Archief Internationalisering

Internationalisering en de medezeggenschap 11-03-2015

Begin dit jaar is het concept internationaliseringsvisie aangeboden bij de URaad om dit ter instemming te behandelen. Het College van Bestuur heeft dit een aantal keren met de leden van de URaad besproken. Eind maart wordt het document behandeld in de overlegvergadering van de URaad.

Engelstaligheid van de bacheloropleidingen speelt vooral een rol in de discussies. Hierover is onder andere door het College al toegezegd aan de URaad dat het de verantwoordelijkheid van de decaan is en blijft om te beslissen een opleiding in het Engels om te zetten. Belangrijk bij een wijziging in het voertalenbeleid is dat er een transparante communicatie plaatsvindt over de verandering richting (aankomende) studenten.
In het masteronderwijs, waar Engels al staand beleid is, blijft een uitzondering gelden voor de opleidingen Technische Geneeskunde en de Lerarenopleiding.

Ook wordt gesproken over de Engelstalige vaardigheden van docenten en studenten. In overleg met het CES-Taal Coördinatie Punt wordt gekeken of er nog meer geboden moet worden aan bijscholing. Ook zal er een plan van aanpak komen voor het gebruik van Engels in de faciliteiten op de campus, zoals bewegwijzering, gebruik van Engels in de ondersteunende diensten en in de formele overlegvormen van de UT en besluitvorming.

Op basis van de gesprekken die er tot nu toe door het College met de URaad zijn gevolgd is een op plekken aangescherpte internationaliseringsvisie in ontwikkeling. De input voor die aanscherping wordt gehaald uit de oplegger die aan de URaad bij het concept Internationaliseringsvisie is aangeboden.

Zie voor andere updates Archief Vision 2020 Update