Inleiding 

Sinds 26 juni 2009 staat het Nederlandse waddengebied op de lijst van UNESCO werelderfgoed. Dit betekent dat het gebied zoveel mogelijk zal moeten worden beschermd om het unieke dynamische en gevarieerde natuurgebied te behouden. Ingrijpen door de mens zal zoveel mogelijk worden voorkomen en men laat de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan.

Ontstaan 

In de bodem van het waddengebied zijn gesteentelagen terug te vinden van ruim driehonderd miljoen jaar oud. Uit deze zeer oude bodemlagen vallen interessante dingen over het gebied op te maken. Zo is uit bodemonderzoek gebleken dat Nederland driehonderd miljoen jaar geleden een tropisch klimaat kende en dat onder het eilandje Griend in de Waddenzee zo'n tweehonderd jaar geleden een vulkaan actief is geweest. Deze gebeurtenissen hebben echter geen invloed gehad op het waddengebied zoals dat nu bestaat. De ontwikkeling van het huidige waddengebied is pas zo'n 12.000 jaar geleden op gang gekomen nadat de laatste ijstijd eindigde en de grote ijsmassa's begonnen te smelten met tot gevolg dat de zeespiegel begon te stijgen. Door de stijgende zeespiegel en doordat er veel sediment is getransporteerd, is het waddengebied uiteindelijk geworden tot wat het nu is.

Uniek 

Het waddengebied is een uniek gebied in de wereld. Het gebied stroomt vol bij vloed en vervolgens bij eb weer leeg waardoor een groot deel van het gebied droog komt te staan. Dit maakt het gebied zeer geschikt voor veel planten en dieren om zich in het waddengebied te vestigen. Zo zijn er vele tientallen vogelsoorten in het gebied te aanschouwen, komen er zo'n 250 plantensoorten voor die alleen in het waddengebied te vinden zijn en leven er twee soorten zeehonden in het gebied. Ook voor de recreatie is het een uniek gebied. Dagelijks maken recreanten bij goed weer de wandeltocht door het wad van het vaste land van Friesland naar een van de Waddeneilanden. Daarnaast zijn er in het gebied veel vakantiemogelijkheden en is het gebied bovendien prachtig voor recreatievaart. Voor deze laatste groep worden de regels echter wel steeds strenger. Om het wad zo veel mogelijk met rust te laten en ervoor te zorgen dat de recreatievaart geen overlast oplevert, worden hiervoor steeds meer beperkingen opgesteld.

onderzoeksvragen

Ontstaan
Hoe heeft het waddengebied zich ontwikkeld tot wat het waddengebied nu is?

Unieke natuur
In het waddengebied is veel zeldzame natuur. Wat maakt het waddengebied zo geschikt voor deze natuur (planten en dieren)?

Recreatie
Hoe belangrijk is de recreatie voor de economie in het waddengebied en wat zouden de gevolgen voor de economie van het gebied zijn als de recreatie onverhoopt niet meer mogelijk mocht zijn?

Toekomst

Wat zullen de gevolgen voor het waddengebied zijn bij een stijgende zeespiegel en in hoe verre vormt deze zeespiegelstijging een werkelijke bedreiging voor het waddengebied?