PDEng: Geautomatiseerdverwerken van 2D grondradar data

Specificaties

  • Locatie: Universiteit Twente – Enschede
  • Vooropleiding: MSc in Educational Science and Technology,  Civil Engineering of een gerelateerde discipline.
  • Aantal uren: 40 uur per week
  • Over de werkgever: http://www.zoarg.com en www.utwente.nl
  • Projectleider: Prof.dr.ir.ing A.G. Dorée

Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschades

Riolering, gas, water, elektriciteit, cai, telefoon, glasvezel, huisaansluitingen, staatkolken, putten, mantelbuizen, kabels voor verkeersregelinstallaties en openbare verlichting, duikers, warmtenetten, transportleidingen, datakabels, afvalcontainers, bezinktanks, wortels van bomen en planten, drainage, funderingen  ….  In de afgelopen eeuw is de ondergrond drukker en voller geworden. We denken bij infrastructuur veelal aan wegen en kanalen, maar buiten ons dagelijkse zicht is een web van andere infrastructuur netwerken gesponnen. De totale waarde daarvan wordt geschat op enkele honderden miljarden euro’s. Aan de aanleg, het onderhoud en het upgraden van deze infrastructuren worden jaarlijks miljarden besteed. Omdat de ondergrond steeds voller raakt, wordt de kans op beschadiging tijdens deze werkzaamheden voortdurend groter.

Reggefiber en Universiteit Twente hebben besloten samen een programma te starten gericht op Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (zoarg). Hiermee wordt een impuls gegeven aan innovatie van de methoden, technieken en processen behorend bij ondergrondse infrastructuurprojecten. Dit programma combineert opleiding met innovatie in de vorm van PDEng opdrachten. De PDEng kandidaat heeft als opdracht  een relevant probleem aan te pakken en hier een innovatieve, hoogwaardige oplossing voor te ontwerpen (zie ook www.zoarg.com)

Liggingsgegevens nauwkeuriger vaststellen!

In Nederland ligt zo’n 1,7 miljoen kilometer aan infrastructuur in de grond. Hiermee hebben we een van de dichtbezette ondergrondse infrastructuren ter wereld. Per jaar graven we in Nederland voor de aanleg van glasvezel ongeveer 2500 kilometer geul. Deze geul is voor ongeveer 70 % in openbare grond. Het laatste deel, de tuinboring, wordt uitgevoerd met behulp van een raketboring.

Om schades bij het graven te voorkomen, worden vooraf de liggingsgegevens van bestaande kabels en leidingen verstrekt door alle lokale netwerkbeheerders. Ondanks deze voorbereidingen en de goede bedoelingen van de uitvoerende partijen veroorzaakt graven in openbare grond regelmatig schades. Vaak blijken de opgevraagde liggingsgegevens niet overeen te komen met de werkelijke ligging. Vanwege de ouderdom van veel van deze netwerken, soms meer dan honderd jaar oud, is de ligging niet altijd nauwkeurig genoeg bekend.

Voor de liggingsonzekerheid kan de grondradar (GPR: Ground Penetrating Radar) uitkomst bieden. Met GPR kan de ondergrond in kaart worden gebracht (nauwkeurigheid op cm niveau). Elke GPR meting geeft in eerste instantie 2D doorsnedes van de ondergrondse kabels en leidingen. Voor interpretatie moeten series van opvolgende 2D doorsnedes omgezet worden naar een 3D model.

Opdracht:

ONTWERP/VERBETER EEN METHODE WAARMEE DE VERZAMELDE 2D ONDERGRONDSE GPR SCANS VERWERKT WORDEN TOT EEN 3D AUTOCAD MODEL. REKENING HOUDENDE MET HET PER JAAR VERZAMELEN VAN 2500 KILOMETER AAN 2D SCAN INFORMATIE.

De ontwerp-/engineeringsopdracht wordt uitgevoerd via een PDEngtraject dat deels gefinancierd wordt vanuit het Stimuleringsfonds zoarg. Reggefiber draagt zorg voor een externe partij die in zoarg gaat participeren en het PDEng project deels financiert.

Meer informatie: