Binnen de UT zijn verschillende afdelingen en mensen actief op het gebied van VGM. In de notitie “taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de UT” is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is op VGM-gebied. Daarnaast kun je in de overzichten voor verschillende functies zien wie bij jouw faculteit of dienst deze functie invult en voor jou het aanspreekpunt is.

Verantwoordelijken V&G/BHV per gebouw

In de notitie Arbo en milieuzorg bij de UT: naar een optimale organisatie (353.835/PA&O) is de verantwoordelijkheidsstructuur binnen de UT voor arbo en milieu weergegeven.

De decanen en directeuren concerndirecties en servicecentra zijn verantwoordelijk voor arbo en milieu op eenheidsniveau (incl. BHV). In “verzamelgebouwen” wijst het CvB één van de decanen/directeuren aan als aanspreekpunt voor arbo- en milieuzaken op gebouwniveau en de BHV in het gebouw.

In onderstaand overzicht zijn per gebouw de VGM/BHV verantwoordelijken weergegeven en het BHV-team dat in het gebouw optreedt bij een calamiteit. Dit overzicht vervangt het overzicht zoals weergegeven in het document met kenmerk 393.516/HR (april 2011).

 

Gebouw

Nr.

Verantwoordelijke gebouw

BHV-team

Spiegel en Vleugel

2,3

Directeur FEZ (voorzitter Huurdersoverleg Spiegel)

Spiegel

Carillon

4

Directeur CFM

Vrijhof

Hogedruk Lab

5

Decaan TNW

Carré

Paviljoen

6

Directeur CFM

Spiegel

Seinhuis

7

Directeur LISA

Spiegel

Garage

8

Directeur FB

Carré

Citadel

9

Decaan EEMCS

Waaier

Ravelijn

10

Decaan BMS

Ravelijn

Zilverling

11

Decaan EEMCS

Waaier

Waaier

12

Directeur CFM

Waaier

Hal B

13

Directeur CFM

Waaier

Teehuis

14

Directeur LISA

Waaier

Carré

15

Decaan TNW

Carré

Nanolab

16

Decaan EEMCS

Carré

Technohal

18

Decaan TNW

Carré

Horstcomplex

20 t/m 28

Decaan ET

Horst

Windpark

31

Decaan ET

Horst

Hangar


Decaan ET

Horst

Psychotherapeutisch Centrum

32

Directeur CFM

Externe huurder

Erve Holzik

40

Directeur CFM

Externe huurder

Cubicus

41

Decaan BMS

Cubicus

ITC

75

Decaan ITC

ITC

ITC Hotel

76

Decaan ITC


ITC Hotel

Faculty Club

42

Directeur   CFM

Niet in gebruik

Schuur

43

Appél

Appél

HighTech Factory

46

Extern

Externe huurder

Vrijhof

47

Directeur CES

Vrijhof (overdag)

BHV-plan (avond)

Bastille

48

Student Union (SU)2)

Sportcentrum (overdag)

Sportcentrum (BHV-plan avond)

Sportcentrum (incl. sportvelden)

49

Directeur CFM

Sportcentrum

Logica

65

Directeur CFM

Beveiliging

Amfitheater

56

Directeur CFM

Vrijhof

Zwembad

57

Directeur CFM

Sportcentrum

Boerderij Bosch

62

Voorzitter UT kring

Geen team, wel bhv-ers1)

Blokhutten

63

Directeur CFM

Beveiliging

Tennispark

64

Directeur CFM

Sportcentrum

Pakkerij

-

Student Union2)

Studentenpool

Euros

-

Student Union2)

Studentenpool

UT-terrein

-

Directeur CFM

Beveiliging (buiten kantooruren en indien niet in strijd met de Beveiligingstaken. Binnen kantooruren wordt het dichtstbijzijnde team opgeroepen.)

1) Geen team, wel BHV-ers. Opleiding en training van de BHV-ers wordt verzorgd door HR.

2) De VGM-coördinator CES werkt ook voor de SU-gebouwen. De SU blijft echter eindverantwoordelijk voor arbo en milieu binnen hun gebouwen. Deze VGMc heeft overleg met directeur CES en de SU over de werkzaamheden, maar ook hierbij ligt de eindverantwoordelijkheid bij de SU.

Verschillende derden op de campus hebben zelf de BHV voor hun gebouwen geregeld. 
Het gaat daarbij om Erve Holzik (40), Linde (61), Drienerburght (behalve vloer 1) (44), Sleutel (58), Vlinder (60), Mondriaan (59), Winkelcentrum/Sky (51), Gallery en het Psychotherapeutisch Centrum (32).