Op deze pagina vind je als student en docent alle informatie over onderwijs, onderzoek en tentamens in tijden van corona. De coronacrisis heeft impact op de hele UT-community. We proberen je daar zo goed mogelijk bij te helpen. Mocht je toch nog vragen hebben of punten ter verbetering voor ons hebben gebruik dan ons Corona contactformulier of mail naar het centrale informatiepunt info@utwente.nl.

De Rijksoverheid kondigde een belangrijke nieuwe stap aan in het verminderen van het aantal regels en beperkingen rond COVID-19 per 26 juni 2021.

Onderzoek waarvoor je gebruik moet maken van de faciliteiten op de campus, alsook lab-gebonden onderzoek kunnen met inachtneming van de corona veiligheidsvoorschriften doorgaan. Voor onderzoeksactiviteiten waarvoor je niet noodzakelijkerwijs gebruik moet maken van de campusfaciliteiten, vragen we je om thuis te doen.

Mocht je op de campus moeten zijn houd je dan aan de algemene corona-voorschriften van de UT en check je gezondheid voordat je vertrekt. Mocht je klachten hebben neem dan contact op met jouw leidinggevende of studieadviseur. 

Downloads & quicklinks

Onderwijs op 1,5m

Onderwijs gebeurt al geruime tijd grotendeels online. We streven naar het maximaal aantal contacturen dat aangeboden kan worden binnen de veiligheidsrichtlijnen. Door het aanbieden van een mix van online en on-campus onderwijs slagen we erin een goed onderwijsprogramma aan te bieden. Docenten worden via CELT ondersteund in het realiseren van hoogwaardig online onderwijs. Lees meer over de richtlijnen Shaping Hybrid Education in a 1.5m University.

De lesroosters voor het academisch jaar 2020-2021 zijn anders dan we gewend zijn. In het onderstaande schema vind je de nieuwe roostertijden. Een college dag duurt maximaal van 9 uur tot 17.30 uur of van 13.45 uur tot 22.00 uur. Zoals je kunt zien, is in de lesroosters rekening gehouden met avondonderwijs.

Avondonderwijs

In nauw overleg met de Universiteitsraad is besloten dat het geven van avondonderwijs onder strikte condities mogelijk is. Er wordt gestreefd naar maximaal 1 avond per week, bij hoge uitzondering 2 avonden. Onderwijs vindt maximaal plaats tot 22.00 uur en er wordt niet meer dan 8 uur onderwijs per dag ingeroosterd. Zo mogelijk wordt na een dag met onderwijs in de avond de volgende ochtend geen onderwijs gepland. 

Avondonderwijs naar aanleiding van Covid-19 is een tijdelijke maatregel. De cao-bepalingen over werktijd en de arbeidstijdenwet en daarmee het welzijn van medewerkers worden hierbij in acht genomen.

Door de huidige lockdown zijn er geen onderwijsactiviteiten, behalve practica en tentamens kunnen plaatsvinden.

Handige links en toolboxen voor docenten

Om het onderwijzend personeel te ondersteunen bij hun online onderwijsactiviteiten heeft het TELT-team een speciale webpagina gemaakt met aanbevolen hulpmiddelen voor online onderwijs. Je kunt ook contact met hen opnemen via telt@utwente.nl

Vanwege de corona-situatie wordt op verschillende websites relevante informatie voor docenten aangeboden. CELT heeft een overzicht gemaakt van de relevante websites (en de links) en het soort informatie dat zij bieden.

Tentamens

Ook in het academisch jaar 2020-2021 zullen de toetsen deels online plaatsvinden. Docenten ontwikkelen hiervoor passende toetsvormen. Als online toetsen niet kan of lastig is, kunnen toetsen op de campus afgenomen worden. Tentamens worden binnen drie blokken op de campus gehouden: ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds. 

