OSIRIS Release 5.12.1

Implementatie op UT: 6 juni 2012

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functionaliteiten?

Inschrijving

·

Examenuitslag registreren zonder SM14 naar DUO

·

Maximaal eenmaal graad behalen per CROHO?

·

Ook debiteurenstamgegevens van vooraanmelders naar financieel systeem

·

Er is een nieuwe parameter Examentype_fase toegevoegd, waardoor GRAAD_BEHAALD correct kan worden bepaald.

·

Het is mogelijk om afzonderlijk collegegeldtype voor premasters te definiëren, zodat ze geen Instellingscollegegeld betalen.

·

In de referentietabel Croho kan een hercodering worden vastgelegd, zodat de student wordt gezien als een herinschrijver i.p.v. een vooraanmelder.

IO

·

Dubbele vragen met uploaden

·

Mededelingen per IO-proces met kopieerfunctie

SL

Studielink 4 wordt in gebruik genomen. Dit betekent een groot aantal veranderingen, waaronder:

·

Verbetering betaalproces

o

OSIRIS stuurt altijd bericht Te betalen collegegeld

o

Student kan voorkeursbetaalwijze nog wijzigen

o

Digitale machtiging na 30 september niet meer automatisch verwerken

o

Collegegeld in Mededelingen

·

Automatisch verwerken Niet-herinschrijving: automatische uitschrijving per einde lopende collegejaar

·

Mededeling vergroot van 1.000 naar 2.000 karakters

·

Vragen/Antwoorden ook bij Betaalwijze en Wijzigen inschrijving (SL4.3)

·

Velden vervallen (Geboorteland ouders en Partnergegevens)

·

Aanpassingen vanwege BRON-HO

o

Burgerservicenummer en Onderwijsnummer

o

Nieuw adrestype ‘WO’(Woon-adres/Living-adres)

o

Geldigheidsduur Verblijfstatus

o

Mutatie Vooropleiding door

o

Ingelogd met DigiD

OSIRIS en BRON-HO

·

Planning DUO: instellingen stappen over van CRI op BRON-HO in de periode van mei t/m november 2013

·

Release 5.12.1

o

ondersteunt CRI èn BRON-HO

o

al veel aanpassingen in backoffice vanwege BON-HO

o

berichtenverkeer komt in juli 2012 als patch

Nieuwe wet- en regelgeving als patches op 5.12.1?

·

Wetsvoorstel ‘Studeren is investeren’

o

Eerder Bachelor- of Mastergraad behaald

o

Extra uitloopjaar bij ziekte of functiebeperking

o

Niet meetellen van inschrijfjaren bij ontwikkeling handicap/chronische ziekte

·

Vragen vanuit Tweede Kamer bij Langstudeerregeling

o

In- en uitschrijven in september: extra uitloopjaar

§

Collegejaar 2012: extra uitloopjaar op verzoek toekennen

§

Vanaf collegejaar 2013: automatisch toekennen

Studievolg

·

Cursusaanbod:

o

Het veld ‘Aantekening intern’ vergroot van 120 naar 300 karakters (Cursus, Werkvorm, Toets, Blok)

o

Het aandeel van de verzorgend onderdelen bij de cursus kan nu als factor opgegeven worden i.p.v. als percentage

o

Defaultwaarde voor het aantal toetsgelegenheden is instelbaar

o

Waarschuwing bij het vaststellen van een examenprogramma als er cursussen zijn opgenomen in het onderwijsprogramma of de vervangingsregelingen die nog in concept staan.

·

BaMa

o

Lengte veld ‘Ingangseisen’ vergroot van 500 naar onbeperkt aantal karakters.

·

Inschrijven

o

Opvraagbaar via welke applicatie (Backoffice, Student) een student is ingeschreven voor een werkvorm of toets vanuit menu 211 en 213.

·

Resultaten

o

Mogelijkheid om bij vastleggen resultaten een 100-puntsschaal te gebruiken voor cijfers i.p.v. de 10-puntsschaal

o

Bij het groepsgewijs vastleggen van resultaten kan het onderwerp meegenomen worden naar alle studenten

o

Voor het overzicht Nog te volgen onderwijs is de standaard restrictie dat alleen cursussen van de eigen faculteit getoond worden geschrapt

o

Veel meldingen over SVO opgelost, bv.

§

kleine layoutproblemen

§

volgorde cursussen default op cursuscode i.p.v. achternaam

·

Examens

o

Nieuw criterium bij judiciumberekening: de maximaal toegestane inschrijfduur voor de CROHO-opleiding in maanden

·

Algemeen

o

Instelbaar welke tekens gebruikt kunnen worden in de code bij een cursus, examenprogramma, specialisatie, minor, cursusgroep, studentgroep.

o

Voor het beheer van de defaultwaarden die voor de schermen in OSIRIS kunnen worden opgegeven is nu een apart scherm beschikbaar.

o

Toegevoegd: nieuwe default voor het aantal gelegenheden bij de toets in het scherm ‘Cursusaanbod’

o

De leesbaarheid van de groslijst is verbeterd door het toevoegen van lijnen

o

De berekening van geslaagde/gezakte studenten is aangepast op de verschillende resultatenoverzichten

OSIRIS-Student

·

Het wel of niet tonen van het tweede adres van de student bij de personalia is instelbaar geworden.

·

Bij laatst behaalde resultaten kan er gekozen worden om alle resultaten te tonen i.p.v. alleen de laatste 15.

·

De schermtekst die getoond wordt op het scherm waar de student zich inschrijft voor een minor is instelbaar geworden.

OSIRIS-Docent/Begeleider

·

Zoeken

o

Diverse aanpassingen bij zoeken:

§

Zoeken student op achternaam is diakriet onafhankelijk

§

Via ‘Geavanceerd zoeken’ kan op achternaam met diakrieten gezocht worden

§

Via de Enter-toets wordt zoekopdracht overal direct uitgevoerd

§

Zoeken op Notities op basis van een periode

·

Begeleider

o

Kenmerk bij de student op tabblad Begeleider is terug

§

Meerdere kenmerken bij student vast te leggen

§

Keuzelijst met reeds eerder gebruikte kenmerken beschikbaar

·

E-coach

o

Selecteren van studenten op basis van het kenmerk uit tabblad Begeleider

o

Nieuwe kolom met behaalde punten buiten examenprogramma

o

Nieuwe optie voor exporteren van gegevens: kengetallen naar Excel

o

Nieuwe kolom met totaal aantal punten behaald binnen de examenprogramma’s uit de 2 fases bij de export naar Excel