Zie Op onderwerp vinden

Cursussen, trainingen en studiefaciliteiten voor medewerkers

Binnen de UT staat het realiseren van inspirerend onderwijs, baanbrekend onderzoek en relevante innovatie centraal. Meer dan 3.000 wetenschappers en ondersteunende professionals zijn hier dagelijks mee bezig. Als onderdeel van de internationale academische omgeving, waar veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen, is het voor de UT van groot belang dat medewerkers zich doorlopend blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld om modern onderwijs te verzorgen of een kansrijk subsidievoorstel te schrijven. Hiertoe heeft de UT een breed aanbod aan trainingen ontwikkeld voor wetenschappers en ondersteunend personeel.

Op de website van Centre for Training and Development staat het trainingsaanbod dat verdeeld is in 6 thema’s:

  • Ondersteuning bij onderzoek
  • Onderwijs
  • Taal en Communicatie
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Leiderschap
  • Loopbaanontwikkeling

STUDIEFACILITEITEN

Het volgen van een opleiding, cursus of training kan een belangrijke stimulans zijn voor de ontwikkeling van jouw loopbaan. De Universiteit Twente kent een Regeling Opleidingen Universiteit Twente. Achterliggende gedachte is dat een faculteit of dienst jaarlijks minimaal twee procent van de totale loonsom zou moeten besteden aan de opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers.

STUDIE IN OPDRACHT

Als jouw directe leidinggevende je opdracht geeft tot het volgen van een studie, dan heb je de plicht om deze studie ook daadwerkelijk te gaan volgen en heb je recht op studieverlof en vergoeding van studiekosten. Studieverlof wordt ten minste verleend voor het volgen van lessen en het deelnemen aan tentamens of examens. Studiekosten, zoals cursus- en examengelden en de aanschaf van studiemateriaal, worden volledig vergoed. Daarnaast worden reis- en verblijfkosten vergoed conform de Vergoedingsregeling Dienstreizen Universiteit Twente. Jouw faculteit of dienst kan ook besluiten ruimere faciliteiten in de zin van tijd of geld beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld als de lessen buiten werktijd vallen.

STUDIE OP VERZOEK

Te allen tijde kun je zelf een verzoek tot vergoeding van studietijd en/of -kosten indienen bij de beheerder van jouw faculteit of dienst. Het kan hierbij gaan om een opleiding in het kader van jouw huidige functie of een opleiding in het kader van jouw verdere loopbaan. Jouw faculteit of dienst beoordeelt vervolgens of je een vergoeding van studietijd en -kosten ontvangt. Een persoonlijk ontwikkelingsplan kan behulpzaam zijn bij het inpassen en aannemelijk maken van de gewenste opleiding. Als de faculteit of dienst jouw opleidingswens inwilligt, is het raadzaam dat je samen de wederzijdse rechten en plichten in een opleidingscontract vastlegt.