Crossing Borders, Leren Lesgeven, Bestuursminor

Let op: Inschrijving voor kwartielbegin afronden in Osiris (voor de module) en in het minor-systeem
Crossing Borders - International Grand Challenges Through strategies for Technology, Sustainability and Development (2*15 EC)

De Crossing Borders module streeft ernaar studenten voor te bereiden op het werken en functioneren in een internationale omgeving, zowel binnen de publieke sector als in het bedrijfsleven. Het ontwikkelen en implementeren van innovaties en strategieën die bijdragen aan wereldwijde duurzaamheid en bedrijvigheid staat hierbij centraal. De studenten verwerven vaardigheden om duurzame uitdagingen aan te gaan in een mondiale context. Crossing Borders biedt studenten de mogelijkheid om internationale ervaring op te doen via een studiereis of een individuele opdracht (eventueel in de vorm van een stage in het buitenland).

Voor uitgebreide informatie over Crossing Borders verwijzen we naar de Engelse pagina.

Leren Lesgeven (2*15 EC)

Leraar worden met de educatieve minor

Tweedegraads Lerarenopleiding natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica, maatschappijleer en economie

Heb jij een passende1 universitaire bachelor of master gevolgd en wil je jouw kennis graag delen met jongeren? Dan heb je de mogelijkheid je tweedegraads lesbevoegdheid te halen bij de Universiteit Twente via de zogenaamde ‘educatieve module’. De opleiding start in september en duurt een half jaar (30EC).

De educatieve module aan de Universiteit Twente is een opleiding voor een tweedegraads lesbevoegdheid voor de onderbouw van havo en vwo en vmbo-t in:

  • Natuurkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde
  • Informatica
  • Maatschappijleer
  • Economie

1: Je kunt je inschrijven voor de educatieve module als de door jou gevolgde bachelor toegang geeft. Of dit het geval is kun je vinden in de “regeling verwantschapstabel educatieve minor” die je vindt op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0028148/2015-10-01   

Inschrijven

De aanmelding voor de educatieve module sluit in verband met de werving van de benodigde stageplaatsen elk jaar op 15 april.

Aanmelden doe je door voor 15 april een mail te sturen naar Gerdy ten Bruggencate (g.c.tenbruggencate@utwente.nl), onderwijscoördinator van de UT-lerarenopleidingen. In deze mail neem je een korte motivatie op, vermeld je welke wo-opleiding je hebt afgerond en welke onderwijservaring je eventueel al hebt. Als onderdeel van de intakeprocedure nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Na de toelating tot de educatieve module schrijf je je in via Studielink. 

Studieprogramma

In de educatieve module ontwikkel je de didactische vaardigheden om op het vmbo en in de onderbouw van de havo of het vwo les te geven. Het studieprogramma bestaat uit de volgende vakken:

Onderwijskunde minor (5 EC)

Dit vak richt zich met name op de interpersoonlijke en pedagogische competenties van de docent. Daarnaast is er aandacht voor leren en instructie, het ontwerpen van onderwijs en reflectie. 

Inleiding Vakdidactiek (5 EC)

Je houdt je in dit vak onder meer bezig met de doelstellingen van het onderwijs in een schoolvak, de voorbereiding van de lessen, activerende didactiek, probleemoplossen en leerlingstrategieën. Het ontwikkelen van een theoretisch kader en verankering van de schoolpracticumervaringen zijn ook belangrijke aandachtspunten. Verder omvat dit vak het onderdeel “Presentatievaardigheden”.

Schoolpracticum 1 (5 EC)

Je geeft een serie van ongeveer 20 lessen over vakspecifieke onderwerpen. Ook leer je de school beter kennen.

Vakdidactiek 1 (5 EC)

Dit vak is gericht op verdieping van de didactische kennis en vaardigheden die voor het schoolvak van belang zijn. Er is aandacht voor toetsing binnen het vak, voor ICT gebruik en probleemoplossen.

Didactiek onderbouw (3 EC)

In samenhang met de onderbouwstage werk je aan je beroepscompetenties, met name het doceren, gebruik van activerende werkvormen, inzet van ICT, toetsen in de onderbouw, omgaan met bijzondere leerlingen en mentor zijn. De pedagogische kant van de docent krijgt specifiek aandacht.

Onderbouwstage (7 EC)

De onderbouwstage is een schoolpracticum in het vmbo-t of de onderbouw havo/vwo. Je geeft tijdens deze stage minstens 40 lessen.

