Zie Op onderwerp vinden

Afkortingenlijst UT (Archief)

Mail je opmerkingen/correcties/aanvullingen.

Kies voor een overzicht van oude afkortingen voor Previous Abbreviations

Klik hier voor de actuele Afkortingenlijst UT.

A

A&O-fonds: Arbeidsmarkt- & Opleidingsfonds
AAMP: Applied Analysis & Mathematical Physics
AB: Algemeen Bestuur
AB: Aanvullende Beurs
Abacus: Werktuigbouwkundig Studie Genootschap Abacus
ABC: Stichting 3de geldstroomactiviteiten Aruba, Bonaire, Curacao  
ABE: Ambtelijke Begeleidingsgroep Emancipatie
ABEL: Afdelingsbestuur Elektrotechniek
ABOP: Algemene Bond van OnderwijsPersoneel
ABP: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AC: Anorganische Chemie, onderzoeksgroep
AC: Administratief Centrum
ACC: Academie Commissie Chema; soort verkenningscommissie van de KNAW op het gebied van de chemie
ACE: AdviesCommissie Emancipatie
ACIT: AdviesCommissie InformatieTechnologie
ACO: AdviesCommissie Onderwijsaanbod; landelijke commissie die aan instellingen adviseert over voorstellen van nieuwe opleidingen
ACOP: Algemene Centrale voor OverheidsPersoneel
ACOPOV: AdviesCOmmissie POsitie Vakreferenten
ACSEL: Afdeling Commissie Studietoelagen Elektrotechniek
ACTA: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam; gezamenlijke tandheelkunde-opleiding van UvA en VUA
AD: AccountantsDienst
ADV: ArbeidsDuurVerkorting
AEGEE: Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe
AFVD: Amateur FotoVereniging Drienerlo
AFZ: Afdeling Algemene Financiële Zaken (nu FEZ)
AGEL: AfdelingsGroep Elektrotechniek
AGI: AfdelingsGroep Informatica
AGIO: Assistent Geneeskundige In Opleiding
AGM: AdviesGroep Materialen
AGNIO: Assistent Geneeskundige Niet In Opleiding
AGO: AfdelingsGroepen Overleg
AGP: AdviesGroep Planning
AIESEC: Association Internationale des Etudiants en Sciences Economique et Commerciale
AIM: Advanced Informaties in Medicine; EC-programma
AIO: Assistent In Opleiding
AIR: Association for Institutional Research
AVI (cursus): Automatische Informatieverwerking
AKI: Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving; Enschede
Alembic: Chemisch Technologisch Studiegenootschap Alembic
Alpha: Christelijke Studievereniging Alpha
AMD: ARBO- en MilieuDienst
AMH: Arbo, Milieu & Huisvesting
AMIT: Adviescommissie ManagementInformatie Twente
AMK: Anorganische MateriaalKunde, werkeenheid bij CT
AMOLF: Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, FOM-instituut te Amsterdam
AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur
ANW: Algemene NatuurWetenschappen
ANW: Algemene NabestaandenWet
AOB: Algemene Onderwijsbond
AOC: Archief Onderwerpen systeem t.b.v. het CvB Algemeen Onderwijs Centrum
AOO: Ambtelijk Overleg Onderzoek; VSNU
APC: Actie- en AandachtsPunten CvB; informatiesysteem CvB
APS: Algemeen Pedagogisch Centrum
APV: Algemene Presidenten Vergadering
AR: AfdelingsRaad
Arago: Studievereniging opleiding Technische Natuurkunde
Arashi: Vecht- en Actie Sporten Arashi
ARBO: ARBeidsOmstandigheden
ARBOWET: ARBeidsOmstandighedenWET
ARCHIS: ARCHeologisch lnformatieSysteem, expertisecentrum Rijksinstituut Oudheidkundig Bodemonderzoek
ARO: AdviesRaad voor het Onderwijs
ARPA: Advanced Research Project Agency Network
ARS: Alumni RegistratieSysteem
ASOCT: Afdelings Studenten Overleg Chemische Technologie
ASR: Algemene Seniorenregeling
AVEL: AfdelingsVergadering ELektrotechniek
AVK: Adviescommissie Voor Kunst
AW: Afdeling Algemene Wetenschappen
AWBcie: Commissie Algemene Wet Bestuursrecht
AWT: Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
AZ: Academisch Ziekenhuis

B

B: Beoordeling
BA: Bastille
BA: Besturing en Automatisering van werktuigsystemen in de productie; groep van WB
BA: Business Administration (leerstoel faculteit BMS)
BAAS: Basis Registratie Auditorensteun; informatiesysteem Bureau Studenten Decanen
BAC: BibliotheekAdviesCommissie, een per faculteit bestaande commissie die de vak-referent adviseert over de inrichting van de bibliotheek
BAC: BenoemingsAdviesCommissie
BAC: BeoordelingsAdviesCommissie
BACA: Begeleidingscommissie Afvoer Chemisch Afval, secretariaat Bureau Veiligheid en Milieu
BASIS: Beperkt Algemeen Systeem voor Informatie m.b.t Studenten
BATA: BATAvierenrace
BB: BeleidsBureau
BB: Bestuur en Beheer
BBA: Bevordering Bedrijfsmatige Activiteiten en meer experimentele werkgelegenheidsprojecten; provinciale subsidie
BBC: Belletrie BibliotheekCommissie
BBD: Bewakings- en BeveiligingsDienst, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf
BBM: Bureau Beveiliging Milieu
BBR: Bestuurs- en BeheersRegelement
BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke RijksAmbtenaren
BBS: Begeleidingsgroep Buitenlandse Studerenden
BBS: BerufsBildungsStätte
BBS-UT: Bulletin Board System van de UT
BBV: Beheer en BedrijfsVoering, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf
BC: BibliotheekCommissie
BC: Broodje Cultuur
BCC: Bureau Cultureel Centrum, onderdeel van de dienst DiSC
BCO: BeleidsCommissie Onderwijs
BCT: Biomagnetisch Centrum Twente
BCvB: Bureau College van Bestuur
BD: BeDrijvendagen
BE: BeheersEenheid
BE: Bureau Emancipatie
BEB: Bureau EvenementenBeheer, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf
Bekader: Vereniging van alumni van de studierechting Technische Bedrijfskunde
BETA: Institute for Business Engineering and Technology Applications; onderzoekschool TUE
BEZ: BegrotingsZaken bij FEZ en als sectie bij financiële clusters
BFD: Bureau FaculteitsDecaan
BFM: Bio-Functional Materials
BFT: BioFysische Technieken, leerstoel Technische Natuurkunde
BGCR: BeleidsGroep Culturele Raad
BGD: Bedrijfs GezondheidsDienst
BGO: BeleidsGroep Onderwijs; faculteit CT
BGR: BeleidsGroep Research bij CT, zie VCW
BHV: BedrijfsHulpVerlening
BI: Broodje Introductie
BIC: Business and Innovation Centre
BIC: Beleidsgroep Interne Communicatie, overleg van voorlichters Nederlandse universiteiten
BICA: Bestuurlijke InformatiCA
BIDOC: Bibliotheek en DOCumentatie
BIF: Beleid InFormatiesysteem
BIK: Bestuurlijke InformatieKunde
BIK: Bedrijfsinformatiekunde (opleiding)
BILO: BILateraal Overleg
BIN: Bureau IAESTE Nederland
BIO: BIO-Informatica, faculteit EL
BIO: Werkgroep Bestuur In Ontwikkelingslanden, werkgroep van studievereniging Sirius / faculteit BSK
BIO: Biomedical Imaging in Oncology
BION: Stichting voor BioIogisch Onderzoek; NWO-stichting
BIOS: Bestuurlijk Informatiesysteem OnderzoekScholen; VSNU
BIS: BedrijfsInfoSysteem
BIS: Bureau Internationale Samenwerking
B-ISDN: Breedband-ISDN
BISTRO: BedrijfsinformatieSysteem Tijdsverantwoording & Registratie van Opdrachten
BIT: BedrijfsInformatieTechnologie (opleiding)
BITOC: Bedrijfs Informatie Technologie Opleidings Commissie  
BIV: Bestuurlijke InformatieVerzorging en administratieve organisatie, vak EWV / TW
BKO: Beleids Kommissie Onderwijs  
BKSYS: Werkgroep BeKostigingsSYStematiek; VSNU-werkgroep
BM: BedrijfsMechanisatie
BMBF: BundesMinisterium fur Bildung, Forschung und Technologie
BMT: BioMedische Technologie; opleiding
BMTI: Biomedical Technology and Technical Medicine  
BMTI: BioMedisch Technologisch Instituut; onderzoekinstituut
BMW: BedrijfsMaatschappelijk Werk
BNG: Bank Nederlandse Gemeenten
BNWL: Bedrijfsvoering in Niet-Westerse Landen, leerstoel bij VOK, faculteit T&M
BO: BasisOnderwijs
BO: Bestuurlijk Overleg
BOCO: Bestuurlijke OverlegCommissie Overheidsinformatievoorziening
BOL: Bedrijfsvoering in OntwikkelingsLanden, leerstoel bij VOK, faculteit T&M
BOM: Bestuurlijk overleg VSNU - Minister OC&W
BOO (AOS): Bureau Onderwijs & Onderzoek Afdeling Onderwijs Services (dienst BMS)  
BOZ: Bureau OnderwijsZaken, de onderwijsadministratie wordt bij de meeste faculteiten zo genoemd
BPL: Bureau Planning
BPT: BioPhysical Techniques
BR: BibliotheekRaad
BRCC: Biotechnology Research Consultancy Center
BRIDGE: Biotechnology Research for Innovation, Development and Growth in Europe; EG-subsidie voor fundamenteel onderzoek ten behoeve van Europese landbouw- en industriesectoren (m.n. genetische engineering)
BRIN: BasisRegistratie voor onderwijsINstellingen; informatiesysteem ministerie OC&W
BRITE: Basic Research in Industrial Technologies for Europe / European Research Programme
BROO: BasisRegistratie OnderwijsOntvangenden; informatiesysteem ministerie OC&W
BRP: BasisRegistratie Personeel; informatiesysteem ministerie OC&W
BSB: Beraad van StudentenBegeleiders, beraad waarin studentenpsycholoog, studentendecanen, studentenarts en studentenpastor plaats hebben
BSC: Beleggings Studie Club
BSC: BesturingsSystemen en Computertechniek, vakgroep van facullteit EL
BSD: Bureau StudentenDecanen
BSK: BeStuursKunde
BSP: Business en Science Park Enschede
BSP: Bureau StudentenPsycholoog
BT: BouwTechnologie; afstudeerrichting binnen CiT
BTA: Bond voor Technische Ambtenaren
BTC: BedrijfsTechnologisch Centrum
BTD: Bureau Technische Dienst
BTG: Biomass Technology Group
BUW: Beleidsgroep Universitaire Wetenschapsvoorlichters, interuniversitair overleg orgaan
BVE: Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
BVE-raad: Vereniging belangenorganisatie BVE
BVM: Bureau Veiligheid en Milieu
BVR: Bevoegde VakReferent
BW: Bedrijfskundige Wiskunde
BW: Biomedische Werktuigbouwkunde, vakgroep bij faculteit WB
BWOO: Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekpersoneel
BZK: Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

C

C&O: Curriculumtechnologie en Onderwijsorganisatie, vakgroep van faculteit Toegepaste Onderwijskunde
CA: Campus
CA: Chemische Analyse, werkeenheid bij faculteit CT
CAAS: Campus Accommodatie Systeem
CAD: Computer Aided Design
CAD: Centraal Afvalstoffen Depot
CADANS: Cardiologisch Data Netwerk Structuur, expertisecentrum ICI
CADTES: Computer Aided Design and Testing
CAE: Centre for Advanced Education
CAE: Computer Aided Engineering
CAES: Computer Architecture for Embedded Systems  
CAI: Computer Aided Instruction
CAL: Computer Aided Learning
CAM: Computer Aided Manufacturing
CAN: Computer Algebra Nederland, expertisecentrum SMC
CAO: Collectieve ArbeidsOvereenkomst
CAOP: Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
CAOS: Computer Assisted Organic Synthesis/Molecular Modelling, expertisecentrum KUN
CAP: Commissie Algemene Propedeuse
CAP: Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid
CARIAN: Center for Advanced Research in International Affairs in the Netherlands
CARV: Commissie Actieplan Restauratieve Voorzieningen
CASO: Commissie Automatisering Salarisadministratie Onderwijs; salarissysteem voor BVE, MBO en HBO
CAT: CongresAssociatie Twente
CAVO: Commissie Aansluitingen Vooropleidingen (TW)
CAZ: Plan Campus Aan Zet
CB: Centrale Bibliotheek, in de Vrijhof
CBA: Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorzieningen
CBAP: Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing, in Groningen; voor alle aankomende studenten
CBB: Centrum voor Beroepsoriëntatie en beroepsuitoefening
CBC: Commissie Broodje Cultuur
CBE: Centrale Commissie Voor Beroep van Examens  
CBE: College van Beroep voor de Examens
CBE: Centrale Beheerseenheid
CBF: Contention-Based Forwarding scheme  
CBK: Campus BeiaardKring
CBO: Centrum voor Bedrijfskundig Onderzoek
CBO: Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek
CBOO: Centrum voor Bestuurskundig Onderzoek en Onderwijs; faculteit BSK
CBR: Centrale Bewoners Raad
CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek
CBT: Commissie Bijzondere Toelatingen
CBT: Computer Based Training
CC: Cultuurcentrum De Vrijhof
CC: Commissie Capaciteitsproblematiek; VSNU
CC: Computational Chemistry, werkeenheid bij CT
CCAO: Centrale Commissie Automatisering Onderwijsinformatie; ministerie OC&W
CC-BIDOC: Coördinatie-Commissie voor Bibliotheek- en DOCumentatieaangelegenheden
CCBK: Centrale Commissie Beeldende Kunst
CCC: Cultuur- en CongresCentrum
CCFK: CineClub FilmKring
CCH: Constantijn en Christiaan Huygensprogramma; NWO programma
CCIO: Coördinatie Commissie Informatie-Onderzoek
CCITT: Comité Consultatif International Tlegraphique et Telephonique
CCLO: Coördinatie Commissie Lopend Onderzoek
CCO: Centrale Commissie Onderwijs
CCOI: Centrale Commissie Overheidsinformatievoorziening; interdepartementaal; ministerie BiZa penvoerder
CCOO: Centrale Commissie voor OnderwijsOverleg
CCOOP: Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijzend Personeel
CCP: Commissie CultuurPrijs
CCP: Centrale Commissie Planning
CCP: Centrale Commissie Personeelsbeleid (Adviesorgaan voor CvB)
CCR: Centrale Commissie Research
CCS: Centrale Commissie Studietoelagen
CCTO: Nederlandse Certificatiecommissie voor de opleidingen tot Technologisch Ontwerper
CD: Compact Disc
CDD: Controlled Drug Delivery
CD-I: CD-Interactief
CdK: Commissaris der Koningin
CDO: Centrum voor Didactiek en Onderzoek van Onderwijs
CDR: Computational Dispersie Reologie
CD-ROM: CD-Read Only Memory
CE: Control Engineering (leerstoel binnen Elektrotechniek)  
CEC: Commission of the European Communities; EC
CEES: Center for Ecological and Evolutionary Sciences
CELEX: Centrum voor LEXicale informatie, expertisecentrum KUN
CEM: Computational and Experimental Mechanics
CenO: Curriculumtechnologie en Onderwijsorganisatie, vakgroep van faculteit TO
CenT: Communicatie en Transfer, samenvoeging van VEB en LG
CEPTES: Centre for Philosophy of Technology and Engineering Science  
CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire, Genève
CER: Centre for eHealth Research  
CeRT: Centrum voor RevalidatieTechnologie; samenwerking BMTI en Roessingh Research & Development
CES: Centre for Educational Services  
CF: Computational chemistry, grensoverschrijdende vakgroep van TN en CT
CFA: Campus Financiële Administratie
CFA: Contactgroep Financiën en Administratie; landelijk overleg hoofden FEZ; VSNU Commissie Financiële Aangelegenheden; VSNU
CFO: Christelijke Federatie Overheidspersoneel
CGOA: Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken; georganiseerd overleg minister BiZa - ambtenarenorganisaties over arbeidsvoorwaarden
CGV: Centrale Gezamenlijke Vergadering; COR + CSR
CHEPS: Center for Higher Education Policy Studies; onderzoekinstituut BSK
CHER: Consortium of Higher Education Researchers
Ci: Hoofddirectie Centrale Financiën Instellingen; uitvoeringsorganisatie ministerie OC&W
CIBEDI: Commissie Instructie Bibliotheekgebruik En Documentatie Informatiekunde
CICA: Committee on International Coöperation Agreements  
CIF: Campus InstrumentenFonds
CII: Commissie Integratie Informatica
CIM: Computer Instructed Manufacturing
CIMK: Centraal Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf
CIOT: Centrum voor Innovatief Ondernemerschap Twente
CIP: Committee International Programmes (TW)
CIPV: Centrum voor Integrale ProductieVernieuwing
CIS: Computer Integrated Systems  
CiT: Civiele Techniek
CITO: Stichting Centraal Instituut ToetsOntwikkeling
CIV: Centrum voor InformatieVoorziening, dienst op het gebied van computers en automatisering
CIV-shop: Verkoop- en demonstratieruimte van het CIV
CJP: Cultureel Jongeren Paspoort
Ck: Campuskaart
CKKO: Centrum voor Keramiek en Katalysator Onderzoek
CKO: Centrum voor Klimaatonderzoek
CLN: Commissie Lerarenopleiding Natuurkunde
CLO: Centrum voor Literatuur Onderzoekers
CM: Computational Mechanics, ontwerpersopleiding
CM/M: Commercieel Management en Marketing
CMA: Bestuurlijk overleg universiteiten en academische ziekenhuizen
CMC: Corporate and Marketing Communication (voormalige vakgroep BMS)
CME: Centrum voor Micro-Electronica
CMHF: Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs
CMO: Centrum voor Materialen Onderzoek, onderzoekschool opgegaan in MESA+
CMR: Centrale Medezeggenschapsraad
CMS: Commissie Medische Sportbegeleiding Computational Materials Science
CNPH: Clinical NeuroPHysiology
CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique
CO: Centrale Ondersteuning Computational Optics
CoA: Commissie Automatisering
COBE: Coordinatie Beheer  
CoBe: Commissie Bedrijfsvoering, overlegorgaan van directeuren bedrijfsvoering faculteiten en directeuren (centrale) diensten
COBIDOC: COmmissie voor Bibliografie en DOCumentatie
COBRA: Communication Technology: Basic Research and Applications; onderzoekschool TUE
COBSY: Contact-BewakingsSYsteem CT
CoCurEL: Commissie Curriculumherziening Elektrotechniek  
CODEST: Committee for the European Development of Science and Technology Comité de Développement Européen de la Science et la Technologie; EC raamwerk programmacommissie
COG: Centrum Onderzoek Gezondheidszorg
COIMBRA: Netwerk van Europese universiteiten die tot de oudste van het land behoren
COKE: Commissie OnderwijsKwaliteit en Extensivering; commissie met als taak het doorlichten van een aantal vakken m.b.t. slaagpercentages en extensivering, TW
COL: COLstructie, gemengd hoor- en werkcollege
COLO: Centraal Orgaan van de Landelijke Opleidingsorganenen van het bedrijfsleven
CoMBAtif: Studievereniging van TSM Business School
COMETT: Community Programme for Education and Training in Technology
Communiqué: Studievereniging opleiding TCW
COMPAS: COMPuterbegeleiding Administratieve Systemen, onderdeel CIV
ComPost: Commissie Posthuma (herziening THT-bestuur)
Concept: Studievereniging opleiding CT&M
ConWI: Commissie Onderwijs Wiskunde (groep voor het vormgeven van het Wiskunde-onderwijs binnen de UT – THT)
COO: Computer Ondersteund Onderwijs Overleg Ontwikkelingssamenwerking; NUFFIC
COOL: Commissie Onderwijs- en Onderzoeklast
COP: Centraal Overleg P-adviseurs  
COP: Coördinatie Overleg Personeelsadviseurs
COPEL: Commissie Propadeuse Elektrotechniek  
COR: Centrale Ondernemingsraad
COS: Collegiaal Overleg over Strategie; VSNU
COST: Cooperation Européenne dans la domaine de la Recherche Scientifique et Technique; OECD programma
COT: Coördinatie Team, dagelijks bestuur van de Culturele Raad
COTG: Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
COWOG: Centraal Overlegorgaan Wetenschappelijk Onderwijs Groningen
CP&E: Cognitieve Psychologie & Ergonomie  
CPB: Centraal PlanBureau
CBPLOM: Centrum voor Produktie, Logistiek en Operationeel Management; onderzoekinstituut
CPS: Centrum voor Plasmafysica en Stralingstechnologie; onderzoekschool TUE
CR: Centrale Reprografie, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf
CRBS: Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
CRC: Campus Road Company, verzorgt het vervoer ten behoeve van sport en bands Commissie Reclame Campus
CRC: CuRriCulumtechnologie
CRE: Cardiorespiratory Research and Education
CRE: Conférence permanente des Recteurs, présidents et vice-chanceliers des universités Européennes; vereniging van universiteiten in Europa, Genève
CREST: Comité de la Recherche Scientifique et Technologique; Scientific and technical research committee; EC raamwerk programma commissie
CRIHO: Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs
CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
CRS: Center for Religious Studies
CRWO: Contactgroep Research Wetenschappelijk Onderwijs
CS: Capita Selecta, bijzondere onderwerpen
CSA: Centrale Studenten Administratie
CSB: Commissie Studenten Begeleiders  
CSB: Commissie Studie Belangen
CSB: Commissie Studie Begeleiders
CSHOB: Centrum voor Studies van het Hoger OnderwijsBeleid; CHEPS
CSHOB: Centrum Studie Hoger Onderzoek Beleid  
CSi: Centrale Stimulering internationalisering
CSow: Centrale Stimulering Onderwijs
CSoz: Centrale Stimulering Onderzoek
CSR: Centrale Studentenraad
CSSTS: Center for Studies of Science, Technology and Society  
CSTM: Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid
CSV: Centrale Studenten Vergadering  
CSV: Commissie StudieVoorlichting
CS-WTS: Centrum voor Studies van Wetenschap Technologie en Samenleving
CT: Chemische Technologie; faculteit en opleiding
CT&M: opleiding Civiele Technologie & Management
CTD: Centrale Technische Dienst
CTI: Centrum voor Technische Informatica
CT-I: CT-Informaticastroom
CTIT: Centrum voor Telematica en Informatietechnologie; onderzoekinstituut faculteit INF
CTR: Commissie Toezicht Registratieregelingen OC&W
CTT: Commissie Theater en Tentoonstellingen
CTW: Centrum voor Technische Wetenschappen
CUF: Coördinatiegroep voor het Uitbrengen van Functie-adviezen; HPD’s VSNU
CULO: Commissie voor Universitaire Lerarenopleidingen
CUO: Comite Uitvoering Onderwijs: TW houdt zich bezig met het rendement, de effectiviteit en de evaluatie van het door TW verzorgde en aan TW toegeleverde onderwijs
CVA: Commissie Verlening Afstudeersteun
CvB: College van Bestuur, vormt het dagelijks bestuur van de UT; is belast met de beleidsvoorbereiding en uitvoering
CvD: College van Decanen
CvDUR: College van Directeuren Universitaire Rekencentra
CVP: College Van Promoties
CvRenA: College van Rector en Assesoren  
CVUAD: Coördinatie Vergadering van Universitaire Accountantsdiensten
CW: Communicatiewetenschap (een van de afdelingen van WMW)
CWCMC: CommunicatieWetenschappen / Corporatie and Marketing Communication (voormalige vakgroep BMS)
CWD: Consultancy services Wind energy Developing countries
CZ: Culturele Zaken, nu BCC

D

D: Doctoraal
D1/D2/D3/D4: eerste, tweede en derde, vierde doctoraaljaar 
DAI: Dissertation Abstracts International
DAV-1: deeltijdse opleiding tot Ie graads-leraar voortgezet onderwijs in algemene vakken
DB: Dagelijks Bestuur
DBE: Developmental BioEngineering
DBK: Disciplineoverleg Bedrijfskunde (VSNU)
DBMS: Data Base Management System
DCV: Dienst CampusVoorzieningen  
DCV: Directeur Campus Voorzieningen  
DD: Democraten Drienerlo
DD: Data Dictionary
DEB: DEBiteurenadministratie; informatiesysteem FEZ
DEC: DierExperimentenCommissie ex art. 62 WWO
DECIDE: Dutch Expertise Consortium for International Development of Education; gezamenlijk instituut UT en VU
DEC-net: Programmatuur gebruikt op het UT-net voor datacommunicatie
DELTA: Development of European Learning through Technological Advance
DELTA: EC-programma
DER: Derden
DEX: vaste commissie voor de D-EXamens bij TN
DFT: Disciplineoverleg Fundamentele Technische Wetenschappen; VSNU
DG: Directoraat-Generaal
DGHW: Directoraat-Generaal Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; ministerie OC&W
DGIS: Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking; ministerie BZK
DHB: Dagelijks HuisvestingsBestuur
DIC: Documentaire Informatie en Communicatie
DIEKA: Softwareprogramma voor het oplossen van Niet-Lineaire Elasticiteitsproblemen
Dimensie: Studievereniging van de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente  
DIMES: Delfts Instituut voor Micro-Elektronica en Submicrontechnologie; onderzoekschool TUD
DINKEL instituut: Development Institute for Knowledge, Education and Learning; centrale dienst waarin zijn opgegaan UB en OC
DIO: Docent in Opleiding
DIOK: Drienerlose Badminton Vereniging Drinken is onze Kracht  
DIS: Digitaal Informatiesysteem
DiSC: Dienst Studentenvoorzieningen en Campus
DISC: Dutch Institute of Systems and Control; onderzoekschool TUD
DK: DrienerKring
DKV Vakgericht: Drienerlose Korfbal vereniging Vakgericht  
DLG: Disciplineoverleg Letteren en Geschiedenis (VSNU)
DLO: Dienst Landbouwkundig Onderzoek
DLW: Disciplineoverleg LandbouwWetenschappen
DOO: DisciplineOverlegOrgaan van de VSNU
DOS: Discrete wiskunde, Operationele research en Stochastiek
DOTA: Documentatie TijdschriftArtikelen
DPA: Decentrale PersoneelsAdviseur
DPO: Drienerlose Pop Organisatie
Dr.: Doctor
DRIVE: Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe; EC-programma
Drs.: Doctorandus
DSW: Discipline-overleg Sociale Wetenschappen (VSNU)
DSZ: Dienst Studentenzaken, sinds juli 99 overgegaan in DiSC
DTM: Disciplineoverleg Technische Maatschappijwetenschappen; VSNU
DTO: DeelTijdOnderwijs
DTP: Desk Top Publishing
DV: cursus DirectieVoering
DVE: Drienerloos Vocaal Ensemble
DVR: Deskundige VakReferent
DWB: Disciplineoverleg WijsBegeerte; VSNU
DWN/DFT: Disciplineoverleg Wiskunde en Natuurwetenschappen / Fundamentele Technische Wetenschappen; VSNU
DWS: Dynamica van Werktuigkundige Systemen, D1-vak opleiding WB

E

EAIE: European Association for International Education
EAIR: European Association for Institutional Research 
EAS:  Elektronische Advies- en Standaardisatiegroep 
EB: Economische Bedrijfskunde, vakgroep van TBK
EBS: Economisch-Besliskundige Stroom; studiestroom faculteit TW
EC: European Community
ECCOO: Expertise Centrum Computer Ondersteunend Onderwijs (RUG)
ECHO: Expertise Centrum allochtonen Hoger Onderwijs
ECIU: European Consortium of Innovative Universities
ECN: Energie Centrum Nederland
ECO: Eerstejaars Coördinatieorgaan
ECOLMAS: European Graduate College For Marine Sciences
ECOS: ErkenningsCommissie OnderzoekScholen; KNAW
ECP: European Credit Point
ECTS: European Credit Transfer System
Ecu: European currency unit; wordt vervangen door Euro
EDC: Europees DocumentatieCentrum
EE: Elektrotechnische/Elektronische ondersteuning
EERO: European Environmental Research Organisation
EET: Economie, Ecologie en Technologie
EEW: Elektrotechnisch/Elektronisch Werkgebied
EFMD: European Foundation For Management Development
EFQM: European Foundation tor Quality Management
EFRD: European Fund for Regional Development
EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EFSM: Engineering Fibrous Smart Materials (voorheen: Textieltechnologie, leerstoel binnen TN/CT)
EFTA: European Free Trade Association
EHEATC: European Higher Education Advanced Training Course; postdoctorale cursus van CHEPS en CHER-partners
EIDMA: Euler Institute for Discrete Mathematics and its Applications; onderzoekschool TUE
EIM: Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
EK: Eerste Kamer der Staten-Generaal
EL: Elektrotechniek
ELAN: Instituut voor Lerarenopleiding aan de Universiteit Twente  
EM: Engineering Mathematics; MSc-opleiding TW Engineering Mathematics; onderzoekschool TUE
Emanci.com.: Emancipatie Commissie  
EMB: Project “Efficiënte Moderne Bedrijfsvoering”
EMBA: Executive part-time MBA-programma van TSM Business School
EMBL: European Molecular Biology Laboratory, Heidelberg
EMI:  European Membrane Institute; faculteit CT
EMT:  Engineering Mathematics Twente (MSc-opleiding TW)
ERASMUS: EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students; EC programma; opgevolgd door SOCRATES
ESA: European Space Agency
ESBS: European Small Business Seminar
ESF: Europees Sociaal Fonds
ESF: European Science Foundation
ESN: ERASMUS Studenten Netwerk
ESP: European Studies Programme
ESPRIT: Europees Strategisch Programma voor R&D in InformatieTechnologie, ESPRIT-projecten worden door de EG financieel gesteund
ESST: Education of Society, Science and Technology
ESSTG: European Supramolecular Science and Technology Group; faculteit CT
ESTIEM: European STudents of Industrial Engineering and Management
ET: EuroTransfer
ET: EnergieTechnologie leerstoel bij WB
ETCV Scintilla: Elektrotechnische Studie Vereniging  
EU: Europese Unie
EUR: Erasmus Universiteit Rotterdam
EURAM: Research on Advanced Materials; EG-subsidie voor basiskennis van geavanceerde materialen en van nieuwe industriële processen en produkten
EURATOM: Europees bureau voor atoomenergie
EUREKA: European Research Coordination Agency; programma EC, EVA en Turkije
EVD: Economische VoorlichtingsDienst
EWM: Educatie en Werkgelegenheid Molukkers (werkgelegenheidsproject)
EWV: Economisch Wiskundige Variant, afstudeerrichting van TW
EX: Examen
Ex Cie: Examen Commissie  
Ex.comm.: Examencommissie  
EXCEL: Examen Commissie Elektrotechniek  
EZ: Ministerie van Economische Zaken

F

F&A: Finance & Accounting (leerstoel faculteit BMS)
FA: Financiële Administratie (bij verschillende faculteiten)
FA: Fundamentele Analyse, afdeling bij TW
FAC: FaculteitsAutomatiseringsCommissie
FAD: sectie Factuurafwikkeling/Doorberekening van financiële clusters
FAF:  Financiën, Apparatuur & Faciliteiten
FANTOM: Fundamental and Applied Nuclear and ATOMic physics
FASIT: Facultair Studievoortgangs Informatiesysteem Twente
FAST: Forecasting and Assessment of Science and Technology; EC-programma
FB: Facilitair Bedrijf
FBC: Faciliteitenbureau Campus
FBm2: m2 Functioneel Bruto, ruimte-eenheid huisvesting
FBP: Facilitair Bedrijf Productie
FBR: Facilitair Bedrijf Regie
FCCR: Financiële Commissie Culturele Raad
FCDC: F.C. Donders Institute for Cognitive Neuroimaging
FCRE: Fundamentals of Chemical Reaction Engineering (voormalig vakgroep bij Technische Natuur Wetenschappen)  
FD: Financieel Deskundige bij CT onderdelen
FDDI: Fast Digital Data Interchange
FE: Financial Engineering
FEL: Free Electron Laser
FES: Fonds Economische Structuurversterking
FEZ: dienst Financiële en Economische Zaken
FFW: Fijnmechanische-Fysische Werkplaats
FhG: Fraunhofer-Gesellschaft
FIP: Financieel Informatie Plan
FIS: Financieel InformatieSysteem
FLM: FLexibele onderwijsstroom Materiaalkunde
FM: Facilitair Management, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf
FM/BE: Financieel Management en BedrijfsEconomie
FM&C: Financial Management & Control (bij Faculteit Behavioural, Management and Social sciences)  
FMA: voorraadbeheer magazijnen; informatiesysteem CIV
FMBA: Full-time MBA-programma
FME: Federatie voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie
FME-CWM: Vereniging van ondernemers in de Metaal-, Kunststof-, Elektrische- en Elektrotechnische industrie en aanverwante sectoren
FMI: Financiële Management Informatie
FMT: Facultair Management Team TW
FNm2: m2 Functioneel Netto, ruimte-eenheid huisvesting
FNS: Fonds Niet-subsidiabele Sporten
FOBID: Federatie van Organisaties op het gebied van Bibliotheek , Informatie- en Documentatiewezen
FOIS: Facultair OnderzoekInformatieSysteem
FOM: Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie; stichting NWO
FPU: Flexibel Pensioen en Uittreden
FR: Faculteitsraad
FS: Financieel Schema
FS: Fysische Scheidingen, werkeenheid bij CT
FSS: Frysk Studinte Selskip, het Friese Studenten gezelschap
FSS: Foreign Student Service
FT: Fijnmechanische Techniek
FTAM: File Transfer Access and Manipulation
FTE: Full Time Equivalent, een volledige werkweek gedurende een jaar
FTP: File Transfer Protocol
FUT: Factureringssysteem UT t.b.v. clusteradministraties
FV: Financiële Verantwoording
FWT: Leerstoel Filosofie van Wetenschap en Techniek, faculteit WMW
FZ: Financiële Zaken

G

G: Giga; miljard = 10^9
GAMIN: Gammaonderzoek Natuur en Milieu
GAST: Gemeenschappelijk Adressen Systeem Twente (in ontwikkeling)
GB: GigaByte: ca. 1 miljard bytes (om precies te zijn 1024^3 = 2^30)
GB: Gebiedsbestuur van NWO
GBO: Gemeenschappelijk BeleidsOrgaan; overleg CvB RvB academisch ziekenhuis - decaan faculteit geneeskunde
GCCR: GebruikersCommissie Culturele Raad
GD: Grondmechanica Delft
GEO: Grote Efficiency Operatie
GEP: Gezamenlijk Europees Programma
GEWIS: Gezamenlijke Energie Weduwen, Invaliden en Senioren, subvereniging UT-Kring
GG: Glasinstrumenten/Glastechnische ondersteuning, faculteit CT
GGB: GebruikerGroepBeheerder
GLS: GeLdStroom
GO: Stichting Gemeenschappelijke Opleiding voor archief, bibliotheek, documentatie en informatiebewerking
GOM: Gewestelijke OntwikkelingsMaatschappij
GOS: Gemeenschappelijk Overleg (stichtingen) Studentenhuisvesting
GPI: Geïntegreerd Personeels Informatiesysteem
GPL: Gemiddelde PersoneelsLast
GR: GastenRestaurant, in de Bastille
GROS: Grensoverschrijdend Regionale Onderwijs Samenwerking
GS: Gedeputeerde Staten
GS: Graduate Studies
GST: Graduate School Twente, overkoepelend orgaan voor alle postinitiële opleidingen
GSV: Gemeenschappelijke Staf Vergadering
GSV: Gezamenlijke Stafvertegenwoordiging  
GTI: Groot Technologisch Instituut
GV: Gewenste Voorkennis
GV: Gezamenlijke Vergadering, van facultaire ondernemingsraad (OR) en studentenraad (SR)

H

HAD: Hoofd Administratieve Dienst
HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HBO: Hoger BeroepsOnderwijs
HBO-kamer: Hoger BeroepsOnderwijs-Kamer; bestuurlijk overleg tussen minister OC&W en HBO-Raad
HBO-Raad: Verenging van hogescholen
HC: HoorCollege
HDL: Hogedruk Laboratorium
HDTV: High-Definition TeleVision; EUREKA-project
HE: Hogeschool Enschede
HEAO: Hoger Economisch en Administratief Onderwijs
HEF: Hoge Energiefysica
HES: Higher Education Supplement van de Times
HES: Hogeschool voor Economische Studies; Rotterdam
HH: Hogeschool Holland
HHD: Huis Houdelijke Dienst  
HID: HoofdIngenieur-Directeur
HL: HoogLeraar
HL-A, HL-B: Salarisschalen voor hoogleraren
HO: Hoger Onderwijs = HBO + WO + OU
HOAK: Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit; beleidsnota uit 1985, nog steeds van kracht
HOBEK: Hoger Onderwijs BEKostiging; bekostigingsmodel OC&W van universiteiten van 1992 tot 1996
HOI: HuisvestingsOverleg Instellingen VSNU
HO-Kamer: Hoger Onderwijs-Kamer; bestuurlijk overleg tussen minister OC&W en VSNU
HOOP: Hoger Onderwijs- en OnderzoekPlan, vierjaarlijkse beleidsnota van minister 0C&W
HOP: Hoger Onderwijs Persbureau
HOP: Bond van Hoger OnderwijsPersoneel
HOVO: Hoger Onderwijs voor Ouderen
HOZ: Dienst Huisvestings- en Onderhouds Zaken
HPD: Overleg Hoofden PersoneelsDiensten; VSNU
HRD: Human Resources Development
HRM: Human Resources Management
Hs: Hogeschool
HSA: Hollandse Signaal Apparaten N.V.
HsIJ: Hogeschool IJselland, Deventer
HTM: Hoger onderwijs, Technologie en Marktsector
HTO: Hoger Technisch Onderwijs
HTT: Holding Technopolis Twente B.V.
Huizinga Instituut: Interuniversitaire Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis; onderzoekschool UvA
HVL: HuisVestingsLasten

I

I SEE: Information System on Education and Employment; data base over opleidingen, beroepen en arbeidsmarktperspectieven
I&A: Informatievoorziening en Automatisering, onderdeel van CIV
IACHEI: International Association of Consultants in Higher Education Institutes
IAD: Internal Audit Dienst, onderdeel van dienst FEZ
IAESTE: International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
IAPC: Stichting Inter Actief Personal Computing  
IATUL: International Association of Technical University Libraries
IAV: Internationale AfstudeerVariant
IAVM: Interuniversitaire Adviescommissie Veiligheids- en Milieuwetgeving
IBB: Informatie-BemiddelingsBureau
IB-Groep: Informatie Beheer Groep, Groningen; regelt onder meer de studiefinanciering
IBI-CODOB: Interne Bibliotheek Commissie Doelmatigheidsbevordering Bibliotheekprocedures
IBL: InterBibliothecair Leenverkeer
IBME: Integrated BioMedical Engineering for restoration of human function; onderzoekschool UT
IBO: Interdepartementaal BeleidsOnderzoek
IBR: Institute for Behaviorial Research  
IC: Integrated Circuit
IC: InnovatieCentrum
IC: InformatieCentrum; onderdeel van de dienst CIV
ICB: Interdisciplinaire Commissie Bestuurswetenschappen; disciplineoverleg van de VSNU
ICD: Integrated Circuit Design
ICE: IC-technologie en Elektronica, leerstoelgroep van faculteit EL
ICE: Interfaces and Correlated Electron (leerstoel bij Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  
ICES: Interdepartementale Commissie voor Economische Structuurversterking
ICI: Interuniversitair Cardiologisch Instituut 
ICIC: International conference on Intercultural Collaboration  
ICL: Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleiding; VSNU
ICM: Interdisciplinaire Commissie Milieukunde; VSNU
ICO: Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek; onderzoekschool UT
ICP: Interuniversity Co-operation Programme
ICS: Interuniversitair Centrum voor Sociaal-Wetenschappelijke Theorievorming en Methodenontwikkeling; Groningen
ICSC: Internationaal Congres- en Studiecentrum (de Drienerburght)
ICT: Informatie en CommunicatieTechnologie
ICTON: ICT en ONderwijs
ICTS: ICT-Servicecentrum (per 01-01-2016 samengevoegd met B&A tot LISA)
ICV: Interdisciplinaire Commissie Vrouwenstudies; VSNU-commissie
ID: InterDisciplinair; bestuurskundig tijdschrift, faculteit BSK
ID: Interne Dienst, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf
IDB: Industrial Development Board
IEA: International Association of the Evaluation of Educational Achievement
IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineers
IEEO: Instrumentele Electronica en Electronisch Ontwerpen, vakgroep binnen faculteit Elektrotechniek
IEEO: Interfaces and Correlated Electron Systems of IC-technologie en Elektronica  
IFLA: International Federation of Libraries Associations and institutions
IGBP: International Geosphere-Biosphere Programme
IGS: Institute for Governance Studies  
IGS: Institute for Innovation and Governance Studies
IHE: International institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering; Delft
IHS: Institute for Housing and Urban Development Studies; Rotterdam
IIASA: International Institute for Applied System Analysis
IIS: Intentioneel InvesteringsSchema
IK: Introduktie Kommissie
IKT: Industriële Kring Twente
IKZ: Integrale KwaliteitsZorg
IM/BIV: InformatieManagement en Bestuurlijke InformatieVerzorging, vakgroep van faculteit T&M
IMC: Interfacultair Mechanisch Centrum
IMEC: Interuniversitair Mikro-Elektronica Centrum, Leuven
IMHE: Institutional Management in Higher Education; OECD programma
IMPACT: Institute of Mechanics, Processes and Control Twente  
IMSE: Inorganic Materials Science and Engineering
INF: INFormatica
Ing.: Ingenieur (HBO, sector techniek)
INO: Instituut Natuurkunde Onderwijs
INPASEL: INPASsingscommissie EL
INSTIR: InnovatieSTimuleringsRegeling; EZ-subsidieregeling; vervallen
Inter Actief:  Studievereniging van de opleiding Informatica  
INTIS: Internationaal Transport- en Informatie Systeem
Inventpo: Inventaris oude personeelsdossiers (overzicht van alle personeelsleden die met ontslag zijn gegaan)
IO: International Office
IO: Leerstoel Innovatief Ondernemerschap; faculteit T&M
IO: Industrieel Ontwerpen
IO: Internationaal Onderwijs
IOC: Interuniversitair Oogheelkundig Centrum
IOI: Interuniversitair Oogheelkundig Instituut; Amsterdam
IO-instellingen: Instellingen voor Internationaal Onderwijs
IOO: Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven
IOP: Innovatiegericht OnderzoekProgramma
IOPS: Interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie; onderzoekschool UvA
IOSTE: International Organisation Science Technical Education
IOWO: Instituut voor Onderwijskundige Dienstverlening; KUN
IP: Instellingsplan
IP: InvaliditeitsPensioen
IPA: Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek; onderzoekschool TUE
IPA: systeem voor salarisverwerking bij Roccade
IPIT: Internationaal Politie Instituut Twente
IPIT: International Police Institute Twente
IPO: Centrum voor Onderzoek naar Mens-Systeem Interactie; Eindhoven, v/h Instituut voor Perceptie Onderzoek
IPP: Industriële Polymerisatie Processen, werkeenheid bij CT
IPR: InvesteringsPremieRegeling Regionale Projecten; provinciale en EZ subsidieregeling voor investeringskosten in vaste activa; vervallen
IPR: International Program Review committee
IPTO: Integrale PersoneelsTelling Onderwijspersoneel
IPV: Integrale ProductieVernieuwing; faculteit WB
Ir.: Ingenieur (Universiteit)
IRDAC: Industrial Research and Development Advisory Committee; EC raamwerk programma commissie
IRI: Interuniversitair Reactor Instituut; Delft
IRIS: Inventaris Registratie en Informatie Systeem
IRS: J.A. Cohen Instituut, Interuniversitair Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming; Leiden
IS: Informatie Systemen (vakgroep bij Informatica)  
IS&CM: Information Systems & Change Management
ISB: Commissie Internationale Samenwerking Bedrijfskunde
ISBD: International Standard Bibliographic Description
ISBN: International Standard Book Number
ISDN: Integrated Services Digital Network
ISEP: Interuniversity Student Exchange Program
ISIS: Interuniversitair StudieInformatieSysteerm, systeem voor inschrijvings- en studievoortgangsgegevens van studenten
ISM: InStruMentatietechnologie, leerstoel van faculteit TO
ISMS: International School for Materials Science, aio-netwerk
ISN: International Standard Nomenclature (UNESCO) = code wetenschaps gebied
ISO: Internationale Standaardisatie Organisatie
ISO: Interstedelijk StudentenOverleg
ISOR: Interdisciplinair Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut
ISP: Integraal StructuurPlan Noorden des lands
ISS: Individueel Studie Systeem
ISS: Institute of Social Studies; Den Haag
IST: InStrucTietechnologie, leerstoel van faculteit TO
ISTG: Information Storage Technology Group
IT: InformatieTechnologie
ITC: International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences; Enschede
ITC: Internationaal Instituut voor Lucht- en Ruimtekaartering en Aardkunde; Enschede
ITP: International TransferPunt
ITS: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen; Nijmegen
IVA: Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk Beleidsonderzoek en Advies; Tilburg
IVH: Integrale Verantwoordelijkheid Huisvesting, project decentralisatie huisvesting van OC&W naar universiteiten in 1995
IVO: Instituut Voor Ontwikkelingsvraagstukken; Tilburg
IVOP: InformatieVoorziening OverheidsPersoneel; hoofdafdeling ministerie BZK
IWI: Innovatie van Wetenschappelijke Informatie; onderdeel van SURF
IWI: Instituut voor Wiskunde en Informatica; RuG

J

JAN: Disciplineoverleg Economische Wetenschappen (VSNU)
JiVe: Jazz in de Vestingbar
JMBC: J.M. BurgersCentrum onderzoekschool voor stromingsleer; onderzoekschool TUD
JMC: Junior Management Club van NIVE
JPD: Jazz Podium Drienerlo
JR: JaarRekening
JSTD: Jongerejaars Sport Tournooi Drienerlo
JTK: Jongeren Theater Kaart 
JTM: Job Transfer and Manipulation
JV: JaarVerslag

K

K&S: Kwaliteit & Studeerbaarheid
KA: Kantine(s)
KB: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
KB: Koninklijk Besluit
KB: KiloBytes: ca. duizend bytes (om precies te zijn 1024 = 2^10)
KCT: Kantoren Centrum Technopolis
KEB: Stichting Kansrijk Eigen Baas  
KELK: Kommissie Externe Leden Kultuur
Kf, K: KiloFlorijn = duizend gulden
KHO: Kort hoger onderwijs
KIM: Project Kennisdragers In het Midden- en kleinbedrijf
KISS: Knowledge Integration and Structuring System
KIvI: Koninklijk Instituut van Ingenieurs
KNAW: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
KNCV: Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging
KNUB: Koninklijke Nederlandse UitgeversBond
KOL: KOLstructie, gemengd hoor-/werkcollege
KPM: Katalytische Processen en Materialen, werkeenheid in faculteit CT
KPS: Kiesvereniging Progressieve Samenwerking
KPS: Kiesvereniging Progressieve Studenten
KPT: Stichting Kennis Park Twente  
KR: KringRaad, vertegenwoordigt de erkende studentenverenigingen
Kronos: Drienerlose Atletiek Vereniging  
KT: Kwaliteitskring Twente
KUB: Katholieke Universiteit Brabant, te Tilburg
KUL: Katholieke Universiteit Leuven
KUN: Katholieke Universiteit Nijmegen
KUO: Kengetallen Universitair Onderwijs; VSNU
KUOZ: Kengetallen Universitair Onderzoek; VSNU
KVI: Kernfysisch Versneller instituut; RUG
KvK: Kamer van Koophandel en Fabrieken
KWF: Koningin WilhelminaFonds

