Hieronder vind je de omschrijvingen van de didactische vakken, de inhoudelijke vakken zijn onderdeel van de master Public Administration

ONDERWIJSKUNDE 1

Onderwijskunde 1 richt zich met name op de interpersoonlijke en pedagogische competentie (en enigszins op de organisatorische competentie) van de docent. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan leren en instructie, het ontwerpen van onderwijs en reflectie op het eigen handelen en het eigen leerproces. In bijeenkomsten komen achtereenvolgens de volgende onderdelen aan bod: een aantal topics aan bod:

 • Oriëntatie op het beroep van leraar
 • Verkenning van het begrip 'leren' en de consequenties voor ontwerpen van onderwijs
 • Ontwerpen van onderwijs
 • Klassenmanagment
 • Interpersoonlijk docentgedrag
 • Pedagogiek
 • Reflectie op het eigen handelen en het eigen leerproces

Meer informatie over dit vak

INLEIDING VAKDIDACTIEK

Je leert:

 • wat is maatschappijleer: onderwerpen en dilemma's;
 • waarom maatschappijleer: doelstellingen van het vak, je eigen doestellingen als (toekomstig) docent
 • hoe les te geven - passende werkvormen, rekening houden met diverse kenmerken van leerlingen, je eigen leerstijl

Je oefent:

 • hoe te presenteren, orde te houden, kalm te blijven
 • hoe verschillende media te gebruiken
 • hoe verschillende werkvormen uit te voeren
 • hoe feedback te geven
 • hoe goed (beter) te denken en schrijven

Je past het geleerde in de praktijk tijdens een oriënterend schoolpracticum (snuffelstage)

ONDERWIJSKUNDE 2

In Onderwijskunde 2 richt op zowel de didactische als de pedagogische competentie. Het aansturen van leren bij leerlingen en de rol van de docent daarbij staat centraal. Bij de didactische competentie komen o.a. leertheorieën en hun implicaties voor het onderwijs als ook gebruik van ICT aan bod. Daarnaast wordt binnen deze competentie aandacht besteed aan toetsing. Bij de pedagogische competentie wordt vooral ingegaan op diversiteit in de klas. In de bijeenkomsten komen achtereenvolgens de volgende onderdelen aan bod:

 • Behaviorisme en de implicaties voor onderwijs
 • Cognitieve leertheorie en de implicaties voor onderwijs
 • Constructivisme en samenwerkend leren
 • Leren en motivatie
 • ICT in de les
 • Toetsen en evalueren
 • Omgaan met individuele verschillen

Meer informatie over dit vak

SCHOOLPRACTICUM 1

Schoolpracticum 1 is een oriënterend vak, dat je laat kennismaken met het beroep van leraar aan een school voor voortgezet onderwijs. Door zelf een aantal lessen te verzorgen ervaar je persoonlijk hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor de organisatie van de les en het leerproces van leerlingen. Schoolpracticum 1 is sterk verweven met vakdidactiek 1, je moet ze ook samen volgen. Het vak kent zeven onderdelen: 

 • de schoolscan;
 • de kennisoverdracht (lessen voorbereiden, geven en reflecteren);
 • observeren (lessen van schoolpracticumdocent en medestudent bijwonen en daarover rapporteren);
 • intervisie (onderwijservaringen uitwisselen en problemen oplossen met medestudent);
 • coaching (de schoolpracticum docent zal je coachen gedurende het schoolpracticum);
 • portfolio (een documentatiemap met gemaakt werk en een zelfevaluatie op basis van de SBL-competenties);
 • supervisie (de vakdidacticus zal toezien dat het schoolpracticum zodanig is ingericht en vormgegeven dat je de leraarcompetenties verder ontwikkelt). 

Meer informatie over dit vak

VAKDIDACTIEK 1

Vakdidactiek Maatschappijleer 1 sluit aan op het vak Inleiding Vakdidactiek Maatschappijleer. De drie centrale thema's - inhoud, doelstellingen en didactische aanpak van het vak komen opnieuw, maar dan dieper en breder, aan de orde. Tevens oefenen we met discussie en debatteren over belangrijke actuele thema's.

De onderwerpen zijn:

 • Burgerschap en democratie - centrale begrippen in maatschappijleer;
 • Maatschappijleer en burgerschapsvorming in andere landen;
 • Dialoog en debat als vormen van democratisch onderwijs;
 • Lesgeven over Controversionele vraagstukken;
 • Gebruik van cases en verhalen;
 • Kritische denkvaardigheden;
 • Lessenplannen en lessenseries. 

Meer informatie over dit vak

VAKDIDACTIEK 2

Vakdidactiek Maatschappijleer 2 sluit aan op het vak Inleiding Vakdidactiek Maatschappijleer en Vakdiactiek Maatschappijleer 1. De onderdelen van Vakdidactiek 2 zijn:

 • Vakvernieuwing maatschappijleer en maatschappijwetenschappen;
 • Kritische denkvaardigheden in maatschappijleer;
 • Onderzoeksvaardigheden in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen;
 • Praktische opdrachten en werkstukken;
 • Differentiatie VMBO/HAVO/VWO in de praktijk;
 • Social media en gaming in de lessen maatschappijleer;
 • Toetsing en examinering.

 De 8 bijeenkomsten van Vakdidactiek 2 kennen een vaste structuur:

 1. Uitwisseling van schoolpracticum ervaringen. Denk van tevoren na, zo nodig opschrijven - een vraag en/of casus. Gebruik de discussieruimte op Blackboard.
 2. Wat heb ik gelezen? Bespreking van een zelf gekozen wetenschappelijk artikel naar aanleiding van het thema van de bijeenkomst. Uiterlijk een dag voor de bijeenkomst samenvatting indienen, maximaal 1 pagina A4. 
 3. Werkbijeenkomst. Opdrachten volgens rooster.

Meer informatie over dit vak

ONDERZOEK VAN ONDERWIJS

Onderzoek van Onderwijs sluit direct aan op de vakken vakdidactiek en schoolpracticum. Het gaat om het uitvoeren van sociaal wetenschappelijk ontwerpgericht onderzoek in de lespraktijk. Je leert: 

 • Verrichten van sociaal wetenschappelijk onderzoek in de praktijk
 • Zicht krijgen op het leren van leerlingen
 • De invloed van de eigen rol ontdekken
 • Integreren van vakdidactische literatuur

Meer informatie over dit vak

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies