Psychology

PRE-MASTER PROGRAMMA

PSYchologie

Het pre-masterprogramma is bedoeld voor studenten die zich nog verder willen ontwikkelen door middel van het behalen van een master Psychologie, na een afgeronde WO-bachelor (anders dan Psychologie) of aanverwante HBO-bachelor. Als HBO-student is verder studeren in de (pre) master Psychologie alleen aan te bevelen als je tot de betere studenten op het HBO behoort (gemiddeld minimaal een 7,0). Daarnaast is het belangrijk dat je gemotiveerd bent om je kennis te verdiepen en op een wetenschappelijke manier te leren denken. Studenten met een aanverwante vooropleiding hebben met het pre-master programma de mogelijkheid voldoende kennis en vaardigheden op te doen om in te kunnen stromen in de master. Zowel de basiskennis van de psychologie als kennis van het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek zijn nodig om aan de master psychologie te kunnen beginnen.

Je kunt het pre-master programma volgen na afronding van je vooropleiding, maar wellicht heb je ook de mogelijkheid om al een gedeelte van het pre-masterprogramma op te nemen in je minorruimte en dus te volgen als doorstroomminor.

INSTROOMMOMENTEN

Je kunt per 1 september en per 1 februari instromen in de pre-master.

Inhoud en opzet premaster

Het pre-masterprogramma Psychologie bestaat uit een generiek /academisch deel (30 EC), een deel ter voorbereiding op de masterspecialisatie (15 EC) (afhankelijk van vooropleiding) en een zelfstudiepakket (circa 5 EC) in de zomer(vakantie).

Generiek / academisch deel (30 EC)

Het generieke deel bestaat uit methoden- en statistiekvakken, onderzoeks- en ontwerpvakken en een oriëntatie op de wetenschapsgebieden van de Psychologie. Je start met dit generieke deel dat tweemaal per studiejaar wordt aangeboden. Het generieke deel ziet er als volgt uit.

Module ter voorbereiding op de masterspecialisatie (15 EC)

Het tweede gedeelte van de pre-master bestaat uit de voorbereiding op de (gekozen) master(specialisatie). Of je toelaatbaar bent tot een bepaalde keuzemodule / specialisatie hangt af van je vooropleiding. Zie voor meer informatie het kopje ‘Toelating’.

Let op: dit (keuze)deel wordt slechts eenmaal per studiejaar aangeboden: alleen in semester 1. Afhankelijk van de masterspecialisatie die je gaat volgen, vindt de module plaats in blok 1A of blok 1B. Deze module is alleen in voltijd te volgen (15 EC in één blok).

Zelfstudie (4 à 5 EC)

Voorafgaand aan de 15EC (keuze)module dien je in de zomer(vakantie) een zelfstudie pakket te voltooien, afgesloten met een verplichte toets die succesvol afgerond dient te zijn voor toegang tot de 15EC (keuze)module van de premaster. Deze zelfstudie heeft het karakter van kennisvergaring rond één van de basisgebieden van de psychologie, die relevant is voor de betreffende masterspecialisatie. Een deel van de studenten vergaart bijvoorbeeld kennis op het gebied van de sociale psychologie, en andere studenten vergaren bijvoorbeeld kennis op het gebied van de cognitieve psychologie.

Overzicht Pre-master programma

In schema ziet het volledige schakelprogramma er als volgt uit.

 Let op: bovenstaande volgorde van onderdelen is verplicht.

VOLTIJD

In alle informatie over zowel de pre-master als de master gaan we ervan uit dat je de opleiding voltijd volgt, ongeveer 40 uur per week. We bieden dus geen avond- of weekendonderwijs aan. In de (voltijd) pre-master heb je gemiddeld op drie à vier verschillende dagen colleges. Gemiddeld zijn er twee of vier college-uren op een dag. De keuzemodule (tweede gedeelte pre-master, 15 EC in één blok) bevat meer contacturen verspreid over vier à vijf dagen.