Opleidingen zijn verantwoordelijk voor het afnemen van toetsen binnen de richtlijnen. Zij informeren studenten welke toets welke vorm heeft. Lees meer over de richtlijnen Shaping Hybrid Education in a 1.5m University.

De beperkende maatregelen in verband met covid-19 vraagt om een goede voorbereiding van docent en student voor een tentamen. Als docent bepaal je eerst of het tentamen echt niet online kan plaatsvinden.

Voor de tentamens waarbij dit niet mogelijk is, laat de infografic taking exams on campus in corona times je stap voor stap zien hoe je je dient voor te bereiden. Voor studenten is er de infographic making exams on campus in corona times. Op deze zorgen we er zo goed mogelijk voor dat het tentamen op onze campus op een veilige manier voor iedereen kan plaatsvinden.

Proctoring; digitaal tentamens afnemen op afstand

Door de COVID-19 pandemie is het gebruik van proctoring - het online afnemen van tentamens met behulp van surveillancesoftware - sterk in opkomst. Op de Universiteit Twente kan proctoring worden ingezet als het niet mogelijk is om een tentamen op locatie te maken. Daarmee voorkomen we dat studenten onnodig studievertraging oplopen. Het is aan het opleidingsmanagement, in nauwe samenspraak met de betreffende examencommissie, om vast te stellen of proctoring wordt ingezet bij hun opleiding. Een uitgebreide toelichting op het gebruik van proctoring bij de UT vind je op onze website.

Bindend Studie Advies 

Universiteit Twente een besluit genomen over het verlagen van het bindend studieadvies voor studenten die in het collegejaar 2020-2021 zijn gestart met hun opleiding. Zij moeten dit jaar ten minste 40 ECTS behalen; dit was 45. Het aangepast BSA geldt niet voor studenten die in 2019-2020 zijn gestart en eerder een uitgesteld advies hebben ontvangen. De geldende regeling voor Bindend Studie Advies (BSA) vind je op deze Student Affairs Coaching & Counselling pagina.

Tijdelijke zachte knip voor de master september 2021 en februari 2022

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, gebruik te maken van de “zachte knip” voor de doorstroom van een bachelor of pre-master naar een masterprogramma voor studiejaar 2021-2022.

Dit houdt in dat je mogelijk mag starten met je masterprogramma wanneer je je bachelor of pre-master nog niet hebt afgerond. Het is instellingen en opleidingen toegestaan om studenten (onder bepaalde voorwaarden) toe te laten die hun bachelor of pre-master nog niet hebben afgerond. Deze regeling is geldig voor zowel de september als februari instroom en voor studenten die studeren aan de UT en voor studenten die elders een bachelor programma volgen.

Eerstejaarsstudenten

Ben je eerstejaars student, dan krijg je een vraag over de zachte knip tijdens je aanmeldproces in Osiris.

Ouderejaarsstudenten  

Ben je ouderejaars, neem dan contact op met de studieadviseur van de master van jouw keuze om te kijken of, en zo ja, hoe, je gebruik kan maken van de “zachte knip”.

Let op: deze zachte knip is alleen geldig voor de overgang naar het komende academisch jaar (van september 2021 – augustus 2022).

De geldende regeling voor zachte/harde knip vind je op deze Student Affairs Coaching & Counselling pagina.

Exchange programma’s

Meer informatie over exchange programma's kun je vinden onder International affairs and Travelling.

Projectgroepen en zelfstudie op de campus

Projectgroepen

Er zijn ruimtes vrij gemaakt in Carré, Cubicus, DesignLab, Horst, Ravelijn en Technohal, waar studenten in een veilig ingerichte ruimte samen kunnen werken aan hun projecten en opdrachten. De ruimtes bieden plek aan groepen van maximaal 8-10 personen. Studenten kunnen een ruimte reserveren via de Resource Booker, maximaal een week van tevoren. 