L

L: Literatuur (niet verplicht studiemateriaal)
LAB: Laboratorium (Dienst binnen Faculteit Informatica)  
LACsb: Landelijk Adviescentrum studentbestuurders
LAIOO: Landelijk AIO Overleg
LAN: Local Area Network
LBC: LoopbaanCentrum; diensten P&O + DiSC
LBF: Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering
LBS: Landelijk Beraad Studentendecanen
LC: Logistiek Centrum, onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf
LCAS: Landelijke Commissie voor Academische Studievoorlichting
LDC: Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
LDG: Lightwave Devices Group
LF: LaserFysica
LG: LiaisonGroep
LHUMP: Landelijk Hoger onderwijs en Universitair Milieu Platform
LICA: Landelijk Informatie Centrum VO-HBO
LINGUA: Actieprogramma ter ondersteuning van het vreermde-talenonderwijs in de lidstaten van de EG
LNV: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LO: LerarenOpleiding, voor de eerstegraads bevoegdheid (bij UT in de wiskunde, natuurkunde en scheikunde)
LOC: LerarenOpleidingsConvent
LOEKWO: Landelijk Overleg EmancipatieKommissie Wetenschappelijk Onderwijs
LOF: Landelijk Overleg Progressieve Fracties
LOGICA: LOGIes- en vergaderaccommodatie Campus
LOOWTOK/ ESST: Wetenschaps- en Technologie-OnderzoeK, aio-netwerk
LOS: Landelijk Overleg Studievaardigheden
LOST: Landelijk Overlegorgaan Stages in de Technische wetenschappen
LOWIS: Landelijk Overleg Wiskunde- en Informatie-Studenten
LPC: Landelijk Pedagogisch Centrum
LSVb: Landelijke Studenten Vakbond, organisatie die de studentenbelangen bij het ministerie OC&W behartigt
LT: Lage temperaturen  
LT: Low Temperature Division; leerstoel faculteit TN
LUC: Limburgs Universitair Centrum; Vlaanderen
LUW: Landbouw Universiteit Wageningen; tegenwoordig WUR genoemd
LV&S: Lichamelijke Vorming en Sport
LVSA: Landelijke Vereniging van Studieadviseurs

M

M: Mega; miljoen = 10^6
M, Mf: MegaFlorijn = miljoen gulden
M&C: Marketing & Communicatie (dienst binnen bureau Universiteit Twente)  
M/M: Major/Minor
m2 FB/FN: m2 Functioneel Bruto/Functioneel Netto
MAC: Maximaal Aanvaardbare Concentratie (bij chemicaliën)
MAN: Metropolitan Area Network
MAP: Manufacturing Automation Protocol; systemen voor productieautomatisering
MARIN: Maritiem Research Instituut Nederland; Wageningen
MAVO: Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs
MB: MegaByte: ca. 1 miljoen bytes (om precies te zijn 1.048.576 = 1024^2 = 2^20)
MBA: Master of Business Administration
MBA-FT: Full-Time MBA programma
MBM: Master of Business Management
MBO: Middelbaar beroepsonderwijs
MC: stichting Mathematisch Centrum; stichting NWO in Amsterdam
MC: Medisch Centrum
MCCT: MicroComputerCentrum Twente
MCM: Macromoleculaire Chemie en Materiaalkunde, werkeenheid faculteit CT
MCO: Media Communication and Organization (voormalige vakgroep BMS)
MD: Management Development projecten
MD: MateriaalDienst
MD: Material Devices (leerstoel binnen Elektrotechniek)  
MDOO: MultiDisciplinaire OntwerpOpdracht
MDW: Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit
MERIT: Maastricht Economisch Research Institute on Innovation and Technology
MESA+: Micro-Electronics/Materials Engineering, Sensors and Actuators; onderzoekschool, samenvoeging van MESA en CMO
MFS: Marine Fluvial Systems
MFT: Mechanics of Forming Technologies (leerstoel binnen CTW)
MGZ: Maatschappelijke gezondheidszorg
MHO: Medefinancieringsprogramma voor Hoger Onderwijsinstellingen; DGIS
MHP: Centrale voor Middelbaar en Hoger Personeel
MI: Material Interfaces (leerstoel binnen Elektrotechniek)  
MIP: Maatschappij voor Industriële Projecten
MISR: Minimal Invasive Surgery & Robotics
MiT: opleiding MilieuTechnologie
MIT: Massachusetts Institute of Technology, in Camhridge, MA, USA
MITI: Ministry of Technology and Innovation; Japan
MJE: Mensjaar equivalent
MJK: MeerjarenKader
MK: MateriaalKunde
MKB-NL: Midden- en KleinBedrijf Nederland
MMT: MicroMechanical Transducers
MnF: Molecular NanoFabrication
MO: Middelbare Onderwijsakte
MO: Medewerkers Overleg
MOM: Cursus Management op Maat
MONITOR: EC-programma
MOSAIC: Movement Of Students Aiming at Integration of the COIMBRA Group
MOW: Medewerker OnderWijs, heeft het geven van onderwijs geven tot hoofdtaak
MOZ: Medewerker OnderZoek, heeft het verrichten van onderzoek tot hoofdtaak
MPCM: Mathematische Fysica en Computational Mechanics, afdeling bij TW
MPI: Max-Planck-Instituut
MPM: Postdoctorale opleiding Master of Public Management, van SK en BK in samenwerking met PAO/BB
MPT: Membrane Process Technology
MRCT: Mechatronica Research Centrum Twente, opgegaan in Drebbel instituut
MRI: Mathematisch Research Instituut; onderzoekschool UU
MSc: Master of Science
MS-DOS: MicroSoft Disk Operating System, het besturingssysteem van veel personal computers
MSF: Mega Science Forum
MSM: Maastricht School of Management
MSO: Musica Silvestra Orkest
MSO: Medisch Sociaal Overleg
MSS: Multiscale Modelling and Simulation
MSS: Medical Sensing and Simulation
MST: Medisch Spectrum Twente; algemeen ziekenhuis in Enschede
MSTP: Materials Science and Technology of Polymers
MT: Management Team
MT: MilieuTechnologie
MTO: MembraanTechnOlogie, werkeenheid van faculteit CT
MTP: Materiaalkunde en Technologie van Polymeren, werkeenheid bij CT
MUB: Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie; opgenomen in de WHW1997
MUST: Mobiliteit Universitaire Studenten Twente; registratie van buitenlandse studenten en van UT-studenten in het buitenland
MZS: Milieuzorgsysteem

N

NABS: Nomenclature for the Analysis and comparison of Science programmes + budgets = code toepassingsgebied
NanoNed: Stichting NanoNed Nederland  
NBBS: Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studiebetrekkingen
NBC: Nederlands Bibliografisch Centrum
NBI: Nieuws, Berichten en Informatie; zie COBIDOC
NBLC: Nederlands Bibliotheek en LectuurCentrum
NBP: Nano Bio Physics
NCC: Nederlandse Centrale Catalogus
NCF: Stichting Nationale ComputerFaciliteiten; stichting NWO t.b.v. computer sciences en computational sciences
NCLR: Nederlands Centrum voor Laser Research
NCS: Nederlandse Classificatie Stichting
NCVSE: Nederlands Centrum voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
NEI: Nederlands Economisch Instituut
NESPOB: Nederlandse Stichting voor wetenschappelijk onderzoek inzake Politiek en Openbaar Bestuur
NESRO: Nederlandse Stichting voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
NEST: Nieuw Enschede's Studenten Toneel
NESTOR: Nederlands Stimuleringsprogramma Ouderenonderzoek
NEU: Network of Eureginal Universities
NEXPRI: Nederlands EXPertisecentrum Ruimtelijke informatieverwerking, expertisecentrum UU
NFK: Nederlandse Federatie van Kunststoffen
NGI: Nederlands Genootschap voor Informatica
NGV: Nederlands Genootschap Vrouwenstudies
NHL: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
NIAS: Netherlands Institute for the Advanced Study in the humanities and social sciences; Wassenaar
NIC: Stichting Nederlandse Informatie Combinatie
NIDI: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut; Den Haag
NIG: Netherlands Institute of government
NIHE: National Institute for Higher Education
NIHES: Netherlands Institute for Health Sciences; EUR
NIIB: Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael
NIKHEF: Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-EnergieFysica; Amsterdam
NIKOS: Nederlands Instituut voor Kennisintensief  OndernemerSchap  
NIM: Neuro Imaging
NIMBAS: The Netherlands Institute for MBA Studies
NIMR: Netherlands Institute of Metals Research
NIOK: Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse; onderzoekschool TUE
NION: stichting Nieuw Ondernemen
NIOO: Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek
NIPO: Nederlands Instituut voor Publieke Opinie
NIRICT: Netherlands Institute for Research on ICT
NIVE: Nederlandse Vereniging voor Management
NIVE-JMC: Nederlandse Vereniging voor Management Junior Management Club
NIWI: Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten; instituut KNAW
NIZW: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn; Utrecht
NKI: Nederlands Kanker Instituut; Amsterdam
NKWP: Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek
NLR: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium; Amsterdam
NME: Natuur- en Milieueducatie
NMP: Nationaal MilieubeleidsPlan
NMR: Nuclear Magnetic Resonance
NMT: Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
NNI: Nederlands NormalisatieInstituut
NNT: niet-normatieve toewijzing
NNV: Nederlandse Natuurkundige Vereniging
NOAG-i: Nationale Onderzoeksagenda Informatica
NOB: Nederlands Onderzoekschool voor de Bestuurskunde; onderzoekschool BSK
NOBO: Nederlandse Organisatie voor Bedrijfskundig Onderzoek
NOBOR: Nederlandse Opleiding van Bedrijfs- en Organisatiekunde
NOMES: Centrum voor Noord- Oost en Middeneuropese Studies
NOTA: Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek
NOTU: Nederlandse Organisatie van TijdschriftUitgevers
NOV: Nederlandse Onderzoekschool voor Vrouwenstudies; Utrecht
NOVEM: Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu B.V.
NP: NabestaandenPensioen
NRLO: Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
NRLO: Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
NSSS: Nederlandse Studenten Sport Stichting
NSTK: Nederlandse Stichting Technische Keramiek
NT: Netwerk Theorie (leerstoel binnen Elektrotechniek)  
NT2: Nederlands als tweede taal
NTU: Nederlandse Taal Unie
NUFFIC: Netherlandse organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs; Den Haag v/h Netherlands Universities Foundation For International Co-operation
NV: Noodzakelijke Voorkennis
NVB: Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen
NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek; vroeger ZWO
NWP: Niet Wetenschappelijk Personeel, tegenwoordig OBP genoemd
NYFER: Nijenrode Forum for Economic Research; Breukelen
NZi: Instituut voor onderzoek, informatie en opleidingen in de zorg; v/h Nationaal Ziekenhuis Instituut

