Aan de leden van GEWIS, Enschede, 3 oktober 2014Het bestuur van GEWIS nodigt U hierbij uit voor de
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 21 oktober 2014 in Boerderij Bosch.

Voorafgaande aan de jaarvergadering kan worden deelgenomen aan een warme maaltijd (dagmenu) in de Faculty Club. Kosten voor eigen rekening € 17,50 per persoon plus
eventuele drankjes, af te rekenen met het personeel.
Aanvang van de maaltijd 12.15 uur.

Aanmelding voor de maaltijd vóór donderdag 16 oktober bij Willemien Wallinga-de Jonge
per e-mail (
activiteiten@gewis.utwente.nl) of per telefoon 053-4348144.AANVANG 14.00 uur in Boerderij Bosch, vanaf 13.45 uur is er koffie/thee


Van 14.00 tot 14.30 uur zal de heer ir. Ron Mazier, directeur Strategie & Beleid van de UT, een inleiding verzorgen op Vision 2020:

Herijking strategie: de UT op naar 2020

Aanleidingen voor een herziene visie: ontwikkelingen in onze omgeving en interne situatie,

Kernthema’s uit de nieuwe visie: “Maatschappijgericht”, “Synergie gedreven”, “Excellent in Combinaties” en “Ondernemend en Pionierend”,

Reeds gestarte Vision 2020-initiatieven, zoals Design Lab en Strategisch Business Development.


AGENDA Algemene Ledenvergadering.


1.Opening door de voorzitter

2.Verslag van de ALV van 15 oktober 2013

3.Mededelingen van de voorzitter

4.Jaarverslag verenigingsjaar 1-9-2013 t/m 31-8-2014

5.Financieel Jaaroverzicht 2013/2014

6.Verslag van de kascontrolecommissie over 2013/2014

7.Bestuurssamenstelling en verkiezing nieuwe bestuursleden
Reglementair treden af mevr. W. Wallinga-de Jonge (activiteitencoördinator) en de heer
R.G.R. Engmann (vicevoorzitter). Zowel Willemien als Rolf hebben te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen.

Als opvolger van Willemien stelt het bestuur de heer dr. F. Twilt voor. Frank heeft te kennen gegeven een eventuele benoeming als activiteitencoördinator te aanvaarden.

Als opvolger van Rolf stelt het bestuur de heer drs. R.J. van Wissen voor. Ruud heeft te kennen gegeven een eventuele benoeming als vicevoorzitter te aanvaarden.
Voorts heeft het bestuur besloten tot uitbreiding van het bestuur met een 7
e lid, met als speciale taak de vertegenwoordiging van GEWIS in het bestuur van de UT-Kring. De heer ir. M.T.E. van Buchem is bereid gevonden deze taak met ingang van mei jl. op zich te nemen. De uitbreiding van het bestuur met de benoeming van Michiel dient conform art. 9, lid 1 van ons Huishoudelijk Reglement formeel bekrachtigd te worden door de Algemene Ledenvergadering. Michiel heeft te kennen gegeven de benoeming als lid van het bestuur van GEWIS te aanvaarden.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen ingevolge art. 17, lid 2 van het Huishoudelijk Reglement
van GEWIS tot uiterlijk 2x24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris.

8. Benoeming kascontrolecommissie 2014/2015

9. Begroting 2014/2015

10. Programma 2014/2015
Toelichting programma inclusief de dagtocht op 19 mei 2015.
Suggesties voor activiteiten zijn van harte welkom.

11. Rondvraag en Sluiting


Aansluitend een drankje met een hapje.


Met vriendelijke groet, namens het bestuur van GEWIS,

Anneke van Eck-Neut, secretaris.