UT - Vision 2020

Samenvatting Vision2020

De Universiteit Twente maakt vaart. We leggen de komende jaren de lat nog hoger en stellen onze ambities opwaarts bij. De UT is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving. Onze medewerkers zijn toonaangevend. We schakelen continu met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om baanbrekend onderzoek te genereren. Wij leveren uitmuntende studenten af die uitblinken door hun vermogen hoogwaardige kennis te combineren om zo oplossingen voor de vragen van de toekomst te ontwerpen, samen met bedrijven en overheden in binnen- en buitenland. Als internationaal leidende universiteit zijn wij bepalend voor de innovatiekracht van onze regio.

Wetenschappelijke excellentie is meer dan noodzakelijk maar niet meer voldoende voor ons. Als relatief kleine technische universiteit met naast bèta ook gamma disciplines moeten en willen wij ons vanuit een samenhangend ecosysteem van onderwijs, onderzoek en valorisatie aanvullend onderscheiden. We zetten daarom nu versterkt in op het gericht innovatief combineren in onderzoek en in onderwijs. We willen voorop lopen met vernieuwende, toepasbare kennis en een uniek onderwijsaanbod in een onderscheidende omgeving. Onze campus ontwikkelt zich tot inspirerende ontmoetingsplaats voor wetenschappers en studenten. Een community voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Ondernemerschap wordt verruimd tot ondernemendheid van alle medewerkers en studenten: de wil en de mogelijkheid van vernieuwen, experimenteren, pionieren en opzoeken van grenzen. We dragen dit veel meer uit dan nu, zodat we ook echt worden gezien en erkend als dé ondernemende universiteit van Europa.

Ons werkveld wordt volledig internationaal. Kennis wordt ontwikkeld in en voor een internationale context samen met internationale partners, gericht op de Grand Challenges. Studenten leiden we op als de Global Citizens van de toekomst. In belangrijke mate worden we internationaal gefinancierd. Door deze combinatie van wetenschappelijke excellentie, ondernemendheid en internationale oriëntatie zal onze maatschappelijke impact in 2020 groter zijn dan ooit. Wij stellen ons onverminderd op als partner van de regio en worden nog meer bepalend voor de regionale innovatiekracht.

Onze Kernwaarden

  • Maatschappijgericht; relevant/impact/daadwerkelijk verschil maken
  • Synergiegedreven; excellent in combinaties
  • Ondernemend en pionierend; de beste van Europa
  • Internationaal georiënteerd; global citizens van morgen

In English

  • Societal impact: making a real difference
  • Synergy: Excellence in combinations
  • Entrepreneurial: the best in Europe
  • Internationalisation: tomorrow’s global citizen

De invulling en combinatie van deze kernwaarden maakt ons uniek: maatschappijgericht, synergiegedreven, ondernemend en internationaal.

Onderwijs

De UT stelt zich ten doel de professional van de toekomst op te leiden. Uitstekend opgeleid, gewild bij overheid en bedrijfsleven vanwege de vaardigheden om kennis toe te passen voor de oplossing van nieuwe problemen. UT alumni hebben zich inhoudelijk en persoonlijk sterk ontwikkeld en zijn in staat hoogwaardige kennis slim toe te passen en bruikbaar te maken, bewust van de onderlinge samenhang tussen technologie, mens en maatschappij. Daarom geven de UT opleidingsprogramma’s naast inhoudelijke kennis nadrukkelijk en in de breedte aandacht aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden op de drie terreinen ondernemen, onderzoeken en ontwerpen. Via stages en projecten worden deze verrijkt met de noodzakelijke praktijkervaring. We bieden doorlopende leerlijnen (bachelor, master, postmaster) op elk van deze terreinen en bieden studenten ruim de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op hun opleiding, ontwikkeling en leerervaring. We zetten daarom zwaar in op blended learning, de combinatie van e-learning en persoonlijk onderwijs op de campus als community voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling.

Onderzoek

In het UT onderzoek staat technologie en de rol van technologie in de samenleving centraal. Om hierin toonaangevend te blijven en om de uitstekende kwaliteit van de opleidingen te borgen stuurt de UT onverminderd op disciplinaire speerpunten en in het bijzonder op vernieuwing en de aansluiting bij de samenlev­­­­­­ing. De UT is ‘open for business’. Wij zetten samen met het (internationale) bedrijfsleven en met overheden vernieuwende projecten op. Daarbij schuwen wij niet grenzen op te zoeken. De gezamenlijke kennis en infrastructuur zetten we als partners in. Waar mogelijk wordt nationale en internationale externe financiering gezocht. Met Business Development Teams optimaliseren we onze projectaanpak en projectresultaten.

Valorisatie en ondernemerschap

Wij zijn en blijven dé ondernemende universiteit van Europa. Wij zijn daarom ook het beste in staat om succesvol te reageren op de toenemende aandacht voor koppeling van wetenschap met vragen uit de samenleving en de doorzettende thematische en financiële conditionering van onderwijs- en onderzoeksmiddelen. Onze strategie is erop gericht ondernemerschap uit te breiden naar ondernemendheid van alle medewerkers in alle lagen van de organisatie en om deze kracht van de UT wereldwijd nog steviger te verkondigen.

Een sterke UT in de toekomst vereist een instellingsbrede cultuuromslag, waarbij iedereen medeverantwoordelijk wordt voor de ambities en het resultaat, en iedereen ook daadwerkelijk de kans krijgt om daar aan bij te dragen. Wij moeten en willen echt ‘anders’ zijn dan de ‘rest’: bijvoorbeeld door de community & experience op de campus, het opereren in niches die anderen niet bestrijken, design te introduceren als integrerend concept over onze disciplines. We laten ons zien en horen als opinieleider, een universiteit die voortdurend verrast en die niemand kan negeren!

UT: Excellent in Disciplines en Uniek in Combinaties.