O

O&M: Onderwijsorganisatie en Management, afdeling bij TO
O&O: Onderwijs & Onderzoek
O/E: Ontvangst en Expeditie, deel van de dienst Facilitair Bedrijf
OA: OnderwijsAdministratie
OAMS: Ontwerpen en Analyseren van Mechanische Systemen
OBN: Open Bibliotheek Netwerk
OBP: Ondersteunend- en BeheersPersoneel
OC: Onderwijskundig Centrum; samen met de UB opgegaan in het DINKEL instituut
OC: OpleidingsCentrum
OC: Onderwijscommissie  
OC: OpleidingsCommissie
OC: OrganisatieCommissie
OC&W: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
OCT: Opleidingscommisse Chemische Technologie
OCT/MT: Opleidingen Chemische Technologie/Milieu Technologie, werkeenheid bij CT
OCTO: OnderzoekCentrum Toegepaste Onderwijskunde
OCTO: Onderwijskundig Centrum Toegepaste Onderwijskunde  
OCV: Overlegcommissie Verkenningen
OD: OpDracht; zelfstudie aan de hand van opdrachten
ODA: Office Document Architecture; multimedia-architectuur van kantoorautomatisering
ODM: Onderwijskundige Didactiek en Methoden (leerstoel binnen Toegepaste onderwijskunde)    
OE: Opto-Elektronica, leerstoel van faculteit TN
OEC: OnderwijsEvaluatie Commissie; faculteit INF
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development
OEM: Opto-Elektronische Meetmethoden
OenM: Onderwijsorganisatie en -Management; vakgroep bij TO
OER: Onderwijs- en Examenregeling
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; Nederlandse benaming van OECD
OFI: Oracle Financials, financieel informatiesysteem
OI: OnderzoekInstellingen
OIO: Onderzoeker In Opleiding
OIS: Onderzoek InfoSysteem, bestaat uit FOIS en OIS-W
OIS-W: Onderzoek InformatieSysteem module wetenschappelijk verslag
OK: OrganisatieKunde
OK: Ontwerpen in Kunststoffen, vakgroep van faculteit WB
OKC: Onderwijskwaliteitscommissie
OL: Overige lasten
OLC: Opleidingscommissie
OLD: Opleidingsdirecteur
OMD: Onderwijskundige Meetmethoden en Data-analyse; afdeling bij TO
OMK: Programma Onderzoek door Middelgrote en Kleine bedrijven; EZ-subsidie voor technisch-wetenschappelijk onderzoek in bedrijven
OMST: Operationele Methoden en SysteemTheorie
OO: OpleidingsOnderwijskundige
OOHR: Onderzoekgroep Operations, Organization and Human Reseources
OOIP: Ontwikkeling en Ontwerp van Industriële Processen, werkeenheid bij CT
OOM: Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij N.V.
OOST: project Ondersteuning OndernemerSchap Tsjechoslowakije; project van CIOT, TRD en enkele adviesbureaus
OP: OntwikkelingsPlan
OP: OuderdomsPensioen
OPC: Online PublieksCatalogus, zoeksysteem van het Pica systeem
OPUT: Overleg Personeel UT  
OPUT: Overlegorgaan Personeelszaken UT; georganiseerd overleg van CvB met vertegenwoordigers vakbonden
OPWO: Overleg Personeelsaangelegenheden Wetenschappelijk Onderwijs
OR: Operational Research
OR: OndernemingsRaad
OR: OnderwijsRaad
OR/SER: OndernerningsRecht en Sociaal-Economisch Recht
ORD: Ondernemingsraad diensten
ORS: OnderhoudsRegistratieSysteern, informatiesysteem IIOZ
OS: Overleg Studieverenigingen Universiteit Twente
OS: OntwikkelingsSamenwerking
OSI: Open Systems Interconnection, een model voor standaardisatie bestaande uit zeven lagen bedoeld om toepassingsprogramma's met elkaar te laten communiceren
OSPT: Onderzoekschool Procestechnologie; landelijke onderzoekschool, penvoerder is CT
OSSO: Overkoepelende Studenten Sport Organisatie
OT: Optical Techniques
OTEC: OnderwijsTechnologisch ExpertiseCentrum; OUNL Heerlen
OTIS: Ontwerpen van Technische InformatieSystemen
OUNL: Open Universiteit Nederland; Heerlen
OUS: Opslag-Uitleen-Systeerm
OUT: Openluchttheater Universiteit Twente
OV: OnderwijsVragend
OV: Openbaar Vervoer
OVC: Onderwijs Verkennings Commissie  
OVO: Oriëntatie op Vervolgopleidingen
OVSK: OV-StudentenjaarKaart
OW: OnderWijs
OW: Cursus Ondernemer Worden
OW/BE: OrganisatieWaarden en BedrijfsEthiek
OWB: Onderzoek en WetenschapsBeleid; velddirectie ministerie OC&W
OWD: Overleg Wetenschappelijk Directeuren onderzoekinstituten
OWI: OnderWijscommissie Informatica
OWK: Onderwijs Kwaliteit Commissie  
OZ: OnderZoek
OZC: Onderzoek Commissie  
OZI: OnderZoekcommissie, bij faculteit INF
OZK: OnderZoekKommissie

P

P: Practicum
P: Propadeuse, eerste cursusjaar
P&A: Personeel & Arbeid
P-beurs: Prestatiebeurs  
P&O: Personeel & Organisatie
PA: PersoneelsAdviseur
PA&O: Personeel, Arbeid & Organisatie  
PABO: Pedagogische Academie voor leraren in het BasisOnderwijs
PABX: Private Automated Branch eXchange; bedrijfstelecomcentrale
PACHT: Systeem voor ondersteuning van de exploitatie van de sportkantine
PAGO: Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek
PAO: PostAcademisch Onderwijs
PAO-BB: PAO-Bestuurs- en Beleidswetenschappen; Utrecht
PATO: PostAcademisch Technisch Onderwijs
PAV: Paviljoen
PBEL: Protein and Biomolecular Engineering Laboratory
PBM: Polymeerchemie en Biomaterialen, werkeenheid bij CT
PBM: Prestatie Bekostigings Model; bekostigingsmodel OC&W van universiteiten vanaf 2000
PBO: Projectgestuurd BlokOnderwijs
PbT: Stichting Powered by Twente  
PC: Personal Computer
PCNS: PC-Network Service; dienst van het CIV
PCRS: Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid (leerstoel Behavioural, Management and Social sciences)  
PCRS: Psychology of Conflicts, Risks and Security (leerstoel Behavioural, Management and Social sciences)  
PCV: Provinciale Commissie voor de Volkshuisvesting
PDO: stichting Postdoctoraal Onderwijs bedrijfskunde
PEC: Programma Erkennings Commissie
PEDON: stichting PEDagogisch Onderzoek in Nederland, stichting NWO
PEFASIT: Periodieke Evaluatie Faculteits Studenten Informatie Systeem Twente
PET: Positron Emissie Tomografie
PEX: vaste commissie voor de P-Examens bij TN
PFH: Portefeuillehouder
PGM: Plaatsen Geld Model; bekostigingsmodel OC&W van universiteiten tot 1992
PGO: ProbleemGeoriënteerd Onderwijs
PICA: stichting Pica; v/h Project gelntegreerde Catalogus Automatisering
PICO: Plan voor opleiding van IC-Ontwerpers; samenwerking TU's en hto
PIHO: post-initieel hoger onderwijs
PION: stichting Project Informatica Opleidingen Nederland
PIONIER: Persoonsgerichte Impuls voor Onderzoekgroepen met Nieuwe Ideeën voor Excellente Research; NWO-programma
PIP: Personeels Informatie Plan
Piranha: Drienerlose Zwem- en Waterpolo Vereniging  
PIT: Project Imagoverbetering Techniek
PIT: Procestechnologisch Instituut Twente; speerpuntinstituut UT
PITS: Projectgroep Internationalisering Twentse Studenten
PJ: ProJect
PK: PersoneelsKommissie
PK/FAP: ProcesKunde/Fundamentele Aspecten van de Proceskunde, werkeenheid bij faculteit CT
PKvv: Plaatselijke kamer van Verenigingen binnen Fact  
PL: Personele Lasten
PM: ProjectManagement
PML: ProcesManagement Lerarenopleiding
PMVO: ProcesManagement Voortgezet Onderwijs
PNUT: Personeel Niet in dienst UT
PO: ProjectOnderwijs
PO/PM: ProjectOrganisatie en ProjectManagement
POC: Project Opstelling Campus
POLMT: Politieke Methoden en Technieken  
POLYBIOS: Politicologie en Internationale Betrekkingen; onderzoekschool UL
POV: Plaatselijk Overleg Verenigingen
PP: Post Propedeuse
PPM: Participatiemaatschappij
PPRC: PolymeerProcess Research Centre
PPST: PersoneelsPrognoseSysteem Twente
PPV: Post Propedeuse Verklaring
PR: Practicum
PRISMA: Project Industriële Successen met Afvalpreventie
PROF: Propadeuse Onderwijs Friesland (aan de vestiging Friesland)
ProGAMMA: Interuniversitair expertisecentrum ProGAMMA; Groningen
PS: ProductieSystemen
PS: Provinciale Staten
PSYCHON: Stichting voor wetenschappelijk onderzoek in de PSYCHologie en de psychONomie in Nederland; stichting NWO
PT: ProductieTechniek, vakgroep in faculteit WB
PTN: stichting Polymeer Technologie Nederland
PTS: Projectgroep Technische Studierichtingen
PUO: Programma voor Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
PV: Personeelsvereniging  
PZ: Afdeling PersoneelsZaken (nu HR)

Q

QA: Quality Assurance
QE: QuantumElektronica, leerstoel in faculteit TN

R

R&A: College van Rector & Assessoren (bestuursorgaan voor invoering van de WUB)
RABIN: Raad van Advies voor Bibliotheekwezen en Informatieverzorging
RACE: Research and development in Advanced Communications technologies for Europe; EC-programma
RAHO: Registratie Arbeidsrelaties Hoger Onderwijs; informatiesysteem ministerie OC&W
RAPDOC: RAPid DOCument delivery; project van Pica
RAM: Robotica & Mechatronica (Onderdeel van Electrotechniek, Wiskunde en Informatica)    
RAS: Raad van Advies voor het Service-onderwijs TW
RAWOO: Raad van Advies voor het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van de Ontwikkelingssamenwerking
RBA: Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening
RBB: Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst
RBF: Registratie Binnenkomende Fakturen
RC: RectorenCollege
RCC: Roccade, v/h Rijks Computer Centrum
RCO: Raad voor de Centrale Ondernemingsorganisaties
RCV: Raad voor de CampusVoorzieningen
RE: Recht (leerstoel Behavioural, Management and Social sciences)  
REL: Regeling Externe Leden
REO: Reologie (leerstoel binnen Technische Natuurwetenschappen)  
REOB: Stichting voor Recht en Openbaar Bestuur
REST: Reformatisch-Evangelisch Studentenberaad Twente
RF: Research Fellow
RGO: Raad voor het GezondheidsOnderzoek; Rijswijk
RGS: Raad voor de Graduate School  
RHOBOS: Commissie Raming HOger BeroepsOnderwijs Studentenaantallen
RHS: RijksHogeSchool
RIAGG: Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
RIHBOS: commissie Regionale Instellingsspecifieke HBO Studentenraming
RION:  Instituut voor Onderwijsonderzoek; RUG
RIST: Relatie Informatie SysTeem
RIVM: RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Bilthoven
RIZA: RijksInstituut Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
RL: Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht; tegenwoordig UM
RL: Rentedragende Lening
RMNO: Raad voor het Milieu- en NatuurOnderzoek; Rijswijk
ROA: Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt; Maastricht
ROAG: reserve-Officier Academisch Gevormd
ROC: Regionaal OpleidingsCentrum
ROM: Regionale OntwikkelingsMaatschappij
RRD: Roessingh Research & Development B.V.
RRI: RedactieRaad Instellingsjaarverslag UT
RRVD: Registratie Reis- en Verblijfkosten en overige Declaraties
RRWO: Rechtspositie Reglement Wetenschappelijk Onderwijs
RSK: Reformatorische StudentenKring
RSM: Rotterdam School of Management
RT: Regeltechniek (leerstoel binnen Elektrotechniek)  
RTD: Research and Technology Development
RuG: Rijksuniversiteit Groningen
RUG: Universiteit Gent
RUU: Universiteit Utrecht; tegenwoordig UU, v/h RijksUniversiteit Utrecht
RV: Restauratieve Voorzieningen
RvA: Raad van Advies
RVAWO: Raad VoorlichtingsAmbtenaren WO; VSNU-overleg hoofden voorlichtingsdiensten
RvB: Raad van Bestuur  
RvT: Raad van Toezicht
RWG: RoosterWerkGroep, samenwerkingsorgaan van alle BOZ's op het studieroostergebied, zowel week- als jaarroosters

