Inleiding 

Nederlanders staan bekend om het feit dat ze vaak meerdere talen beheersen. Het kan eigenlijk ook niet echt anders, we zijn een kleine natie en onze taal wordt niet op veel andere plekken in de wereld gesproken, laat staan dat die een rol speelt in de wereldeconomie bijvoorbeeld. Om in te kunnen spelen in de wereldeconomie is effectief communiceren van groot belang. Een van de meest essentiele onderdelen van communicatie is taal. Het spreken van meerdere talen is vanzelfsprekend een meerwaarde daarin, omdat het je mogelijkheden om met meer mensen in contact te komen vergroot. Daarbij komt dat in steeds meer landen mensen tweetalig zijn, met name in grensgebieden of waar veel emigranten gevestigd zijn. Zo wordt in Miami USA bijvoorbeeld overwegend Spaans gesproken naast het Engels. En Canada, waar zowel de Franse als de Engelse taal nationale voertalen zijn. Wat dichter bij huis is er de Belgische stad Brussel, die is al sinds lange tijd officieel tweetalig met een Nederlands- en een Frans sprekend deel.

Het leren van een taal gaat het snelst en het best op jonge leeftijd. Je merkt dat kinderen spelenderwijs al snel een nieuwe taal beheersen, terwijl volwassenen daar vaak veel moeite voor moeten doen en het nooit echt volledig eigen maken op het niveau dat kinderen dat doen. Er zijn allerlei onderzoeken en theorieën die het verwerven en behouden van twee talen aangaan. Zo zijn er bijvoorbeeld onderzoekers die denken dat tweetaligheid de kwaliteit van de aparte talen kan aantasten, omdat er de kans bestaat dat iemand de twee talen door elkaar gaat mixen, of dat een van de talen ondergeschikt blijft aan de ander. Bij het ontwikkelen en spreken van taal zijn een aantal dingen van belang. De manier waarop het binnenkomt en verwerkt wordt in je hersenen bijvoorbeeld (zie ook: (psycho) linguistiek). Semantiek is daarbij belangrijk, dat is het geven van betekenis of relaties aan woorden of tekst. Ook fonologie speelt een rol, wat eigenlijk het interpreteren van geluiden als deel van een taal is. Tenslotte is de syntax belangrijk, waarbij het gaat om hoe woorden gecombineerd moeten worden tot een kloppende, lopende zin.

Specifiek 

Hoe de ontwikkeling van taal tot stand komt, in het bijzonder bij meertaligen is interessant om te onderzoeken. Wat zijn de voor- en nadelen van meertaligheid en welke cognitieve processen zijn daarbij van belang? Is een taal zoals Nederlands vergelijkbaar met een andere taal, welke overeenkomsten zijn er en hoe kan je die aanwenden om meerdere talen te leren beheersen. En wanneer is iets een tweede taal, of een sterk dialect neem bijvoorbeeld de discussie over de Friese- (Frysk) of de Baskische taal (Euskara)?

Esperanto is een bijzondere ‘hulp'taal, ooit gecreëerd om mensen uit verschillende talen in staat te stellen met elkaar te communiceren. Het is grammaticaal gezien heel erg regelmatig en mede daardoor makkelijk aan te leren.

onderzoeksvragen

Economische voordelen
Wat is de meerwaarde van meertaligheid in een economisch perspectief?

Ontwikkeling van taalverwerving
Hoe ontwikkelt taalverwerving zich in kinderen en welke factoren zijn hierop van invloed?

Taalafasie

Wat gebeurt er bij vormen van taalafasie (Broca vs Wernicke) en hoe werkt dit in op taalkundigheid?