Zelfstudieplekken

In de Universiteitsbibliotheek, DesignLab Horst, Spiegel, Bastille, tent O&O-plein en Ravelijn zijn extra studieplekken gerealiseerd. Onlangs heropende de Student Union ook de locatie Wallstreet in de binnenstad. Reserveren is verplicht voor alle locaties via de Resource Booker.

Online teamwork

Teamwork is uitdagender in een (grotendeels) online omgeving. Teamleden hebben last van slechte verbindingen of helemaal geen verbinding. Wanneer teamleden zich in verschillende tijdszones bevinden neemt de complexiteit verder toe. Projectmanagement en heldere communicatie zijn belangrijker in een online dan in een offline omgeving. Ieder teamlid moet zijn/haar verantwoordelijkheid nemen en zich flexibel opstellen. Als een groep niet in staat is om tot een werkbare situatie te komen, neem dan contact op met de tutor/begeleider. Als je jouw persoonlijke situatie wilt bespreken, neem dan contact op met jouw studieadviseur. Wacht niet te lang om actie te ondernemen.

AFSTUDEERCOLLOGQUIA, PROMOTIES, ORATIES EN AFSCHEIDSREDES

Het maximaal aantal aanwezigen is op dit moment op 75 gesteld voor promoties, oraties en afscheidsrede. Vanaf 25 september gelden alleen de basismaatregelen en zijn er geen maximum groepsgroottes meer. Ook hier geldt dat de ventilatiecapaciteit van een zaal de groepsgrootte kan beperken. Als aansluitend een receptie gegeven wordt in een horecagelegenheid op de campus, dan kan afgezien worden van de plicht op het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Reiskosten woon-werkverkeer

Collega’s met een tijdelijk contract die meer dan 25 kilometer vanaf de campus of ITC gebouw wonen en normaal gesproken gebruik maken van de NS Businesscard, mogen in de periode 1 september t/m 31 augustus 2021 autokilometers á 0,19 euro per kilometer declareren. Kijk op de HR pagina met tijdelijke regelingen voor de voorwaarden.

Collega’s die normaal gesproken hun reiskosten woon-werkverkeer declareren, kunnen dit blijven doen op basis van daadwerkelijk gemaakte kilometers. De vaste vergoedingen die zijn afgesproken, kunnen niet meer doorlopen wanneer er niet dagelijks naar de UT wordt gereisd.

STUDENTEN FAQ

 • Hoe zit de introductieperiode eruit?

  Ga naar de Kick-In website voor alle informatie.

 • Sneltesten worden ingezet. Hoe zit dat?

  Zelftests als extra beschermingsmaatregel

  In de afgelopen periode hebben medewerkers en studenten de mogelijkheid gehad om via www.zelftestonderwijs.nl een zelftest te bestellen. Ook in de komende periode kun je zelftests bestellen en vragen we medewerkers en studenten zichzelf te testen voordat ze de campus bezoeken, maximaal twee keer per week. Dat geldt ook voor personen die reeds gevaccineerd zijn.

  Online bestellen, bestelling thuis geleverd

  De website waar je zelftests kunt bestellen, is inmiddels online. Bestellingen kunnen nog tot 1 september 2021 worden geplaatst.

  Hoe werkt het bestellen?

  1. Ga naar zelftestonderwijs.nl
  2. Bestel je coronazelftest
  3. De test komt met de post
  4. Doe de test thuis
  5. Is de test positief? Laat je je bij de GGD testen

  Op www.zelftestonderwijs.nl log je in met je UT-account. Vervolgens kun je het bestelformulier invullen en wordt de test naar het opgegeven adres gestuurd. Je hoeft niet voor de tests te betalen.

  Op de bestelsite vind je een FAQ, waarin antwoord wordt gegeven op veelvoorkomende vragen. Mochten je vragen daar niet beantwoord worden, dan kun je gebruik maken van de contactmogelijkheid op de site. Je mag ook een email sturen naar info@utwente.nl.

