16 oktober 2012

Jaarverslag van de Seniorenvereniging ‘GEWIS’ van de Universiteit Twente

Wijzigingen met betrekking tot het aantal leden

Het ledental van GEWIS bedroeg het afgelopen verenigingsjaar 417.

In het voorbije verenigingsjaar zijn ons ontvallen de heer prof. dr. T.J. Terpstra,
mevrouw M.C. Gröneveld-Louwerenburg, de heer prof. dr. J. Bilderbeek,
de heer ing. P.J. Laan, de heer prof. ir. J.E. Rijnsdorp, mevrouw G. Tijmes-de Jager en mevrouw L. Gröneveld-Jansen.

Samenstelling van het bestuur

voorzitter de heer drs. K.A. de Jonge

vice voorzitter de heer dr. ir. R.G.R. Engmann

secretaris mevrouw A.G.M. van Eck-Neut

penningmeester mevrouw T. Kamst

activiteitencoördinator mevrouw dr. W. Wallinga-de Jonge

algemeen adjunct de heer prof. dr. ir. J. Meijer

Het bestuur vergaderde dit verenigingsjaar negen keer.

Bestuursactiviteiten

*het instellen van commissies die programma’s en lustra voorbereiden,

*het vaststellen van de taken van de commissies,

*het vaststellen van de programma’s, inclusief de lustra,

*het stimuleren van bewegingsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld zwemmen,

*het faciliteren van de beschikbaarheid van informatie op WebPages,

*ledenwerving: medewerkers die de UT verlaten wegens pensioen of andere faciliteiten met een wervingsbrief attent maken op de seniorenvereniging GEWIS; namen en adressen worden ontleend aan opgaven van de concerndirectie Personeel Arbeid & Organisatie,

*het zenden van een attentie aan langdurig zieke leden - voorzover hun namen bekend zijn bij het bestuur - en/of het brengen van een bezoek aan hen,

*het blijkgeven van medeleven aan nabestaanden na het overlijden van leden,

*het vertegenwoordigen van GEWIS op de Algemene Ledenvergadering, contactbijeenkomsten en recepties van de moedervereniging UT KRING, op recepties van zusterverenigingen en van jubilerende of afscheid nemende personeelsleden van de UT, waarmee GEWIS intensief contact heeft gehad,

*het faciliteren van de toezending van “Universiteit Twente., magazine voor alumni en relaties” aan de leden van GEWIS,

•het onderhouden van contact met de rector magnificus.

Vertegenwoordiging GEWIS in het bestuur van de UT Kring

De vice-voorzitter van GEWIS is m.i.v. januari 2011 voor 2 jaren benoemd als lid van het in november 2010 aangetreden nieuwe bestuur van de UT Kring.
Het bestuur vergaderde vrijwel wekelijks.

Samenstelling van de activiteitencommissie
voorzitter mevrouw dr. W. Wallinga-de Jonge

leden de heer dr. M.S.A. Vrijland
de heer dr. C.A. van Vilsteren

de heer ing. H.T. Weber

De commissie vergaderde dit verenigingsjaar vier keer.
Samenstelling van de lustrumcommissie (20 maart 2012)

voorzitter de heer dr. ir. R.G.R. Engmann

leden mevrouw C.H.G. Hassing-Assink

de heer dr. J. Holleman

mevrouw E.M.M. Robers-Tenniglo

de heer drs. R.J. van Wissen

De commissie vergaderde dit verenigingsjaar vijf keer.

Activiteiten van GEWIS (het aantal deelnemers is vermeld tussen [ ])

2011

06-09 Het seizoen start met een voordracht van ons lid dr. Maarten Vrijland over de “Geschiedenis van het (zweef)vliegen” [43];

20-09 Excursie in het natuurgebied de Engbertsdijksvenen (Vriezenveen), eigendom van Staatsbosbeheer, o.l.v. een deskundige gids [47];

04-10 Voordracht in Boerderij Bosch door mevrouw Martha Haveman van Galerie Beeld & Aambeeld, over “de relatie tussen Kunst en Wetenschap” [50];

18-10 Algemene Ledenvergadering van GEWIS in de Faculty Club, met na afloop een inleiding van de voorzitter van de UT-Kring, ir. ing. Frank Snels, over “De UT-Kring in 2011” [44];

01-11 Voordracht in Boerderij Bosch door dr. G. Wolters, Universiteit Leiden, over
“Het geheugen: stabiel en vertrouwd, maar ook fragiel en onbegrepen” [76];

