2016

Agenda Algemene Ledenvergadering

Aan de leden van GEWIS, Enschede, 4 oktober 2016

Het bestuur van GEWIS nodigt U hierbij uit voor de

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 18 oktober 2016

Aanvang: 14.00 uur in Boerderij Bosch, vanaf 13.45 uur is er koffie/thee

Van 14.00 tot 14.30 uur zal de heer prof.dr.ing. Dave Blank, Chief Scientific Ambassador
en Universiteitshoogleraar UT, iets vertellen over wat zijn nieuwe functie binnen de UT
inhoudt en over zijn eerste ervaringen in deze functie.

De vergadering begint om 14.30 uur

AGENDA Algemene Ledenvergadering.

1.Opening door de voorzitter

2.Verslag van de ALV van 20 oktober 2015

3.Mededelingen van de voorzitter

4.Jaarverslag verenigingsjaar 01-09-2015 t/m 31-08-2016

5.Financieel Jaaroverzicht 2015-2016

6.Verslag van de kascontrolecommissie over 2015-2016

7.Benoeming kascontrolecommissie 2016-2017

8.Begroting 2016-2017

9.Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuwe bestuursleden
Reglementair treden af mevr. T. Kamst (penningmeester) en mevr.
A.G.M. van Eck-Neut (secretaris). Zowel Trijntje als Anneke hebben te kennen
gegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
Als opvolger van Trijntje stelt het bestuur mevr. drs. J. Dijkstra-Zaanen voor.
Joke heeft te kennen gegeven een eventuele benoeming als penningmeester
te aanvaarden.
Als opvolger van Anneke stelt het bestuur mevr. drs. M.A.C. Gulmans-van Hengstum
voor. Maria heeft te kennen gegeven een eventuele benoeming als secretaris te
aanvaarden.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen ingevolge art. 17, lid 2 van het Huishoudelijk
Reglement van GEWIS tot uiterlijk 2x24 uur voor de aanvang van de vergadering
schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris.

10. Programma 2016-2017
Toelichting programma inclusief de dagtocht op 16 mei 2017
Suggesties voor activiteiten zijn van harte welkom.

11. Rondvraag en Sluiting

Aansluitend een drankje met een hapje.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van GEWIS,

Anneke van Eck-Neut, secretaris.