Toetsing medisch-wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek met mensen moet een medisch-ethische toets ondergaan als het valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Onderzoek valt onder de WMO als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. er is sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek, en
  2. personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd

Voor het toetsen van WMO plichtig onderzoek werkt de Universiteit Twente samen met de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) Twente. Meer informatie over de voorwaarden van WMO-plichtig onderzoek is te vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Informatie over het indienen van toetsingsaanvragen is te vinden op de METC website.

Toetsing van niet medisch-wetenschappelijk onderzoek

Voor de ethische toetsing van niet WMO-plichtig onderzoek hebben de faculteiten Behavioural, Management and Social Sciences (BMS); Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) en Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC) aparte regelingen getroffen. Informatie over deze regelingen is te vinden op de websites van BMS, EWI en ITC.

Dierproevenbeleid

De UT onderschrijft de Code Openheid Dierproeven van de VSNU en heeft een dierproevenbeleid. Hiermee komt de UT tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan meer openheid over de inzet van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek. Voordat onderzoekers van start gaan moeten alle onderzoeken waarin proefdieren worden gebruikt aan de Centrale Commissie Dierproeven worden voorgelegd ter ethische toetsing. Zonder goedkeuring van de CCD is het niet toegestaan dierproeven uit te voeren.