 • Aanpassing collegegeld voor het academisch jaar 2021-2022

  Iedereen die in het collegejaar 2021-2022 studeert, krijgt een korting op het collegegeld. De Nederlandse overheid heeft besloten deze korting toe te passen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, om studenten financiële ademruimte te geven in deze moeilijke coronatijd.

  Een overzicht van geldende tarieven voor 2021-2022 vind je op de pagina Tuition fee van Student Services

 • Tijdens mijn examens wordt gebruikgemaakt van online surveillance en proctoring. Wat is dit?

  Een uitleg over online surveillance en proctoring kun je vinden op de website Remote examens

 • Het Notebook Service Centre is gesloten. Wat moet ik doen als ik een hardware probleem heb?

  Het Notebook Service Centre is bereikbaar via email of telefoon. Indien noodzakelijk kan een afspraak worden gemaakt om de balie in de Citadel te bezoeken. De 1 uur-service is niet beschikbaar.

 • Ik ben tweedejaars student en heb een uitgesteld advies

  Voor tweedejaars met een uitgesteld advies is maatwerk noodzakelijk. Er is een aanvulling gemaakt op de Onderwijs- en Examenregeling. Je kan hier meer lezen over dit onderwerp.

 • Wat is het effect op mijn BSc of MSc eindopdracht?

  Voor wat betreft onderzoek ten behoeve van de bachelor- of masterthesis maken studenten individuele afspraken met hun studiebegeleider over wat mogelijk en haalbaar is. Wat er mogelijk is, is mede afhankelijk van beschikbaarheid van begeleiding van studenten en mogelijkheden om veilig van de onderzoeksfaciliteiten gebruik te maken (dit betekent dat elk verzoek voor gebruik van de faciliteiten de beoordelingsprocedure volgt die geldt voor de geleidelijke en gedeeltelijke openstelling onderzoeksinfrastructuur, waarin wordt bepaald welk onderzoek kan plaatsvinden en onder welke condities.  

 • Hoe kan ik mij nu oriënteren op een bachelor of master?

  Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om te verkennen welke bachelor of master bij je past. Alle tips staan online voor je verzameld. Plan bijvoorbeeld een Skype afspraak in met een studieadviseur!

 • Hoe kan ik gebruik maken van het recht om mijn tentamen in te zien?

  Het recht om je tentamen in te zien, is niet veranderd. De docent moet een mogelijkheid bieden hiervoor. Als dit niet wordt gedaan, kan je contact opnemen met de coördinator van de module of jouw programma.

 • Wat is de aanmelddeadline?

  De reguliere aanmelddeadlines zijn van toepassing. Je kunt in februari 2021 instromen in masterprogramma’s of in september 2021 in bachelorprogramma’s en masterprogramma's. Bekijk meer informatie (in het Engels).

 • Ik kan mijn Engelse test (IELTS/TOEFL) niet doen, waardoor ik niet de benodigde documenten voor mijn aanmelding kan verkrijgen.

  Een alternatieve Engelse toets is de TOEFL iBT Special Home Edition test (online toets).Deze toets wordt door de UT voor de instroom van februari 2021 geaccepteerd en is beschikbaar overal waar de TOEFL iBT toets normaal ook beschikbaar is, met uitzondering van het vasteland van China en Iran.  Andere online English language tests (i.e.  IELTS Indicator test, Cambridge online test, etc.) worden niet geaccepteerd.

 • Mijn land staat niet op de EU lijst van landen waarvan het inreisverbod is opgeheven. Hoe kan ik toch naar Nederland komen voor het starten van mijn studie?

  Wanneer je uit een land komt waarvoor een inreisverbod geldt (waaronder de VS en China), mag je inreizen met een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf, zoals: “MVV study” of “MVV highly skilled migrant”). Let op: dit geldt alleen voor directe vluchten naar Nederland. Dit houdt in dat andere doorvoerlanden deze machtiging mogelijk niet accepteren. 

