HR en OPUT

12.

OPUT stuurt aangepaste werkwijze OPUT naar HR OPUT

13.

HR uitnodigen voor een delegatieoverleg om nader te bespreken wat onder “spoedeisende zaken” wordt verstaan in het kader van de werkwijze OPUT OPUT