Overzicht Bacheloropleidingen

Bachelor European Public Administration / Bestuurskunde

Bestuurskunde voor een high-tech toekomst

In deze Engelstalige bachelor verbind je technologie en samenleving met bestuur, beleid en publiek management. Je wordt (her)ontwerper van de technologie-gedreven samenleving van de toekomst.

In de bacheloropleiding European Public Administration dagen wij je uit om aan de slag te gaan met een wereld die steeds diepgaander door technologie wordt gedreven, met als doel de samenleving te helpen om de complexe uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. In onze visie vraagt dit om een pragmatische, ontwerpgerichte visie op bestuur, beleid en management, gericht op het begrijpen van de meest dringende vraagstukken van onze tijd en het ontwikkelen van slimme, uitvoerbare oplossingen.

Het doorgronden van de rol van moderne technologie is daarbij cruciaal. De samensmelting van digitale, maatschappelijke, fysieke en zelfs biologische systemen onder invloed van allerlei nieuwe technologieën creëert nieuwe structuren en vormen, kansen en bedreigingen voor de samenleving, die de mensheid niet eerder heeft gezien. In deze opleiding breng je de schuivende grenzen van deze samenleving in kaart en dring je door tot de (technologische) krachten erachter. Je leert een verbinding te maken tussen bestuur, beleid en management enerzijds en technologie anderzijds. Zo kun je effectief bijdragen aan de veiligheid, duurzaamheid, weerbaarheid en leefbaarheid van onze wereld. Je wordt, kort gezegd, (her)ontwerper van de door techniek gedreven samenleving van de toekomst.

Wij bieden ook de passende masteropleiding (MSc.) Public Administration en de masteropleiding (MSc.) European Studies aan.

De 4e Industriële Revolutie

Ben je op de hoogte van de 4de Industriële Revolutie? Als je interesse hebt in de inrichting van de moderne samenleving, bestuurskunde of publiek management – en je wilt inzetten voor een betere wereld – is dit voor jou het moment om aan te haken. Onze bacheloropleiding is ontworpen om je voor te bereiden op een wereld die radicaal anders zal zijn dan de wereld waarin de meesten van ons opgroeiden. Een wereld die getransformeerd wordt door technologie. Eerdere industriële revoluties veranderden ons werk en hoe we dat uitvoerden – denk aan stoommachines, elektriciteit en computers. Maar de revolutie die in onze tijd over de wereld raast, beïnvloedt zelfs wie en wat we zijn. De steeds verdergaande verwevenheid van de mens met machines, van de samenleving met hightechsystemen, vraagt in onze visie om een volledige nieuwe kijk op maatschappelijke verantwoordelijkheid en de inrichting van onze samenleving. Leiders, bestuurders en managers hebben hele andere vaardigheden nodig – er is zelfs een ander soort bestuurder nodig – dan we in de oude wereld gewend waren.

Zie jij jezelf in de publieke arena stappen en aan de knoppen van de samenleving draaien met als doel om concrete resultaten te leveren op terreinen die ertoe doen? Dan biedt deze opleiding je daarvoor een unieke kans.

Wat maakt deze opleiding uniek?

De opleiding European Public Administration verschilt radicaal van andere opleidingen bestuurskunde, maatschappijwetenschappen of economie. Twee fundamentele verschuivingen liggen daaraan ten grondslag. De eerste is dat wij in de achterliggende jaren een visie op de samenleving, en op bestuur en publiek leiderschap, hebben ontwikkeld die bij uitstek toekomstgericht en toekomstbestendig is. De tweede is dat wij als vooraanstaande technische universiteit aan den lijve ondervinden hoe technologie vandaag de dag letterlijk en figuurlijk doordringt tot in het weefsel van ons mens-zijn. Daardoor zijn wij als geen ander in staat om jou te helpen de maatschappij in te richten op deze nieuwe werkelijkheid.

1.       Word ‘ingenieur van de samenleving’

Traditionele bestuurskundestudies nemen de bestuurskunde zelf als uitgangspunt. Ze beginnen met de vier basisdisciplines van de bestuurskunde: economie, sociologie, politicologie en recht. Pas als je gaandeweg een bredere maatschappelijke blik ontwikkelt kom je diepgaand in aanraking met concrete maatschappelijke vraagstukken. Onze overtuiging is dat die abstracte benadering niet langer werkt (en waarschijnlijk spreekt die jou ook minder aan). Jij weet net zo goed als wij dat de samenleving verandert met een snelheid en op een manier die de generaties voor ons nooit gekend hebben. Thema’s als migratie, internetcriminaliteit, het privacy-debat, de energietransitie, klimaatverandering, financiële instabiliteit, vergrijzing en de overbelasting van zorgstelsels – om nog te zwijgen over extremisme, terrorisme, epidemieën – raken steeds meer met elkaar verstrengeld. Dat plaatst ons voor zeer complexe uitdagingen. Uitdagingen die vragen om een pragmatische, ontwerpgerichte benadering. Gebaseerd op vormen van openbaar bestuur en leiderschap die focussen op het begrijpen van de meest dringende actuele vraagstukken en het ontwikkelen van slimme, uitvoerbare oplossingen. Het doorgronden van de rol van technologie is daarbij cruciaal. Ons doel daarbij is jou helpen om een (her)ontwerper te worden van de techniek-gedreven samenleving van de toekomst.