  Houd rekening met het volgende:

  • Ben je geen staatsburger van de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada of Zuid-Korea, dan moet je nog steeds een afspraak maken bij de Nederlandse ambassade om je visum op te halen
  • Vergeet niet de machtiging van de IND mee te nemen (“MVV study” of “MVV highly skilled migrant”).
  • Vliegen: mondkapjes en gezondheidsverklaring zijn verplicht 
  • Als je vanuit jouw eigen land naar Nederland reist of in de zomer in het buitenland bent geweest, controleer dan of je geadviseerd wordt om in quarantaine te gaan.
  • Als je (lichte) symptomen hebt, raden wij je aan om ook in zelfquarantaine te gaan en je te laten testen.

  Voor meer informatie, kijk op de website van The Netherlands and You.

 • Hoe wordt omgegaan met extra tijd en andere toetsvoorzieningen?

  Voor online toetsen zullen docenten een extra-tijd versie van de toets aanbieden. Docenten zijn geïnformeerd over opties die daarvoor beschikbaar zijn. Voor andere toetsvoorzieningen werken studieadviseurs, het tentamenbureau en docenten aan mogelijke oplossingen. Neem contact op met jouw studieadviseur om de status op te vragen als je nog niet bent geïnformeerd.

 • Waarom verschilt de examenprocedure voor verschillende programma’s? Dit is erg verwarrend voor studenten die cursussen volgen in verschillende programma’s.

  We zijn ons ervan bewust dat dit frustrerend en verwarrend kan zijn. In de korte tijd dat we overgestapt zijn naar online onderwijs is er niet veel tijd geweest om algemene procedures uit te lijnen. Bovendien hebben docenten en examencommissies een grote mate van autonomie. Dit is niet veranderd sinds de overgang naar online onderwijs. Als student kan je dit onderwerp laten bespreken via de opleidingscommissie.

 • Moet ik op Nederlandse tijd tentamens op afstand maken?

  Om fraude te voorkomen moet je alle opdrachten inleveren en alle tentamens afleggen op Nederlandse tijd ook al kan dat erg lastig voor je zijn in een andere tijdzone. Als je een individueel of groepstentamen hebt zonder een vaste datum/tijd, kun je de docent vragen om je in te plannen in een tijdslot dat handig is voor jou. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat dit verzoek kan worden gehonoreerd.

MEDEWERKERS FAQ

 • Sneltesten worden ingezet. Hoe zit dat?

  Zelftests als extra beschermingsmaatregel

  In de afgelopen periode hebben medewerkers en studenten de mogelijkheid gehad om via www.zelftestonderwijs.nl een zelftest te bestellen. Ook in de komende periode kun je zelftests bestellen en vragen we medewerkers en studenten zichzelf te testen voordat ze de campus bezoeken, maximaal twee keer per week. Dat geldt ook voor personen die reeds gevaccineerd zijn.

  Online bestellen, bestelling thuis geleverd

  De website waar je zelftests kunt bestellen, is inmiddels online. Bestellingen kunnen nog tot 1 september 2021 worden geplaatst.

  Hoe werkt het bestellen?

  1. Ga naar zelftestonderwijs.nl
  2. Bestel je coronazelftest
  3. De test komt met de post
  4. Doe de test thuis
  5. Is de test positief? Laat je je bij de GGD testen

  Op www.zelftestonderwijs.nl log je in met je UT-account. Vervolgens kun je het bestelformulier invullen en wordt de test naar het opgegeven adres gestuurd. Je hoeft niet voor de tests te betalen.

  Op de bestelsite vind je een FAQ, waarin antwoord wordt gegeven op veelvoorkomende vragen. Mochten je vragen daar niet beantwoord worden, dan kun je gebruik maken van de contactmogelijkheid op de site. Je mag ook een email sturen naar info@utwente.nl.

 • Welke veiligheidsrichtlijnen zijn er buiten de collegezalen?

  De openbare gebouwen op de UT campus zijn ingericht conform de landelijke veiligheidsrichtlijnen, zoals met bepaalde (éénrichtings) looproutes en desinfectiestations en voorlichting bij de ingangen. Wat een student of medewerker thuis doet, is privé. De kamerverhuurders wijzen de huurders op eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van henzelf en hun omgeving. Ook via de Student Union wordt hierover gecommuniceerd.

 • Ik heb zorgen over mijn veiligheid op de campus, wat kan ik doen?

  De eerste stap die je dan neemt, is contact opnemen met jouw leidinggevende. In een gesprek kijken jullie welke mogelijkheden er zijn om jouw veiliger te laten voelen. De UT is wettelijk verantwoordelijk om een veilige en gezonde werkplek te bieden. Waar mogelijk helpen we met aanvullingen die hier extra aan bijdragen. De UT heeft alle mogelijke preventieve maatregelen sowieso al doorgevoerd om verspreiding van Corona tegen te gaan en blijft dit doen zo lang nodig.

 • Wat is het beleid van de UT voor gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen?

  In overleg met jouw leidinggevende kan ervoor gekozen worden om een Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) te dragen dat voldoet aan de eisen van een  PBM. Hiervoor is een specifieke PBM richtlijn beschikbaar. Werk je langere tijd binnen de 1,5 meter, vraag dan de Health & Safety coördinator om advies.

 • Waar kan ik apparatuur bestellen (bijv. voor online streaming of opname) om vanuit huis les te geven of online op de campus?

  Via het LISA Selfservice portaal kun je voorzieningen bestellen voor jouw thuiswerkplek, waaronder een headset en een webcam.

 • Hoe bereidt de UT zich voor op online lesgeven voor de lange termijn?

  We werken eraan om de onderwijsruimtes zo snel mogelijk van meer standaard apparaten te voorzien.  Speciaal voor docenten die liever geen gebruik maken van eigen apparatuur en de voorkeur geven aan de aanwezige vaste faciliteiten, zullen er minimaal 40 ruimtes worden ingericht (vaste standaardoplossing) voor het opnemen en streamen. Via een nog te installeren 'hub' kan worden gestreamd met de aanwezige vaste camera en desktop in de zaal. Ook experimenteren we momenteel in 2 ruimten in Carré met een methode die 'fixed-full hybrid education' wordt genoemd. Docenten zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

 • Hoe ga ik om met studenten die recht hebben op extra tijd bij toetsen?

  Zie voor meer informatie de website over de manier waarop met extra tijd voor toetsen kan worden omgegaan bij online schriftelijke toetsen.

 • Waar kan ik terecht voor vragen over video-oplossingen?

  Ga naar de LISA website over informatie over videodienstverlening. Beantwoord dit niet jouw vraag? Neem dan contact op met ICT Servicedesk (servicedesk-ict@utwente.nl) of met de interne dienst van het betreffende gebouw.

 • Waar vind ik alle uitwerkingen en informatie over hybride onderwijs?

  Landelijke regelingen en specifieke UT-uitwerkingen over onderwijs op afstand is gebundeld terug te vinden in één CELT Toolbox genaamd ‘Shaping hybrid Education for Teaching Staff’ (alleen in het Engels).

 • Hoe worden onze studenten geïnformeerd over hun opleiding?

  De opleiding voorziet de studenten van opleidingsspecifieke informatie (bijvoorbeeld via Canvas). De Kick-in (de introductieperiode) geeft alle informatie die eerstejaarsstudenten nodig hebben om te kunnen starten met hun studie aan onze universiteit.

 • Waar kan mijn student terecht met vragen?

  1. Medische hulp

  Campusdokter of eigen huisarts

  2. Verzekeringen

  Student Services via studentservices@utwente.nl

  3. Geestelijke gezondheid / welzijn

  Studieadviseur of Student Affairs Coaching & Counselling. (+31 53 489 2035).