TAAL

Het pre-masterprogramma wordt in het Engels aangeboden (m.u.v. het zelfstudie deel (NL)).

TOELATING

Om te mogen starten met de master dient de pre-master (generiek deel 30 EC + zelfstudie toets+ mastervoorbereidende module 15 EC) volledig afgerond te zijn. Of je toelaatbaar bent (tot de pre-master) hangt af van je vooropleiding en de specialisatie die je wilt volgen. Meer informatie over toelating.

Overstap HBO-WO

Als HBO-student is verder studeren in de (pre-)master Psychologie alleen aan te bevelen als je tot de betere studenten op het HBO behoort (gemiddeld minimaal een 7,0). We raden je verder aan je kennis van Engels en Wiskunde tot Vwo-eindniveau bij te spijkeren alvorens met de pre-master te beginnen. Aanvullende cursussen kun je bijvoorbeeld volgen bij Babel en Boswell Bèta of de Open Universiteit (of voor Saxionstudenten bij Saxion).

Bindend studieadvies

De volgende regels gelden in de pre-master (en doorstroomminor):

  • Binnen een periode van twee blokken (één semester) dient de student minimaal 20 EC te hebben behaald. Indien de student niet aan deze eis voldoet wordt de student uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
  • De pre-master student mag per pre-master vak maximaal twee keer deelnemen aan een tentamen / opdracht. De student die na de tweede tentamenpoging één pre-master vak niet heeft behaald wordt uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
  • Binnen een periode van vier blokken (het eerste studiejaar) dient de student het volledige generieke / academische deel van de pre-master (30 EC) te hebben behaald. Indien de student niet aan deze eis voldoet wordt de student uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd).
  • Om te mogen starten met het vak ‘Pre-master Research Practical’ dient minimaal het cijfer 5 te zijn behaald voor het vak ‘Research Methodology and Descriptive Statistics’ en het vak ‘Academic writing’ dient succesvol te zijn afgerond.  Als een student het vak ‘Academic writing’ niet succesvol afrondt in de eerste poging wordt een vervroegde tweede kans aangeboden aan het begin van het tweede blok. Bij voldoende afronding kan dan alsnog gestart worden met het vak ‘Pre-master Research Practical’ (zonder studievertraging).
  • Om te mogen starten met de module ter voorbereiding op de masterspecialisatie geldt dat de student
  1. De zelfstudie in de zomer succesvol moet hebben afgerond. Een herkansing van de zelfstudietoets (in de zomer) is mogelijk als is deelgenomen aan de eerste kans en in de eerste kans minimaal het cijfer 4,0 is behaald.
  2. Het volledige generieke / academische deel van de pre-master (30 EC) moet hebben behaald.
  • De module ter voorbereiding op de masterspecialisatie dient in één keer te worden behaald. Onder vooraf vastgestelde voorwaarden is reparatie van een gedeelte van de module mogelijk.

De student die niet voldoet aan één van deze eisen wordt uitgesloten van het verder volgen van vakken (waarmee de pre-master wordt beëindigd) en is dan niet langer bevoegd om zich in te schrijven voor de pre-master en master Psychology aan de Universiteit Twente.

  • Let op: Bovenstaande regels zijn op zowel voltijdstudenten als deeltijdstudenten van toepassing.
  • Let op: Bovenstaande regels gelden ook voor studenten die de doorstroomminor volgen. Let dus goed op de inschrijftermijn van de doorstroomminor. Indien je bijvoorbeeld per 1 september 2016 begint met het volgen van vakken, moet je je met ingang van 1 maart 2017 uitschrijven voor de doorstroomminor (neem hiervoor contact op met Student Services). Doe je dit niet of volg je vakken in het tweede semester, dan telt ook het tweede semester mee.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de studieadviseur van de (pre-) master Psychologie aan de UT (studieadviseur-mps@utwente.nl). 

Chat offline (info)