Zie Op onderwerp vinden

Overzicht oude en nieuwe pictogrammen gevaarlijke stoffen

Er is een nieuwe afspraak gemaakt om wereldwijd chemische stoffen op dezelfde manier te gaan indelen en etiketteren. Deze afspraak wordt het Globally Harmonized System genoemd, afgekort tot GHS. Met het GHS verdwijnen de bekende oranje gevaarsymbolen en de bijbehorende gevaarszinnen (R-zinnen) en de veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen).

Deze worden vervangen door nieuwe pictogrammen en door nieuwe gevarenaanduidingen (H-zinnen) en voorzorgmaatregelen (P-zinnen). De handhaving van GHS is geregeld in de Wet Milieubeheer.

WMS – OUDE ETIKETTERINGSREGELS

De ‘oude’ etiketteringsregels stonden in de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS). Deze wet is opgeheven.

OVERGANGSPERIODE

De GHS is sinds 2009 van kracht in Europa maar er geldt een overgangstermijn tot 2015 en na juni 2017 mogen er geen chemische producten met oude etiketten meer in de handel zijn.

Een gesimplificeerd overzicht van de oude en nieuwe pictogrammen is hieronder opgenomen. 

oud-nieuw-tabel

N.B.: Het gaat hier om een weergave van de bestaande en nieuwe pictogrammen. Dit impliceert niet dat de bestaande indelingen van chemische stoffen en mengsels direct omgezet kunnen worden op basis van alleen het symbool. Daarvoor is een inhoudelijke beoordeling op basis van de EU-GHS criteria nodig. Zie ook Overzicht-WMS-naar-EUGHS.

Ten opzichte van de oude etikettering zijn er in feite drie nieuwe pictogrammen

 uitroepteken
Dit nieuwe pictogram wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de gezondheidsgevaren van schadelijke of irriterende stoffen en mengsels.

 jomanda
Dit nieuwe pictogram wordt bijvoorbeeld gebruikt voor gezondheidsgevaren van stoffen en mengsels die bijvoorbeeld (verdacht) kankerverwekkend, mutageen en/of giftig voor de voortplanting (reprotoxisch) zijn.

 gasfles
Dit pictogram wordt gebruikt voor gassen onder druk.