In het tweede jaar van de bachelor Gezondheidswetenschappen ga je je kennis verder verdiepen. De projecten worden complexer en veelzijdiger. Je volgt bijvoorbeeld een project over het gebruik van technologie in de gezondheidszorg en over het opzetten van gedegen klinisch wetenschappelijk onderzoek.

overzicht Modules jaar 2

Module 5: Health Economics & Accounting

In deze module raak je vertrouwd met de economische theorie die ten grondslag ligt aan zorgverlening. Je leert zorgaspecten op economische waarde te schatten en je ontwikkelt ook vaardigheden op het gebied van beleidsontwikkeling en marketing. Aan de hand van het thema ‘Kosteneffectieve ouderenzorg’ stel je in je teamproject een dienstenpakket samen voor ouderen met te hoge bloeddruk, waarbij je de klinische, economische en financiële lasten doorrekent. Zo ontwikkel je rondom een praktisch en actueel vraagstuk zowel je kritisch denkvermogen als je creativiteit. Je krijgt theoretische kennis over vergrijzing en ouderenzorg, maar ook over aspecten als kosteneffectiviteit, efficiëntie en het matchen van vraag en aanbod in een veranderende markt. Je verwerft veel inzicht in de economische kant van de zorg en in (financieel) management en organisatiekunde.

Meer weten over deze module? 

Module 6: Klinisch Wetenschappelijk Onderzoek

In deze module ontwikkel je academische onderzoeksvaardigheden die je nodig hebt voor het analyseren en aanpakken van problemen uit de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg en de klinische praktijk. Je leert problemen op het gebied van de volksgezondheid en kliniek in kaart te brengen en deze om te zetten in medisch wetenschappelijke vraagstellingen. Je raakt vertrouwd met epidemiologische begrippen en de specifieke methoden en technieken van ‘evidence-based’ onderzoek. Je leert de opgedane kennis toe te passen door zelf een onderzoeksvoorstel te ontwerpen. 

Meer weten over deze module?  

Module 7: Ontwerpen in de Zorg

In deze module neem je de rol op je van consultant bij een zorgadviesbureau. Instellingen in de regio, bijvoorbeeld de ouderenzorg, ziekenhuizen, zorgpraktijken of de gemeente Enschede, komen naar de Universiteit Twente met actuele vragen en uitdagingen die binnen hun organisatie spelen. Jij krijgt, als aankomend gezondheidswetenschapper, de taak om aan de hand van de zogenaamde ‘Algemene bedrijfskundige Probleemaanpak’ een adviestraject uit te voeren. Je past hierbij je opgedane kennis toe in de praktijk en ontwikkelt een professionele werkhouding. Je sluit de module af met een presentatie bij je opdrachtgever, waarin je het traject en je advies presenteert. 

Voorbeeldproject bij Liberein

Tweedejaars studenten Gezondheidswetenschappen hebben bijvoorbeeld gewerkt aan een opdracht bij Liberein. Deze organisatie biedt professionele zorg voor alle oudere mensen die dat nodig hebben in de hele keten van zorg, behandeling, welzijn, services en wonen. In hoofdlijnen bestond het project uit het uitwerken van een advies voor het vraagstuk hoe Liberein het opnamebeleid binnen haar organisatie kan optimaliseren.

Mirella Rip, Interim Locatieverantwoordelijke Ariensttaete heeft de studenten begeleid. "Ik vond het leuk en leerzaam om ze te begeleiden. De studenten waren telkens goed voorbereid en kwamen met scherpe vragen. Tijdens de periode hebben zij ook gezamenlijk een bijeenkomst voorbereid en geleid om de eerste uitkomsten te delen en er vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan."

Zoals Mirella aangeeft kan Liberein diverse onderdelen van het uiteindelijke adviesrapport van de studenten goed gebruiken. "De schema’s zoals probleemkluwen, de matrix en tabellen maakten de knelpunten overzichtelijk. Dit gebruiken wij onder meer in ons uitgebreide adviesrapport om het opnamebeleid in onze organisatie te optimaliseren."

Voorbeeldproject bij Carintreggeland

Binnen Carintreggeland hebben GZW-studenten in module 7 gewerkt aan een onderzoek naar personeelstekort binnen de wijkteams en naar het afschaffen van administratieve lasten. Deze grote organisatie biedt professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn.

De uitkomsten van het eerste onderzoek zijn intussen gedeeld in de organisatie en worden meegenomen in de interne ontwikkelingen waarin waardevol werken centraal staat. Carintreggeland heeft verder naar aanleiding van het tweede onderzoek een pilot gedraaid en het advies opgevolgd en bepaalde checklists afgeschaft - dit tot tevredenheid van de medewerkers. 

Ronnie Koelen, opleidingsfunctionaris bij Carintreggeland, heeft de studenten begeleid. "Ook voor onze organisatie is het leerzaam geweest. Van de uitkomsten en ervaringen van de studenten leren ook de Carintreggeland-medewerkers. Vanuit de zorgteams is er adequaat gereageerd op de verzoeken om de enquêtes in te vullen. Studenten hebben dagdelen meegelopen in de zorg, wat door medewerkers ook erg gewaardeerd werd."

Meer weten over deze module?  

Module 8: Maatschappelijk verantwoord innoveren

Nieuwe technologieën zorgen voor veranderingen in de zorgsector en wekken hoge verwachtingen ten aanzien van steeds verder gaande verbeteringen. In deze module ga je in op de maatschappelijke wenselijkheid van nieuwe technologische ontwikkelingen in de zorg. Je krijgt een goed beeld van de wijze waarop technologie en maatschappij elkaar beïnvloeden en welke effecten een zorgtechnologie kan hebben op doelgroepen in de samenleving. Ook leer je om de wenselijkheid van deze effecten – in maatschappelijk en ethisch opzicht – systematisch te beoordelen en om een plan ontwerpen om het maatschappelijk debat rondom de verdere ontwikkeling en implementatie van deze technologie te faciliteren. 

Bovenstaand symposium was een inspirerend startschot van module 8, dat ethische en maatschappelijke aspecten van medische technologie behandelde. Er waren zes toponderzoekers aanwezig met verschillende achtergronden, zoals Prof. dr. ir. M.J.A.M. van Putten (Clinical Neurophysiology), Dr. J.C.H. Leijten (Biomedical tissue engineering) en Prof. dr. ir. S. Stramigioli (Robotics and Mechatronics).

Voordelen voor de zorg

Veel van de gepresenteerde innovatieve ontwikkelingen richten zich op het sneller diagnosticeren, sneller behandelen en daarmee uiteindelijk kostenefficiënter werken in de zorg. Daarentegen levert de verhoogde inzet van techniek ook een verhoging van technische kosten op. Deze en andere dillema’s werden tijdens het symposium uitgebreid besproken door de studenten, de onderzoekers en vertegenwoordigers van de faculteit en de gezondheidsopleidingen van de UT, waaronder Gezondheidswetenschappen. Een symposium vol inspiratie voor de GZW-studenten om vervolgens een onderwerp te kiezen voor deze module en daar hun eigen visie op te gaan ontwikkelen.  

Meer weten over deze module?  

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies