Master Civil Engineering And Management

De master Civil Engineering & Management (CEM) is de enige opleiding in Nederland die zich expliciet richt op zowel de technische als niet-technische aspecten van civieltechnische projecten en processen. De hogesnelheidstrein, de Betuwelijn, dijkverbeteringen en 'Manhattan aan de Maas' in Rotterdam zijn stuk voor stuk technisch haalbare projecten. Maar technologie is niet de enige factor die het resultaat van een project bepaalt. Politiek beleid, inspraak- en vergunningsprocedures, landonteigening, milieueffectrapportages, kosten, begroting, financieel beheer, logistieke efficiency, veiligheid en vele andere factoren moeten al vroeg in de planningsfase van vastgoed- en infrastructuurprojecten worden meegenomen. Dit vraagt om ingenieurs die kennis hebben van het hele proces en die alle aspecten van het ontwerp en de uitvoering van civieltechnische projecten kunnen overzien, begeleiden en analyseren. De masteropleiding Civil Engineering & Management leidt je op tot een technische professional die in staat is om de technische en niet-technische aspecten van dit soort grote projecten te combineren.

specialisaties Civil Engineering and Management

Conctruction Process Management

De specialisatie Construction Process Management and Engineering richt zich op management van het ontwerp- en bouwproces van infrastructuur en grote bouwwerken. Je leert het ontwerp en het beheer van het gehele bouwproces te analyseren. Je onderzoekt de prestaties van de verschillende organisaties in het bouwproces en bestudeert de coördinatie van de activiteiten en rollen van de diverse betrokken partijen. Daarbij kijk je naar het integrale bouwproces, inclusief subprocessen. Vraagstukken die aan de orde komen, zijn onder meer: planontwikkeling tijdens de conceptfase, publiek-private partnerschappen, bouwinformatie modellen, duurzaam bouwen, risicoanalyse en risicobeheer, IT, logistiek, marktstructuren en organisatievormen.

Transport Engineering and Management

De specialisatie Transport Engineering & Management onderzoekt het gedrag, de prestaties en het beheer van verkeers- en vervoerssystemen. Je verdiept je in de technische, sociaaleconomische, ruimtelijke en milieutechnische aspecten van verkeers- en vervoerssystemen alsmede het menselijk gedrag met betrekking tot het gebruik van deze systemen. Vervoersplanning en verkeersbeheer zijn belangrijke onderwerpen in deze specialisatie.

Je bestudeert vraag en aanbod naar vervoer, de prestaties en het beheer van de infrastructuur. Je maakt gebruik van diverse instrumenten om verkeerssystemen op verschillende ruimte/tijd-schalen te analyseren en om de impact van menselijk ingrijpen te evalueren. Je onderzoekt actuele vraagstukken zoals dynamisch verkeersbeheer, intelligente vervoerssystemen, stedelijk vervoer, duurzame ontwikkeling, verkeersbewaking en evacuatieplanning. Je kijkt vanuit een methodologisch perspectief naar facetten als modellering, strategische planning, gegevenskoppeling, evaluatietechnieken en dynamische optimalisatie.

Water Engineering and Management

De specialisatie Water Engineering & Management richt zich op het gedrag en beheer van watersystemen (zoals rivieren, kustgebieden en zeeën). Je leert meer over de fysische en sociaaleconomische aspecten van waterbeheer.

Je raakt vertrouwd met diverse instrumenten om langetermijngedrag te analyseren en de impact van menselijk ingrijpen op de functies van verschillende watersystemen te evalueren. Bij deze specialisatie wordt er ook gekeken naar de rol die modellen en onzekerheid spelen in besluitvormingsprocessen. Je verwerft onder meer kennis op het gebied van overstromingsbescherming, waterretentie, waterkwaliteit en de ontwikkeling van rivier- en zeebodems.

Master Construction Management And Engineering

De bouwsector is sterk in beweging. Nieuwe technieken, veranderende rollen, ingewikkelde logistiek en globalisering hebben een grote invloed op de aard van bouwprojecten. Complexe, innovatieve en multidisciplinaire projecten in een dynamische omgeving vereisen ingenieurs die in staat zijn technische kennis vakkundig te combineren met managementvaardigheden. De masteropleiding Construction Management & Engineering (CME) leidt je op tot een hands-on expert die in staat is om technische en niet-technische aspecten van civieltechnische projecten met elkaar te combineren.

Meer weten over de masteropleidingen van de University of Twente? Bezoek dan onze masterwebsite.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies