De opbouw en opname van het reguliere (vakantie)verlof is geregeld in de cao NU. De cao bevat daarnaast bepalingen over verlof op feestdagen en een aantal bijzondere vormen van verlof die hun basis vinden in de Wet arbeid en zorg. Dit betreft onder meer zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof.

VERLOFREGELING

In de Verlofregeling is vastgelegd op welke wijze de UT uitvoering geeft aan de verlofbepalingen uit de CAO- NU. Voor educatief verlof en studieverlof kent de UT een aparte regeling.

Soorten verlof

 • Adoptie en pleegzorg

  Adopteer je een kind of neem je een pleegkind op in jouw gezin? Dan heb je recht op maximaal zes weken doorbetaald verlof. Je kunt dit verlof opnemen in een aaneengesloten periode. Je mag het verlof ook gespreid opnemen over een periode van 26 weken. Deze periode kan ingaan vanaf vier weken voordat je het kind in jouw gezin opneemt. Je mag het verlof ook later opnemen. Dit kan tot 22 weken nadat je het kind in jouw gezin hebt opgenomen.

  Verlof voor adoptie of pleegzorg vraag je uiterlijk drie weken voor de ingangsdatum aan bij jouw leidinggevende. Na goedkeuring vraag je samen met de UT een adoptie- of pleegzorguitkering (Wet arbeid en zorg) aan bij UWV. Omdat de UT tijdens het verlof jouw salaris volledig doorbetaalt, valt deze uitkering toe aan de UT.

 • Educatief verlof

  Als medewerker van de UT kun je in aanmerking komen voor educatief verlof. Educatief verlof heeft tot doel jouw functioneren binnen de U T positief te beïnvloeden, dan wel jouw loopbaanperspectieven te verbeteren. Je kunt het verlof gebruiken voor het volgen van een opleiding of cursus, het uitwisselen of opfrissen van kennis of het opdoen van specialistische ervaring.

  Je komt alleen in aanmerking voor educatief verlof als je ten minste vijf jaar in dienst bent van de UT én op het moment van het verlof een vast dienstverband hebt. Na afloop van een periode van educatief verlof moet je opnieuw vijf jaar bij de UT werken om weer in aanmerking te komen voor educatief verlof.

  Je kunt maximaal drie maanden aaneengesloten educatief verlof opnemen voor je volledige arbeidsduur. Het is ook mogelijk om het educatief verlof op te nemen voor een deel van de arbeidsduur. Zo kun je het verlof over een langere periode uitspreiden. De faculteit of dienst moet hier wel mee instemmen.

  Gedurende het educatief verlof betaalt de UT jouw salaris door. De faculteit of dienst kan je bovendien een tegemoetkoming geven in koste die samenhangen met het verlof. Denk hierbij aan opleidingskosten of reis- en verblijfkosten.

  Je vraagt educatief verlof uiterlijk drie maanden van tevoren aan bij de faculteit of dienst. Bij de aanvraag overleg je een educatief plan dat jij opstelt in overleg met jouw leidinggevende. In dit plan geef je aan hoe je het educatief verlof wilt invullen, welke kosten hiermee zijn gemoeid en wat de relatie is met jouw werk bij de UT. Tevens overleg je een begroting. Het plan behoeft de goedkeuring van de faculteit of dienst.

  Hier vind je informatie over de regeling eduatief verlof. Ga je voor je educatief verlof voor langere tijd naar het buitenland, kijk dan hier.

 • Calamiteitenverlof

  Bij calamiteiten kun je in aanmerking komen voor extra verlof. Een calamiteit is een onvoorziene omstandigheid of een zeer bijzondere gebeurtenis in je persoonlijke leven die direct jouw aandacht vraagt. Hierdoor kun je korte tijd niet werken. Denk bijvoorbeeld aan een waterleiding die gesprongen is, een ziek kind dat van school moet worden gehaald, een (spoedeisend) doktersbezoek dat alleen onder werktijd kan plaats vinden of het overlijden van een direct familielid. Het verlof duurt zo lang als redelijk en billijk geacht mag worden om de eerste problemen op te lossen. In de regel is dat enkele uren tot maximaal 2 dagen. Je informeert je leidinggevende zo spoedig mogelijk over de calamiteit en geeft aan hoe lang het naar verwachting gaat duren. Je vraagt het calamiteitenverlof achteraf aan via de Leave Portal in MyHR/Afas via Special Leave.

 • Familiegebeurtenissen

  In bepaalde situaties heb je recht op extra verlof. Je moet dit verlof zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren aanvragen in de Leave Portal van MyHR/Afas via Special Leave.

  Gebeurtenis

  Extra verlof

  jouw huwelijk

  eenmaal je arbeidsduur per week

  huwelijk bloed- of aanverwanten 1e en 2e graad

  1 kalenderdag als de viering plaatsvindt op een dag waarop jij normaal werkt

  overlijden van jouw partner en overlijden bloed- of aanverwanten 1e graad

  de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie

  overlijden bloed- of aanverwanten 2e graad

  maximaal 2 aaneensluitende kalenderdagen

  overlijden bloed- of aanverwanten 3e en 4e graad

  de tijd die nodig is om de begrafenis of crematie bij te wonen, met een maximum van 1 kalenderdag

  overlijden van degene die samenwoont met een broer of zus van jouw partner

  maximaal 1 kalenderdag als de uitvaart plaatsvindt op een dag dat je normaal werkt

  Belast met de regeling  van de begrafenis en/of de nalatenschap van een bloed- of aanverwant in de 1e of de 2e graad

  maximaal 2 kalenderdagen

  jouw 25- en 40-jarige huwelijksjubileum

  1 kalenderdag als je het viert op een dag waarop jij normaal werkt

  25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van jouw (stief)ouders of de (stief)ouders van jouw partner

  1 kalenderdag als de viering plaatsvindt op een dag waarop jij normaal werkt

  Bij het overlijden van bloedverwanten en aanverwanten in de 2e graad is een maximum aantal verlofdagen aangegeven. In de praktijk kan dikwijls volstaan kan worden met minder verlof.

  Voor het regelen van de uitvaart en/of de afwikkeling van de nalatenschap van een bloed- of aanverwant in de 1e en 2e graad, is er aanspraak op twee extra verlofdagen. Dit verlof is aanvullend op het verlof dat wordt verleend in het kader van het overlijden van bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad.

  Graden bloedverwantschap en aanverwantschap

  Uit onderstaand overzicht kun je de graad van bloedverwantschap of aanverwantschap aflezen die de UT hanteert voor verlof bij familiegebeurtenissen.

  Bloedverwantschap

  Aanverwantschap

  Graad

  - ouder medewerker

  - kind medewerker

  - ouder partner

  - kind partner

  1e graad

  - grootouder medewerker

  - kleinkind medewerker

  - broer en zus medewerker

  - grootouder partner

  - kleinkind partner

  - broer en zus partner

  2e graad

  - overgrootouder medewerker 
  - achterkleinkind medewerker
  - neef en nicht medewerker 
  (kind van broer of zus)
  - oom en tante medewerker 
  (broer of zus van ouders)

  - overgrootouder partner 
  - achterkleinkind partner
  - neef en nicht partner 
  (kind van broer of zus)
  - oom en tante partner 
  (broer of zus van ouders).

  3e graad

  - betovergrootouder medewerker
  - achterneef en achternicht medewerker
  (kleinkind van broer of zus)
  - neef en nicht medewerker
  (kind van broer of zus ouders)
  - oudoom en oudtante medewerker
  (oom of tante van ouders)

  - betovergrootouder partner
  - achterneef en achternicht partner
  (kleinkind van broer of zus)
  - neef en nicht partner
  (kind van broer of zus ouders)
  - oudoom en oudtante partner
  (oom of tante van ouders)

  4e graad

 • Feestdagen

  Als medewerker van de Universiteit Twente heb je verlof op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. Op jouw verzoek kan de faculteit of dienst je verlof verlenen op andere religieuze feestdagen.

 • Geboorteverlof

  Als je partner is bevallen van een kind heb je recht op volledig doorbetaald verlof van eenmaal je arbeidsduur per week. Het geboorteverlof moet worden opgenomen binnen een periode tot vier weken na de dag van bevalling. Je registreert het geboorteverlof in de Leave Portal van MyHR/Afas via Request Birth leave.

  Aanvullend geboorteverlof

  Per 1 juli 2020 heb je recht op aanvullend geboorteverlof als je partner is bevallen van een kind. De duur hiervan is maximaal 5 keer je arbeidsduur per week. Bij het UWV wordt door je werkgever een uitkering aangevraagd ter hoogte van max 70% van het max dagloon. Deze uitkering komt de UT toe. Jouw salaris wordt tijdens het aanvullend geboorteverlof voor 100% doorbetaald. Dit is geregeld in de verlofregeling Universiteit Twente.

  Je komt in aanmerking voor het aanvullend geboorteverlof als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je kind is geboren op of na 1 juli 2020.
  • Je hebt eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van 1 keer
   je wekelijkse arbeidsduur.
  • Je bent de partner van de moeder van het kind en één van de
   volgende situaties geldt:
   • Je bent echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder
    van het kind.
   • Je hebt het kind erkend.
   • Je woont ongehuwd samen met de moeder van het kind.

  Wil je het aanvullend geboorteverlof opnemen, registreer dit, na afstemming met je leidinggevende, in de Leave Portal van MyHR/Afas via Request Birth Leave.

  De totale duur van het aanvullend geboorteverlof wordt bepaald aan de hand van het aantal weken verlof dat je wilt opnemen: keuze uit 1, 2, 3, 4 of 5 keer je arbeidsduur per week. Het totaal aantal uren dat overeenkomt met je keuze kun je vervolgens spreiden, zolang het is opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van je kind.

 • Ouderschapsverlof

  Op grond van de Wet arbeid en zorg heb je recht op ouderschapsverlof als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je bent op de begindatum van het verlof ten minste één jaar in dienst van de werkgever;
  • je neemt het verlof op voordat het kind waarvoor het verlof is aangevraagd 8 jaar wordt;
  • je hebt voor het kind nog geen ouderschapsverlof opgenomen, ook niet bij een andere werkgever.

  Beide ouders hebben afzonderlijk recht op ouderschapsverlof voor hetzelfde kind, mits zij aan de voorwaarden voldoen. Het recht op ouderschapsverlof geldt ook voor adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen. Voorwaarde is in dat geval wel dat dit kind bij jou woont (dit moet blijken uit de gemeentelijke basisadministratie) en dat jij duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind op je hebt genomen.

  Per kind bedraagt het ouderschapsverlof maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur (13 weken betaald en 13 weken onbetaald ouderschapsverlof). De wet gaat uit van een opname voor de helft van de arbeidsduur gedurende een aaneengesloten periode van 12 maanden. Met toestemming van de werkgever kun je het verlof over een kortere of langere periode spreiden. Ook kun je de werkgever vragen om het verlof op te splitsen in maximaal zes gedeelten. Elk afzonderlijk gedeelte moet in dat geval minimaal één maand duren.

  Het wettelijk ouderschapsverlof is in principe onbetaald verlof. Bovendien hoeft de werkgever voor de uren waarin je niet werkt niet bij te dragen aan de pensioenpremie. In een CAO kunnen hierover andere afspraken worden gemaakt. Bij ziekte tijdens ouderschapsverlof, loopt dit verlof gewoon door. Over de uren waarvoor je ouderschapsverlof hebt, bouw je geen recht op vakantieverlof op.

  Cao Nederlandse Universiteiten

  De Cao-NU voorziet in doorbetaald ouderschapsverlof. De totale omvang van dit verlof bedraagt maximaal 13 keer de arbeidsduur per week. Tijdens dit verlof ontvang je 62,5% salaris over de uren waarvoor je ouderschapsverlof hebt. Bovendien loopt de pensioenopbouw bij ABP volledig door en blijft de universiteit bijdragen aan de pensioenpremie.

  Als je binnen zes maanden na afloop van doorbetaald ouderschapsverlof het dienstverband opzegt of wordt ontslagen door aan jou te wijten omstandigheden, dan ben je verplicht het over de verlofuren genoten salaris terug te betalen.

  Desgewenst kun je in aansluiting op doorbetaald ouderschapsverlof ook nog maximaal 13 keer de arbeidsduur per week aan onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Over de uren waarvoor je onbetaald ouderschapsverlof opneemt, ontvang je geen salaris. De pensioenopbouw loopt wel volledig door, maar de universiteit betaalt over de uren onbetaald ouderschapsverlof niet mee aan de pensioenpremie. Dit betekent dat de pensioenpremie volledig (werkgevers- en werknemersdeel) aan jou wordt doorberekend. Voor zover mogelijk, verrekent de salarisadministratie deze premie direct met jouw salaris. Als dit niet kan, bijvoorbeeld omdat je voor de volle omvang van het dienstverband onbetaald ouderschapsverlof hebt opgenomen, ontvang je een factuur.

  Het totale recht op ouderschapsverlof (doorbetaald + onbetaald) bedraagt maximaal 26 keer de arbeidsduur per week.

