UT - Vision 2020

We zijn weer een stap verder!

Het is zover. Per 1 september hebben we als Universiteit Twente officieel onze meerhoofdige faculteitsbesturen draaiende. Eén van de belangrijke mijlpalen uit het UT2020 organisatie-verandertraject. We willen als universiteit beter in contact zijn met de buitenwereld en ons nog meer bewust zijn van wat de maatschappij, studenten, het wetenschappelijk metier, bedrijven en anderen van ons verlangen. We willen een opwaartse trend in onze reputatie zien. Dus: blik naar buiten!

ONZE UITDAGING LIGT BUITEN!

De uitdaging die ik zie heeft te maken met de consensusgerichte cultuur in onze organisatie. Het streven naar consensus laat een grote betrokkenheid van een ieder zien. Maar, het zou de organisatie adaptiever maken als we ons niet teveel laten (af)leiden door interne processen en structuren. Dan kunnen we sneller inspelen op de uitdagingen die van buiten komen. Dat begint bij ons als College van Bestuur en is een opdracht voor ons allemaal: werken aan onze reputatie in het onderwijs en in het onderzoek. Participeren in grote internationale onderzoeksprogramma’s. Meer inzetten op het verkrijgen van externe geldstromen, naast eigen investeringen en ons richten op de belangrijke maatschappelijke uitdagingen waar de Universiteit Twente echt impact kan hebben. Onze uitdaging ligt buiten!

Meerwaarde faculteitsbesturen: eenduidigheid en daadkracht

Door het instellen van meerhoofdige faculteitsbesturen verwacht ik dat we beter in staat zullen zijn meer lijn te brengen in de aansturing van ons onderwijs en onderzoek, waardoor er meer ruimte ontstaat voor het focussen op de buitenwereld. Portefeuillehouders onderwijs en onderzoek maken nu deel uit van het faculteitsbestuur. Het College van Bestuur krijgt hierdoor meer toegesneden bestuurlijke gesprekspartners. Naast de decanen en wetenschappelijk directeuren, zijn dat nu ook de portefeuillehouders onderwijs en onderzoek en de directeuren bedrijfsvoering. Een dossier wordt vanuit het College op één van de bestuurlijke tafels besproken en dat maakt de organisatie efficiënter en daadkrachtiger. 

Ik verwacht ook dat we met het instellen van de faculteitsbesturen sterker zullen zijn in het implementeren van beleid binnen de faculteiten. Waar bijvoorbeeld voorheen een overlegorgaan als de UCO geen formele hiërarchische verantwoordelijkheid had, zal de Universitaire Commissie Onderwijs in de nieuwe structuur (UC-OW) die wel hebben. Dat betekent dat de UC-OW leden, met onder andere de portefeuillehouders onderwijs, het afgesproken beleid in de faculteiten samen met de opleidingsdirecteuren waaraan de portefeuillehouder onderwijs leiding geeft, implementeren. Datzelfde geldt voor het onderzoeksbeleid ook voor een nieuw in te richten Universitaire Commissie voor Onderzoek (UC-OZ), waarin onder andere de portefeuillehouders onderzoek zitting hebben en die mede helpen om die blik op externe financiering van het facultair onderzoek te richten.  

Focus en diepgang

De afgelopen jaren heeft de invoering van het nieuwe onderwijsmodel veel aandacht gevraagd van de organisatie, waardoor belangrijke andere strategische issues onvoldoende aandacht hebben gehad. Daarbij denk ik aan zaken als student driven learning, het masterportfolio, de mogelijkheden van digitalisering in het onderwijs. Er speelt zoveel binnen onze universiteit dat om veel diepgang vraagt. Voorheen droeg de decaan alleen de eindverantwoordelijkheid voor deze thema’s. Door die verantwoordelijkheid nu te verspreiden over een aantal portefeuillehouders met gespecialiseerde kennis en een duidelijke focus, ontstaat er ruimte om de diepgang voor de belangrijke strategische thema’s te borgen. Dit geeft decanen meer gelegenheid om extern actief te zijn en dus de blik naar buiten te richten.

Wijziging in aansturing en financiering van onderzoek: instituten nieuwe stijl

Voor het onderzoek benoemen we met UT2020 de belangrijkste aandachtsgebieden en maken we keuzes die onze positie in de buitenwereld sterker moeten maken. In het onderzoek zelf zullen geen grote wijzigingen plaatsvinden. Er blijven interdisciplinaire aspecten van onderzoek, we blijven ons richten op onderzoek met impact. Dat blijft onveranderd. Wat wel anders wordt is de aansturing in grotere kaders, de wijze van financieren en de afspraken die we daarover met elkaar maken.

De Instituten nieuwe Stijl werken momenteel aan instituutsplannen met helder omschreven missies. De instituten hebben een belangrijke rol in het vormgeven van het multidisciplinaire onderzoek van de UT, dat over de faculteiten heen plaatsvindt. Wat anders is ten opzichte van de instituten voorheen, is de wijze van financieren. De instituutsbudgetten zijn overgeheveld naar de faculteiten voor wat betreft de reguliere onderzoeksactiviteiten. Voor de grote onderzoeksprogramma’s zijn er strategische budgetten beschikbaar, waar we in gezamenlijkheid de richting van onze universiteit mee zullen bepalen; als college van bestuur, samen met de wetenschappelijk directeuren en decanen.

Vergroten financiële hefboom

Eén van de moeilijke punten die mij bezig houdt is hoe we meer gebruik kunnen maken van de extern beschikbare fondsen, meer kunnen participeren in grote internationale onderzoeksprogramma’s en daarmee werken aan het versterken van onze reputatie. Hoe vergroten wij de financiële hefboom van onze onderzoeksvoorstellen?

Vandaar ook die boodschap voor onze onderzoekers: richt je aandacht naar buiten. Ik vind het belangrijk dat de initiatieven voor onderzoek en valorisatie blijven komen. Bepaal je onderzoeksplan en wacht niet op de inrichting van interne structuren en processen. Ik zie als rector veel potentie binnen de universiteit om het aantal onderzoeksaanvragen uit te breiden en daar grote successen in te behalen. De inzet is dat je in de nieuwe organisatievorm daar nóg beter bij wordt ondersteund. De portefeuillehouder onderzoek in het faculteitsbestuur is er voor de steun van persoonlijke projecten. Instituten nieuwe stijl gaan over steun van grotere onderzoeksprogramma’s. Het EU Office biedt support bij het opstellen van de Vernieuwingsimpuls- en ERC-aanvragen. Het effect moet zijn dat plannen die via de faculteit of de instituten door strategische budgetten van de universiteit worden bekostigd direct of op lange termijn een multiplier laten zien, zoals we dat zien bij bijvoorbeeld HTSM en bij het Double Grants programma ‘Twente University RadboudUMC Opportunities’ (TURBO).

Open voor goede suggesties

We zijn pas begonnen. Laten we ons met elkaar inzetten op onze ambitie om de reputatie van de Universiteit Twente verder te versterken. Het is goed om kritisch te zijn op alle veranderingen, maar blijf vooral initiatieven ontplooien. Wij zullen er als College voor zorgen dat onze structuren en processen efficiënt ingericht zijn. Suggesties daartoe zijn altijd welkom @t.t.m.palstra@utwente.nl.

Wil je meer weten over het programma UT2020 kijk op de UT2020 intranetpagina.