Zie Op onderwerp vinden

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een verzamelnaam van risico’s die tot voor kort in Arbowet hoofdzakelijk vielen onder de termen welzijn, seksuele intimidatie en agressie en geweld. Vanaf 2007 worden onder PSA o.a. de volgende onderwerpen gerangschikt:

  1. (seksuele) intimidatie,
  2. agressie en geweld,
  3. pesten,
  4. werkdruk.

Bovengenoemde elementen kunnen direct of indirect leiden tot werkstress. Indien een of meerdere van deze elementen in meer of mindere mate voorkomt, dient PSA gezien te worden als een risico. De werkgever dient preventief beschermende maatregelen te treffen en medewerkers voor te lichten over de risico's van PSA.
In het kader van PSA heeft de UT diverse activiteiten en beleid ontwikkeld die hieronder worden aangegeven. 

Werkdruk
Werkdruk is een speerpunt in het UT beleid. Om dit goed in kaart te brengen is een plan van aanpak opgesteld.

Ongewenst gedrag
De Universiteit Twente wil iedereen een sociaal veilige omgeving bieden. In een dergelijke omgeving behoren respect, integriteit, eerlijkheid en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen. Het garanderen van een sociaal veilige omgeving vereist een actieve bijdrage van eenieder die bij de Universiteit Twente werkzaam is, te gast is, studeert of de instelling bezoekt: niet alleen met betrekking tot het eigen gedrag, maar ook door een waakzame houding te hebben tegenover elke vorm van ongewenst gedrag die men signaleert. In deze gedragscode wordt onder ongewenst gedrag verstaan: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. Het opstellen van deze gedragscode is een vorm van preventief beleid.

Agressie protocol
Agressie en geweld zijn ontoelaatbaar en dienen altijd te worden gemeld. In dit agressieprotocol staat beschreven hoe een medewerker moet omgaan met agressief gedrag en wiens hulp kan worden ingeroepen. In dit protocol worden eerst de verschillende vormen van agressie en geweld nader gedefinieerd en de achterliggende aanleidingen besproken. 

Je bent slachtoffer of getuige van fysieke, verbale en psychische agressie (inclusief pesten) op de werkvloer of studieplek. Naast fysieke pijn kunnen verbale, fysieke en psychische agressie op het werk bij slachtoffers en getuigen ook leiden tot psychische pijn en andere gezondheidsklachten, zoals angstgevoelens, slaapstoornissen, maagpijn en andere psychosomatische klachten.