Zie Op onderwerp vinden

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Bij nieuwbouw, verbouw en renovatie zijn bepaalde aspecten van belang. Bij aanleg van leidingen is markering belangrijk. Welke markering gebruikt moet worden is in de richtlijn leidingmarkering te vinden.

De Universiteit Twente (UT) is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van alle personen die zich op het terrein van de UT bevinden. Onder deze verantwoordelijkheid vallen niet alleen personeelsleden en studenten maar ook niet-medewerkers van de UT die zich op het terrein of binnen de gebouwen van de UT bevinden. Deze groep wordt vaak aangeduid als "derden". De verantwoordelijkheid die de UT voor derden heeft, wordt beschreven in artikel 10 van de Arbowet: "Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar".

In de richtlijn “Veiligheid voor derden” worden de specifieke regels en voorschriften voor derden besproken. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen derden.