2.       Ontwikkel je als een door idealen gedreven ‘technology believer’

Toen jouw ouders hun eerste mobiele telefoon kregen, beschouwden ze het als een aardig extraatje in hun bestaan. De technologie van nu vervult een heel andere rol: dankzij de 4de Industriële Revolutie raken alle mogelijke vormen van technologie steeds dieper en onwrikbaarder ingebed in ons persoonlijk en maatschappelijk leven.

Van onze bacheloropleiding kun je hetzelfde zeggen. Wij zien technologie niet als een leuk extraatje, een toevallig voortvloeisel uit het feit dat op onze universiteitscampus een aantal van de beste technologen ter wereld rondlopen. Integendeel. Als je aan deze opleiding deelneemt, kom je er snel achter dat technologie verweven is met alles wat hier bedacht en gedaan wordt. Door het inzicht dat jij erin verwerft, behoor je tot de eerste golf van deskundigen die totaal nieuwe problemen herkennen als gevolg van de rol die technologie in onze wereld speelt. En je zult toegerust zijn om hele nieuwe oplossingen te ontwerpen, waarbij je aan de slag gaat met tot nu toe onbekende instrumenten voor leiderschap en publiek management.  

  • Als het gaat om bestuur, bijvoorbeeld, zul je leren Big Data in te zetten voor het analyseren en beïnvloeden van doelgroepen, of integrale oplossingen ontwerpen voor het omgaan met verschillende en vaak zeer versnipperde gemeenschappen of staten.
  • Met betrekking tot beleid zul je evenzeer thuis zijn in de toepassing van hulpmiddelen als ‘wearable technology’ (draagbare technologie) voor het verzamelen van gegevens of het uitrollen van interventies, als in de door technologie aangedreven democratisering van kennis en expertise bij burgers.
  • Op het gebied van publiek management leer je omgaan met vragen als: hoe kun je een maatschappij (her)inrichten die grotendeels uit flexwerkers bestaat en waar een groot deel van het dagelijks reilen en zeilen wordt geregeld door zelfsturende technologieën?

Technologie, globalisering, maatschappelijke complexiteit – en jij

We leven in een wereld waarin verandering de constante factor is. Door krachten als technologie, globalisering en de verschuiving van grenzen – geopolitiek, etnisch, economisch, moreel – veranderen gemeenschappen, landen en zelfs hele werelddelen van gedaante. We staan als mensheid voor ongekende uitdagingen: milieuproblemen en klimaatverandering, demografische verschuiving en migratie, voedselonzekerheid, internationale (internet)criminaliteit, wispelturige financiële systemen en sociale, economische  en digitale ongelijkheid. Als dit soort complexe thema’s jou fascineren en je staat te popelen om jouw talenten te wijden aan het vinden van oplossingen, bieden wij je de opleiding waarmee je je daarop kunt voorbereiden.

Moet je een techneut zijn?

Moet je een techneut zijn om deze opleiding te volgen? Nee. Wel zijn wij ervan van overtuigd dat elke vorm van bestuur, beleid en management in het publieke domein in de wereld van morgen zal vragen om grondig inzicht in de kracht van technologie en van haar invloed op mens en maatschappij – en om de drive om die kracht op creatieve manieren in te zetten voor het welzijn van onze wereld.

Carrièremogelijkheden

Met een bachelordiploma European Public Administration zul je je voegen bij de deskundigen die wereldwijd vooroplopen in het doorgronden van de impact van technologie op onze samenleving – en in het ontwerpen van oplossingen waarmee mens en maatschappij de uitdagingen van onze tijd met lef en creativiteit tegemoet kunnen treden. Meer informatie over de carrieremogelijkheden na European Public Administration. 

Veel bachelorstudenten kiezen ervoor om na het afstuderen hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en te verdiepen in een masteropleiding. Tijdens de bacheloropleiding European Public Administration kun je kiezen uit twee specialisaties, of tracks. Ze zijn ontworpen om je voor te bereiden op een van de volgende twee masteropleidingen: 1) Global and European  Studies en 2) Public Administration

JOINT DEGREE PUBLIC GOVERNANCE ACROSS BORDERS

Als onderdeel van onze bacheloropleiding European Public Administration bieden wij je, samen met Westfalische Wilhelms Universität (WWU) in het Duitse Münster, de mogelijkheid om een zogenaamd joint degree-programma in ‘Public Governance Across Borders’ te volgen. Als je voor deze gezamenlijke opleiding kiest, volg je het eerste jaar in Münster en je tweede en derde jaar bij ons in Enschede. Met een afstand van niet meer dan 70 km tussen de twee universiteiten heb je zo een unieke kans om meer te ontdekken over internationale en interculturele verschillen, terwijl je intussen een Joint Bachelor of Science-graad haalt. Lees meer over het joint degree-programma.

ACCREDITATIES

LEES MEER

Wil je meer weten over de opleiding European Public Administration aan de Universiteit Twente? Bekijk dan het studieprogramma, de toelatingseisen en je carrièreperspectieven als EPA-afgestudeerde. Neem gerust contact met ons op als je specifieke vragen hebt.

Opleidingsoverzicht

Diploma
Bachelor’s degree in European Public Administration
Graad: BSc
Duur
3 jaar
Voltijd/deeltijd
Voltijd (geen deeltijd programma mogelijk)
Taal
Engelstalig
Instroommoment
1 september 2017
1 september 2018
1 september 2019
Matching
Uitnodiging van de opleiding
Numerus fixus
Niet bij deze opleiding
Accreditatie
NVAO
Chat offline (info)