UT - Vision 2020

We moeten werken aan onze reputatie en het binnenhalen van externe financiering

Het einde van het jaar is in zicht. Daarmee bereiken we ook een belangrijke mijlpaal in de heroriëntatie van onze onderzoeksorganisatie. Wat hebben we het afgelopen jaar bereikt, hoe hebben we dit gedaan en waar leidt het ons naartoe? Maar ook…hoe hangt het één nu met het ander samen? We lopen er hierna stap voor stap doorheen.

FACULTEITSBESTUREN

De faculteitsbesturen zijn na de zomer van dit jaar geformeerd. De faculteiten hebben nu een meerhoofdig faculteitsbestuur en we hebben ze online geïntroduceerd. De faculteitsbesturen geven een meer integrale en eenduidige aansturing van onderzoek, onderwijs en ondersteuning. Dit moet leiden tot meer regelruimte en tijd voor onderzoekers om wetenschap te bedrijven en externe financiering te genereren; de blik naar buiten.

DISCIPLINAIR ONDERZOEK DOOR ONZE EXPERTS

De disciplinaire basis binnen de faculteiten is nu (bijna overal) georganiseerd in clusters, gebaseerd op een aantal criteria die we als College van Bestuur met het Strategisch Beraad hebben vastgesteld. Faculteiten hebben veel vrijheid bij het kiezen van de eigen clusters. Het belangrijkste criterium is inhoudelijke samenhang voor onderwijs en onderzoek met een omvang ergens tussen 20-40 vaste wetenschappelijke staf ligt. 
Het onderzoek in faculteiten was tot kortgeleden enigszins fragmentarisch georganiseerd via leerstoelen, vakgroepen of departementen. Met de clusters ontstaat meer massa en wordt focus in het onderzoek aangebracht. Daarmee willen we samenwerking stimuleren en hopen we op nieuwe kansen voor onderzoek. Door activiteiten in een grotere organisatie eenheid te bundelen kunnen we intern ons beter organiseren en kunnen we beter op externe ontwikkelingen in te spelen. Ook weet de buitenwereld onze experts via deze clusters makkelijker te vinden. Dit leidt tot het meer gezamenlijk optrekken naar buiten toe met kansen voor extra en nieuwe financieringsbronnen. 
Een goed voorbeeld vind ik het membraan S&T cluster binnen TNW, of het departement Biomechanical Engineering binnen ET. Deze ontwikkeling zie ik graag in de breedte van onze universiteit doorgezet en als rector zal ik hier ook regelmatig over van gedachten wisselen met de faculteitsbesturen en met de portefeuillehouders onderzoek in het bijzonder natuurlijk.

INSTITUTEN-NIEUWE-STIJL EN STRATEGISCH BUSINESS DEVELOPMENT

De plannen (intranet) voor de Instituten-Nieuwe-Stijl MESA+, Digital Society en TechMed.Research zijn in concept gereed. Met de Instituten-Nieuwe-Stijl zetten we in op het creëren van maatschappelijke impact met onderzoeksprogramma’s waar wetenschappers vanuit diverse faculteiten bij betrokken zijn. Instituten werken in de nieuwe situatie écht boven-facultair, dat is een belangrijke verandering in onze werkwijze op een aantal plekken in de organisatie. 

De instituten stellen onderzoeksprogramma’s op die voor een gemiddelde loopduur van vijf jaar gericht zijn op grote maatschappelijke uitdagingen of vanuit sleuteltechnologieën worden ingevuld. Naast deze onderzoeksprogramma’s zijn inmiddels ook vier belangrijke lijnen uitgezet, namelijk Sensing, Materials, E-health, en Robotics. Wetenschappers uit al onze faculteiten dragen hier aan bij. Duidelijk een multidisciplinaire aanpak dus. Gericht op het aangaan van grote samenwerkingsverbanden en het verwerven van de grote onderzoeks-subsidies. 

Figuurlijk laat ik het hierna nog eens zien hoe faculteiten, instituten en programma’s zich tot elkaar verhouden.

De Instituten-Nieuwe-Stijl starten met hun plannen en nieuwe ‘way of working’ vanaf januari 2018, als de URaad daar mee heeft ingestemd.  

De instituten worden vanaf 1 januari door een versterkt team van Strategisch Business Development (SBD) ondersteund bij hun missie om maatschappelijke impact te creëren. Het SBD vormt het schakelpunt bij het leggen van verbindingen tussen valorisatieactiviteiten en het vergroten van de derde geldstroom, door in te zetten op duurzame samenwerkingen met bedrijven, ziekenhuizen en overheden.  

EEN SPECIFIEKE WAY OF WORKING EN VIJF UITDAGENDE EN PROFILERENDE THEMA’S

Als UT onderscheiden wij ons van andere organisaties door een nieuwsgierige, ondernemende en vraaggerichte houding en een specifieke way-of-working. Dit is vastgelegd in ‘Hét verhaal van de Universiteit Twente’, dat tijdens de laatste Dies Natalis aan jullie is gepresenteerd.

Het verhaal van Twente is verbonden met uitdagende en profilerende thema’s. We hebben onlangs vijf thema’s benoemd, gebaseerd op de mondiale ontwikkelingen en uitdagingen van nu en de toekomst. Deze thema’s kenschetsen het profiel van de universiteit voor externe partners. Hiermee geven we als UT op multidisciplinaire wijze antwoorden op grote vraagstukken zoals we die zien in de Sustainable Development Goals van de United Nations, het BOHEMIA Report en HORIZON 2020 van de EU Commissie. Hiermee plaatsen we ons onderzoek en onderwijs vanuit faculteiten en instituten in een duidelijke, relevante context, gericht op vragen uit onze regionale, nationale en internationale omgeving. Deze vijf thema’s vormen, samen met het verhaal van de Universiteit Twente, het fundament voor alle communicatie van de UT. Het geeft de ruimte om verhalen over ons onderwijs en onderzoek begrijpelijk aan de buitenwereld te presenteren, om interesse te wekken en verbinding te stimuleren. Kortom: een uitnodiging om verder te kijken in de organisatie en om onze experts te bereiken.

REPUTATIE EN FINANCIERING

Waarom willen we dit allemaal? Aan het begin van dit traject is het steeds herhaald. We moeten werken aan onze reputatie en aan het verwerven van meer externe financiering. 
Als UT willen we flexibel kunnen inspelen op kansen in de buitenwereld, om meer maatschappelijk gedreven, excellent wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Ik zie ernaar uit om daar samen met jullie aan verder te werken. 

OPEN VOOR GOEDE SUGGESTIES

Laten we ons met elkaar blijven inzetten op onze ambitie om de reputatie van de Universiteit Twente verder te versterken. Suggesties zijn altijd welkom @t.t.m.palstra@utwente.nl.