15-11 Bezoek aan het ITC, de zesde faculteit van de UT, met een voordracht van
prof. dr. Martien Molenaar, oud-rector van het ITC over “ITC, Aardobservatie en Geoinformatie” [49];

29-11 Een gezellig samenzijn in Boerderij Bosch zonder programma, genaamd “experiment” met koffie, thee en een drankje [31];

06-12 Presentatie over het Franse chanson in Boerderij Bosch door mevrouw Ans Gommers “Het Franse Chanson vanaf de Belle Epoque” [45];

20-12 Kerstdiner in de Faculty Club [144];

2012

03-01 Nieuwjaarsbijeenkomst van GEWIS in Boerderij Bosch [70];

10-01 Workshop (fotobeheer/gebruik websites/powerpoint) in de Stall o.l.v. ons lid
dr. Peter Gragert, webmaster GEWIS, over “Vergroting computervaardigheid” [15];

17-01 Voordracht in Boerderij Bosch door prof. dr. Kees Aarts, hoogleraar Politicologie en wetenschappelijk directeur van het Institute for Governance Studies van de UT, over “Politicologie aan de Universiteit Twente” [37];

31-01 Voordracht in Boerderij Bosch door mevrouw Mari Alfõldy, vertaalster van Hongaarse literatuur, over “Hongaarse literatuur” [47];

07-02 Voordracht in Boerderij Bosch door cardioloog de heer Raymond Lionarons, docent en blokcoördinator cardiovasculair curriculum Technische Geneeskunde UT en staflid van het Röpcke-Zweers ziekenhuis Hardenberg, over “De cardioloog; technisch specialist of medemens?” [50];

21-02 Voordracht in Boerderij Bosch door mr. Peter A.G. Cammaert, o.a. oud-burgemeester van Oldenzaal over “De burgemeester: leeuw of lam?” Ontwikkelingen in het ambt van burgemeester [34];

06-03 Excursie naar de IJsbaan Twente met een inleiding van George Bouret, coördinator Technische Dienst [37];

20-03 Viering van het 7e Lustrum van GEWIS in de Vrijhof met diverse optredens en de opening van de tentoonstelling “Niet achter de geraniums” met kunstuitingen van GEWIS- leden door de Rector Magnificus van de UT [180] en ter afsluiting een

feestelijk diner in de Faculty Club [130];

03-04 Voordracht in Boerderij Bosch door Maarten van Woerkom over zonnewijzers “Zon en schaduw, tijd en datum” [46];

17-04 Voordracht in Boerderij Bosch door ons lid drs. Ab Gellekink, historicus, over zijn boek “Hallo, hallo, hier zijn we weer” (1999). Hij vertelt het verhaal van de Enschedese soldaat Henk Wieringa die in september 1946 met de 7-December Divisie naar Indië vertrok en daar de zogeheten ‘politionele acties’ meemaakte. [47];

01-05 Een keuzeprogramma: Solextour of wandelen.
Een wandelexcursie over Het Stift onder deskundige leiding van een gids en een informatieve bijeenkomst in de Stiftskerk [14];
Een solextour in de natuur rondom Weerselo met als eindbestemming Het Stift [14];

15-05 Dagtocht naar Rotterdam met een rondvaart door de havens, een bezoek aan Maasvlakte 2, bezoek aan FutureLand, de EMO Terminal op de Maasvlakte en als afsluiting een diner in Markelo [101].

Zwemmen

Aan het zwemmen in het Sportcentrum van de UT hebben in het afgelopen verenigingsjaar 14 leden deelgenomen.

Dankbetuigingen

Het Bestuur van GEWIS betuigt zijn dank voor de jaarlijkse subsidie van het College
van Bestuur. Mede hierdoor kon er een variëteit van activiteiten georganiseerd worden.

De jaarlijkse subsidie van de UT Kring maakt het mogelijk de contributie van de leden op een bescheiden peil te handhaven.
Dank aan onze webmaster, dr. Peter Gragert, voor het onderhouden van de website.

Boerderij Bosch is een goede plaats voor de meeste bijeenkomsten van GEWIS.

Hartelijk dank aan mevrouw G.A.M. Hondelink-Verbeek voor het scheppen van een sfeervolle ruimte.

Secretaris van GEWIS

Enschede, 31 augustus 2012.