Zie Op onderwerp vinden

Zelfinspectie gebouwen, openbare ruimtes en installaties Universiteit Twente

Veiligheidsinspecties zijn noodzakelijk om o.a. de veiligheidsvoorzieningen en preventieve maatregelen op het gewenste niveau te houden. Campus & Facility Management (C&FM) is binnen de Universiteit Twente verantwoordelijk voor arbo- en milieuzorg m.b.t. openbare ruimtes en installaties in gebouwen. Hieronder vallen ook adequate voorzieningen voor calamiteiten (b.v. blusapparatuur, vluchtwegen, ontruimings- en brandmeldsystemen) inclusief onderhoud.

Voor de inspecties is een algemene zelfinspectielijst ontworpen (zie hoofdstuk 3) die als leidraad kan dienen. In de zelfinspectielijst wordt aandacht besteed aan zowel de staat van onderhoud van het gebouw als aan de veiligheidsvoorzieningen. De lijst is gebaseerd op de lijst uit de ‘Richtlijn (brand)veiligheid gebouwen en inhoud voor universiteiten in Nederland’ van ACE Insurance N.V. en de aan de Universiteit Twente per gebouw verleende gebruikersvergunningen.