S

S&O: Speur- en Ontwikkelingswerk
S&O: Student & Onderwijs
SA: Student-Assistent
SAC: Studenten Advies Commissie; VSNU-commissie
SAC: Subsidie Advies Commissie, behandelde subsidie-aanvragen van studieverenigingen binnen de cultuur in de Vrijhof
SAD: Stichting Arbodienst Drienerlo
SAIL: SAmenwerkingsverband Instituten Internationaal Onderwijs en Landbouwuniversiteit
SAR: Sectie Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie, dienst P&O
SARA: Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam; gezamenlijk rekencentrum van UvA, VU en SMC
SASA: Stuurgroep Automatisering StudentenAdministraties, samenwerkingsorgaan van alle onderwijsadministraties, DiSC/CSA en CIV
SAST: Science and Technology with advanced developing countries, EG-programma
SAT: stichting StudentenActiviteiten Twente, probeert de eerstejaarsstudenten goed op te vangen onder andere door het geven van adequate voorlichting
SB: Sociale Bedrijfskunde, vakgroep van faculteit T&M
SBA: Small Business Administration
SBDA: Stichting Bibliotheek- en Documentatie-Academies
SBI: Subsidieregeling Bedrijfsvoorlichting Informatietechnologie
SBIC: Small Business Investment Company
SBK: Sociaal BeleidsKader; behorende bij TVC- en SKG-operaties
SBO: SectorBestuur Onderwijsarbeidsmarkt
SC: Scriptie
SC: SportCentrum; deel van de dienst DiSC
SCE: Systematische Curriculum Evaluatie, wordt uitgevoerd door de SRWB; het betreft hier de evaluatie van de structuur van het studieprogramma
SCE: Systems and Control Engineering
Schr: Schriftelijk
SCIENCE: Stimulation des Coopérations Internationales et des Echanges Nécessaires aux Chercheurs en Europe; EG-programma
SCME: stichting Centra voor Micro-Elektronica
SCO: Senaats Commissie Onderwijs  
SCO: Kohnstamm instituut voor Onderzoek van opvoeding en onderwijs; UvA
SCOF: Sociaal-Cultureel OntwikkelingsFonds; provinciale subsidie
SCOW: SectorCommissie Onderwijs en Wetenschappen
SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
SD: Service Desk, dienst P&O
SDK: Stichting DrienerKring, beheert de geldmiddelen uit de sector cultuur
SDR: Stichting DrienerRaad
SDU: SDU uitgeverij; geprivatiseerde StaatsDrukkerij/Uitgeverij
SEO: Stichting voor Economisch Onderzoek
SER: Sociaal-Economische Raad
SERC: Science and Engineering Research Council
SETI: Software Engineering and Technical Infrastructure (leerstoel binnen faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  
SF: StudieFinanciering
SF: directie StudieFinancieringsbeleid; aspectdirectie ministerie OC&W
SFW: Stichting Film en Wetenschap
SG: Studium Generale
SHV: StudentenHuisVesting
SI: Studierichting-instelling; zie 1e jaars SI
SIB: Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen
SIB: Stuurgroep InformatieBeleid; VSNU
SIKS: School voor Informatie- en Kennissystemen; onderzoekschool VU
SIN: Stuurgroep IAESTE Nederland
SIR: Stimuleringsfonds voor Internationalisering; fonds NWO
SIRN: Stichting IAESTE Reception Committee Nederland
SISWO: Instituut voor Maatschappijwetenschappen; UvA, v/h Stichting Interuniversitair instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek
SJHT: Stichting Jongeren Huisvesting Twente
SKE: Systematische Kursus Evaluatie, wordt uitgevoerd door de SRWB; het betreft hier de evaluatie van afzonderlijke vakken
SKE: Stichting Kinderopvang Enschede
SKG-operatie: Selectieve Krimp en Groei; bezuinigingsoperatie O&W 1986
SKO: regeling Stimulering KennisOverdracht
SLO: Instituut voor de LeerplanOntwikkeling
SLOV: Stichting Landelijk Overleg Vrouwenstudies
SLW: Studierichtingscommissie Lerarenopleiding Wiskunde
SM: Strategisch Management
SM/OSOP: Sociaal Management en OrganistieSOciologie en -Psychologie
SMA: Sport Medisch Adviesbureau, gevestigd in Medisch Centrum
SMC: Stichting Mathematisch Centrum; NWO-stichting te Amsterdam
SMCT: SupraMoleculaire Chemie en Technologie, werkeenheid bij CT
SME: Stimulering Micro-Electronica
SMI: Systems and Materials for Information storage (leerstoel binnen faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  
SMIT: stichting Student Mobility In Twente
SMO: Subsidieregeling Management-Ondersteuning; EZ-subsidie voor strategische adviezen ter verbetering van de bedrijfsvoering
SMT: Supramolecular Chemistry and Technology
SMT: Streekziekenhuis Midden Twente; Hengelo
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol
SMU: European Centre for Strategic Management of Universities
SMU: Centre Européen pour Ie Management Stratégique des Universités
SNT: Studenten Net Twente
SO: StudentOverleg
SO-BSK: StudentenOverleg BSK
SOC: Strategische Overwegingen Compartiment; onderdeel van HOBEK en STABEK
Soc.: Sociëteit
SOCP: Stichting Oecumenisch Campus Pastoraat 
SOFOKLES: stichting Sociaal Fonds voor de Kennissector
SOFT: StudentOverleg Filosofie en Techniek, studentoverleg van WWTS
SON: Stichting Scheikundig Onderzoek Nederland; stichting NWO
SOTN: Studenten Overleg Technische Natuurkunde
SOTO: StudentOverleg TO
SOWEBO: StudentenOverleg WerktuigBOuwkunde
SOZ: Stichting Onderzoek der Zee
SP: SecretaressePool
SP: Stochastics and Probability (leerstoel binnen faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  
SP: Strategisch Plan
SP: StudiePunt, één studiepunt komt overeen met 40 studieuren
SPA: Systeem Programmatuur Architectuur (leerstoel binnen faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  
SPA: Systematische ProbleemAanpak, manier om vraagstukken te leren oplossen
SPE: StudentenPastoraat Enschede
SPEX: Speech Processing Expert center, expertisecentrum UvA
SPIN: StimuleringsProjektteam Informatica-onderzoek
SPIN-OV: StimuleringsProgramma Informatietechnologie-Overheidsaanschaffingen
SPM: Sociaal- en PersoneelsManagement
SPR: SportRaad Universiteit Twente
SPRINT: Strategic Programme for Innovation and Technology Transfer; EG-programma
SPS: Steunpunt Studiefinanciering
SPSA: Sectie Personeelsinformatie & Salaris Administratie
SPSS: Statistical Package for Social Sciences, statistisch softwarepakket
SR: StudieRaad, door studenten WB opgerichte raad, waarin ook docenten deelnemen, ter signalering van studieproblemen
SR: StudentenRaad op faculteitsniveau
SRC: Studie Richtings Commissie  
SRD: StudentenRaad Drienerlo, de studentenvakbond voor studenten in Twente
SRNI: Social Research Methodology documentation center, expertisecentrum EUR
SRO: StudieRichtingcommissie Onderzoekersopleiding; faculteit TN
SRR: Stichting ReproRecht
SRVU: Studentenraad Vrije Universiteit
SRWB: StudieRaad WB, orgaan van WB dat zich bezig houdt met de opzet en de evaluatie van het aan deze faculteit gegeven onderwijs
SSB: Systeem-, Signaal- en Besturingstheorie, afdeling TW
SSF: Steunpunt StudieFinanciering
SSGZ: Stichting StudentenGezondheidsZorg
SSHD: Stichting StudentenHuisvesting Drienerlo
SSNS: Studenten Statuut Nieuwe Stijl
SSOT: Stochastische Systeem- en Optimalisatie Theorie, leerstoel van faculteit TW
SSP: Solid State Physics
SSP: Solid-State Polymerization (leerstoel binnen Technische Natuurwetenschappen)  
STABEK: Stabiele BEKostiging; bekostigingsmodel OC&W van universiteiten van 1996 - 1999
STC-operatie: Samenvoeging, Taakverdeling en Concentratie; bezuinigingsoperatie HBO 1983
STEM: Scanning Transmissie Elektronen Microscoop
STEO: Stuurgroep Emancipatie-Onderwijs
STEP: Stichting Student en Praktijk
STES: Stichting Twentse Externe Studentenhuisvesting
STESS: Stichting Enschede Studenten Stad
STIMULUS: Stimuleringsprogramma voor Inter- en MULtidisciplinaire Universitaire Samenwerking; NWO-programma
STIR: Stimuleringsprogramma Internationalisering van het HO
STOAS: Agricultural Teacher Training College
STOC: Studenten Onderwijs Convent
STODT: Stichting Technische Opleidingen en Dienstverlening Twente
STOEB: STudent Op Eigen Benen
STOER: Studie Overleg en Evaluatie Raad
STOOM: Studenten Trainingen en Opleidingen Op Maat
STOR: Stochastische en Operations Research  
STT: Stichting Toekomstbeeld der Techniek; KIvI
STUBIBA: STUdenten BigBAnd
STUFI: STUdieFInanciering volgens de WSF
STW: Technologiestichting; stichting NOW, v/h Stichting Technische Wetenschappen
SU: Student Union
SUF Twente:  Stichting Universiteitsfonds Twente  
SUNCOO: Samenwerkingsverband Universitair Computer Ondersteund Onderwijs
SURF: Stichting die computergebruik in het Hoger Onderwijs stimuleert
SURFnet: Landelijk datacommunicatienet voor het HO
SUT: Sportraad Universiteit Twente
SUT: Seniorenregeling Universiteit Twente
SV: Studievoorlichting
SV Mirte:  Studievereniging voor meisjes  
SVO: stichting Instituut voor onderzoek van het Onderwijs
SWAO: Sociaal-Wetenschappelijke Aspecten van het functioneren van Organisaties
SWB: Sectie Wetenschappelijke Bibliotheken (NVB)
SWIDOC: Sociaal-Wetenschappelijk Informatie- en Documentatie Centrum
SWOT: Stichting Wetenschappelijke Opleidingen Twente
SWOV: Stichting wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid; Leidschendam
SWS: Strategische Werkgroep Studiefinanciering

T

T&M: faculteit Technologie en Management
T&O: Technologie & Organisatie (leerstoel Behavioural, Management and Social sciences)  
T&S: Telecommunicatie en Systemen; onderdeel van de dienst CIV
TA: Toegepaste Analyse  
TAS: Twents Actieplatform Studentenorganisaties
TAST: Tentamen AanmeldingsSysTeem
TASTE: Algemene Studie Vereniging TASTE  
TBK: Technische BedrijfsKunde, opleiding van de faculteit T&M
Tc: kritische Temperatuur
TCCB: Thermo Chemical Conversion of Biomass (leerstoel binnen Technische Natuurwetenschappen)  
TCP/IP: Transport Control Protocol/Internet Protocol; protocol voor datacommunicatie op UTnet en Internet
TCW: Toegepaste CommunicatieWetenschap, opleiding van de faculteit WMW
TDM: Transducenten & Materiaalkunde (leerstoel binnen Elektrotechniek)  
TEI: Twente Energie Instituut; hierin participeren VOK, BTG, HE, Stork en provincie Overijssel
TEL: opleiding TELematica
TELETOP: Telelearning Toegepaste Onderwijskunde Project
TEM: Transmissie Elektronen Microscoop
TEMPUS: Trans-Europees Samenwerkingsprogramma voor HO; EC programma
TERENA: Trans-European Research and Education Networking Association
TGS: Telematics Graduate School; onderzoekschool UT
Th.Nat: Theoretische Natuurkunde (leerstoel binnen Technische Natuurwetenschappen)  
THKD: TandHeelKundige Dienst
ThN: Theoretische Natuurkunde, vroegere leerstoel binnen faculteit Technische Natuurkunde
THW: Thermische Werktuigbouwkunde, vakgroep van WB
TI: Telematica Instituut; nationaal Technologisch Topinstituut gevestigd op de campus UT v/h TRC Telematica Research Centrum
TIB: Twentse Ideeën Bank
TIF: Theoretische Informatica en Formulemanipulatie (leerstoel binnen faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  
TIM: Twents Instituut voor Mechanica; onderzoekinstituut WB
TIM: Twente Institute of Mechanics
TIOS: Tele-Informatica en Open Systemen; eenheid van faculteit INF
TIWI: Taakgroep Lerarenopleiding Wiskunde en Informatica
TK: TorenKamer, in de Bastille
TK: Tweede Kamer der Staten-Generaal
TKI: Topconsortium voor Kennis en Innovatie  
TKI: Twents Kennis Instituut  
TKT: TechnologieKring Twente; vereniging van high tech spin-offs van de UT
TM: Technische Mechanica, leerstoel van de vakgroep TMT van WB
TM/KM: Technisch Management van voortbrengingsprocessen en KwaliteitsManagement
TMMVV: Technische Mechanica en Mechanica van Verwerkingsprocessen (leerstoel CTW)
TN: Technische Natuurkunde
TNO: Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek; Delft
TNO-FEL: TNO Fysisch en Elektronische Laboratorium; Den Haag
TNO-TPD-TUD: TNO Technisch Physische Dienst TU Delft
TO: Technische Optica (leerstoel binnen Electrotechniek, Wiskunde en Informatica)  
TO: Toegepaste Onderwijskunde
Tobias: Studievereniging TO
TOK: Technisch OntwikkelingsKrediet; EZ-subsidie t.b.v. het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of werkwijzen
TOK: Stuurgroep Toegepaste OnderwijsKunde
TONN: Technologsch Onderzoekcentrum Noord-Nederland  
TOOI: Commissie Toegepaste Onderwijskunde en Onderwijs Informatietechnologie
TOOL: Stichting Technologie Overdracht OntwikkelingsLanden
TOOS: Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking van faculteit Toegepaste Onderwijskunde
TOP: Tijdelijke OndernemersPlaats; programma ter stimulering van ondernemers / spin-off van de UT
Topos: Vereniging van afgestudeerden van de faculteit TO
TOST: Tentamenresultaten Opvraag Systeem
TPC: Technical and Professional Communication (voormalige vakgroep BMS)
TPD: Technisch Physische Dienst TNO-TUD
TpT: Stichting Telematicaplatform Twente
TQC: Twente Quality Centre
TQM: Total Quality Management
TR: Tribologie, leerstoel van WB
TR: Toepassingen van de Reologie
TRACE: Transregional Academic mobility and Credential Evaluation; NUFFIC-netwerk met CD-ROM database
TRC: Telematica Research Centrum; thans TI Telematica Instituut
TRD: Transfer, Research & Development  
TS: Theorie van de vasteStoffysica
TS17: Tegemoetkoming Studiekosten voor scholieren t/m 17 jaar die voltijds VO of de voltijdse beroepsopleiding volgen (hoofdstuk 2 van de WTS)
TSM: Twente School of Management
TSM: TSM Business School; samenwerkingsverband MBA opleidingen RuG en UT
TSM: Technology, Science & Management
TSR: Taakgroep StudentenRamingen; VSNU
TT: Toegepaste Taalkunde (leerstoel Behavioural, Management and Social sciences)  
TT: Transducers Science and Technology; Transducers Techology (leerstoel Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica)  
TTB: TenTamenBank, opgeslagen tentamens bij Studentenraad Drienerlo
TTI: Technologisch TopInstituut
TTOG: Technopolis Twente Onroerend Goed B.V.
TU: Technische Universiteit
TUD: Technische Universiteit Delft
TUE: Technische Universiteit Eindhoven
TULO: Technische Universitaire LerarenOpleiding
TUP: Twente University Press; onderdeel van DINKEL instituut
TVA: Technologie VermittlungsAgentur
TVC-operatie: TaakVerdeling en Concentratie; bezuinigingsoperatie WO 1983
TW: Toegepaste Wiskunde
TWAIO: TWeejarige AIO
TWICOR: Twents Instituut voor Communicatie Research / Twente Institute for Communications Research
TWIST: Toegepaste WIskunde STudentenoverleg
TWO: Technisch Wetenschappelijk Onderwijs
TWRC: Gebouw waarin TW, CIV, BSK en WMW zijn gehuisvest

