Zie Op onderwerp vinden

Richtlijnen schadelijk geluid

Langdurige blootstelling aan schadelijk geluid kan blijvende gehoorschade veroorzaken.

Naarmate het geluidsniveau hoger is en de blootstelling langer duurt, wordt de kans op en de ernst van gehoorschade groter. Op grond van wetenschappelijke inzichten wordt aangenomen dat de blootstelling aan een maximaal geluidsniveau van 80 dB(A) gedurende 8 uur per dag nog net veilig is voor het gehoor. Bij een kortere blootstelling dan 8 uur, gelden de geluidsniveaus in onderstaande tabel als actiewaarden. Overschrijding van de blootstellingstijd bij het aangegeven geluidsniveau kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Maximale onbeschermde blootstellingstijd per dag in relatie tot het geluidsniveau.

80 dB(A)

83 dB(A)

86 dB(A)

89 dB(A)

8 uur

4 uur

2 uur

1 uur

Naast gehoorschade (auditief-effect) kunnen ook niet-auditieve effecten optreden, zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid, duizelingen, stijging van de bloeddruk, stress, schrikreflex en verstoring van de waarneming.

Gehoorschade door lawaai is niet te genezen.

Geluid is niet alleen een mogelijke bron van gezondheidsschade. Het kan ook de communicatie verstoren dan wel de concentratie belemmeren bij het uitvoeren van taken.

WETGEVING

In de regelgeving is sprake van twee actiewaarden:

 • actiewaarde van de dagelijkse blootstelling voor gezondheid: 80 dB(A);
 • actiewaarde van de dagelijkse blootstelling voor te nemen acties door de werkgever: 85 dB(A).

Het gemiddelde niveau waarboven geluid schade kan veroorzaken aan het menselijk gehoor is door de overheid vastgesteld – bij een dagelijkse blootstellingsduur van 8 uur - op 80 dB(A). Het gemiddelde geluidsniveau gemeten over 8 uur mag op de werkplek niet hoger zijn dan 85 dB(A), Deze regel houdt in dat bij geluidsniveaus boven de 85 dB(A) doeltreffende voorzieningen aangebracht moeten worden ter vermindering van de lawaaiblootstelling, tenzij dit redelijkerwijs - gezien de zeer hoge kosten, technische problemen en dergelijke, niet mogelijk is.

Bij een geluidsniveau van meer dan 80 dB(A) dient de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Als het geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A) dan zijn de werknemers verplicht deze gehoorbeschermingsmiddelen ook te gebruiken. Deze plaatsen dienen duidelijk te worden afgebakend en gemarkeerd.

Een organisatie is verplicht werknemers die tijdens hun werk blootstaan aan een dagdosis van meer dan 80 dB(A) in de gelegenheid te stellen audio metrisch onderzoek (gehoortest) te ondergaan (artikel 18 Arbowet: Arbeidsgezondheidskundig onderzoek). Medewerkers die blootstaan aan geluidsniveaus boven de 80 dB(A) moeten voorlichting ontvangen over de risico's van te veel lawaai, de maatregelen die genomen worden om de blootstelling te beperken en de mogelijkheden van een gehoortest.

RISICO-INVENTARISATIE EN EVALUATIE (RI&E)

In het Arbobesluit, artikel 6.7, wordt gesteld dat in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie op elke arbeidsplaats het geluidsniveau beoordeeld en, indien nodig, gemeten dient te worden om te bepalen waar en in welke mate werknemers aan schadelijk geluid kunnen worden blootgesteld. De beoordeling en de meting dienen representatief te zijn voor de blootstelling aan geluid op de arbeidsplaats gedurende de dagelijkse arbeidstijd. De beoordeling en de meting dienen schriftelijk te worden vastgelegd en periodiek te worden herhaald. Indien uit de inventarisatie blijkt dat de geluidsniveaus op de werkplek te hoog zijn, moeten maatregelen genomen worden om de geluidsniveaus naar benenden te brengen. Deze moeten worden vastgelegd in een “Plan van Aanpak” (of lawaaibestrijdingsplan).

UITVOEREN RI&E

Voordat met werkzaamheden, waarbij hoge geluidsniveaus (d.w.z. hoger dan 80 dB(A)) te verwachten zijn, wordt aangevangen, moet een RI&E van dat werk zijn uitgevoerd. De inventarisatie moet gericht zijn op risico’s van te veel lawaai voor de medewerkers. Hierbij moeten de volgende aspecten aan bod komen.