Praktische informatie

Moduleteam

  • Bruggencate, mw. dr. G.C. ten (contactpersoon, onderwijscoördinator UT-lerarenopleidingen)
  • Meij, dr. J. van der (opleidingsdirecteur UT-lerarenopleidingen)

Eerstegraads Lesbevoegdheid

Als je na de afronding van je bachelor- of masteropleiding een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen in informatica, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, of maatschappijleer dan kun je aan de UT de masteropleiding Science Education and Communication (SEC) of de masteropleiding Leraar VHO in zaakvakken (maatschappijleer en maatschappijwetenschappen) volgen. De eerstegraads bevoegdheid economie kan (nog) niet aan de UT worden behaald, hiervoor wordt samengewerkt met een andere universiteit. De vakken die zijn gehaald tijdens de educatieve module leveren vrijstellingen op in de eerstegraads masteropleidingen.


Bestuursminor (1*15 EC)

Praktische informatie

Deze minor is exclusief toegangelijk voor student-bestuurders. De bestuursminor wordt exclusief aangeboden aan bestuursleden van studentenorganisaties. Voorwaarde is dat je meer dan half-time bezig bent met bestuursactiviteiten en daarvoor jouw studieactiviteiten een jaar hebt opgeschort. De bestuursminor geeft je de mogelijkheid om jouw eigen bestuurlijke competenties te vergroten en tegelijkertijd toch ook een volledige 15 EC minor af te ronden. Wil je weten of je in aanmerking komt voor de minor, dan moet (A) het bestuurswerk een zodanige omvang hebben dat het inbreuk maakt op de 42-urige studieweek en (B) de activiteiten moeten betrekking hebben op een substantieel deel van de studentengemeenschap.

  • Website of the minor:
  • Verantwoordelijke faculteit: Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) 

Minor coördinator: Herman Oosterwijk 

Korte beschrijving minor

Achtergrond
De vitaliteit van de universitaire gemeenschap wordt voor een deel bepaald door verenigingsactiviteiten die dóór studenten, vóór studenten worden georganiseerd. Hockey, roeien, voetbal, tennis, zeilen en tal van andere sporten worden aangeboden aan de universitaire gemeenschap. Maar niet alleen sport, ook cultuur, grote evenementen zoals de Batavierenrace en de bedrijvendagen worden georganiseerd door studenten. Denk verder ook aan de kick-in, create, uiteenlopende symposia en andere activiteiten die tot doel hebben het studenteleven te verlevendigen en te verrijken. En verder zijn er natuurlijk nog die talloze studie- en studentenverenigingen die een mix van nuttige activiteiten en borrels aanbieden. 

Aangepaste studielast
Om de studielast te kunnen combineren met bestuurswerk wordt de module niet in één kwartiel aangeboden, maar uitgesmeerd over het gehele studiejaar. Besturen is weliswaar lastig te combineren met studeren, maar het lukt wel als voldoende rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van student-bestuurders. Daarom is er gekozen voor een vaste tijd (dinsdagmiddag) en tijdstip (van 15.45 uur t/m 19.30 uur).

Dat maakt het voor iedere student-bestuurder mogelijk om kennis te nemen van relevante academische benaderingen en ook zelf actief te zijn in het ontwikkelen van een bestuurders-community. De ervaring leert dat studenten met heel verschillende achtergronden (alfa, bèta en gamma) verschillende perspectieven combineren en daarmee bijdragen aan de verrijking van de bestuurscultuur.

De minor zelf loopt grofweg langs drie sporen. Het eerste spoor is dat van de kennisoverdracht en dat lijkt nog het meest op een gewone cursus. Key- words: Policy & Governance, maar dan zoveel mogelijk toegesneden op studentenorganisaties. Het tweede spoor is dat van een bestuurscommunity, dat wil zeggen dat vraagstukken, dilemma’s en ideeën worden besproken die jullie zélf meemaken in de bestuurspraktijk. Student bestuurders brengen zelf onderwerpen in en werken in samenspraak aan oplossingen. Het derde spoor is dat van de persoonlijke ontwikkeling en dat is vooral te zien als een reflectie op het pakket van competenties dat je in de loop der jaren bijeen hebt gebracht. 

Uitvoering
De organisatie van de minor wordt voor een belangrijk deel in handen van studenten gelegd. Zo is er een presidium dat de bijeenkomsten voorbereidt en begeleidt, er is een case-commissie die interessante cases identificeert en aan de orde stelt, er is een studium generale commissie die probeert om interessante gastsprekers aan te trekken en er is wellicht een uitwisseling met een soortgelijke minor die wordt aangeboden door de hogeschool Utrecht.

In dit werkconcept heeft de begeleider twee rollen: als docent draagt hij kennis over en als moderator/coach begeleidt hij het leer- en werkproces en brengt verdieping aan (want het blijft natuurlijk wel een academische master).Voor het beleid/governance deel is er een tentamen, maar verder wordt de beoordeling gedaan aan de hand van een reeks papers.   

Voorwaarde voor deelname: de bestuursactiviteiten dienen te vallen onder categorie 2 of 3 van de FOBOS regelingen.