  Kijk voor meer informatie over ouderschapsverlof in de cao hoofdstuk 4, paragraaf 4.

  Aanvragen ouderschapsverlof

  Je moet het ouderschapsverlof uiterlijk 2 maanden voor aanvang aanvragen. Overleg voor aanvraag met je direct leidinggevende. Vraag vervolgens het ouderschapverlof aan via de Leave Portal in MyHR/Afas.

 • Sabbatical verlof

  Het is mogelijk om buitengewoon verlof van lange duur ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden (sabbatical leave) aan te vragen. De faculteit of eenheid kan dit verlof verlenen voor de duur van maximaal 12 maanden, met geheel, gedeeltelijk of zonder behoud van salaris. De leidinggevende en medewerker maken afspraken over over de invulling en opname van het verlof, de bezoldiging tijdens het verlof, de betaling van de pensioenpremie en opbouw en opname van compensatie- en vakantie- uren.

  Ga je voor langere tijd naar het buitenland voor je sabbatical leave lees dan informatie over werken in het buitenland.

 • Studieverlof

  Als je een studie volgt in opdracht van jouw faculteit of dienst, dan krijg je verlof met behoud van salaris voor het volgen van lessen en het deelnemen aan tentamens en examens e.d., tenzij het verlof het belang van de faculteit of dienst schaadt. Daarnaast kun je extra studieverlof krijgen ter voorbereiding van een tentamen of examen.

  Ook voor een studie die je op eigen initiatief volgt, kan jouw faculteit of dienst je verlof met behoud van salaris verlenen. Hiertoe moet je een aanvraag indienen bij de beheerder van de faculteit of dienst waar je werkt.

  Zie voor verdere informatie de Regeling Opleidingen Universiteit Twente.

 • Vakantieverlof

  Opbouw vakantie-uren

  Bij een volledig dienstverband bouw je jaarlijks 232 uren vakantie-uren op. Deze aanspraak is opgebouwd uit 152 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren. Werk je in deeltijd, dan bouw je vakantieverlof op naar rato.

  Treed je in de loop van een kalenderjaar in dienst, dan heb je recht op een evenredig aantal uren vakantie-uren. Een evenredige aanpassing vindt ook plaats als de omvang van je dienstverband verandert.

  Compensatie-uren

  Heb je een volledig dienstverband dan werk je standaard 40 uren per week. Omdat de arbeidsduur formeel slechts 38 uren per week bedraagt, werk je feitelijk elke week 2 uren teveel. Ter compensatie ontvang je op jaarbasis 96 compensatie-uren. De compensatie-uren komen aan het einde van het kalenderjaar te vervallen. Deze uren kun je niet meenemen naar het nieuwe kalenderjaar.

  Opname  van vakantie

  Als je vakantie wilt opnemen, dan vraag je dit aan via de Leave Portal in MyHR/Afas.

  In de regel keurt je faculteit of dienst de vakantie-aanvraag goed. Alleen als het belang van de organisatie dit noodzakelijk maakt, kan de faculteit of dienst besluiten dat je de vakantie niet op het gewenste tijdstip kunt opnemen.

  Je neemt de vakantie- en compensatie-uren in principe op in het kalenderjaar waarin je ze opbouwt. Denk je dat je in een kalenderjaar niet alle dat jaar opgebouwde uren op gaat nemen? Maak dan tijdig afspraken met je leidinggevende over reductie van het restant. Bijvoorbeeld over het inplannen van een vakantieperiode, het inzetten van uren in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden of een tijdelijke vermindering van het aantal uren dat je per week werkt. Als je op 1 juli van een kalenderjaar nog geen afspraken hebt gemaakt, dan kan de faculteit of dienst in overleg met jou een periode van vakantie vaststellen van maximaal vier weken.

  Vakantie-uren meenemen naar volgend kalenderjaar

  Vakantie-uren die je aan het einde van het kalenderjaar niet hebt opgenomen, mag je meenemen naar het volgende kalenderjaar. De wettelijke vakantie-uren vervallen op 1 juli van dit volgende kalenderjaar. De bovenwettelijke vakantie-uren vervallen vijf jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd.

  Ziekte en verlof

  Ben je langere tijd ziek? Dan bouw je net zoveel vakantie-uren op als een niet zieke collega. Hierbij geldt een uitzondering voor de compensatie-uren die je extra opbouwt of juist inlevert in het kader van de flexibele werkduur. De opbouw of korting van die uren stopt na 6 maanden ziekte.

  Tijdens ziekte blijf je gewoon vakantie opnemen als je hiertoe in staat bent. Dit is meestal het geval. Ben je opgenomen in een zorginstelling, ben je bedlegerig of ben je voor het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven niet meer zelfredzaam? In deze situaties hoef je geen vakantie op te nemen.

  Ook tijdens ziekte vraag je vakantie aan via de Leave Portal in MyHR/Afas. Het aantal uren dat je opneemt is gelijk aan het aantal uren dat je zou moeten werken als je niet ziek zou zijn.

  Ontslag en vakantie-uren

  Als je op de ontslagdatum nog vakantie-uren over hebt en je hebt geen gelegenheid gehad om deze uren op te nemen, dan worden deze uren uitbetaald.

  Compensatie-uren die nog openstaan worden bij einde dienstverband niet uitbetaald.

 • Verhuizing

  Als je vanwege indiensttreding bij de Universiteit Twente of overplaatsing naar een andere standplaats gaat verhuizen, krijg je hiervoor twee dagen verlof. Hangt je verhuizing samen met overplaatsing naar een andere standplaats, dan krijgt je bovendien maximaal twee dagen verlof voor het zoeken naar een andere woning.

 • Wettelijke verplichtingen

  Je kunt verlof krijgen om kiesrecht uit te oefenen en aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen, echter alleen als dit in jouw vrije tijd niet mogelijk is.

 • Zorgverlof

  Je faculteit of dienst kan zorgverlof verlenen voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van een naast familielid. Kijk voor meer informatie in de verlofregeling Universiteit Twente, artikel 12.

 • Zwangerschapsverlof

  Als je in verwachting bent, dan heb je voorafgaand aan de bevalling recht op zwangerschapsverlof. Na de bevalling heb je recht op bevallingsverlof.

  Verklaring

  Om voor zwangerschaps- en bevallingsverlof in aanmerking te komen, moet je tijdig een verklaring van de behandelend arts of verloskundige hebben, met daarin de vermoedelijke bevallingsdatum. Deze verklaring voeg je toe aan je aanvraag voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof via de Leave Portal in MyHR/Afas. Hier moet je tevens aangeven wanneer je het zwangerschapsverlof wilt laten ingaan.

  Duur van het verlof

  De ingangsdatum van het zwangerschapsverlof ligt minimaal vier en maximaal zes weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Het zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van de bevalling. Op de dag na de bevalling gaat het bevallingsverlof in. Het bevallingsverlof duurt minstens 10 weken. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen bedragen altijd minimaal 16 weken. Als de bevalling ná de vermoedelijke bevallingsdatum plaatsvindt, dan is de totale periode langer dan 16 weken.

  Langer verlof bij meerling

  Wanneer je een tweeling of meer kinderen verwacht, kun je 8 tot 10 weken voordat je bent uitgerekend met verlof. Je hebt recht op minimaal 20 weken voor je totale zwangerschaps- en bevallingsverlof. Na de bevalling heb je recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Hoelang je totale verlof duurt hangt van je bevallingsdatum af. Beval je bijvoorbeeld eerder dan de uitgerekende datum? Dan is je zwangerschapsverlof korter. De gemiste dagen van je zwangerschapsverlof worden dan opgeteld bij het bevallingsverlof. 

  Ziekenhuisverblijf baby

  Als de baby tijdens het bevallingsverlof langere tijd in het ziekenhuis verblijft, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de achtste dag van de opname tot en met de laatste dag van het oorspronkelijke bevallingsverlof. De verlenging bedraagt maximaal 10 weken.

  Flexibel opnemen

  Je mag de laatste periode van het bevallingsverlof flexibel opnemen. Dit gaat om het verlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel van het bevallingsverlof kun je gespreid opnemen in een periode van maximaal 30 weken. Je doet dit in overleg met jouw leidinggevende. De aanvraag voor flexibele opname van het bevallingsverlof dien je uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum in bij jouw faculteit of dienst.

  Overlijden moeder

  Als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof, dan kan haar partner het resterende verlof overnemen. Het gaat dan om verlof voor de periode tot 10 weken na de bevalling. De partner neemt dit verlof op bij de eigen werkgever en heeft tijdens het verlof recht op loondoorbetaling. De partner krijgt dit verlof ook als de moeder geen recht had op bevallingsverlof, bijvoorbeeld omdat zij niet werkte of zelfstandige was.