Toelating & Inschrijving

FAQ Selectieprocedure

Kan ik deel nemen aan meerdere selectieprocedures?

Als aankomend student kan je per jaar aan twee selectieprocedures mee doen; twee bij dezelfde universiteit of bij twee verschillende universiteiten, twee keer voor dezelfde studierichting of voor verschillende studierichtingen. Op dat laatste geldt voor een aantal studies een uitzondering. Voor de studie Geneeskunde (WO), Tandheelkunde (WO), Mondzorgkunde (HBO) en Fysiotherapie (HBO) geldt dat je je voor elk studiejaar maar bij één onderwijsinstelling kunt aanmelden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Is het mogelijk om mij voor twee opleidingen met een fixus in te schrijven?

Het is mogelijk om deel te nemen aan de selectieprocedure van twee opleidingen met een fixus. Uiteindelijk kan je je maar bij één opleiding met een selectieprocedure inschrijven. Ontvang je na afronding van twee selectieprocedures ook twee bewijzen van toelating? Dan heb je na ontvangst 14 dagen de tijd om je definitieve keuze voor één van de opleidingen kenbaar te maken. 

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Worden de tests in het Nederlands of in het Engels afgenomen?

De BMAT test is in het Engels. Je krijgt bij deze test een woordenlijst met de Nederlandse vertaling van de belangrijkste vakinhoudelijke termen die in de test voorkomen. De overige onderdelen van de selectie zijn in het Nederlands.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wordt er ook een Curriculum Vitae meegewogen in de selectie?

In de selectieprocedure worden nevenactiviteiten en werkervaring niet expliciet meegewogen. Ze kunnen daarentegen wel een concreet voorbeeld zijn van je motivatie en op die manier indirect meegewogen worden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Geldt voor 2017/2018 ook nog dat een 8 of hoger gemiddeld automatisch toelating geeft tot Technische Geneeskunde?

In 2017/2018 is de loting zoals die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden door DUO gestopt. Daarmee zijn regels zoals deze (automatische toegang met een 8 of hoger) vervallen. Instellingen bepalen vanaf 2017/2018 jaar helemaal zelf hoe ze selecteren. Cijfers maken bij Technische Geneeskunde onderdeel uit van de selectieprocedure. Automatische toegang is echter voor niemand gegarandeerd.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Op welke wijze willen jullie de VWO cijfers, die ik moet aanleveren voor de selectie, ontvangen?

Als je nu in 6 VWO zit, gebruik je het formulier Verklaring SE cijfers. Als je je VWO diploma al hebt, gebruik je het formulier Verklaring VWO diploma cijfers.

Toelichting op aanleveren SE (schoolexamen) cijfers en gemiddelde SE cijfers:

a). Het gaat om de SE cijfers die de leerling heeft bij de overgang van 5 naar 6 VWO. Daarin tellen de tot dan toe behaalde resultaten, in (4 en) 5 VWO, die meetellen voor het SE cijfer (volgens PTA van de school).

b). Als de school SE vakken combineert in een combinatiecijfer, telt het combinatiecijfer en niet de aparte cijfers van de onderliggende vakken.

c). Je school weet welke vakken meegenomen moeten worden in het gemiddelde. Als er toch twijfels zijn kan de school uitgaan van de cijferlijst die bij het VWO Diploma wordt afgegeven. De vakken waarvoor een schoolexamen cijfer wordt vermeld tellen mee.

d). Alleen cijfers tellen mee in het gemiddelde, O/V/G telt niet mee.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer moeten de cijferformulieren uiterlijk zijn toegestuurd aan de opleiding?

De periode voor opsturen van de cijferformulieren is verlengd. De formulieren moeten nu uiterlijk 30 januari bij de opleiding binnen zijn.  

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wanneer dien ik te voldoen aan de toelatingseisen van de opleiding?

Indien je vóór 15 juli van de opleiding Technische Geneeskunde een bewijs van toelating hebt ontvangen en geaccepteerd, dien je uiterlijk 15 juli aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen. Indien je op deze datum niet voldoet vervalt het bewijs van toelating.  

Indien je na 15 juli een bewijs van toelating hebt ontvangen, dien je binnen twee weken aan te tonen dat je voldoet aan de vooropleidingseisen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe kan ik mij voorbereiden op de BMAT?

De BMAT heeft inmiddels een site speciaal voor de afname in Nederland. Deze site geeft je de informatie ter voorbereiding op de afname. Daarnaast zijn er geen cursussen of ander ondersteunend materiaal. Veel vragen van de BMAT gaan over de vakken op de middelbare school, daarin zit dus ook al een stuk voorbereiding.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat als ik op een van de selectiedagen niet aanwezig kan zijn?

De afname van de BMAT in selectieronde één, vindt op één moment plaats en heeft dus geen reservemoment. Indien je niet aanwezig kan zijn stopt voor jou de selectieprocedure. In de tweede selectieronde zijn twee dagen gepland. Als je op geen van beide selectiedagen aanwezig kunt zijn, hebben wij geen alternatieve datum en kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe vaak mag je deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde?