I Gegevens over het lawaainiveau:

Hoogte van lawaainiveau: 
Geluidsmetingen moeten conform NEN 3418 worden uitgevoerd. Hiervoor is een goede geluidsmeter en deskundigheid om met de meter om te gaan, noodzakelijk. Vraag advies bij de arbeidshygiënist van Human Resources. Een zeer indicatieve inschatting kan gemaakt worden met de volgende vuistregel: indien op 1m afstand niet meer op een normale toon een gesprek gevoerd kan worden, dan is het geluidsniveau waarschijnlijk hoger dan 80 dB(A).

Gegevens over het lawaai
Indien hierover gegevens bekend zijn: frequentie van het geluid (in Hz), nagalmtijden en dergelijke.

Overige informatie 
Bijvoorbeeld: reeds genomen maatregelen om geluid te beperken.

Nota Bene: De werkgever moet de resultaten van de geluidsbeoordelin­gen, geluidsmetingen en geluidsbere­ke­ningen registreren en geduren­de tenminste 10 jaar bewaren. Hetzelfde geldt voor de resul­taten van het gehooronderzoek.

II Typering werkzaamheden

Bij welke werkzaamheden wordt het lawaai veroorzaakt (machines, werkzaamheden) en zijn deze geluidsniveaus periodiek of continue.

III Blootgestelde groep medewerkers

Welke medewerkers (studenten en technici) krijgen te maken met de hoge geluidsniveaus.

 • Zijn deze medewerkers voorgelicht over de risico's van te veel lawaai?
 • Zijn medische gegevens (audiogrammen) beschikbaar van medewerkers die te maken krijgen met hoge geluidsniveaus

IV Plan van Aanpak

Om blootstelling aan schadelijk geluid te voorkomen, dient de arbeidshygiënische strategie te worden gevolgd. Deze onderscheidt vier niveaus van maatregelen, dit zijn (in volgorde van prioriteit):

 • Bestrijden van geluidsniveau aan de bron (verwijderen machines);
 • Het isoleren van de bron/beperken van geluidsoverdracht (omkasten van machines);
 • Het isoleren van de mens/beperken van de bloostelling (lawaaiige machines in aparte ruimte);
 • Het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (otoplastieken, gehoorkappen).

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Voorlichting:

Medewerkers die te maken krijgen met geluidsniveaus die boven de 80 dB(A) liggen, dienen voorlichting te krijgen over:

 • De mogelijke gevaren voor het gehoor als gevolg van blootstelling aan geluid;
 • De bestaande regelgeving met betrekking tot geluid en de op grond van deze regelgeving te nemen maatregelen;
 • De situaties waarin gehoorbeschermingsmiddelen ter beschikking zijn gesteld en de situaties wanneer deze gebruikt moeten worden;
 • De wijze waarop gehoorbeschermingsmiddelen gebruikt moeten worden;
 • De inhoud en de betekenis van een periodiek te herhalen audio metrisch onderzoek en de gevallen waarin aan medewerkers de gelegenheid moet worden geboden om een dergelijk onderzoek te ondergaan.

Markering en afbakening:

Baken de plaatsen waar het geluidsniveau boven de 85 dB(A) is af door een blauw rond bord met een wit pictogram van een gehoorkap en voorzie handgereedschappen die een geluidsniveau van meer dan 85 dB(A) produceren van een duidelijke markering (sticker).

ARBEIDSGEZONDHEIDSKUNDIG ONDERZOEK:

De medewerkers die in hun werk blootstaan aan geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A) worden door de beheerder periodiek in de gelegenheid gesteld audio metrisch onderzoek te ondergaan. Doel van het onderzoek is de gehoorfunctie van de werknemer in stand te houden en regelmatig te controleren. 
De periodiciteit hangt af van het geluidsniveau dat heerst in de werkomgeving en de individuele gevoeligheid van de werknemer. Bij een regelmatige, dagelijkse blootstelling aan meer dan 87 dB(A) kan de frequentie oplopen tot eenmaal per jaar.

LITERATUUR/VERDER LEZEN

Arbo informatieblad nummer 4: lawaai op de arbeidsplaats
Arbobesluit, hoofdstuk 6