Vrijwel alle docenten die betrokken zijn bij de opleiding Psychologie verrichten naast onderwijs ook onderzoek op het vakgebied. Het onderzoek wordt gedaan in een vakgroep. Het onderwijs en onderzoek op het gebied van Psychologie is ondergebracht bij vijf vakgroepen:

Psychologie, Gezondheid & Technologie 

De vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie (PGT) staat onder leiding van prof. dr. Ernst Bohlmeijer en is verbonden aan de masterspecialisaties Health Psychology & Technology  en Positieve Psychologie & Technologie. Onderwijs en onderzoek binnen deze vakgroep zijn gericht op: 

  • Gezondheid: onderzoek binnen dit thema richt zich gedeeltelijk op e-Health en op de psychologie van preventief gezondheidsgedrag. E-Health is de communicatie tussen professionals in de gezondheidszorg en de patiënt, die wordt ondersteund door ICT zoals email, internet en videoconferencing.
  • Positieve psychologie en technologie: preventie van psychische stoornissen staat centraal, en ontwikkeling en evaluatie van preventieve training voor mensen met psychische klachten.

Psychologie van Conflict, Risico en veiligheid

De vakgroep Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid staat onder leiding van prof. dr. Ellen Giebels. De vakgroep PCRV houdt zich vanuit een (sociaal-) psychologisch perspectief bezig met drie thema’s:

  1. Risicoperceptie en –communicatie: focus op de strategische aspecten van crisis- en risicocommunicatie vanuit een sociaal-psychologisch en communicatiewetenschappelijk perspectief. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn o.a. externe veiligheid, biotechnologie en genomics en het gebruik van ICT bij de crisis- en risicocommunicatie.
  2. Conflict en crisismanagement: onderzoek gaat in op het effect van conflict op de prestatie en het welzijn van de directe conflictpartijen, maar ook van de bredere sociale omgeving. 
  3. De antecedenten van risicovol, antisociaal en crimineel gedrag: dit thema behandelt vraagstukken zoals: wat motiveert mensen om zich riskant, asociaal en crimineel te gedragen (bijv. cybercrime) en hoe kunnen we effectief ingrijpen wanneer dergelijk gedrag wordt vertoond?

De vakgroep werkt veelvuldig samen met collega’s van universiteiten en hogescholen in binnen en buitenland en met diverse praktijkpartners waaronder regionale politiekorpsen, het Korps Landelijke Politiediensten, het RIVM, het Ministerie van Justitie (landelijk parket, Raad voor de rechtsbijstand), het Nationaal Crisiscentrum, TNO, etc.

Cognitieve Psychologie en Ergonomie

De vakgroep Cognitieve Psychologie en Ergonomie (CPE) wordt geleid door prof. dr. ing. Willem Verwey en is verbonden aan de masterspecialisatie Human Factors & Engineering Psychology. De vakgroep CPE verzorgt onderwijs over, en voert onderzoek uit naar, de menselijke prestatie bij het gebruiken van technische systemen, en deaard van de daarbij toegepaste menselijke informatieverwerkingsprocessen. Er wordt gewerkt vanuit eencognitief (oftewel informatieverwerkings-) perspectief. De kracht van de CPE benadering ligt in de nauweverstrengeling van het toegepaste (probleemoplossende) onderzoek en het fundamenteel (informatieverwerking)georiënteerde onderzoek. Deze verstrengeling betekent enerzijds dat toegepast onderzoek leidt tot verderonderzoek naar relevante fundamentele onderwerpen, en dat anderzijds fundamenteel onderzoek de kennisverschaft die noodzakelijk is voor kwalitatief hoogstaand toegepast onderzoek. CPE werkt samen met bedrijvenzoals Philips, TNO, en het Roessingh revalidatiecentrum in Enschede.

Instructietechnologie

De vakgroep Instructietechnologie (IST) staat onder leiding van prof. dr. Ton de Jong en is verbonden aan de masterspecialisatie Instructie, Leren en Ontwikkeling. Het onderzoek en onderwijs van de vakgroep Instructietechnologie is vooral gericht op kennis(ontwikkeling). Hierbij is aandacht voor onder andere de psychologische processen voor het verwerven en gebruik van kennis, instructieve ondersteuning voor het verwerven van kennis, en kennismanagement. Leerlingen (en dus ook lerende volwassenen) maken zich kennis actief eigen met behulp van verschillende leeromgevingen, zoals: computersimulaties, spelvormen, groepsopdrachten en klassikale lessen. Binnen de vakgroep wordt aandacht besteed aan de vormgeving van deze leeromgevingen: roepen deze de juiste leerprocessen op? Zijn ze motiverend, uitdagend en activerend? Hierbij besteedt de vakgroep vooral aandacht aan processen van ‘onderzoekend leren’ (dat wil zeggen leren door experimenteren) en worden er simulatie- en modelleertools ontwikkeld die dit proces ondersteunen. Met name wordt hier ook gekeken hoe deze vorm van leren voor jonge kinderen bereikbaar gemaakt kan worden. Daarnaast heeft het benutten en uitbreiden van kennis in werkomgevingen aandacht in het onderzoek. De vraag is hoe men zelfgestuurd leren op de werkplek kan vormgeven. Hoe kunnen bijvoorbeeld organisaties en bedrijven tools inzetten voor een effectiever gebruik en beheer van kennis, gecombineerd met ervaringen in gesimuleerde leeromgevingen?

Chat offline (info)