Overlegprotocol CAO NU 2007-2010

CAO Nederlandse Universiteiten 1 september 2007 tot 1 maart 2010

Bijlage C

Overlegprotocol

Artikel C.1

Het overlegprotocol is een regeling zoals bedoeld in de overeenkomst tussen CAO-partijen van 14 mei 1997, waarin partijen gelet op artikel 4.5 lid 5 van de Wet op het hoger onderwijs nadere afspraken hebben gemaakt over het niveau waarop overleg wordt gevoerd, de wijze van overleg en de inhoud van het overleg.

Artikel C.2

Partijen komen overeen open en reëel overleg te voeren op het niveau van de gezamenlijke universiteiten (bedrijfstak) en op het niveau van de universiteit. De CAO en dit overlegprotocol strekken partijen tot wet.

Artikel C.3

Partijen streven er naar het overleg over een bepaalde aangelegenheid te voeren op één niveau, dat wil zeggen òf op bedrijfstakniveau òf op instellingsniveau. Bovendien streven partijen er naar dat op instellingsniveau duidelijk is op welke tafel het overleg wordt gevoerd. Indien een regeling op het gebied van arbeidsvoorwaarden of rechtspositie nadere invulling op instellingsniveau vereist of kan krijgen, wordt in het overleg op bedrijfstakniveau tevens uitdrukkelijk bepaald hoe de nadere invulling tot stand dient te komen, en of het overleg op instellingsniveau plaatsvindt in het lokaal overleg of in het bevoegde medezeggenschapsorgaan. Daarbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de op wetgeving gebaseerde overlegrechten. Als op het niveau van de bedrijfstak (nog) niet is aangegeven op welke tafel op instellingsniveau overleg wordt gevoerd blijven bestaande afspraken op instellingsniveau gehandhaafd.

Overleg op bedrijfstakniveau

Artikel C.4

Partijen voeren overleg over aangelegenheden van algemeen belang voor de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de werknemers, voor zover dat overleg niet is voorbehouden aan de Raad voor het Overheidspersoneel. De werkgevers informeren de werknemersorganisaties regelmatig over ontwikkelingen van algemeen belang.

Artikel C.5

Partijen voeren in het bijzonder overleg over de regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van werknemers, waaronder begrepen regelingen ter zake van: beloning; functieordening; arbeidsduur; vakantie en verlof en de sociale zekerheid. Op het overleg tussen partijen is het overeenstemmingsvereiste van toepassing. Aan het overeenstemmingsvereiste is voldaan als de partij aan werkgeverszijde en tenminste twee werknemersorganisaties overeenstemming hebben over een voorstel.

Artikel C.6

In het overleg tussen partijen zal ook aan de orde komen de toepassing, naleving en uitvoering van de CAO. Werkgevers zullen de werknemersorganisaties regelmatig informeren over ontwikkelingen van algemeen belang.

Overleg op instellingsniveau

Artikel C.7

Het overleg op instellingsniveau (het ‘Lokaal Overleg’) wordt gevoerd door de werkgever en de

werknemersorganisaties die partij zijn bij de CAO. Iedere werknemersorganisatie, partij bij de CAO Nederlandse Universiteiten, kan twee leden en twee plaatsvervangende leden van het lokaal overleg aanwijzen.

Artikel C.8

Over aangelegenheden van belang voor de specifieke rechtspositie van werknemers wordt door de werkgever niet beslist dan nadat daarover met de werknemersorganisaties overleg is gevoerd. Overleg in het lokaal overleg is in ieder geval verplicht bij instellingsspecifieke regelingen op het gebied van benoeming, schorsing, disciplinaire maatregelen en ontslag van personeel.

Artikel C.9

Een voorstel tot invoering of wijziging van een regeling met rechten of verplichtingen van individuele werknemers wordt slechts ten uitvoer gebracht indien daarover overeenstemming bestaat in het lokaal overleg.

Artikel C.10

Onverminderd het bepaalde in het hoofdstuk over reorganisaties informeert de werkgever het lokaal overleg tenminste eenmaal per jaar over de algemene gang van zaken binnen de universiteit en de toekomstverwachtingen en in het bijzonder voor wat betreft de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de uitvoering van de in de CAO gemaakte afspraken en het sociaal beleid binnen de universiteit onder meer ten aanzien van groepen met achterstand tot de arbeidsmarkt.

In ieder geval zullen aan de orde komen:

- overzicht van het personeelsbudget;

- aanwezig personeelsbestand;

- voorziene ontwikkeling in het personeelsbestand, eventuele afwijkingen die zich hebben

voorgedaan ten opzichte van de eerder uitgesproken verwachtingen en vooruitzichten;

- gebruik van het dienstverband voor bepaalde tijd;

- gebruik van arbeid door derden (waaronder ingeleende arbeidskrachten).

Artikel C.11

Partijen achten het van belang dat in de uitwerking van arbeidsvoorwaardenbeleid optimaal rekening gehouden wordt met relevante lokale omstandigheden. Mede om dit mogelijk te maken spreken zij af dat in het lokale overleg van CAO-partijen bepaald zal worden, of en in welke mate bestaande regelingen aangepast zullen worden of dat er nieuwe afspraken gemaakt gaan worden over onderwerpen als de volgende:

- beleid gericht op beheersing van werkdruk;

- gebruik van de seniorenregelingen waaronder instellingsspecifiek ouderenbeleid in

aanvulling op algemeen seniorenbeleid;

- telewerken: afspraken over functiecategorieën, voorwaarden en faciliteiten;

- ouderschapsverlof met aandacht voor mogelijke flexibilisering in de opname;

- de combinatie van arbeid en zorg, waaronder kinderopvang en mogelijke verruimingen

van adoptieverlof, betaling tijdens zorgverlof en de problematiek van pensioen- en

sociale zekerheidspremies tijdens onbetaald zorgverlof;

- bevorderen aantal vrouwen in hogere functies;

- reiskosten woon/werk verkeer;

- werknemersspaarregelingen;

- faciliteiten lokaal overleg.

Geschillenregeling instellingsniveau

Artikel C.12

Een geschil op instellingsniveau tussen een of meer werknemersorganisaties en de werkgever, kan door de werkgever en of de werknemersorganisatie(s) worden voorgelegd aan CAO-partijen op bedrijfstakniveau.

Bijlage D

Faciliteiten voor werknemersorganisaties

Definities:

De SSCC : de stichting samenwerkende centrales in het COPWO.

COPWO : centraal overlegorgaan personeelsaangelegenheden wetenschappelijk onderwijs.

Artikel D.1 Lokaal Overleg

Partijen komen overeen de bij inwerkingtreding van deze CAO geldende faciliteitenregelingen voor leden van werknemersorganisaties die deelnemen aan het lokaal overleg binnen universiteiten onverkort te continueren.

Artikel D.2 OCW middelen

1 Partijen komen overeen een regeling te treffen over de middelen voor faciliteiten voor

werknemersorganisaties op bedrijfstakniveau.

2 Deze regeling houdt het volgende in:

De OCW middelen voor werknemersorganisaties blijven nadat zij zijn toegevoegd aan de lump sum van de instellingen beschikbaar voor de werknemersorganisaties en worden aan het eind van elk kwartaal via de SSCC verdeeld. Het te decentraliseren bedrag wordt gedeeld door het

werknemersaantal van de universiteiten per 1 januari 2005 en dit bedrag wordt in de CAO

opgenomen als basis voor de jaarlijkse bijdrage per werknemer. Indexatie geschiedt jaarlijks op

1 januari conform de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS van het voorgaande jaar.

Voor de volgers van de CAO Nederlandse Universiteiten geldt dezelfde jaarlijkse bijdrage per

werknemer, tenzij partijen bij de CAO andere afspraken maken.

3 Jaarlijks overlegt de SSCC een accountantsverklaring aan de universiteiten.

4 Indien komende jaren sprake is van een collectieve overgang van werknemers van de

Rijksuniversiteit Groningen respectievelijk de Universiteit Maastricht naar Universitaire Medisch

Centra zal de VSNU er mede voor zorg dragen dat de werknemersorganisaties (via de SSCC)

financieel geen nadeel ondervinden van deze overgang.

5 Deze regeling zal ingaan op 1 januari 2006 en wordt zo lang het convenant decentralisatie

arbeidsvoorwaardenvorming universiteiten d.d. 1 juni 1999 van kracht is stilzwijgend verlengd.