Werkwijze OPUT versie 19 april 2012

WERKWIJZE OPUT

I.

AGENDA OVERLEG.

Deelnemers: Delegatie OPUT en vertegenwoordiger van CvB/HR

● In dit overleg wordt de agenda voor het LO bepaald. Een onderwerp wordt alleen op de

agenda geplaatst indien de benodigde informatie beschikbaar is.

II.

INFORMEEL DELEGATIE OVERLEG OPUT.\

Deelnemers: OPUT-leden en evtl. Plv. leden en indien gewenst gastsprekers voor het verkrijgen van informatie over bepaalde onderwerpen.

● Standpuntbepaling OPUT vindt plaats in het Informeel Delegatie Overleg.

De verslagen gaan naar OPUT leden, plv. leden en adviseurs.

Aan de hand van geleverde informatie bepaalt OPUT of het een standpunt kan innemen of extra informatie nodig heeft.

Stukken dienen voorzien te zijn van: kenmerk, datum, versienummer en naam auteur (vaak de behandelend medewerker van HR).


Frequentie: elke twee weken op dinsdag, wordt ook gebruikt om informatie in te winnen (o.a. gastsprekers),

III.

TECHNISCH OVERLEG

Volgens Huishoudelijk Reglement
Deelnemers: delegatie OPUT en HR.

·

Uitwisseling van standpunten (dus elkaar op de hoogte stellen van elkaars standpunten, niet elkaar overtuigen)

·

Zaken die onvoldoende rijp zijn om in het LO te worden behandeld, worden op verzoek van één van de partijen van de agenda gehaald.

IV.

VOOROVERLEG OPUT MET ADVISEURS

Deelnemers: OPUT-leden en adviseurs
OPUT bespreekt/ bepaalt de in het LO te voeren strategie.
Dat betekent dat de adviseurs al van tevoren door het OPUT zijn ingelicht over de standpunten in het OPUT, d.m.v. verslagen informeel delegatie overleg.

V.

LOKAAL OVERLEG

Deelnemers: Voltallig OPUT met adviseurs, en CvB met advisuers.

·

Stelt besluiten vast.

·

Inhoudelijke discussie.

·

Vaststellen Jaarcyclus, inclusief planning en tijdspad.

Op de volgende pagina staat de tijdlijn.