U

UAF: University Assistance Fund
UAF: Universitair Asiel Fonds
UB: Universiteitsbibliotheek (per 01-01-2016 samengevoegd met Archief en ICT-Servicecentrum tot LISA)
UCN: Ultra Centrifuge Nederland N.V.
UD: Universitair Docent, behoort tot de wetenschappelijke staf van een faculteit; heeft een onderzoek- en een onderwijstaak (40%/60%)
UDC: Universele Decimale Classificatie
UETP: University Enterprise Training Partnership
UF: Stichting UniversiteitsFonds Twente
UHD: Universitair HoofdDocent, behoort tot de wetenschappelijke staf van een faculteit; heeft een onderzoek- en een onderwijstaak (40%/60%)
UIA: Universitaire Instellingen Antwerpen
UKB: Samenwerkingsverband van de Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheek van de KNAW
UL: Universiteit Leiden; voorheen Rijksuniversiteit Leiden (RUL)
ULO: Universitaire Lerarenopleiding(en)
UM: Universiteit Maastricht; voorheen Rijksuniversiteit Limburg (RL)
UMT: Universitair Management Team  
UNAM: Bestuurlijk overleg UNiversiteiten met een Academisch Ziekenhuis en Medische faculteit in VSNU-verband
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
UNIDO: United Nations Industrial Development Organisation
UNISPIN: UNIversity SPIN-off
UNU: United Nations University; Maastricht
USE: University Student Enterprise
USZO: Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheid en Onderwijs; tegenwoordig onderdeel van ABP
UT: Universiteit Twente
UT-C: Universiteit Twente Catering; onderdeel van de dienst Facilitair Bedrijf
UTIS: Universiteit Twente Informatie Systeem
UT-Mediair: Organisatie van de Universiteit Twente, geeft tijdschrift uit onder dezelfde naam
UTnet: Netwerk voor datacommunicatie op de UT, gebaseerd op glasvezelkabel en Ethernetkabel
UTSC: UT-Service Centrum, deel van het bureau van de Universiteit Twente, waarin zijn ondergebracht: centrale studentenadministratie, documentaire informatie en communicatie, logistiek centrum, reprografie en bewaking en beveiliging
UT-SOS: UT Strategisch Overleg
UT-X: Stichting UT-eXtra
UU: Universiteit Utrecht
UvA: Universiteit van Amsterdam
UvH: Universiteit voor Humanistiek; Utrecht

V

V&W: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VAZ: Vereniging Academische Ziekenhuizen
VB: VestingBar
VC: Vrijhof Cultuur Centrum
VCC: Vrijhof Cultuur Centrum
VCD: Vereniging Campusomroep Drienerlo
VCE: Vaste Commissie voor de Examens, houdt toezicht op de uitvoering van de tentamens/examens
VCEL: Vaste Commissie voor de Examens Lerarenopleiding
VCI: Voorbereidingscommissie INF  
VCL: Vaste Commissie voor het Laboratorium (van INF, TO)
VCO: Vaste Commissie voor het Onderwijs
VCOW: Vaste Commissie voor Onderwijs- en Wetenschapsbeoefening
VCW: Vaste Commissie voor Wetenschapsbeoefening
VEB: Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen
VF: Vestiging Friesland
VFUT: Vestiging Friesland Universiteit Twente
VGL: Vereniging van Gewone Leden van Colleges van Bestuur i.o.
VGW: veiligheid, gezondheid en welzijn
VHTO: stichting Vrouwen in Hoger Technisch Onderwijs
VI: Verlenging van Inschrijvingsduur, kunnen studenten aanvragen als hun studie vertraging oploopt door bestuurswerk, ziekte of persoonlijke omstandigheden
VIKING: Vrouwelijke ingenieurs voor de klas
VITO: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
VLF: Vloeistof Fysica (leerstoel binnen Technische Natuurwetenschappen)  
VLIR: VLaamse Interuniversitaire Raad
VLOR: VLaamse Onderwijs Raad
VLSI: Very Large Scale Integration
VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten
VNO-NCW: Verbond van Nederlandse Ondernemingen Nederlandse Christelijke Werkgeversbond; algemene werkgeversvereniging
VO: Voortgezet Onderwijs
VO18+: Tegemoetkoming studiekosten voor voltijds studerenden van 18 jaar en ouder die VO volgen (hoofdstuk 3 van de WTS)
VOBEHO: Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en volwassen Educatie en Hoger Onderwijs; regionaal samenwerkingsverband in Oost-Nederland
VOGIN: Nederlandse Vereniging van Gebruikers van Online Informatiesystemen
VOK: Vakgroep OntwikkelingsKunde, vakgroep van de faculteit T&M
VONU: VOorlichtingsraad Nederlandse Universiteiten
VOS: Vereniging Ondernemende Studenten
VP: Voortgezette Practica
VR: Vrijhof
VROM: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSF: VasteStoffysica, leerstoel van TN
VSNU: Vereniging van Nederlandse Universiteiten. Overkoepelend orgaan waarin alle universiteiten vertegenwoordigd zijn
VT: Voltijd
VTB: Vereniging Twentse Bestuurskundigen
VU: VolksUniversiteit
VU: Vrije Universiteit Amsterdam
VUB: Vrije Universiteit Brussel
VV: Verplichte Voorkennis
VW: Vreemdelingenwet
VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VWS: Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

W

W&M: Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen
W3: World Wide Web
WA: Werktuigbouwkundige Automatisering, leerstoel van WB
WAI: Werkgroep Arbeidsmarkt Ingenieurs, van het kIvI
WAN: Wide Area Network
WAO: Wet ArbeidsOngeschiktheid
WAUOO: Wet Aanpassing Uitkeringsregelingen Overheveling Opslagpremies
WAV: Wet Arbeid Vreemdelingen
WB: WerktuigBouwkunde; opleiding en faculteit
WB: WetenschapsBeleid
WBBM: Wiskundige Beheers- en BeleidsModellen, ontwerpersopleiding van TW
WBC: Wetenschap en BeleidsCommunicatie
WBF: Werkgroep Bekostiging en Fiscale Aspecten; VSNU
WBP: Wet Bescherming Persoonsgegevens; gaat WPR vervangen
WC: WerkCollege
WEB: Wet op het Educatie en Beroepsonderwijs
WEBU: WetenschapsBUdget
WEP: WerkErvaringsPlaats
wet Arob: Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen
WeWi: WetenschapsWinkel
WG: Wiskundig Genootschap
WGB: Overleg onderwijswerkgevers met minister OC&W
WGV: WerkGeversVereniging; VSNU
WHBO: Wet op het Hoger BeroepsOnderwijs; opgegaan in de WHW
WHW: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek
WIR/SIR: Wet InvesteringsRekening/Selectieve InvesteringsRegeling
WISER: Werkgroep tot Inventariseren, Systematiseren en Evalueren van Ruimtebestand
WK: WeeK
WKK: Warmte/Kracht-Koppeling
WL: Waterloopkundig Laboratorium
WM: Watermanagement
WMW: Wijsbegeerte en MaatschappijWetenschappen
WO: Wetenschappelijk Onderwijs
WOB: Wet Openbaarheid van Bestuur
WO-kamer: Wetenschappelijk Onderwijs-kamer; bestuurlijk overleg tussen minister OC&W en universiteiten
WOPI: Wetenschappelijk Onderwijs PersoneelsInformatiesysteem; informatiesysteem VSNU
WOR: Wet op de OndernemingsRaden
WORSA: Wetenschappelijk Onderwijs Raming StudentenAantallen
WOT: Werkgroep OntwikkelingsTechnieken
WOTRO: stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van de TROpen; stichting NWO
WOU: Wet op de Open Universiteit; opgegaan in de WHW
WP: Wetenschappelijk Personeel, bestaat uit HL, UHD, UD, MOW, MOZ
WPR: Werkgroep PoolRuimten
WPR: Wet PersoonsRegistraties; wordt vervangen door de WBP
WRR: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WRU: Werkgroep Richtlijnen financieel verslag Universiteiten; VSNU
WS: Warmte- en Stromingsleer
WSF: Wet op de StudieFinanciering
WTMC: Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur; onderzoekschool UM
WTS: Wet Tegemoetkoming Studiekosten
WTS18+: Tegemoetkoming studiekosten voor studerenden die deeltijds onderwijs volgen (hoofdstuk 4 van de WTS)
WTR: Wetenschappelijk Technische Raad; SURF
WVO: Wet op het Voortgezet Onderwijs
WVOI: WerkgeversOrganisatie van de OnderzoeksInstellingen
WWD: Commissie Wet Wederzijdse Doorstroming
WWD: Werkgroep Wederzijdse Doorstroming, adviseert de faculteiten over de doorstroming WO HBO en HBO WO
WWO: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs; opgegaan in de WHW
WWTS: Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving; postpropedeuse opleiding faculteit WMW
WWW: World Wide Web
WZV: Wet ZiekenhuisVoorzieningen

X

X-Flow: Deelname aan bedrijf (documenten over rechtszaak)

Y

Er zijn op dit moment nog geen afkortingen onder deze letter in het register opgenomen.

Z

ZIEK: ZIEkenfondsKaarteninformatiesysteem; informatiesysteem P&O
ZKOO: Ziektekosten Onderwijs- en Onderzoekpersoneel
ZNU: Ziektekostenregeling Nederlandse Universiteiten
ZON: ZorgOnderzoek Nederland
ZRST: ZiekteRegistratieSysteem Twente
ZVO: Ziektekostenvoorziening voor Overheidspersoneel
ZVOO: ZiektekostenVoorziening voor Onderwijs- en Onderzoekpersoneel