  4. Financiële zaken

  Studieadviseur

  5. Sociale contacten / online communities

  via website/social media van verenigingen

  6. Studentenhuisvesting

  Via de verhuurder bijvoorbeeld (bijvoorbeeld ITC-hotel, Stadsweide, De Veste, Camelot)

  7. Vragen over opleiding

  Studieadviseur

  8. Roosterinformatie

  Canvas of MyTimetable van module/vak

  9. Studievertraging

  Studieadviseur

 • Hoe manage ik mijn H2020 / NWO / ERC-project tijdens de COVID-19-uitbraak?

  Wanneer je momenteel een H2020 / NWO / ERC-project managet, adviseert het grants office om een risico-inventarisatie voor jouw project te doen dat kan helpen te beslissen welke acties je moet ondernemen. Op de Strategic Business Development website staat uitgelegd welke stappen je hiervoor kunt volgen. Heb je nog vragen of wil je met een projectmanager praten, neem dan gerust contact op met Grants Office.

 • Zijn er financieringskansen voor corona-gerelateerd onderzoek?

  Ja, die zijn er. Nationale en internationale subsidiemogelijkheden zijn beschikbaar om onderzoek naar het coronavirus te financieren. Alle financieringsmogelijkheden worden bijgehouden op de website van de Grants Office, onderdeel van Strategic Business Development. De Grants Office helpt onderzoekers graag bij het aanvragen van de geschikte subsidies. 

 • Zijn er financieringsmogelijkheden om corona te onderzoeken en te helpen?

  Ja. Zowel ZonMw als NWO starten financieringsmogelijkheden voor initiatieven die helpen de COVID-19-uitbraak te overwinnen  onderzoek naar het corona virus. NWO reserveert 13 miljoen om corona-onderzoek te ondersteunen. NWO krijgt samen met ZonMW 20 miljoen voor corona-onderzoek. Hoe het zal worden gebruikt, moet nog worden aangekondigd. Ook gaat NWO 1,5 miljoen beschikbaar stellen voor urgent onderzoek naar het COVID-19-virus, waar nu in totaal 6,5 miljoen uit verschillende bronnen wordt ingezet. Daarnaast reserveert NWO ook 1,5 miljoen euro voor niet-medisch onderzoek. Op korte termijn wordt meer informatie van NWO verwacht.

  ZonMw heeft ook een StartImpuls (tot 7500) of Projectimpuls (7,5 tot 10.000 euro) die gereserveerd is voor bedrijven of organisaties om creatieve oplossingen te bedenken voor getroffenen door corona. Op de ZonMw website vind je meer informatie.

 • Ik heb een vergoeding reiskosten woon-werkverkeer via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Wat gebeurt hiermee?

  In 2020 mocht deze reiskostenvergoeding doorlopen volgens het reispatroon van voor-corona. Vanaf 1 januari 2021 mag dit niet meer. Vooralsnog zal dit doel daarom afgesloten worden. Momenteel wordt gezocht naar een oplossing voor medewerkers die nog wel structureel naar de UT moeten komen.

 • Ik gebruik mijn NS-Business Card voor woon-werkverkeer. Wat moet ik doen?

  Heb je een abonnement op je NS-Businesscard en reis je niet meer dagelijks naar je werk, dan vragen we je met je leidinggevende of met de HR-adviseur van jouw faculteit of dienst te overleggen om het abonnement stop te zetten om kosten te besparen. Voor de reizen die je nog wel blijft maken naar de UT kun je dan de NS-Businesscard blijven gebruiken, echter worden er dan alleen per reis kosten in rekening gebracht aan de UT. 

  Heb je geen abonnement op jouw NS Businesscard, dan kun je deze blijven gebruiken zoals je gewend bent.

 • Mag ik naar het buitenland reizen voor mijn werk?

  Meer informatie over reizen en vakantie kun je vinden op de pagina International affairs and travelling