Je mag maximal twee keer deelnemen aan de selectie van Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente.
NB. Het aantal deelnames aan loting/selectie van TG vanaf 2000-2001 wordt hierin meegeteld.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Hoe komt de ranking precies tot stand?

Over de precieze weging van de verschillende onderdelen die deel uitmaken van de selectie van Technische Geneeskunde, doet de opleiding geen uitspraak.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Zijn er kosten verbonden aan de selectieprocedure?

Er zijn geen kosten verbonden aan de selectie.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Ik heb al een VWO-diploma met het juiste profiel. Welke cijfers wegen er dan mee in de ranking van de decentrale selectie?

Voor studenten die reeds in het bezit zijn van een VWO-diploma tellen de cijfers aan het einde van het VWO. Voor aanlevering van de cijfers gebruik je het formulier Verklaring VWO diploma cijfers. De instructies staan op de achterkant van het formulier. Je kunt het formulier tot uiterlijk 30 januari opsturen.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Welke waarde kan ik toekennen aan het rangnummer dat ik heb ontvangen?

Het rangnummer geeft een beeld van je positie ten opzichte van de andere kandidaten. Hoe lager je rangnummer, hoe groter de kans dat je kunt instromen in de opleiding. Er zijn in totaal 130 studieplaatsen beschikbaar.

Je dient een aangeboden plaats binnen twee weken na de dag van ontvangst via Studielink te accepteren. Een plaats die niet binnen twee weken na de dag van ontvangst is geaccepteerd, vervalt van rechtswege. Een vervallen plaats wordt vervolgens aangeboden aan de eerstvolgende kandidaat op de ranglijst die nog geen plaats aangeboden heeft gekregen. Je kunt dus op een later moment (tot in augustus) alsnog een bewijs van toelating aangeboden krijgen. Vanaf 1 september worden er geen plaatsen meer toegewezen.

Rangnummer 1-130 leidt vrijwel zeker tot toelating, mits je ook aan de overige toelatingseisen voldoet, zoals bijvoorbeeld het behalen van je VWO diploma. Dit jaar konden kandidaten zich voor het eerst voor twee selectiestudies inschrijven. Dit betekent dat de kans om met een rangnummer boven de 130 alsnog een plaats te krijgen relatief groot is.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Stel dat ik definitief niet wordt geplaatst, wat dan?

Helaas kan het gebeuren dat je niet wordt geplaatst voor de opleiding. Bij Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente kun je in totaal twee keer meedoen aan de selectieprocedure. Indien je dit jaar niet geplaatst wordt, mag je volgend jaar nog één keer mee doen met onze selectieprocedure

NB. Deelname aan de 100% loting van voorgaande studiejaren worden daarin meegeteld (aantal deelnames vanaf 2000-2001 tellen mee). Indien je niet geplaatst wordt kun je je natuurlijk nog wel aanmelden voor een andere opleiding (zonder loting of selectie).

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat gebeurt er met mijn deelnamekans als ik mijn VWO diploma niet heb gehaald?

Er bestaat de mogelijkheid om je kans/deelname te laten corrigeren indien je je diploma niet hebt gehaald. Je dient daarvoor dan voor 1 september 2017 een verzoek in te dienen bij het hoofd van CSA door middel van een mail aan csa@utwente.nl.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Wat is de werkwijze bij de selectieprocedure voor het studiejaar 2018-2019?

Op dit moment is nog niet bekend hoe de selectieprocedure er volgend jaar uitziet. Zodra er meer duidelijk is, wordt dit gecommuniceerd via deze website. Vanaf het begin van het nieuwe studiejaar is er op deze webpagina meer informatie te vinden over de selectieprocedure voor het studiejaar 2018-2019.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Aan welke regels houden jullie je bij de selectie?

In de regeling Selectie en Plaatsing kan je nalezen aan welke regels de opleiding Technische Geneeskunde zich tijdens de selectie en plaatsing moet houden.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Als je vragen hebt over of het niet eens bent met (een onderdeel van) de selectieprocedure, dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met de opleiding door een e-mail te sturen aan selectie-tg@utwente.nl. Wij zullen dan contact met je opnemen en een toelichting geven. Wil je vervolgens over gaan tot een formele klacht, een formeel beroep of een formeel bezwaar? Kijk dan op de website van het klachtenloket van de Universiteit Twente om te zien waar je terecht kunt.

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag

Waar kan ik terecht als mijn vragen over de selectie niet (helemaal) worden beantwoord in de FAQ?

Indien je vraag niet wordt beantwoord door één van de antwoorden in de FAQ, kan je je vraag mailen naar: selectie-tg@utwente.nl

Dit beantwoordt mijn vraag
JaNee
Bedankt voor je vraag
Chat offline (info)