Verdieping psychopathologie

In dit vak doe veel algemene kennis op over de kenmerken, het ontstaan en de verschillende verklaringsmodellen van angst- en stemmingsstoornissen en het chronische vermoeidheidssyndroom. Dit zijn de meest voorkomende ziektebeelden binnen de (somatische) geestelijke gezondheidszorg. Welk gedrag en denkpatronen zijn kenmerkend bij deze diagnoses? Hoe kun je het ontstaan en voortbestaan van de klachten verklaren? Op welke manier kun je wetenschappelijke kennis toepassen op de analyse van de problematiek? Behalve bij dit soort vragen, sta je ook stil bij de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Het doel is om een multifactorieel verklaringsmodel op te kunnen stellen en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor de behandeling. Binnen de werkcolleges ga je oefenen met het op begrijpelijke wijze uitleggen van het model en het behandelvoorstel aan de patiënt. Psycho-educatie speelt daarbij een grote rol. Het is een van de vaardigheden die een belangrijke rol spelen binnen de klinische praktijk.

In dit vak krijg je hoor- en werkcolleges en word je getoetst aan de hand van een assessment en een schriftelijke toets.

 

Counseling en gespreksvaardigheden

Counselingmodellen en –vaardigheden worden in dit vak geïllustreerd en geoefend aan de hand van casussen van patiënten binnen de GZZ. Counseling wordt omschreven als kortdurende therapie, een laagdrempelige vorm van hulpverlening, onder andere gericht op het oplossen van problemen. Het vijf-gesprekkenmodel van Stoffer en het Model van Rijnders voor kortdurende psychologische interventies zullen daarbij centraal staan. Vanuit deze modellen besteed je aandacht aan de hulpvraag, de behandelfocus, het behandelcontract, de therapeut-cliënt relatie en specifieke gesprekstechnieken. Je gaat in op de theoretische achtergrond van motiverende gespreksvoering en oefent met verschillende technieken. Daarnaast kijk je naar de grenzen van counseling binnen de GGZ. Met andere studenten ga je in groepjes zelfstandig oefenen aan de hand van een eigen ‘problematiek’. In het vak worden hoor- en werkcolleges aangeboden en de toetsing bestaat uit een schriftelijke tussentijdse toets, reflectieverslagen en een assessment.


Toegepaste positieve psychologie

Geestelijke gezondheid is veel meer dan enkel de afwezigheid van klachten en stoornissen. De Positieve Psychologie is een jong vakgebied, dat zich richt op geestelijke gezondheid in de vorm van welbevinden en optimaal functioneren. In dit vak leer je waarom een focus op welbevinden van belang is voor individuen, organisaties en de maatschappij. Je bestudeert verschillende theorieën en interventies die binnen de positieve psychologie zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld rondom positieve emoties, (zelf)compassie, flow, posttraumatische groei en sterke kanten. Er worden hoorcolleges aangeboden en je volgt daarnaast zelf een acht weken durende positief psychologische zelfhulpinterventie. Ook reflecteer je op de werkzaamheid en inzet van de oefeningen bij jezelf. Je sluit dit vak af met een schriftelijke toets.


Advanced Research Methods for PHT (Engelstalig)

This course teaches Master students advanced skills in conducting and reporting research in technology-oriented clinical and health psychology. The course prepares for the MA thesis. Students gain insight in state-of-the art academic and applied research. The focus is on how to solve dilemmas in everyday research practice with a keen eye to the reliability, validity and implementation value of the study. The lecturers are experienced researchers who together cover a wide range of theoretical approaches and specific methods relevant to PHT research. They will share and reflect on their own research experience in order to provide students good real life examples of different aspects of the research process.  A combination of lectures, tutorials, a reader, home assignments, and online micro-lectures will provide guidance about dealing with the main issues involved in conducting research. The tutorials will offer students hands-on knowledge about a variety of advanced research methods. The final assignment consists of a research paper or proposal on the basis of one selected research method. 


Cognitieve en gedragstherapie

Cognitieve GedragsTherapie (CGT) wordt zo vaak onderzocht dat het op het eerste gezicht lijkt alsof het hetzelfde is als psychotherapie. Dat is niet zo, maar vaardigheden in CGT zijn wel onmisbaar voor de klinische psychologiepraktijk. In dit vak leer je eerst om psychische problematiek en problematisch gedrag te begrijpen vanuit leertheoretische principes. Je past je inzichten toe in het gesprek met patiënten en maakt kennis met een aantal interventies. De inleidende colleges worden afgesloten met een tussentijdse toets. Daarna demonstreren de docenten in de werkcolleges cognitieve en gedragstherapeutische technieken aan de hand van een casus. Je oefent deze met een oefengroepje in de begeleide practica en onbegeleide bijeenkomsten. Ook scherp je je klinische blik aan door het bekijken en becommentariëren van je eigen oefensessies en die van je groepsgenoten. Aan het einde van het vak laat je in de assessment zien dat je basisvaardigheden in CGT hebt verworden waarmee je goed voorbereid aan je stage begint. 


eMental Health

Tijdens dit vak maak je kennis met het domein eHealth, en met name eMental Health. Je gaat in op de doelen, kansen en effecten van interventies binnen dit gebied. Ook methoden voor de ontwikkeling van eHealth technologie worden behandeld in dit vak. Daarnaast is er aandacht voor belangrijke thema’s als adherentie en health 2.0. Verder leer je om onderbouwd kritisch naar eHealth interventies en onderzoek te kijken. Het vak bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges en practica. De hoorcolleges zijn online beschikbaar in de vorm van filmpjes en worden ingezet als introductie. Tijdens de werkcolleges maak je je de stof eigen door met medestudenten in groepjes de stof te bespreken en je kennis toe te passen op casussen. Tijdens de practica doe je ervaring op met het werken met eMental Health-interventies als zorgprofessional. Je toetsing bestaat uit een tentamen en opdrachten behorende bij de practica.

Chat offline (info)