Organisatie

·

Programme Board integratie onderwijssystemen

o

Vergadert zeswekelijks

o

Bewaakt de scope en kwaliteit van het progamma.

o

Stelt prioriteit projecten, stelt projectenportfolio voor aan CvB.

o

Vertegenwoordigt programmabelangen bij eigen achterban.

·

Programmamanager

o

Bewaakt de samenhang tussen de projecten binnen het programma

o

Doet voorstellen aan programme board: projectideeën, business cases, overall planning

o

Rapporteert over voortgang programma en projecten aan programme board en opdrachtgeversoverleg

o

Stuurt de communicatie aan op programmaniveau, over planning en scope van het programma, en projectoverstijgende onderwerpen.

o

Zit afstemmingsoverleg voor, neemt deel aan opdrachtgeversoverleg en programme board

·

Opdrachtgeversoverleg

o

Vergadert tweewekelijks

o

Bewaakt beschikbaarheid en benutting van middelen

o

Bewaakt de projectplanning en –resultaten.

o

Bereidt programme board vergaderingen voor

·

Afstemmingsoverleg

o

Vergadert wekelijks

o

Overleg tussen projectleiders binnen het programma integratie onderwijssystemen en lijnmanagement S&OA.

o

Stemt af tussen projecten en lijn.

o

Bespreken en beleggen van aandachtspunten.

·

Programmabureau

o

Ondersteunt bij opstellen planning

o

Statusbewaking projecten

o

Opstellen communicatiestrategie

·

Projectleider

o

Organiseert het project, stelt het projectplan op

o

Bewaakt op te leveren resultaten, kwaliteit, planning en budget

o

Rapporteert aan opdrachtgeversoverleg.

o

Stuurt de projectteamleden aan

o

Neemt deel aan afstemmingsoverleg

·

Projectteamleden

o

Reviewen het projectplan

o

Leveren de projectresultaten op volgens afgesproken kwalificaties

o

Rapporteren over afwijkingen t.o.v. projectplan aan projectleider

Overlegvormen

Overlegvormen:

·

De programme board vergadert eens per zes weken. Scope: heel programma, omgeving. Onderwerpen

o

Meerjarenplanning programma

o

Prioriteitsstelling projecten

o

Status en voortgang lopend projectenportfolio

·

Het opdrachtgeversoverleg vergadert eens per twee weken. Scope: heel programma. Onderwerpen:

o

Planning

o

Middelen en resultaten

o

Voorbereiding programme board vergaderingen

·

Het afstemmingsoverleg, bestaande uit de projectleiders binnen het programma en lijnmanagement S&O, vergadert eens per week over afstemming projecten en lijn (het zgn. woensdagse afstemmingsoverleg). Scope: heel programma. Leden:

o

Hans Punt (hfd S&OA)

o

Hannie Rensink (clustercoördinator S&OA)

o

Joyce Pasman (Informatiemanagement – Functioneel Beheer)

o

Carmen Olde Scholtenhuis (projectleider)

o

Erik van den Bosch (programmamanager)

o

Guido van de Zweerde (ICTS Infra)

o

Nissrin Dkhissi (secretariaat)

·

Het projectteam, bestaande uit de projectleider en teamleiders, vergadert eens per week over de voortgang van het project, lopende issues en acties. Scope: project.

Projectmanagementdocumentatie

·

Projectinitiatiedocument (PID): ‘contract’ tussen opdrachtgever en projectleider, over aanpak, scope, resultaten, planning, tijd en kosten van het project.

·

1x per vier weken highlight report van projectleider voor stuurgroep en Programme Board.

·

Adviezen bij afsluiting van fasen door de werkgroepen binnen het project.

·

Projecteinderapport door projectleider.